ORDONANŢĂ nr. 11 din 21 ianuarie 2005privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie şi Consiliul Superior al Magistraturii sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine."2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:"c) posedă diplomă de licenţă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau limbile străină/străine pentru care solicită autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;".3. La articolul 3, litera d) se abrogă.4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Forma şi conţinutul autorizaţiei se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei."5. La articolul 6, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu exerciţiul profesiei;".6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se vor stabili şi se vor indexa anual, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice. (2) Onorariul traducătorilor şi interpreţilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se va stabili prin ordonanţa sau încheierea de numire a traducătorului şi interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau prin contract civil pentru prestări de servicii, potrivit legii. (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor majoră astfel: a) cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză etc.) sau rar folosită; b) cu 50% pentru traducerile efectuate în regim de urgenţă (24-48 de ore); c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, dacă nu s-a stabilit altfel prin contractul civil de prestări de servicii; d) cu 100% atunci când interpreţii şi traducătorii vor fi solicitaţi în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pentru prestaţiile efectuate între orele 22,00-6,00."7. Articolele 8, 9 şi 12 se abrogă.8. Anexa se abrogă.  +  Articolul IIOri de câte ori în titlul şi în conţinutul Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se foloseşte expresia "traducător şi/sau interpret" aceasta se va citi "traducător şi interpret".  +  Articolul IIIArticolul II din Legea nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei va avea următorul cuprins:"Art. II. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpreţii şi traducătorii autorizaţi în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite luarea în evidenţă la curtea de apel în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea."  +  Articolul IVAplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute în bugetele Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.  +  Articolul VLegea nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, după aprobarea sa de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 11.-----