DECIZIE nr. 541 din 7 decembrie 2004referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 25 ianuarie 2005    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorIrina Loredana Lăpădat - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Leo Burnett amp; Target Advertising" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.035/2003 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă.La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prin avocat, precum şi părţile Adriana Doina Şchiopu, prin avocat, Societatea Comercială "Pagini Aurii" - S.A., prin consilier juridic, şi Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual Dacin Sara, prin avocat. Lipsesc părţile Societatea Comercială "Messages Media Pro Pictures" - S.A., precum şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 399D/2004 şi nr. 400D/2004, având acelaşi obiect ca şi Dosarul nr. 365D/2004. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de acelaşi autor în Dosarul nr. 243/2002 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi, respectiv, în Dosarul nr. 245/2002 al aceleiaşi instanţe.La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prin avocat, precum şi părţile Mircea Diaconu, prin avocat, Valeria Cotescu, prin avocat, Societatea Comercială "Pagini Aurii" - S.A., prin consilier juridic, şi Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual Dacin Sara, prin avocat. Lipsesc părţile Societatea Comercială "Messages Media Pro Pictures" - S.A., precum şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate care fac obiectul dosarelor nr. 365D/2004, nr. 399D/2004 şi nr. 400D/2004 au conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării, pentru aceleaşi considerente.Părţile prezente nu se opun măsurii conexării cauzelor.Faţă de aceste susţineri, Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 399D/2004 şi nr. 400D/2004 la Dosarul nr. 365D/2004.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond.Reprezentantul autorului excepţiei de neconstituţionalitate susţine admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. În esenţă, arată că dispoziţiile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, reglementând un drept conex dreptului de autor, împiedică în fapt exploatarea atributelor dreptului de autor în cazul operelor colective, lăsând la aprecierea titularului dreptului conex posibilitatea utilizării operei respective.Partea Adriana Doina Şchiopu, prin avocat, susţine respingerea excepţiei ca neîntemeiată, arătând că prevederile legale criticate trebuie corelate cu cele prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, potrivit cărora pot beneficia de protecţia acordată autorului, persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât autorul, în cazurile expres prevăzute de lege. Se mai arată că recunoaşterea în favoarea artiştilor interpreţi sau executanţi a unor drepturi morale nu este de natură a împiedica exercitarea atributelor dreptului de autor, între care şi acela de a pretinde paternitatea operei.Partea Mircea Diaconu, prin avocat, arată că prevederile art. 96 lit. d) din Legea nr. 8/1996 au fost abrogate expres prin Legea nr. 285/2004, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă. În ceea ce priveşte prevederile art. 96 lit. c), solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, arătând că acestea nu încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul de proprietate privată şi la obligaţia statului de a asigura protecţia dreptului de autor. Se susţine, în acest sens, că orice drept recunoscut prin lege trebuie exercitat cu bună-credinţă, iar instituirea unor drepturi conexe dreptului de autor în favoarea artiştilor interpreţi sau executanţi nu este de natură a restrânge dreptul regizorului, titular al dreptului de autor al unei opere cinematografice.Partea Valeria Cotescu, prin avocat, susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996 ca fiind neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile art. 44 din Constituţie se referă la dreptul de proprietate privată, inclusiv la proprietatea intelectuală. În mod corespunzător, dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, utilizând sintagma "drept de autor", au în vedere atât drepturile de autor, cât şi drepturile conexe.Prevederile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, reglementând anumite drepturi personale nepatrimoniale ale titularului dreptului conex dreptului de autor, respectiv ale artistului interpret sau executant, delimitează sfera de aplicare şi întinderea exerciţiului dreptului de autor aparţinând regizorului sau producătorului unei opere cinematografice. Faţă de aceste considerente nu se poate susţine că orice limitare a unui drept, prin recunoaşterea legală a unor dezmembrăminte ori a unor drepturi conexe, este neconstituţională. Prevederile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996 reprezintă un mod de determinare a însuşi conţinutului dreptului de autor şi a limitelor de exercitare a acestui drept, în deplină concordanţă cu art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, se arată că acesta asigură o protecţie suplimentară a drepturilor de autor, în contextul obligaţiei statului de a proteja valorile culturale şi artistice, iar prevederile legale criticate sunt în deplină concordanţă cu aceste dispoziţii constituţionale.Reprezentantul Societăţii Comerciale "Pagini Aurii" - S.A. solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi ale art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie.Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual Dacin Sara, prin avocat, susţine admiterea acesteia astfel cum a fost formulată prin notele scrise depuse la dosar.Reprezentantul Ministerului Public arată că prevederile art. 96 lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe au fost abrogate expres prin dispoziţiile art. I pct. 57 din Legea nr. 285/2004, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, pune concluzii de respingere a acesteia ca neîntemeiată, arătând că dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor coexistă, fără a aduce vreo atingere dispoziţiilor art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie. Se mai arată că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 44 nu sunt incidente în cauză.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierile din 17 mai 2004 şi din 25 iunie 2004, pronunţate în dosarele nr. 2.035/2003, nr. 243/2002 şi nr. 245/2002, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.Excepţia a fost ridicată, în toate cele trei dosare, de către Societatea Comercială "Leo Burnett amp; Target Advertising" - S.A.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996 încalcă dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi ale art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie. Se arată că protecţia dreptului de autor, prevăzută ca obligaţie a statului în dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, reprezintă o aplicare, în materia dreptului de autor, a prevederilor generale privind protecţia proprietăţii cuprinse în art. 44 alin. (1) din Constituţie. În esenţă, se susţine că textul legal criticat, ce reglementează un drept conex al dreptului de autor, respectiv acela prin care artistul interpret sau executant se poate opune oricărei utilizări a prestaţiei sale, de natură a prejudicia grav onoarea ori reputaţia sa, sau de a aduce prejudicii grave persoanei sale, încalcă dreptul exclusiv al autorului operei de a decide cu privire la utilizarea acesteia.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă consideră excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că "protecţia dreptului de autor îşi găseşte deplină garanţie în dispoziţiile constituţionale conferind titularului dreptului conex posibilitatea de a pretinde respectarea acestui drept".Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă consideră excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că scopul Legii nr. 8/1996 este de a aplica principiile generale constituţionale în domenii speciale, iar dispoziţiile legale criticate ocrotesc în egală măsură atât drepturile patrimoniale şi drepturile morale ale autorului operei, cât şi drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că textul legal criticat reglementează unele drepturi personal nepatrimoniale pe care le are artistul interpret sau executant, drepturi ce nu au valoare patrimonială, astfel încât nu se poate reţine încălcarea art. 44 alin. (1) din Constituţie.De asemenea, se arată că nu este încălcat nici art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, deoarece, prin exercitarea unui drept moral conex dreptului de autor, nu se aduce atingere atributelor de ordin material pe care le comportă dreptul de autor.Avocatul Poporului arată că lit. d) a art. 96 din Legea nr. 8/1996 a fost abrogată expres prin art. I pct. 57 din Legea nr. 285/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate referitoare la acest text de lege a devenit inadmisibilă.În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, se consideră că acestea dau expresie "principiului constituţional al garantării dreptului de proprietate, element esenţial în cadrul economiei de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă", astfel încât excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 96 lit. c) şi d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996.Prevederile legale criticate au următorul conţinut:- Art. 96: "Artistul interpret sau executant are următoarele drepturi morale:................................................................................... c) dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestaţiei sale şi de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanţiale a interpretării ori execuţiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputaţia sa; d) dreptul de a se opune oricărei utilizări a prestaţiei sale, dacă prin această utilizare se aduc prejudicii grave persoanei sale."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi legale contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (1) şi art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, prevederi care au următorul conţinut:- Art. 44 alin. (1): "Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege." ;- Art. 135 alin. (2) lit. c): "(2) Statul trebuie să asigure:................................................................................ c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;".Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:I. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale prin încheierile din 17 mai 2004 şi din 25 iunie 2004, prevederile art. 96 lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe au fost abrogate expres prin dispoziţiile art. I pct. 57 din Legea nr. 285/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 30 iunie 2004. Prin urmare, dispoziţia legală criticată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu mai este în vigoare. Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă şi urmează a fi respinsă.II. În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, autorul excepţiei susţine că, prin reglementarea dreptului artistului interpret sau executant de a se opune "oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanţiale a interpretării ori execuţiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputaţia sa", este încălcat dreptul exclusiv al autorului de a decide cu privire la utilizarea operei sale.Aceste susţineri nu pot fi primite, deoarece textul de lege criticat este în deplină concordanţă cu obligaţia statului de a asigura protecţia dreptului de autor, protecţie prevăzută de dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, deci şi a drepturilor conexe, ai căror titulari sunt artiştii interpreţi sau executanţi. Nu se poate susţine că prin protecţia acordată titularului unui drept conex dreptului de autor se încalcă drepturile autorului, a căror protecţie este reglementată, în egală măsură, prin dispoziţiile actului normativ în cauză (art. 10). De altfel, Legea nr. 8/1996, modificată şi completată, precizează expres, prin dispoziţiile art. 92 alin. (1) că "Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispoziţie a prezentului titlu nu trebuie interpretată în sensul unei limitări a exerciţiului dreptului de autor". Mai mult, chiar există o corelare perfectă între cele două texte ale Legii nr. 8/1996, respectiv a art. 10 lit. d) şi a art. 96 lit. c), texte ce reglementează protecţia drepturilor personale nepatrimoniale ale titularului dreptului de autor sau ale moştenitorilor acestuia [art. 11 alin. (2) din Legea nr. 8/1996] şi, respectiv, protecţia acordată titularilor drepturilor conexe dreptului de autor şi succesorilor acestora [art. 97 alin. (2) din lege] şi care sunt în concordanţă cu dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. c) din Constituţie, referitoare la obligaţia statului de a asigura "(...) protecţia dreptului de autor", deci şi a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru apărarea onoarei ori reputaţiei acestora.Nu se poate reţine nici încălcarea dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţie. Aceste dispoziţii constituţionale, reglementând garantarea dreptului de proprietate, se referă implicit şi la garantarea dreptului de proprietate intelectuală, care include dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi proprietatea industrială. Obiectul dreptului de autor îl constituie operele de creaţie intelectuală din domeniul literar, ştiinţific şi artistic, iar titularul creaţiei intelectuale are atât drepturi patrimoniale, cât şi drepturi morale, (personale-nepatrimoniale), ceea ce face ca dreptul de autor să fie calificat ca un drept complex. Autorul excepţiei se referă însă, în mod expres, la un drept personal nepatrimonial al artistului interpret sau executant, reglementat prin prevederile art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996, şi anume dreptul de a se opune oricărei modificări substanţiale a interpretării ori execuţiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputaţia sa, şi nu la un drept patrimonial, cum ar fi cel prevăzut de art. 98 din Legea nr. 8/1996. Prin urmare, dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Constituţie nu au incidenţă în cauză.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Leo Burnett amp; Target Advertising" - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 2.035/2003 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi în dosarele nr. 243/2002 şi nr. 245/2002 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.2. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, excepţie ridicată de acelaşi autor în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 decembrie 2004.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Irina Loredana Lăpădat---------