ANEXA nr. 18 din 10 noiembrie 2004 CACAO ŞI PREPARATE DIN CACAO
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004  REGULI GENERALE

  PENTRU INTERPRETAREA NOMENCLATURII COMBINATE

  Încadrarea mărfurilor în nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tariful vamal se face conform principiilor următoare:

  Regula 1

  Enunţul titlurilor secţiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor considerându-se legal determinată atunci când este în concordanti'i cu textul poziţiilor şi notelor de secţiuni şi de capitole şi, atunci când nu sunt contrare termenilor utilizaţi în acele poziţii şi note, după regulile următoare.

  Regula 2

  1. a) Orice referire la un articol de la o poziţie detenninată acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiţia ca el să prezinte, ca atare, caracteristicile esenţiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se aplică şi articolului complet sau finit, sau considerat ca atare, în virtutea dispoziţiilor precedente, atunci când articolul este prezentat demontat sau nemontat.

  2. b) Orice menţiune la un material de la o poziţie determinată se referă la acel material fie în stare pură, fie amestecat sau asociat cu alte materiale. De asemenea, orice menţiune la produse dintr-un anumit material se referă la produsele alcătuite total sau pa11ial din acest material. Clasificarea acestor produse amestecate sau a articolelor compozite se face conform principiilor enunţate în regula 3.

  Regula 3

  Atunci când mărfurile ar putea fi clasificate în două sau mai multe poziţii prin aplicarea regulii 2 b) sau în orice alt caz, clasificarea se face după cum urmează:

  1. a) Poziţia cea mai specifică are prioritate faţă de poziţiile cu un conţinut mai general. _Totuşi, atunci când două sau mai multe poziţii se referă fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs amestecat sau un articol compozit, sau la o parte dintre articolele mărfuril01 prezentate în seturi, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, aceste poziţii se consideră, in raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dacă una dintre poziţii oferă o descriere mai precisă sau mai completă.

  2. b) Produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite şi mărfurile prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulii 3 a), se clasifică după materialul sau articolul care le conferă caracterul esenţial, atunci când este posibilă efectuarea acestei determinari.

  3. c) În cazul în care regulile 3a) şi 3b) nu pot fi aplicate pentru efectuarea clasificării, marfa se clasifică la poziţia cu numărul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare.

  Regula 4

  Mărfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasifică la poziţia corespunzătoare mărfurilor celor mai asemănătoare.

  Regula 5

  În afara dispoziţiilor precedente, pentru mărfurile specificate mai jos se aplică următoarele reguli:

  1. a) Cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii şi similare, special amenajate pentru a conţine un articol detenninat sau un set, susceptibile de a avea o utilizare îndelungată şi prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate, se clasifică împreună cu acele articole când, în mod normal se vând împreună. Totuşi această regulă nu se aplică dacă articolele de mai sus conferă ansamblului caracterul esenţial.

  2. b) Sub rezerva dispoziţiilor regulii 5a) de mai sus, ambalajele care conţin mărfuri se clasifică împreună cu acestea din urmă atunci când fac parte din categoria celor utilizate în mod obişnuit pentru acest tip de mărfuri. Totuşi această dispoziţie nu este obligatorie atunci când ambalajele sunt susceptibile a fi utilizate în mod repetat.

  Regula 6

  Clasificarea mărfurilor în subpoziţiile unei poziţii se efectuează, în mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpoziţii şi a notelor de subpoziţii cu care se află în relaţie şi cu respectarea regulilor de mai sus, înţelegând prin aceasta că nu pot fi comparate decât subpoziţiile aflate pe acelaşi nivel. În sensul acestei reguli se utilizează şi notele de secţiuni şi capitole corespunzătoare, cu excepţia cazului în care conţin dispoziţii contrare.

  image

  image

  SECŢIUNEA I

  ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

  Note de Secţiune

  1.- Orice referire din această Secţiune la un anumit gen sau la o anumită specie de animale se aplică, cu excepţia dispoziţiilor contrare, şi animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.

  2.- Cu excepţia dispoziţiilor contrare, orice referire din Nomenclatură la produse uscate include şi produsele deshidratate, evaporate sau liofilizate.

  CAPITOLUL l

  ANIMALE VII

  Note de Capitol

  1.- Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu excepţia:

  1. a) peştilor şi crustaceelor, moluştelor şi a altor nevertebrate acvatice de la poziţiile 03.0 I, 03.06 sau 03.07;

  2. b) culturilor de microorganisme şi a altor produse de la poziţia 30.02;

  3. c) animalelor de la poziţia 95.08.

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  Ol.Ol

  Cai, măgari, catâri şi bardoţi, vii:

  0101.l0

  - Reproducători de rasă pură:

  0101.10.10

  - - Cai

  p/st

  3

  0101.10.90

  - - Altele

  p/st

  30

  0101.90

  - Altele:

  - - Cai:

  0101.90.11

  - - - Destinaţi sacrificării

  p/st

  30

  0101.90.19

  - - - Altele

  p/st

  30

  0101.90.30

  - - Măgari

  p/st

  30

  0101.90.90

  - - Catâri şi bardoţi

  p/st

  30

  01.02

  Animale vii din specia bovine:

  0102.10

  - Reproducători de rasă pură:

  0102.10.10

  - - Juninci (care nu au ratat niciodată)

  p/st

  3

  0102.10.30

  - - Vaci

  p/st

  270

  0102.10.90

  - - Altele

  p/st

  3

  0102.90

  - Altele:

  - - De specie domestică:

  0102.90.05

  - - - Cu o greutate de maximum 80 kg

  p/st

  270

  - - - Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg:

  0102.90.21

  - - - - Destinate sacrificării

  p/st

  270

  0102.90.29

  - - - - Altele

  p/st

  270

  - - - Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:

  0102.90.41

  - - - - Destinate sacrificării

  p/st

  270

  0102.90.49

  - - - - Altele

  p/st

  270

  - - - Cu o greutate peste 300 kg:

  - - - - Juninci (care nu au ratat niciodată):

  0102.90.51

  - Destinate sacrificării

  p/st

  270

  0102.90.59

  - Altele

  p/st

  270

  - - - - Vaci:

  0102.90.61

  - Destinate sacrificării

  p/st

  270

  0102.90.69

  - Altele

  p/st

  270

  - - - - Altele:

  0102.90.71

  - Destinate sacrificării

  p/st

  270

  image

  CAPITOLUL2

  CARNE ŞI ORGANE COMESTIBILE

  Note de Capitol

  1.- Capitolul nu cuprinde:

  1. a) produsele clasificate la poziţiile de la 02.0 l până la 02.08 şi la poziţia 02.1O, improprii alimentaţiei umane;

  2. b) intestinele, vezicile şi stomacurile de animale (poziţia 05.04), nici sângele de animale (poziţia 05.11 sau poziţia 30.02);

  3. c) grăsimile animale, altele decât produsele de la poziţia 02.09 (Capitolul 15).

  Note complementare

  1. A. Se consideră:

  1. a) '"carcasă din specia bovine", în sensul subpoziţiilor 0201. IO şi 0202. IO, corpurile întregi ale animalelor sacrificate, aşa cum se prezintă ele după operaţiunile de eliminare a sângelui, eviscerare şi jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare şi cu sau fără alte măruntaie alăturate. Atunci când carcasele sunt prezentate fără cap, acestea din urmă trebuie să fie separate de carcasă la nivelul articulaţiei atloido-occipitale. Atunci când carcasele sunt prezentate fără picioare. acestea trebuie să fie secţionate la nivelul articulaţiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene: se consideră '"carcasă" şi partea anterioară a - carcasei care conţine toate oasele, gâtul, spata şi mai mult de zece perechi de coaste;

  2. b) '"semicarcasă din specia bovine", în sensul subpoziţiilor 0201.10 şi 0202.10, produsele obţinute prin separarea carcasei Întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare şi sacrale şi prin mijlocul sternului şi al simfizei ischiopubiene; se consideră "semicarcasă" şi partea anterioară a semicarcasei care conţine toate oasele, gâtul, spata şi mai mult de zece coaste;

  3. c) "sfert compensat", în sensul codurilor tarifare 0201.20.10 şi 0202.20. 10, ansamblul compus din:

   fie sferturile anterioare care conţin toate oasele, gâtul şi spata şi sunt retezate conţinând zece coaste şi sferturile posterioare care conţin toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul şi sunt retezate conţinând trei coaste,

   - fie sferturile anterioare care conţin toate oasele, gâtul şi spata şi sunt retezate, conţinând cinci coaste neseparate de partea de torace şi de burtă şi sferturile posterioare care conţin toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul şi sunt retezate conţinând opt coaste tăiate.

   Sferturile anterioare şi sferturile posterioare ce constituie sferturi compensate, trebuie fie prezentate în vamă în acelaşi timp şi în număr egal, greutatea totală a sferturilor anterioare trebuie fie egală cu cea a sferturilor posterioare; totuşi între cele două greutăţi totale se admite o diferenţă de maximum 5% din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare); în cazul în care coloana vertebrală a/ost îndepărtată, se vor lua În considerare numai coastele, întregi sau tăiate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebrală.

  4. d) "'sfert anterior neseparat", în sensul codurilor tarifare 0201.20.30 şi 0202.20.30, partea anterioară a carcasei, care conţine toate oasele, gâtul şi cele două spate, cu minimum patru perechi de coaste şi cu maximum zece perechi de coaste (primele patn, perechi trebuie să fie întregi, unnătoarele pot fi tăiate), cu sau fără partea abdominală:

  5. e) '"sfert anterior separat", în sensul codurilor tarifare 0201.20.30 şi 0202.20.30, partea anterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele, gâtul şi spata, cu minimum patru coaste şi cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie să fie Întregi, următoarele pot fi tăiate, cu sau fără partea abdominală;

  6. f) "sfert posterior neseparat", în sensul codurilor tarifare 0201.20.50 şi 0202.20.50, partea posterioară a carcasei, care conţine toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul, cu minimum trei perechi de coaste întregi sau tăiate, cu sau fără partea de sub genunchi, cu sau fără partea abdominală:

  7. g) '"sfert posterior separat", în sensul codurilor tarifare 0201.20.50 şi 0202.20.50, partea posterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele, pulpa, vrăbioara şi muşchiul cu minimum trei coaste întregi sau tăiate, cu sau fără partea de sub genunchi, cu sau fără partea abdominală;

  8. h) I I. "'bucăţi rezultate din sferturi anterioare numite australiene", în sensul codurilor tarifare 0202.30.50, părţile dorsale ale sfertului anterior, inclusiv partea superioară a spatei, obţinute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste şi maximum zece coaste tăiat drept după un plan care trece din punctul de legătură a primei coaste cu primul segment de os al pieptului până în punctul de reflecţie al diafragmei situat pe a zecea coastă;

  22. "bucăţi de piept numite australiene", în sensul codului tarifar 0202.30.50, partea inferioară a sfertului faţă, formată din capul pieptului, zona mijlocie a pieptului şi tendonul pieptului.

  1. B. Produsele menţionate în nota complementară I A, de la (a) la (g) din acest capitol pot fi prezentate cu sau fără coloana vertebrală.

  2. C. Pentru determinarea număndui de coaste fntregi sau tăiate mentionate în nota complementară I A, nu se iau în considerare decât coastele, întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrdlă. În cazul în care coloana vertebrală a fost îndepărtată, se vor lua fn considerare numai coastele, întregi sau tăiate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebrală.

  1. 2. A. Se consideră:

   1. a) "carcase şi semicarcase", în sensul codurilor tarifare 0203.I I.JO şi 0203.21.10, animalele din specia ''porci domestici", aşa cum se prezintă ele după operaţiunile de sacrifica,·e, de eliminare a sângelui, de eviscerare şi de eliminare a părului şi

    unghiilor. Semicarcasele sunt obţinute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie trecând prin fiecare vertebră cervicală, dorsală, lombară şi sacrală, prin lungul sternului şi prin simfiza ischiopubiană. Aceste carcase sau semicarcase pot.fi prezentate cu sau fără cap, cu sau fără rât, picioare, osânză, rinichi, coadă sau diafragmă. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără măduva spinării, creier şi limbă. Carcasele şi semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau foră mamele;

   2. b) 'jambon", în sensul codurilor tarifare 0203.12.Il, 0203.22.11, 0210.11.11 şi 0210.11.31, partea posterioară (codală) a semicarcasei, care conţine oasele, cu sau fără picior, cu sau fără partea de sub genunchi, şorici sau slănină.

    Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel încât conţine, cel mult, ultima vertebră lombară;

   3. c) "partea anterioară", în sensul codurilor tarifare 0203.19.11, 0203.29.11, 0210.19.30 şi 0210.19.60, partea anterioară (cranială) a semicarcasei fără cap cu sau fără rât, care conţine oasele, cu sau fără picior, partea de sub genunchi, şorici sau grăsime.

    Partea anterioară este separată de restul semicarcasei astfel Încât include cel mult a cincea vertebră dorsală.

    Partea superioară (dorsală) a părţii anterioare (şira spinării), chiar cu omoplatul şi musculatura aferentă (pulpa anterioară) este considerată ca o bucată de spinare dacă ea este separată de partea inferioară (ventrală) a părţii anterioare printr-o tăietură care trece cel mult pe sub coloana vertebrală;

   4. d) "spată", în sensul codurilor tarifare 0203.12.19, 0203.22.19, 0210.11.19 şi 0210.11.39, partea inferioară a părţii anterioare, chiar cu omoplatul şi musculatura aferentă, conţinând oasele, cu sau foră picior, partea de sub genunchi, şorici şi slănină.

    Omoplatul cu musculatura aferentă, prezentat separat este clasificat la aceste subpoziţii ca bucată de spată;

   5. e) "spinare", în sensul codurilor tarifare 0203.19.13, 0203.29./3, 0210.19.40 şi 0210.19.70, partea superioară a semicarcasei cuprinsă între prima vertebră cervicală şi vertebrele codale, conţinând oasele cu sau fără file, omoplat, şorici sau slănină.

    Spinarea este separată de partea inferioară a semicarcasei printr-o tăietură care trece chiar pe sub coloana vertebrală;

    1. j) "piept", în sensul codurilor tarifare 0203.19.15, 0203.29.15, 0210.12.11 şi 0210.12.19, partea inferioară a semicarcasei numită "împănată", situată între jambon şi spată, cu sau foră oase, dar cu şorici şi slănină;

     1. g) "semicarcasă de bacon ", în sensul codului tarifar 0210.19.l O, semicarcasa de porc prezentată foră cap, falcă, gât, picioare, coadă, osânză, rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebrală, osul iliac şi diafragmă;

     2. h) "trei sferturi anterior", în sensul codului tarifar 0210.19.10, semicarcasa de baconfărăjambon, dezosată sau nu;

     ij) "trei ,ferturi posterior", în sensul codului tarifar 021O.19.20, semicarcasa de baconforă partea anterioară, dezosată sau nu;

    2. k) "mijloc", în sensul codului tarifar 0210.19.20, semicarcasa de bacon foră jambon şi fără partea anterioară, dezosată sau nu; Codul tarifar include şi bucăţile de mijloc conţinând ţesut de spinare sau de piept în proporţia normală pentni mijlocul întreg.

    1. B. Bucăţile provenite din tăierea produselor menţionate în nota complementară 2 A punctul f) nu se clasifică la aceleaşi supoziţii cu produsele respective, decât dacă conţin şorici şi slănină.

     Dacă părţile clasificate la codurile tarifare 0210./ 1.11, 0210./ 1.19, 0210.11.31, 02/0./ 1.39, 0210./9.30 şi 0210.19.60, sunt obţinute prin tăiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate în nota complementară 2A punctul g) au fost deja eliminate, tăieturile trebuie să urmeze traseele descrise respectiv în nota complementară 2 A punctele b), c) şi d); în orice caz, aceste bucăţi sau părţi ale lor trebuie să conţină oase.

    2. C. la codurile tarifare 0206.49.20 şi 0210.99.49, sunt clasificate, în special, capetele şi jumătăţile de capete de porci domestici, cu sau fără creier, fălci sau limbă, inclusiv bucăţi din acestea.

     Capul este separat de restul semicarcasei astfel:

     printr-o tăietură dreaptă paralelă cu craniul; sau

     printr-o tăietură paralelă cu craniul pâna la nivelul ochilor şi apoi înclinată spre fnmte, astfel râtul rămânând ataşat la semicarcasă.

     Sunt considerate "bucăţi de cap", între altele, fălcile, râtul, urechile şi carnea aderentă pe cap, în mod deosebit carnea din spatele craniului şi părţi ale gâtului, denumite "părţile din josul fălcilor".

     Totuşi, carnea fără os de pe şira spinării sau de pe părţile anterioare (inclusiv de pe gât şi părţi de umăr) sunt clasificate la codurile tarifare 0203.19.55, 0203.29.55, 0201.19.51 sau 0210.19.81, după caz.

    3. D. Se consideră "slănină", în sensul codurilor tarifare 0209.00.11 şi 0209.00.19, ţesutul adipos situat sub şorici, aderent pe el, indiferent de partea de porc de la care provine; în toate cazurile, greutatea ţesutului adipos trebuie să depăşească greutatea şoriciului.

     la aceste coduri tarifare se clasifică şi slănina de pe care a/ost eliminat şoriciul.

    4. E. Sunt considerate ca "uscate sau afumate", în sensul codurilor tarifare 0210.11.31, 0210.11.39, 0210.12. I 9 şi de la 0210.19.60 până la 0210.19.89, produsele în carnea cărora raportul apă-proteină (conţinutul de azot x 6,25) este de maximum 2,8.

    Conţinutul de azot trebuie să fie determinat după metoda ISO 937-1978.

  2. 3. A. Se consideră:

   1. a) "carcasă", în sensul codurilor tarifare 0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41, 0204.50.11 şi 0204.50.51, corpurile întregi ale animalelor sacrificate aşa cum se prezintă ele după operaţiunile de eliminare a sângelui, eviscerare şi jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare şi cu sau fără alte măruntaie alăturate. Dacă carcasa este prezentată fără cap, acesta trebuie separat de carcasă la nivelul articulaţiei atloido-occipitale. Dacă carcasa este prezentată fără picioare, acestea trebuie să fie secţionate la nivelul articulaţiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene;

   2. b) "semicarcasă", în sensul subpoziţiilor nr. 0204.J O, 0204.21, 0204.30, 0204.41, 0204.50.11 şi 0204.50.51, produsul obţinut prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare şi sacrale şi prin mijlocul sternului şi al simfizei ischio-pubiene;

   3. c) "cască", în sensul codurilor tarifare 0204.22.10, 0204.42.10, 0204.50.13 şi 0204.50.53, partea anterioară a carcasei, cu sau fiiră piept, conţinând toate oasele, gâtul, spata şi coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală şi având minimum cinci şi maximum şapte perechi de coaste, întregi sau tăiate;

   4. d) "semicască ", în sensul codurilor tarifare 0204.22.1O, 0204.42. JO, 0204.50.l 3 şi 0204.50.53, partea anterioară a semicarcasei, cu sau fără piept, conţinând toate oasele, gâtul, spata şi coastele descoperile, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală şi având minimum cinci şi maximum şapte coaste, întregi sau tăiate;

   5. e) "spinal şi şa", în sensul codurilor tarifare 0204.22.30, 0204.42.30, 0204.50.15 şi 0204.50.55, partea rămasă din carcasă, după eliminarea chiulotei şi căştii, cu sau fără rinichi; şaua, separată de spinal trebuie să conţină minimum cinci vertebre lombare; spinalul separat de şa trebuie să conţină minimum cinci perechi de coaste, întregi sau tăiate;

   6. f) "semispinal şi semişa ", în sensul codurilor tarifare 0204.22.30, 0204.42.30, 0204.50.15 şi 0204.50.55, partea rămasă din semicarcasă, după eliminarea semichiulotei şi semicăştii, cu sau fără rinichi; semişaua, separată de semispinal trebuie să conţină minimum cinci vertebre lombare; semispinalul separat de semişa trebuie să conţină minimum cinci coaste, întregi sau tăiate;

   7. g) "chiulotă", În sensul codurilor tarifare 0204.22.50, 0204.42.50, 0204.50. I 9 şi 0204.50.59, partea posterioară a carcasei, care conţine toate oasele şi jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de a şasea vertebră lombară sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebră sacrală, de-a curmezişul osului iliac, în faţa simfizei ischio-pubiene;

   8. h) "semichiulotă", în sensul codurilor tarifare 0204.22.50, 0204.42.50, 0204.50.19 şi 0204.50.59, partea posterioară a semicarcasei, care conţine toate oasele şi jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de a şasea vertebră lombară sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebră sacrală, de-a curmezişul osului iliac, în faţa simfizei ischio­ pubiene.

    B. Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menţionate în nota complementară 3A, nu se iau în considerare decât coastele, Întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

  3. 4. Se consideră:

   1. a) "bucăţi de păsări de curte nedezosate", în sensul codurilor tarifare de la 0207.13.20 până la 0207.13.60, de la 0207.14.20 până la 0207.14.60, de la 0207.26.20 până la 0207.26.70, de la 0207.27.20 până la 0207.27.70, de la 0207.35.21 până la 0207.35.63 şi de la 0207.36.21 până la 0207.36.63: părţile menţionate, care conţin toate oasele lor.

    Bucăţile de păsări de curte, menţionate la punctul a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasifică la codurile tarifare 0207.13.70, 0207.14.70, 0207.26.80, 0207.35.79 sau 0207.36.79;

   2. b) 'jumătăţi", în sensul codurilor tarifare 0207.13.20, 0207.14.20, 0207.26.20, 0207.27.20, 0207.35.21, 0207.35.23, 0207.35.25,

    0207.36.21, 0207.36.23 şi 0207.36.25: jumătăţile rezultate din carcasele de păsări de curte prin tăierea longitudinală după un plan format de coloana vertebrală şi stern;

   3. c) "sferturi", în sensul codurilor tarifare 0207.13.20, 0207./4.20, 0207.26.20, 0207.27.20, 0207.35.21, 0207.35.23. 0207.35.25. 0207.36.21, 0207.36.23 şi 0207.36.25: sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obţinute prin tăierea transversală a unei jumătăţi;

   4. d) "aripi întregi, cu sau fără vărfuri", în sensul codurilor tarifare 0207.13.30, 0207.14.30, 0207.26.30, 0207.27.30, 0207.35.31, 0207.36.31: bucăţile de păsări de curte, compuse din humerus, cubitus şi radius, cu masa musculară care le îmbracă. Vâ,ful, inclusiv osul carp poate să fie eliminat sau nu. Tăieturile trebuiesc făcute prin articulaţii;

   5. e) "piept", în sensul codurilor tarifare 0207.13.50, 0207.14.50, 0207.26.50, 0207.27.50, 0207.35.51, 0207.35.53, 0207.36.51 şi

    0207.36.53: bucăţile de păsări de curte, compuse din stern şi coaste şi având pe ambele părţi masa musculară care le îmbracă;

   6. f) "pulpe", în sensul codurilor tarifare 0207.13.60, 0207.14.60, 0207.35.61, 0207.35.63, 0207.36.61 şi 0207.36.63: bucăţile de păsări de curte, compuse din femur, tibie şi peroneu şi masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuiesc făcute prin articulaţii;

   7. g) "copane de curcani sau de curci", în sensul codurilor tarifare 0207.26.60, 0207.2 7.60: bucăţi de curcani sau de curci, compuse din tibie şi peroneu şi masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuiesc făcute prin articulaţii;

   8. h) "pulpe de curcani sau de curci, altele decât copanele", în sensul codurilor tarifare 0207.26.70 şi 0207.27.70: bucăţile de curcani sau de curci, compuse din femur şi masa musculară care il imhracâ, sau din femur, tibie şi peroneu cu masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuiesc făcute prin articulaţii;

    ij) "părţi numite «trunchi» de gâşte sau de raţe", în sensul codurilor tarifare 0207.35,71 şi 0207.36.71: produsele ce constituie gâşte sau raţe prezentate jumulite, golite complet, fără cap şi fără labe şi cărora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele, coloana vertebrală şi osul sacral) dar care au femurele, tibiile şi humerusurile.

  4. 5. a) Carnea nepreparată termic şi condimentată se clasifică la Capitolul 16. Se consideră "carne condimentată", carnea nepreparată termic, a cărei condimentare este realizată în projimzime sau pe toată suprafaţa produsului şi este perceptibilă cu ochiul liber ori în mod evident perceptibilă la gust;

   b) Produsele de la poziţia 02.1O, cărora li s-au adăugat condimente în timpul fabricării, se clasifică la această poziţie dacă această condimentare nu le schimbă caracterul de produse descrise la poziţia 02.1O.

  5. 6. Sunt considerate "sărate sau in saramură", in sensul poziţiei 02.1O, carnea şi organele comestibile care sunt supuse operaţiei de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părţile şi care au un conţinut global, de sare, de minimum 1,2%, în greutate, cu cond1Jia ca sârarea să asigure conserl'/trea pe re1-men lung.

   image

   Codul tarifar

   Denumirea mărfii

   UM supl

   Taxa vamală

   0203.29.59

   0203.29.90

   02.04

   0204.10.00

   0204.21.00

   0204.22

   0204.22.10

   0204.22.30

   0204.22.50

   0204.22.90

   0204.23.00

   0204.30.00

   0204.41.00

   0204.42

   0204.42.10

   0204.42.30

   0204.42.50

   0204.42.90

   0204.43

   0204.43.10

   0204.43.90

   0204.50

   0204.50.11

   0204.50.13

   0204.50.15

   0204.50.19

   0204.50.31

   0204.50.39

   0204.50.51

   0204.50.53

   0204.50.55

   0204.50.59

   0204.50.71

   0204.50.79

   0205.00

   0205.00.20

   0205.00.80

   02.06

   0206.10

   0206.10.10

   0206.10.91

   0206.10.95

   0206.10.99

   0206.21.00

   0206.22.00

   0206.29

   0206.29.10

   0206.29.91

   0206.29.99

   0206.30.00

   - Altele

   Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

   Came de animale din specia caprine:

   - Bucăţi, nedezosate

   - Bucă.ti, dezosate

   - Bucăţi, nedezosate

   - Bucăţi, dezosate

   Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată:

   Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:

   - Muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei

   - Altele

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -.

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   333

   333

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   T7 17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   17

   10

   10

   315

   315

   315

   315

   315

   315

   315

   315

   315

   315

   • - - - Altele

   • - Carcase şi semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate

   • - Altă carne de animale din specia ovine, proaspătă sau refrigerată:

   • - - În carcase sau semicarcase

   • - - Alte părţi, nedezosate:

   • - - - Cască sau semicască

   • - - - Spinali şi/sau şa sau semispinali şi/sau semişa

   • - - - Chiulotă sau semichiulotă

   • - - - Altele

   • - - Dezosată

   • - Carcase şi semicarcase de miel, congelate

   • - Altă carne de animale din specia ovine, congelată:

   • - - În carcase sau semicarcase

   • - - Alte părţi, nedezosate:

   • - - - Cască sau semicască

   • - - - Spinali şi/sau şa sau semispinali şi/sau semişa

   • - - - Chiulotă sau semichiulotă

   • - - - Altele

   • - - Dezosată:

   • - - - De miel

   • - - - Altele

   • - - Proaspătă sau refrigerată:

   • - - - Carcase sau semicarcase

   • - - - Cască sau semicască

   • - - - Spinali şi/sau şa sau semispinali şi/sau semişa

   • - - - Chiulotă sau semichiulotă

   • - - - Altele:

   • - - Congelate:

   • - - - Carcase sau semicarcase

   • - - - Cască sau semicască

   • - - - Spinali şi/sau şa sau semispinali şi/sau semişa

   • - - - Chiulotă sau semichiulotă

   • - - - Altele:

   • - Proaspătă sau refrigerată

   • - Congelată

   • - De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

   • - - Destinate fabricării produselor farmaceutice

   • - - Altele:

   • - - - Ficat

   • - - - Muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei

   • - - - Altele

   • - Din specia bovine, congelate:

   • - - Limbă

   • - - Ficat

   • - - Altele:

   • - - - Destinate fabricării produselor farmaceutice

   • - - - Altele:

   • - Din specia porcine, proaspete sau refrigerate

   Codul tarifar

   Denumirea mărfii

   UM supl

   Taxa

   vamală

   - Din specia porcine, congelate:

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   .

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   0206.41.00

   - - Ficat

   315

   0206.49

   - - Altele:

   0206.49.20

   - - - Din specia porcine domestice

   315

   0206.49.80

   - - - Altele

   315

   0206.80

   - Altele, proaspete sau refrigerate:

   0206.80.10

   - - Destinate fabricării produselor farmaceutice

   315

   - - Altele:

   0206.80.91

   - - - De cai, măgari şi catâri

   315

   0206.80.99

   - - - Din specia ovine sau caprine

   315

   0206.90

   - Altele, congelate:

   0206.90.10

   - - Destinate fabricării produselor farmaceutice

   315

   - - Altele:

   0206.90.91

   - - - De cai, măgari şi catâri

   315

   0206.90.99

   - - - Din specia ovine sau caprine

   315

   02.07

   Carne şi organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate de

   păsări de la poziţia 01.05:

   - De cocoşi şi de găini :

   0207.11

   - - Netăiate în bucăţi, proaspete sau refrigerate:

   0207.11.1 O

   - - - Fără pene, eviscerate, cu cap şi picioare, denumite "pui 83%"

   96

   0207.11.30

   - - - Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, dar cu gât, inimă, ficat şi

   96

   pipotă, denumite "pui 70%"

   0207.11.90

   - - - Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă,

   96

   denumite "pui 65%", sau altfel prezentate

   0207.12

   - - Netăiate în bucăţi, congelate:

   0207.12.10

   - - - Fără pene, eviscerate, fără cap şi picioare, dar cu gât, inimă, ficat şi

   96

   pipotă, denumite "pui 70%"

   0207.12.90

   - - - Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă,

   96

   denumite "pui 65%", sau altfel prezentate

   0207.13

   - - Bucăţi şi organe, proaspete sau refrigerate:

   - - - Bucăţi:

   0207.13.10

   - - - - Dezosate

   96

   - - - - Nedezosate:

   0207.13.20

   - Jumătăţi sau sferturi

   96

   0207.13.30

   - Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

   96

   0207.13.40

   - Spate, gâturi, spate cu gâturi împi;eună, târtiţe şi vârfuri de aripi

   96

   0207.13.50

   - Piepţi şi bucăţi de piepţi

   96

   0207.13.60

   - Pulpe şi bucăţi de pulpe

   96

   0207.13.70

   - Altele

   96

   - - - Organe:

   0207.13.91

   - - - - Ficat

   96

   0207.13.99

   - - - - Altele

   96

   0207.14

   - - Bucăţi şi organe, congelate:

   0207.14.10

   - - - - Dezosate

   96

   - - - - Nedezosate:

   0207.14.20

   - Jumătăţi sau sferturi

   9_6

   0207.14.30

   - Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

   96

   0207.14.40

   - Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtiţe şi vârfuri de aripi

   96

   0207.14.50

   - Piepţi şi bucăţi de piepţi

   96

   0207.14.60

   - - - • - Pulpe şi bucăţi de pulpe

   96

   0207.14.70

   96

   - - - Organe:

   0207.14.91

   - - - - Ficat

   96

   0207.14.99

   - • - - Altele

   96

   - De curcani şi de curci:

   0207.24

   - - Netăiate în bucăţi, proaspete sau refrigerate:

   0207.24.10

   - - - Fără pene, evisceraţi, fără cap şi picioare, dar cu gât, inimă, ficat şi

   96

   pipotă, denumiţi "curcani 80%"

   0207.24.90

   - - - Fără pene, evisceraţi, fără cap, picioare, gât, ficat, inimă şi pipotă,

   96

   denumiţi "curcani 73%", sau altfel prezentaţi

   0207.25

   - - Netăiate în bucăţi, congelate:

   0207.25.10

   - - - Fără pene, eviscerati, fără cap, picioare, dar cu gât, ficat, inimă şi

   96

   • - - Bucăţi:

   • Altele

   image

   14

   image

   Codul tarifar

   Denumirea mărfii

   UM supl

   Taxa vamală

   *

   0208.90

   0208.90.10

   0208.90.20

   0208.90.40

   0208.90.55

   0208.90.60

   0208.90.95

   0209.00

   0209.00.11

   0209.00.19

   0209.0-0.30

   0209.00.90

   02.10

   0210.11

   0210.11.11

   0210.11.19

   0210.11.31

   0210.11.39

   0210.11.90

   0210.12

   0210.12.11

   0210.12.19

   0210.12.90

   0210.19

   0210.19.10

   0210.19.20

   0210.19.30

   0210.19.40

   0210.19.50

   0210.19.60

   0210.19.70

   0210.19.81

   0210.19.89

   0210.19.90

   0210.20

   0210.20.10

   0210.20.90

   0210.91.00

   0210.92.00

   0210.93.00

   0210.99

   0210.99.10

   0210.99.21

   0210.99.29

   Slănină fără părţi slabe, grăsime de porc şi de pasăre, netopite şi nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate:

   Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră, comestibile, de carne sau de organe:

   - Jamboane şi părţi din acestea

   - Spete şi părţi din acestea

   - Uscate sau afumate:

   - Jamboane şi părţi din acestea

   - Spete şi părţi din acestea

   - Sărat sau în saramură

   - Uscat sau afumat

   - Sărate sau în saramură:

   - Semicarcasă de bacon sau trei sferturi anterior

   - Trei sferturi posterior sau mijloc

   - Partea anterioară şi bucăţi din aceasta

   - Spinări şi bucăţi din acestea

   - Altele

   - Uscate sau afumate:

   - Partea anterioară şi bucăţi din aceasta

   - Spinări şi bucăţi din acestea

   - Altele:

   - Dezosate

   - Altele

   - De cal, sărată, în saramură sau uscată

   - Din specia ovine şi caprine:

   - Nedezosată

   - Dezosată

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   65

   65

   65

   13

   65

   65

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128

   128"

   128

   • - Altele:

   • - - De porumbei domestici

   • - - De vânat, altul decât iepurii de casă sau iepurii de câmp:

   • - - - De prepeliţe

   • - - - Altele

   • - - Came de focă

   • - - Came de ren

   • - - Altele

   • - Slănină:

   • - - Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

   • - - Uscată sau afumată

   • - Grăsime de porc, alta decât cea de la codurile 0209.00.11 sau 0209.00.19

   • - Grăsime de pasăre

   • - Came din specia porcine:

   • - - Jamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate:

   • - - - Din specia porcine domestice:

   • - - - - Sărate sau în saramură:

   • - - - Altele

   • - - Piept (împănat) şi părţi din acesta:

   • - - - Din specia porcine domestice:

   • - - - Altele

   • - - Altele:

   • - - - Din specia porcine domestice:

   • - - - Altele

   • - Carne din specia bovine:

   • - - Nedezosată

   • - - Dezosată

   • - Altele, inclusiv făină şi pudră, comestibile, de came sau de organe:

   • - - De primate

   • - - De balene, delfini şi delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini şi dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)

   • - - De reptile (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase de mare)

   • - - Altele:

   • - - - Came:

   image

   CAPITOLUL3

   PEŞTI ŞI CRUSTACEE, MOLUŞTE ŞI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

   Note de Capitol

   1.- Capitolul nu cuprinde:

   1. a) mamifere de la poziţia O1.06:

   2. b) came de mamifere de la poziţia 01.06 (poziţia 02.08 sau poziţia 02.1O);

   3. c) peşti (inclusiv ficat, icre şi lapţi) şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, moarte şi improprii alimentaţiei umane prin natura sau starea lor de prezentare (Capitolul 5); taină, pudră şi aglomerate sub fonnă de pelete, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane (poziţia 23.01); sau

   4. d) icre 11egre (caviar) şi înlocuitori de caviar preparaţi din icre de peşte (poziţia 16.04).

  2.- În acest Capitol, expresia "aglomerate sub formă de pelete" cuprinde produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc. aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant în cantitate redusă.

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  03.01

  Peşti vii:

  -

  -

  -

  -·

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  0301.10

  - Peşti ornamentali:

  0301.10.10

  - - De apă dulce

  25

  0301.10.90

  - - De apă sărată

  25

  - Alte specii de peşti vii:

  0301.91

  - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

  Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache

  şi Oncorhynchus chrysogaster):

  0301.91.10

  - - - Din speciile Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

  25

  0301.91.90

  - - - Altele

  25

  0301.92.00

  - - Anghile (Anguilla spp.)

  25

  0301.93.00

  - - Crapi

  25

  0301.99

  - - Altele:

  - - - De apă dulce:

  0301.99.11

  - - - - Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus

  25

  gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus

  rhodurus), somoni de Atlantic (Sa/ma sa/ar) şi somoni de Dunăre

  (Hucho hucho)

  0301.99.19

  - - - - Altele

  25

  0301.99.90

  - - - De apă sărată

  25

  03.02

  Peşte proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului de peşte şi a

  cărnii de peşte de la poziţia 03.04:

  - Salmonide, cu excepţia ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

  0302.11

  - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

  Oncorhynchus aguahonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache

  şi Oncorhynchus chrysogaster):

  0302.11.10

  - - - Din speciile Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

  25

  0302.11.20

  - - - Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap şi branhii, evisceraţi,

  25

  cântărind peste 1,2 Kg fiecare sau fără cap, fără branhii şi evisceraţi,

  cântărind peste 1 Kg fiecare

  0302.11.80

  - - - Altele

  25

  0302.12.00

  - - Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

  20

  Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschmvytscha, Oncorhynchus

  kisutch, Oncorhynchus masau şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de

  Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho)

  0302.19.00

  - - Altele

  20

  - Peşti plaţi ( Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossicfae, Soleidae,

  Scophthalmidae şi Citharidae) cu excepţia ficatului, a icrelor şi a

  lapţilor:

  0302.21

  - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,

  Hippoglossus stenolepis):

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  0302.21.10

  - - - Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20

  0302.21.30

  - - - Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

  20

  0302.21.90

  - - - Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)

  20

  0302.22.00

  - - Cambula (Pleuronectes platessa)

  25

  0302.23.00

  - - Calcan (Solea spp.)

  20

  0302.29

  - - Altele:

  0302.29.10

  - - - Calcani mici (lepidorhomhus spp.)

  20

  0302.29.90

  - - - Altele

  20

  - Toni (de genul Thunnus), peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

  (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), cu excepţia ficatului, a icrelor şi a

  lapţilor:

  0302.31

  - - Toni albi sau "germon" (Thunnus a/alunga):

  0302.31.10

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.31.90

  - - - Altele

  20

  0302.32

  - - Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

  0302.32.10

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.32.90

  - - - Altele

  20

  0302.33

  - - Peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat:

  0302.33.10

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.33.90

  - - - Altele

  20

  0302.34

  - - Toni graşi (Thunnus obesus):

  0302.34.10

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.34.90

  - - - Altele

  20

  0302.35

  - - Toni roşii (Thunnus thynnus):

  0302.35.10

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.35.90

  - - - Altele

  20

  0302.36

  - - Toni roşii din sud (Thunnus maccoyii):

  0302.36.10

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.36.90

  - - - Altele

  20

  0302.39

  - - Altele:

  0302.39.10

  - - - Destinate fabricării industriale a produselor ce fac obiectul poziţiei

  20

  16.04

  0302.39.90

  - - - Altele

  20

  0302.40.00

  - Heringi (Ciupea harengus, Ciupea pallasi), cu excepţia ficatului

  20

  icrelor şi a lapţilor

  0302.50

  - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu excepţia

  ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

  0302.50.10

  - - Din specia Gadus morhua

  20

  0302.50.90

  - - Altele

  20

  - Alte specii de peşte, cu excepţia ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

  0302.61

  - - Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella

  spp.), şproturi (Sprattus sprattus):

  0302.61.10

  - - - Sardine din specia Sardina pilchardus

  20

  0302.61.30

  - - - Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardine/la spp.)

  20

  0302.61.80

  - - - Şproturi (Sprattus sprattus)

  20

  0302.62.00

  • • Eglefin (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)

  20

  0302.63.00

  - - Peşti marini din specia Pollachius virens

  20

  0302.64.00

  - - Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

  20

  japonicus)

  0302.65

  - - Câini de mare şi alte specii de rechini:

  0302.65.20

  • • - Câini de mare (Squalus acanthias)

  20

  0302.65.50

  - - - Rechini pisică (Scyliorhinus spp.)

  20

  0302.65.90

  - - - Altele

  20

  0302.66.00

  - - Anghile (Anguilla spp.)

  25

  0302.69

  - - Altele:

  - - - De apă dulce:

  0302.69.11

  - - • - Crapi

  20

  image

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  0303.31.30

  - - - Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20

  0303.31.90

  - - - Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)

  20

  0303.32.00

  - - Cambula (Pleuronectes platessa)

  20

  0303.33.00

  - - Calcani (Solea spp.)

  20

  0303.39

  - - Altele:

  0303.39.10

  - - - Peşti din specia Platichthys jlesus

  20

  0303.39.30

  - - - Peşti din genul Rhombosolea

  20

  0303.39.70

  - - - Altele

  20

  - Toni (de genul Thunnus), peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

  (Euthynnus Katsuwonus pelamis), cu excepţia ficatului, a icrelor şi a

  lapţilor:

  0303.41

  - - Toni albi sau "german" (Thunnus a/alunga):

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  0303.41.11

  - - - - Întregi

  20

  0303.41.13

  - - - - Evisceraţi şi fără branhii

  20

  0303.41.19

  - - - - Altele (de exemplu fără cap)

  20

  0303.41.90

  - - - Altele

  20

  0303.42

  - - Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  - - - - Întregi:

  0303.42.12

  - Care cântăresc peste l O kg fiecare

  20

  0303.42.18

  - Altele

  20

  - - - - Evisceraţi şi rară branhii:

  0303.42.32

  - Care cântăresc peste 1 O kg fiecare

  20

  0303.42.38

  - Altele

  20

  - - - - Altele (de exemplu rară cap):

  0303.42.52

  - Care cântăresc peste IO kg fiecare

  20

  0303.42.58

  - Altele

  20

  0303.42.90

  - - - Altele

  20

  0303.43

  - - Peşti săritori sau bonite cu abdomenul vărgat:

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  0303.43.11

  - - - - Întregi

  20

  0303.43.13

  - - - - Evisceraţi şi fără branhii

  20

  0303.43.19

  - - - - Altele (de exemplu fără cap)

  20

  0303.43.90

  - - - Altele

  20

  0303.44

  - - Toni graşi (Thunnus obesus):

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  0303.44.l l

  - - - - Întregi

  20

  0303.44.13

  - - - - Evisceraţi şi fără branhii

  20

  0303.44.19

  - - - - Altele (de exemplu rară cap)

  20

  0303.44.90

  - - - Altele

  20

  0303.45

  - - Toni roşii (Thunnus thynnus):

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  0303.45.11

  - - - - Întregi

  20

  0303.45.13

  - - - - Evisceraţi şi fără branhii

  20

  0303.45.19

  - - - - Altele (de exemplu rară cap)

  20

  0303.45.90

  - - - Altele

  20

  0303.46

  - - Toni roşii din sud (Thunnus maccoyii):

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  0303.46.11

  - - - - Întregi

  20

  0303.46.13

  - - - - Evisceraţi şi fără branhii

  20

  0303.46.19

  - - - - Altele (de exemplu fără cap)

  20

  0303.46.90

  - - - Altele

  20

  0303.49

  - - Altele:

  - - - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziţiei

  16.04:

  0303.49.31

  - - - - Întregi

  20

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  0303.49.33

  - - - - Evisceraţi şi fără branhii

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - ..

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  ?.5

  25

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  0303.49.39

  - - - - Altele (de exemplu fără cap)

  0303.49.80

  - - - Altele

  0303.50.00

  - Heringi (Ciupea harengus, Ciupea pallasii), cu excepţia ficatului, a

  icrelor şi a lapţilor

  0303.60

  - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu

  excepţia ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

  0303.60. l l

  - - Din specia Gadus morhua

  0303.60.19

  - - Din specia Gadus ogac

  0303.60.90

  - - Din specia Gadus macrocephalus

  - Alte specii de peşti, cu excepţia ficatului, a icrelor şi a lapţilor:

  0303.71

  - - Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella

  spp.), şproturi (Sprattus sprattus):

  0303.71.10

  - - - Sardine din specia Sardina pilchardus

  0303.71.30

  - - - Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.)

  0303.71.80

  - - - Şproturi (Sprattus sprattus)

  0303.72.00

  - - Eglefini (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)

  0303.73.00

  - - Peşti marini din specia Pollachius virens

  0303.74

  - - Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

  japonicus):

  0303.74.30

  - - - Din specia Scomber scombrus sau Scomber japonicus

  0303.74.90

  - - - Din specia Scomber australicus

  0303.75

  - - Câini de mare şi alte specii de rechini:

  0303.75.20

  - - - Câini de mare (Squalus acanthias)

  0303.75.50

  - - - Rechini pisică (Scyliorhinus spp.)

  0303.75.90

  - - - Altele

  0303.76.00

  - - Anghile (Anguilla spp.)

  0303.77.00

  - - Lupi de mare (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

  0303.78

  - - Peşti marini din speciile Merluccius şi Urophycis:

  - - - Peşti marini din specia Merluccius:.

  0303.78.l l

  - - - - Peşti marini din genul Merluccius capensis şi Merluccius

  paradoxus

  0303.78.12

  - - - - Peşti marini din genul Merluccius hubbsi

  0303.78.13

  - - - - Peşti marini din genul Merluccius australis

  0303.78.19

  - - - - Altele

  0303.78.90

  - - - Peşti marini din specia Urophycis

  0303.79

  - - Altele:

  - - - De apă dulce:

  0303.79.11

  - - - - Crapi

  0303.79.19

  - - - - Altele

  - - - De apă sărată:

  - - - - Peşti de genul Euthynnus, alţii decât peştii săritori şi bonitele cu

  abdomenul vărgat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), menţionaţi în

  subpoziţia 0303.43:

  - Destinaţi fabricării industriale a produselor care fac obiectul

  poziţiei 16.04:

  0303.79.21

  - Întregi

  0303.79.23

  - Evisceraţi şi fără branhii

  0303.79.29

  - Altele (de exemplu fără cap)

  0303.79.31

  - Altele

  - - - - Sebaste (peşti roşii) (Sebastes spp.):

  0303.79.35

  - Din specia Sebastes marinus

  0303:79.37

  - Altele

  0303.79.41

  - - - - Peşti din specia Boreogadus saida

  0303.79.45

  - - - - Merlani (Merlangus merlangus)

  0303.79.51

  - - - - Mihalţi-de-mare (Molva spp.)

  0303.79.55

  - - - - Peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma) şi peşti marini

  din specia Pollachius pollachius

  0303.79.58

  - - - - Peşti din specia Orcynopsis unicolor

  0303.79.65

  - - - - Anşoa (Engraulis spp.)

  0303.79.71

  - - - - Dorade de mare din speciile Dentex dentex şi Page/lus

  0303.79.75

  - - - - Peşti din specia Brama

  0303.79.81

  - - - - Peşti pediculati (Lophius spp.)

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  0303.79.83

  - - - - Merlani albaştri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20

  0303.79.85

  - - - - Merlani albaştri sudici (Micrromesistius austra!is)

  20

  0303.79.87

  - - - - Peşti-spadă (Xiphias gladius)

  20

  0303.79.88

  - - - - "Toothfish" (Dissostichus spp.)

  20

  0303.79.91

  - - - - Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

  20

  0303.79.92

  - - - - Grenadieri albaştri (Macruronus novaezealandiae)

  20

  0303.79.93

  - - - -Ţipari roz (Genypterus blacodes)

  20

  0303.79.94

  - - - - Peşti din speciile Pelotreisflavilatus sau Peltorhamphus

  20

  novaezealandiae

  0303.79.98

  - - - - Altele

  20

  0303.80

  - Ficat, icre şi lapţi:

  0303.80.10

  - - Icre şi lapţi folosiţi pentru obţinerea acidului dezoxiribonucleic sau a

  25

  sulfatului de protamina

  0303.80.90

  - - Altele

  25

  03.04

  Fileuri de peşte şi carne de peşte (chiar tocată), proaspete,

  refrigerate sau congelate:

  0304.10

  - Proaspete sau refrigerate:

  - - File:

  - - - De peşti de apă dulce:

  0304.10.13

  - - - - De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus

  25

  gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus

  rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) şi de somoni de Dunăre

  (Hucho hucho)

  - - - - De păstrăvi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

  Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gi/ae :

  0304.10.15

  - Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare

  25

  0304.10.17

  - Altele

  25

  0304.10.19

  - - - - De alţi peşti de apă dulce

  25

  - - - Altele:

  0304.10.31

  - - - - De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de

  25

  peşti din specia Boreogadus saida

  0304.10.33

  - - - - De peşti marini din specia Pollachius virens

  25

  0304.10.35

  - - - - De Sebaste (peşti roşii) (Sebastes spp.)

  25

  0304.10.38

  - - - - Altele

  25

  - - Altă carne de peşte (chiar tocată):

  0304.10.91

  - - - De peşti de apă dulce

  25

  - - - Altele:

  0304.10.97

  - - - - Flanc de heringi

  25

  0304.10.98

  - - - - Altele

  25

  0304.20

  • Fileuri congelate:

  - - De peşti de apă dulce:

  0304.20.13

  - - - De somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus

  20

  gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus

  rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo sa/ar), şi de somoni de Dunăre

  (Hucho hucho)

  - - - De păstrăvi din speciile Salmo trutta, Oncorhynchusmykiss,

  Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae

  0304.20.15

  - - - - Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare

  20

  0304.20.17

  - - - - Altele

  20

  0304.20.19

  - - - De alţi peşti de apă dulce

  20

  - - Altele:

  - - - De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de

  peşti din specia Boreogadus saida:

  0304.20.21

  - - - - De cod din specia Gadus macrocephalus

  20

  0304.20.29

  - - - - Altele

  20

  0304.20.31

  - - - De peşti marini din specia Pollachius virens

  20

  0304.20.33

  - - - De eglefini (haddock) (Melanogrammus aeglefinus)

  20

  - - - De Sebaste (peşti roşii) (Sebastes spp.):

  0304.20.35

  - - - - Din specia Sebastes marinus

  20

  0304.20.37

  - - - - Altele

  20

  0304.20.41

  - - - De merlani (Merlangus merlangus)

  20

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  0304.20.43

  0304.20.45

  0304.20.51

  0304.20.53

  0304.20.55

  0304.20.56

  0304.20.58

  0304.20.59

  0304.20.61

  0304.20.69

  0304 20.71

  0304.20.73

  0304.20.75

  0304.20.79

  0304.20.83

  0304.20.85

  0304.20.87

  0304.20.88

  0304.20.91

  0304.20.94

  0304.90

  0304.90.05

  0304.90.10

  0304.90.22

  0304.90.31

  0304.90.35

  0304.90.38

  0304.90.39

  0304.90.41

  0304.90.45

  0304.90.48

  0304.90.51

  0304.90.55

  0304.90.57

  0304.90.59

  0304.90.61

  0304.90.65

  0304.90.97

  03.05

  0305.10.00

  0305.20.00

  0305.30

  0305.30. l l

  0305.30.19

  0305.30.30

  • - - - De mihalţi-de-mare (Molva spp.)

  • - - - De toni (din genul Thunnus) şi de peşti din genul Euthynnus

  • - - - De scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) şi de peşti din specia Orcynopsis unicolor:

  • - - - - Din specia Scomber australasicus

  • - - - - Altele

  • - - - Din peşti marini din speciile Merluccius şi Urophycis :

  • - - - - Din peşti marini din specia Merluccius :

   - Din peşti marini din genul Merluccius capensis şi Merluccius

   paradoxus

   - Din peşti marini din genul Merluccius hubbsi

   - Altele

   - Din peşti marini din specia Urophycis

  • - - - De câini de mare şi de alte specii de rechini :

   - De câini de mare şi de rechini pisică (Squalus acanthias şi

   Scyliorhinus spp.)

   - De alte specii de rechini

  • - - - De peşti din specia Pleuronectes platessa

  • - - - De peşti din specia Platichthys jlesus

  • - - - De heringi (Ciupea harengus, Ciupea pallasii)

  • - - - De calcani mici (Lepidorhombus spp.)

  • - - - De peşti pediculaţi (Lophius spp.)

  • - - - De peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma)

  • - - - De peşti-spadă (Xiphias gladius)

  • - - - De peşti din specia Dissostichus ("Toothfish")

  • - - - De grenadieri albaştri (Macruronus novaezealandiae)

  • - - - Altele

   -Altele:

  • - - Surimi

  • - - Altele:

  • - - - De peşti de apă dulce

  • - - - Altele:

   - De heringi (Ciupea harengus, Ciupea pallasii)

   - De Sebaste (peşti roşii) (Sebastes spp.)

   - De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de

   peşti din specia Boreogadus saida:

   - De cod din specia Gadus macrocephalus

   - De cod din specia Gadus morhua

   - Altele

   - De peşti marini din specia Pollachius virens

   - De eglefin (haddock)(Melanogrammus aeglefinus)

   - De peşti marini din speciile Merluccius sau Urophycis

   - De calcani mici (Lepidorhombus spp.)

   - De peşti din specia Brama

   - De peşti pediculaţi (Lophius spp.)

   - De merlani albaştri (Micromesistius poutassou sau Gadus

   poutassou)

   - De peşti marini de Alaska (Theragra chalcogramma)

   - De peşti-spadă (Xiphias gladius)

   - Altele

   Peşte uscat, sărat sau în saramură; peşte afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră şi aglomerate sub formă de pelete de peşte, proprii alimentaţiei umane:

  • - Făină, pudră şi aglomerate sub formă de pelete de peşte, proprii

   alimentaţiei umane

  • - Ficat, icre şi lapţi de peşte, uscaţi, afumaţi, săraţi sau în saramură

  • - Fileuri de peşte uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate:

  • - - De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) şi de peşti din specia Boreogadus saida:

  • - - - De cod din specia Gadus macrocephalus

  • - - - Altele

  • - - De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus

  gorbuscha; Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  0305.30.50

  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo sa/ar) şi de somoni de Dunăre (Hucho hucho), sărat sau în saramură

  • - - De halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), sărat sau în saramură

  • - - Altele

  • - Peşti afumaţi, inclusiv fileuri afumate:

  • - - Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho)

  • - - Heringi (Ciupea harengus, Ciupea pallasii)

  • - - Altele:

  • - - - Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

  • - - - Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

  • - - - Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

  • - - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus ch1ysogaster)

  • - - - Anghile (Anguilla spp.)

  • - - -Altele

  • - Peşti uscaţi, chiar săraţi, dar neafumaţi:

  • - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

  • - - - Uscat, nesărat

  • - - - Uscat şi sărat

  • - - Altele:

  • - - - Peşti din specia Boreogadus saida:

  • - - - - Uscaţi, nesăraţi

  • - - - - Uscaţi şi săraţi

  • - - - Heringi (Ciupea harengus, Ciupea pallasii)

  • - - - Anşoa (Engraulis spp.)

  • - - - Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

  • - - - Altele

  • - Peşti săraţi, neuscaţi, neafumaţi şi peşti în saramură:

  • - - Heringi (Ciupea harengus, Ciupea paliasii)

  • - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  • - - Anşoa (Eugraulis spp.)

  • - - Altele:

  • - - - Peşti din specia Boreogadus saida

  • - - - Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

  • - - - Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masau şi Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) şi somoni de Dunăre (Hucho hucho)

  • - - - Altele

   Crustacee, chiar decorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră şi aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentaţiei umane:

  • - Congelate:

  • - - Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

  • - - - Cozi de languste

  • - - - Altele

  • - - Homari (Homarus spp.):

  • - - - Întregi

  • - - - Altele

  • - - Creveţi:

  • - - - Creveţi din familia Pandalidae

  • - - - Creveţi din genul Crangon

  • - - - Creveţi din genul Parapenaeus longirostris

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  25

  0305.30.90

  25

  0305.41.00

  25

  0305.42.00

  20

  0305.49

  0305.49.10

  25

  0305.49.20

  25

  0305.49.30

  25

  0305.49.45

  25

  0305.49.50

  25

  0305.49.80

  25

  0305.51

  0305.51.10

  20

  0305.51.90

  20

  0305.59

  0305.59.11

  25

  0305.59.19

  25

  0305.59.30

  25

  0305.59.50

  25

  0305.59.70

  25

  0305.59.80

  25

  0305.61.00

  20

  0305.62.00

  20

  0305.63.00

  25

  0305.69

  0305.69.10

  25

  0305.69.30

  25

  0305.69.50

  25

  0305.69.80

  25

  03.06

  0306.l l

  0306.11.10

  20

  0306.11.90

  20

  0306.12

  0306.12.10

  20

  0306.12.90

  20

  0306.13

  0306.13.10

  20

  0306.13.30

  20

  0306.13.40

  20

  image

  Codul tarifar

  Denumirea mărfii

  UM supl

  Taxa vamală

  Sepioteuthis spp.):

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  0307.41.91

  - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

  20

  0307.41.99

  - - - - Altele

  20

  0307.49

  - - Altele:

  - - - Congelate:

  - - - - Sepii (Sepia ofjicinalis, Rossia macrosoma) şi sepiole (Sepiola

  spp.):

  - Din genul Sepiola:

  0307.49.01

  - Sepiola rondeleti

  20

  0307.49.11

  - Altele

  20

  0307.49.18

  - Altele

  20

  - - - - Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,

  Sepioteuthis spp.):

  - Loligo spp.:

  0307.49.31

  - Loligo vulgaris

  20

  0307.49.33

  - Loligo pealei

  20

  0307.49.35

  - Loligo patagonica

  20

  0307.49.38

  - Altele

  20

  0307.49.51

  - Ommastrephes sagittatus

  20

  0307.49.59

  - Altele

  20

  - - - Altele:

  0307.49.71

  - - - - Sepii (Sepia ofjicinalis, Rossia macrosoma) şi sepiole (Sepiola

  20

  spp.)

  - - - - Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,

  Sepioteuthis spp.):

  0307.49.91

  - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

  20

  0307.49.99

  - Altele

  20

  - Caracatiţe (Octopus spp.):

  0307.51.00

  - - Vii, proaspete sau refrigerate

  20

  0307.59

  - - Altele:

  0307.59.10

  - - - Congelate

  20

  0307.59.90

  - - - Altele

  20

  0307.60.00

  - Melci, alţii decât melcii de mare

  20

  - Altele, inclusiv făină, pudră şi aglomerate sub formă de pelete, de

  nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele, proprii alimentaţiei

  umane:

  0307.91.00

  - - Vii, proaspete sau refrigerate

  20

  0307.99

  - - Altele:

  - - - Congelate:

  0307.99.11

  - - - - Illex spp.

  20

  0307.99.13

  - - - - Peşti vărgaţi şi alte specii din familia Veneridae

  20

  0307.99.15

  - - - - Meduze (Rhopilema spp.)

  20

  0307.99.18

  - - - - Altele

  20

  0307.99.90

  - - - Altele

  20

  CAPITOLUL4

  LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI;

  MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

  Note de Capitol

  1.- Se consideră lapte, laptele complet şi laptele parţial sau integral degresat. 2.- În sensul poziţiei 04.05:

  1. a) Prin termenul unt se înţelege unt natural, unt din zer sau unt "recombinat" (proaspăt, sărat sau rânced, chiar dacă se află În recipiente închise ermetic) provenind numai din lapte, al cărui conţinut în grăsimi din lapte este de minimum 80%, dar de maximum 95% în greutate, având un conţinut maxim de substanţe solide, altele decât grăsimile, din lapte de 2% în greutate şi un conţinut maxim de apă de I6% în greutate. Untul nu are adăugate emulsifiante dar poate conţine clorură de sodiu, coloranţi alimentari, săruri de neutralizare şi culturi de bacterii lactice inofensive.

  2. b) Prin expresia pastă din lapte pentnt tartine se înţelege emulsia de tip "apă în ulei" care poate fi întinsă pe tartine, care conţine ca grăsimi numai grăsimi din lapte şi al cărui conţinut de grăsimi din lapte este de minimum 39%, dar sub 80% în greutate.

  3.- Produsele obţinute prin concentrarea zernlui cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brânzeturi, la poziţia 04.06, cu condiţia ca acestea să aibă următoarele trei caracteristici:

  1. a) să aibă un conţinut de grăsimi din lapte de minimum 5%, calculat la greutate/substanţă uscată;

  2. b) aibă un conţinut de substanţă uscată, calculat la greutate, minimum 70%, dar maximum 85%;

  3. c) aibă o formă sau să li se poată da o formă.

  4.- Capitolul nu cuprinde:

  1. a) produsele obţinute din zer şi care conţin în greutate peste 95% lactoză, exprimată în lactoză anhidră calculată la substanţa uscată (poziţia 17.02); şi

  2. b) albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, conţinând, în greutate calculată la substanţa uscată, peste 80% proteine din zer) (poziţia nr. 35.02), şi nici globulinele (poziţia 35.04)

   Note de subpoziţii

   1.- În sensul subpoziţiei 0404.1O, prin zer modificat se înţelege produsele conţinând componentele zerului, adică zerul din care s-a eliminat total sau parţial lactoza, proteinele sau sărurile minerale, sau la care s-au adăugat componentele naturale ale zerului, şi produsele obţinute din amestecul de componente naturale ale zerului.

   2.- În sensul subpoziţiei 0405.1O, termenul unt nu include untul deshidratat sau untul topit (ghee) (subpoziţia 0405.90).

   Notă complementară

   1. 1. Sunt considerate 'fom1e standard", în sensul codurilor tarifare 0406.90.02 şi 0406.90.03, formele având următoarele greutăţi: Emental: minimum 60 kg dar maximum 130 kg,

    Gruyere şi Sbrinz: minimum 20 kg dar maximum 45 kg,

    • - Bergkase: minimum 20 kg dar maximum 60 kg,

    • - Appenzell: minimum 6 kg dar maximum 8 kg.

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa

     vamală

     04.01

     Lapte şi smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     alţi îndulcitori:

     0401.10

     - C un conţinut de grăsimi de maximum 1% din greutate :

     0401.10.10

     - - In ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 I

     128

     0401.10.90

     0401.20

     128

     - - De maximum 3% :

     0401.20.11

     - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 1

     128

     0401.20.19

     - - - Altele

     128

     - - Peste 3%:

     0401.20.91

     - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 1

     128

     0401.20.99

     - - - Altele

     128

     • - - Altele

     • - Cu un conţinut de grăsimi peste 1%, dar maximum 6% din greutate :

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     0401.30

     Lapte şi smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori:

     maximum 1,5% din greutate:

     - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 11% din greutate

     - Cu un conţinut, în greutate, de grăsimi peste 11 %, dar

     maximum27%

     - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     - Lapte special numit "pentru sugari", în recipiente închise ermetic,

     cu un conţinut net de maximum 500 g şi cu un conţinut de grăsimi peste 1O % din greutate

     - Altele:

     - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5 kg

     - Altele

     - În ambal;je directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     - In ambala' je directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     - În ambal je directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     - În ambal je directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     - Altele

     -

     .

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     .

     .

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     .

     0401.30.11

     128

     0401.30.19

     128

     0401.30.31

     128

     0401.30.39

     128

     0401.30.91

     128

     0401.30.99

     128

     04.02

     0402.10

     0402.10.11

     248

     0402.10.19

     248

     0402.10.91

     248

     0402.10.99

     248

     0402.21

     0402.21.11

     128

     0402.21.l 7

     128

     0402.21.19

     128

     0402.21.91

     128

     0402.21.99

     128

     0402.29

     0402.29.11

     128

     0402.29.15

     128

     0402.29.19

     128

     0402.29.91

     128

     0402.29.99

     128

     0402.91

     0402.91.11

     128

     0402.91.19

     128

     0402.91.31

     128

     0402.91.39

     128

     0402.91.51

     128

     0402.91.59

     128

     0402.91.91

     128

     0402.91.99

     128

     0402.99

     0402.99.11

     128

     0402.99.19

     128

     • - Cu un conţinut de grăsimi peste 6% din greutate :

     • - - De maximum 21%:

     • - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 1

     • - - - Altele

     • - - Peste 21%, dar maximum 45%:

     • - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 1

     • - - - Altele

     • - - Peste 45% din greutate:

     • - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 1

     • - - - Altele

     • - Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi de

     • - - Fără adaos zahăr sau alţi îndulcitori:

     • - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     • - - - Altele

     • - - Altele:

     • - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     • - - - Altele

     • - Pudră, granule sau alte forme solide, cu w1 conţinut de grăsimi peste 1,5% din greutate:

     • - - Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori:

     • - - - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 27 % din greutate:

     • - - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     • - - - - Altele:

     • - - - Cu un conţinut de grăsimi peste 27 % din greutate:

     • - - Altele:

     • - - - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 27 % din greutate :

     • - - - Cu un continut de grăsimi peste 27% din greutate:

     • - Altele:

     • - - Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori:

     • - - - C-u un continut de grăsimi de maximum 8% din greutate:

     • - - - Cu un conţinut de grăsimi peste 8%, dar maximum 10% din greutate:

     • - - - Cu un conţinut de grăsimi peste I 0%, dar maximum 45% din greutate:

     • - - - Cu un continut de grăsimi peste 45% din greutate:

     • - - Altele:

     • - - - Cu un continut de grăsimi de maximum 9,5% din greutate:

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     - - - Cu un conţinut de grăsimi peste 9,5%, dar maximum 45% din

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     128

     128

     128

     128

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     100

     greutate:

     0402.99.31

     - - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     0402.99.39

     - - - - Altele

     - - - C un conţinut de grăsimi peste 45% din greutate:

     0402.99.91

     - - - - In ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5kg

     0402.99.99

     - - - - Altele

     04.03

     Lapte acru, lapte şi smăntână covăsite, iaurt, chefir şi alte

     sortimente de lapte şi smântână fermentate sau acrite, chiar

     concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sau

     aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:

     0403.10

     - Iaurt:

     - - Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao:

     - - - Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori şi care au un conţinut de

     grăsimi:

     0403.10.11

     - - - - De maximum 3% din greutate

     0403.10.13

     - - - - Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

     0403.10.19

     - - - - Peste 6% din greutate

     - - - Altele, cu un conţinut de grăsimi:

     0403.10.31

     - - - - De maximum 3% din greutate

     0403.10.33

     - - - - Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

     0403.10.39

     - - - - Peste 6% din greutate

     - - Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

     - - - Pudră, granule, sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi

     provenind din lapte:

     0403.10.51

     - - - - De maximum 1,5% din greutate

     0403.10.53

     - - - - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     0403.10.59

     0403.10.91

     - - - - De maximum 3% din greutate

     0403.10.93

     - - - - Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

     0403.10.99

     - - - - Peste 6% din greutate

     0403.90

     - Altele:

     - - Nearomatizate, fără adaos de fructe sau cacao:

     - - - Pudră, granule, sau alte forme solide:

     - - - - La care nu s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de

     grăsimi:

     0403.90.11

     - De maximum 1,5% din greutate

     0403.90.13

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     0403.90.19

     - Peste 27% din greutate

     - - - - Altele, cu un conţinut de grăsimi:

     0403.90.31

     - De maximum 1,5% din greutate

     0403.90.33

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     0403.90.39

     - Peste 27% din greutate

     - - - Altele:

     - - - - La care nu s-a adăugat zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de

     grăsimi:

     0403.90.51

     - De maximum 3% din greutate

     0403.90.53

     - Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

     0403.90.59

     - Peste 6% din greutate

     - - - - Altele, cu un conţinut de grăsimi:

     0403.90.61

     - De maximum 3% din greutate

     0403.90.63

     - Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

     0403.90.69

     - Peste 6% din greutate

     - - Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

     - - - Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsimi

     provenind din lapte:

     0403.90.71

     - - - - De maximum 1,5% din greutate

     0403.90.73

     - - - - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     0403.90.79

     0403.90.91

     - - - - De maximum 3% din greutate

     0403.90.93

     - - - - Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

     • - - - - Peste 27% din greutate

     • - - - Altele, cu un conţinut de grăsimi provenind din lapte:

     • - - - - Peste 27% din greutate

     • - - - Altele, cu un conţinut de grăsimi provenind din lapte:

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     0403.90.99

     - - - Peste 6% din greutate

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     100

     04.04

     Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori;

     produse obţinute din compuşi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de

     zahăr sau alţi îndulcitori, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

     0404.10

     - Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de

     alţi îndulcitori :

     - - Pudră, granule sau alte forme solide:

     - - - Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori şi cu un conţinut de proteine

     (conţinut în azot x 6,38):

     - - - - De maximum 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.02

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.04

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.06

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - - - Peste 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.12

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.14

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.16

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - - Altele, cu un conţinut de proteine (conţinut în azot x 6,38):

     - - - - De maximum 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.26

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.28

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.32

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - - - Peste 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.34

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.36

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.38

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - Altele:

     - - - Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori şi cu un conţinut de proteine

     (conţinut în a7.ot x 6,38):

     - - - - De maximum 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.48

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.52

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.54

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - - - Peste 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.56

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.58

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.62

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - - Altele, cu un conţinut de proteine (conţinut în azot x 6,38):

     - - - - De maximum 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.72

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.74

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.76

     - Peste 27% din greutate

     120

     - - - - Peste 15% din greutate şi cu un conţinut de grăsimi:

     0404.10.78

     - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.10.82

     - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.10.84

     - Peste 27% din greutate

     120

     0404.90

     -Altele:

     - - Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori şi care au un conţinut de

     grăsimi:

     0404.90.21

     - - - De maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.90.23

     - - - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.90.29

     - - - Peste 27% din greutate

     120

     - - Altele cu un conţinut de grăsimi:

     0404.90.81

     - - - Oe maximum 1,5% din greutate

     120

     0404.90.83

     - - - Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

     120

     0404.90.89

     - - - Peste 27% din greutate

     120

     04.05

     Unt şi alte grăsimi provenind din lapte; pastă din lapte pentru

     tartine:

     0405.10

     - Unt:

     - - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 85% din greutate :

     - - - Unt natural:

     0405.10.11

     - - - - În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 1 kg

     200

     0405.10.19

     - - - - Altele

     200

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii·

     UM supl

     Taxa vamală

     0405.10.30

     - - - Unt recombinat

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     200

     0405.10.50

     - - - Unt din zer

     200

     0405.10.90

     - - Altele

     200

     0405.20

     - Pastă din lapte pentru tartine:

     0405.20.10

     - - Cu un conţinut de grăsimi, peste 39%, dar maximum 60% din

     200

     greutate

     0405.20.30

     - - Cu un conţinut de grăsimi, peste 60%, dar maximum 75% din

     200

     greutate

     0405.20.90

     - - Cu un conţinut de grăsimi, peste 75%, dar maximum 80% din

     200

     greutate

     0405.90

     - Altele:

     0405.90.10

     - - Cu un conţinut de grăsimi de minimum 99,3% din greutate şi cu un

     200

     conţinut de apă de maximum 0,5% din greutate

     0405.90.90

     - - Altele

     200

     04.06

     Brânză şi caş:

     0406.10

     - Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, şi caş:

     0406.10.20

     - - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate

     270

     0406.10.80

     - - Altele

     270

     0406.20

     - Brânză rasă sau pudră, de orice tip:

     0406.20.10

     - - Brânză Glarus cu ierburi (zisă şi "Schabziger"), fabricată din lapte

     270

     smântânit cu adaos de ierburi fin măcinate

     0406.20.90

     - -Altele

     270

     0406.30

     - Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră:

     0406.30.10

     - - La fabricarea cărora nu s-au folosit alte brânzeturi, decât Emmental,

     270

     Gruyere şi Appenzell şi care pot avea adăugată brânză Glarus cu ierburi

     (zisă şi "Schabzinger"), condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, cu

     un conţinut de grăsimi în substanţa uscată de maximum 56% din

     greutate

     - - Altele:

     - - - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 36% din greutate şi cu un

     conţinut de grăsimi în greutatea substanţei uscate:

     0406.30.31

     - - - - De maximum 48% din greutate

     270

     0406.30.39

     - - - - Peste 48% din greutate

     270

     0406.30.90

     - - - Cu un conţinut de grăsimi peste 36% din greutate

     270

     0406.40

     - Brânză cu mucegai:

     0406.40.10

     - - Roquefort

     270

     0406.40.50

     - - Gorgonzola

     270

     0406.40.90

     - - Altele

     270

     0406.90

     - Alte brânzeturi:

     0406.90.01

     - - Destinate prelucrării

     270

     - - Altele:

     - - - Emmental, Gruyere, Sbrinz, Bergkase şi Appenzell:

     0406.90.02

     - - - - În forme standard, cu un preţ franco-frontieră, per 100 kg greutate

     270

     netă, peste 401,85 EURO, dar maximum 430,62 EURO, cu un conţinut

     de grăsimi în substanţa uscată, de minimum 45% din greutate şi

     maturată minimum 3 luni

     0406.90.03

     - - - - În forme standard, cu un preţ franco-frontieră, per 100 kg greutate

     270

     netă, peste 430,62 EURO, cu un conţinut de grăsimi în substanţa uscată

     de minimum 45% din greutate şi maturată minimum 3 luni

     0406.90.04

     - - - - Bucăţi împachetate sub vid sau gaze inerte, cu coajă pe cel puţin o

     270

     parte, cu o greutate netă de minimum 1 kg, dar sub 5 kg şi cu un preţ

     franco-frontieră peste 430,62 EURO, dar maximum 459,39 EURO per

     100 kg greutate netă, cu un conţinut de grăsimi în substanţa uscată de

     minimum 45% din greutate şi maturată minimum 3 luni

     0406.90.05

     - - - - Bucăţi împachetate sub vid sau gaze inerte, cu coajă pe cel puţin o

     270

     parte, cu o greutate netă de minimum 1 kg şi cu un preţ franco-frontieră

     peste 459,39 EURO per 100 kg greutate netă, cu un conţinut de grăsimi

     în substanţa uscată de minimum 45% din greutate şi maturată minimum

     3 luni

     0406.90.06

     - - - - Bucăţi f'ară coajă, cu greutatea netă sub 450 g şi cu preţul franco-

     270

     frontieră peste 499,67 EURO per 100 kg greutate netă, cu un conţinut de

     grăsimi în materie uscată de minimum 45% din greutate şi maturată

     minimum 3 luni, împachetate sub vid sau gaze inerte, având înscrise pe

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa

     vamală

     ambalaj cel puţin denumirea brânzei, conţinutul de grăsimi, numele

     firmei care a efectuat ambalarea şi ţara de fabricaţie

     - - - - Altele:

     0406.90.13

     - Emmental

     270

     0406.90.15

     - Gruyere, Sbrinz

     270

     0406.90.17

     - Bergkase, Appenzell

     270

     0406.90.18

     - - - Brânză Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or şi Tete de Moine

     270

     0406.90.19

     - - - Brânză Glarus cu ierburi (zisă şi Schabziger), fabricată din lapte

     270

     smântânit cu adaos de ierburi fin măcinate

     0406.90.21

     - - - Brânză Cheddar

     270

     0406.90.23

     - - - Brânză Edam

     270

     0406.90.25

     - - - Brânză Tilsit

     270

     0406.90.27

     - - - Brânză Butterkăse

     270

     0406.90.29

     - - - Caşcaval

     270

     - - - Feta:

     0406.90.31

     - - - - Din lapte de oaie sau de bivoliţă, în recipiente conţinând saramură,

     270

     sau în burduf din piele de oaie sau de capră

     0406.90.33

     - - - - Altele

     270

     0406.90.35

     - - - Kefalotyri

     270

     0406.90.37

     - - - Finlandia

     270

     0406.90.39

     - - - Jarlsberg

     270

     - - - Altele:

     0406.90.50

     - - - - Brânză din lapte de oaie sau de bivoliţă, în recipiente conţinând

     270

     saramură, sau în burduf din piele de oaie sau capră

     - - - - Altele:

     - Cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate şi cu

     un conţinut de apă, în substanţa fără grăsimi:

     - De maximum 47% din greutate :

     0406.90.61

     - Grana Padano, Parmigiano Reggiano

     270

     0406.90.63

     - Fiore Sardo, Pecorino

     270

     0406.90.69

     - Altele

     270

     - Peste 47%, dar maximum 72% din greutate:

     0406.90.73

     - Provolone

     270

     0406.90.75

     - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

     270

     0406.90.76

     - Danbo, Fonta!, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

     270

     0406.90.78

     - Gouda

     270

     0406.90.79

     - Esrom, Italico, Kernhem, Saint- Nectaire, Saint-Paulin,

     270

     Taleggio

     0406.90.81

     - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

     270

     Gloucester, Blamey, Colby, Monterey

     0406.90.82

     - Camembert

     270

     0406.90.84

     - Brie

     270

     0406.90.85

     - Kefalograviera, Kasseri

     270

     - Altă brânză cu un conţinut de apă calculat din greutatea

     substanţei fără grăsimi:

     0406.90.86

     - Peste 47%, dar maximum 52% din greutate

     270

     0406.90.87

     - Peste 52%, dar maximum 62% din greutate

     270

     0406.90.88

     - Peste 62%, dar maximum 72% din greutate

     270

     0406.90.93

     - Peste 72% din greutate

     270

     0406.90.99

     - Altele

     270

     0407.00

     Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

     - De păsări de curte:

     - - Pentru clocit:

     0407.00.11

     - - - De curci şi de gâşte

     p/st

     135

     0407.00.19

     - - - Altele

     p/st

     135

     0407.00.30

     - - Altele

     1000 p/st

     135

     0407.00.90

     - Altele

     p/st

     135

     04.08

     Ouă de păsări, fără coajă şi gălbenuşuri de ou, proaspete, uscate,

     fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel

     conservate, chiar dacă sunt cu adaos de zahăr sau de alţi

     îndulcitori:

     - Gălbenuşuri de ou:

     0408.11

     - - Uscate:

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     0408.11.20

     - - - Improprii consumului alimentar

     -

     -

     -

     .

     .

     .

     .

     .

     -

     -

     .

     120

     0408.11.80

     - - - Altele

     120

     0408.19

     - - Altele:

     0408.19.20

     - - - Improprii consumului alimentar

     120

     - - - Altele:

     0408.19.81

     - - - - Lichide

     120

     0408.19.89

     - - - - Altele, inclusiv congelate

     120

     - Altele:

     0408.91

     - - Uscate:

     0408.91.20

     - - - Improprii consumului alimentar

     120

     0408.91.80

     - - - Altele

     120

     0408.99

     - - Altele:

     0408.99.20

     - - - Improprii consumului alimentar

     120

     0408.99.80

     - - - Altele

     120

     0409.00.00

     Miere naturală

     160

     0410.00.00

     Produse comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse

     90

     în altă parte

     CAPITOLUL5

     ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

     Note de Capitol

     1.- Capitolul nu cuprinde:

     1. a) produsele comestibile, altele decât intestinele, vezicile, stomacurile de animale, întregi sau tăiate în bucăţi şi sângele de animal (în stare lichidă sau uscată);

     2. b) pieile brute, pieile tăbăcite şi blănurile, altele decât produsele de la poziţia 05.05 şi resturile şi deşeurile similare de piei brute de la poziţia

      05.11 (Capitolele 41 sau 43);

     3. c) materiile prime textile de origine animală, altele decât părul de cal şi deşeurile de păr de cal (Secţiunea XI);

     4. d) smocurile folosite la confecţionarea periilor şi a articolelor similare (poziţia 96.03);

     2.- Părul uman sortat după lungime, nearanjat după sensul firului, este considerat ca păr brut (poziţia 05.01).

     3.- În Nomenclatură, se consideră.fildeş materialul fumizat de colţii de elefant, de hipopotam, de morsă, de balenă şi de mistreţ, de cornul de rinocer, precum şi de dinţii tuturor animalelor.

     4.- În Nomenclatură, se consideră păr de cal părul din coama şi coada animalelor din familia equidae sau bovinelor.

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa

     vamală

     0501.00.00

     Păr uman, brut, chiar spălat sau degresat; deşeuri de păr uman

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     25

     05.02

     Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte tipuri de păr

     pentru perii şi articole similare; deşeuri din aceste tipuri de păr:

     0502.10.00

     - Păr de porc sau de mistreţ şi deşeuri din păr de porc sau de mistreţ

     40

     0502.90.00

     - Altele

     40

     0503.00.00

     Păr de cal şi deşeuri din păr de cal, aranjat sau nu în straturi, cu

     40

     sau fără suport

     0504.00.00

     Intestine, vezici şi stomacuri de animale, întregi sau bucăţi (altele

     100

     decât cele de peşte), proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în

     saramură, uscate sau afumate

     05.05

     Piei de păsări şi alte părţi de păsări, acoperite cu penele lor sau cu

     fulgii ori cu puful lor, pene şi părţi de pene (cu marginile fasonate

     sau nu), puf, brute sau simplu curăţate, dezinfectate sau tratate în

     vederea conservării lor; pulbere şi deşeuri de pene sau de părţi de

     pene:

     0505.10

     - Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf:

     0505.10.10

     - - În stare brută

     85

     0505.10.90

     - - Altele

     85

     0505.90.00

     - Altele

     85

     05.06

     Oase şi coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate

     în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere şi deşeuri din

     acestea:

     0506.10.00

     - Oseină şi oase tratate cu acid

     100

     0506.90.00

     - Altele

     100

     05.07

     Fildeş, carapace de broască ţestoasă, fanoane (inclusiv filamentele

     de fanoane) de balenă şi de alte mamifere marine, coarne, ramuri

     de coarne de cerb, copite, unghii, gheare şi ciocuri, brute sau

     prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere şi deşeuri din

     aceste materiale:

     0507.10.00

     - Fildeş; pulbere şi deşeuri de fildeş

     3

     0507.90.00

     - Altele

     3

     0508.00.00

     Corali şi similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate

     3

     altfel; cochilii şi carapace de moluşte, de crustacee sau de

     echinoderme şi oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar

     nedecupate În forme, pulbere şi deşeuri din acestea

     0509.00

     Bp.reţi naturali de origine animală:

     0509.00.10

     - 1n stare brută

     5

     0509.00.90

     - Altele

     5

     0510.00.00

     Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar

     13

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     uscată; glande şi alte substanţe de origine animală folosite la

     p/st (I)

     -

     -

     -

     -

     prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate,

     congelate sau altfel conservate provizoriu

     05.11

     Produse de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte;

     animale moarte de la Capitolele 1 sau 3, improprii alimentaţiei

     umane:

     0511.10.00

     - Spermă de bovine

     ex

     - Altele:

     0511.91

     - - Produse din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte

     nevertebrate acvatice; animale moarte de la Capitolul 3:

     0511.91.I0

     - - - Deşeuri din peşte

     25

     0511.91.90

     - - - Altele

     25

     0511.99

     - - Altele:

     0511.99.10

     - - - Tendoane şi vene; unghii şi deşeuri similare de piei brute

     20

     0511.99.90

     - - - Altele

     20

     (1) Doză (corespunzătoare cantităţii necesare unei însămânţări)

     SECŢIDNEA II

     PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

     Note de Secţiune

     I.- În această Secţiune, prin expresia aglomerate sub formă de pelete se înţelege produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant într-o proporţie de maximum 3 % din greutate.

     CAPITOLUL6

     PLANTE VII ŞI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

     Note de Capitol

     1.- Sub rezerva celei de-a doua părţi a poziţiei 06.0 I, Capitolul cuprinde numai produsele furnizate în mod obişnuit de horticultori, pepinieri sau florari, în vederea plantării sau realizării de ornamente. Totuşi, din acest Capitol sunt excluşi cartofii, ceapa comestibilă, haşmele, usturoiul comestibil şi celelalte produse de la Capitolul 7.

     2.- Buchetele, coşurile, coroanele de flori şi articolele similare sunt asimilate florilor sau frunzelor de !apoziţiile 06.03 sau 06.04 şi nu se ţine seama de accesoriile din alte materiale. Totuşi, aceste poziţii nu cuprind colajele sau plachete decorative similare de la poziţia 97.01.

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     06.01

     Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife şi rizomi, în

     p/st p/st p/st p/st

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     p/st p/st

     -

     -

     -

     -

     -

     repaus vegetativ, în vegetaţie sau în floare; puieţi, plante şi rădăcini

     de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziţia 12.12:

     0601.10

     - Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife şi rizomi, în repaus

     vegetativ:

     0601.10.10

     - - Zambile

     25

     0601.10.20

     - - Narcise

     25

     0601.10.30

     - - Lalele

     25

     0601.10.40

     - - Gladiole

     25

     0601.10.90

     - - Altele

     25

     0601.20

     - Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife şi rizomi, în vegetaţie

     sau în floare; puieţi, plante şi rădăcini de cicoare:

     0601.20.10

     - - Puieţi, plante şi rădăcini de cicoare

     25

     0601.20.30

     - - Orhidee, zambile, narcise şi lalele

     25

     0601.20.90

     - - Altele

     25

     06.02

     Alte plante vii (inclusiv rădăcinile lor), butaşi şi altoi; spori de

     ciuperci:

     0602.10

     - Butaşi nerădăcinoşi şi altoi:

     0602.10.10

     - - De viţă de vie

     18

     0602.10.90

     - - Altele

     18

     0602.20

     - Arbori, arbuşti, copăcei şi tufişuri, cu fructe comestibile, altoiţi sau

     nealtoiţi:

     0602.20.10

     - - Butaşi de viţă de vie altoiţi sau rădăcinoşi

     -18

     0602.20.90

     - - Altele

     18

     0602.30.00

     - Rododendroni şi azalee, altoiţi sau nealtoiţi

     18

     0602.40

     - Trandafiri, altoiţi sau nealtoiţi:

     0602.40.10

     - - Nealtoiţi

     18

     0602.40.90

     - - Altoiţi

     18

     0602.90

     - Altele:

     0602.90.10

     - - Spori de ciuperci

     18

     0602.90.20

     - - Puieţi de ananas

     18

     0602.90.30

     - - Răsaduri de legume şi răsaduri de căpşuni

     18

     - - Altele:

     - - - Plante care cresc în aer liber:

     - - - - Arbori, arbuşti şi tufişuri:

     0602.90.41

     - De padure

     18

     - Altele:

     0602.90.45

     - Butaşi rădăcinoşi şi plante tinere

     18

     Codul tarifar

     Denumirea mărfii

     UM supl

     Taxa vamală

     0602.90.49

     - Altele

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st p/st

     -

     -

     -

     -

     -

     p/st

     -

     -

     -

     -

     18

     - - - - Alte plante care cresc în aer liber:

     0602.90.51

     - Plante perene

     18

     0602.90.59

     - Altele

     18

     - - - Plante de interior:

     0602.90.70

     - - - - Butaşi rădăcinoşi şi plante tinere, cu excepţia cactuşilor

     18

     - - - - Altele:

     0602.90.91

     - - - - - Plante cu flori, îmbobocite sau în floare, cu excepţia cactuşilor

     18

     0602.90.99

     - Altele

     18

     06.03

     Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente,

     proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:

     0603.10

     - Proaspete:

     0603.10.10

     - - Trandafiri

     140

     ex

     0603.10.10

     - - - De la 1 iunie la 31 octombrie

     105

     0603.10.20

     - - Garoafe

     140

     ex

     0603.10.20

     - - - De la I iunie la 31 octombrie

     105

     0603.10.30

     - - Orhidee

     140

     ex

     0603.10.30

     - - - De la 1 iunie la 31 octombrie

     105

     0603.10.40

     - - Gladiole

     140

     ex

     0603.10.40

     - - - De la 1 iunie la 31 octombrie

     105

     0603.10.50

     - - Crizanteme

     140

     ex

     0603.10.50

     - - - De la 1 iunie la 31 octombrie

     105

     0603.10.80

     - - Altele

     140

     ex

     0603.10.80

     - - - De la I iunie la 31 octombrie

     105

     0603.90.00

     - Altele

     140

     06.04

     Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, fără flori şi fără boboci de

     flori, ierburi, muşchi şi licheni, pentru buchete şi ornamente,

     proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:

     0604.1O

     - Muşchi şi licheni:

     0604.10.10

     - - Muşchiul renului

     45

     0604.10.90

     - - Altele

     45

     - Altele:

     0604.91

     - - Proaspete:

     *

     *

     0604.91.20

     0604 91.40

     45

     45

     0604.91.90

     - - - Altele

     45

     0604.99

     - - Altele:

     0604.99.10

     - - - Neprelucrate altfel decât prin uscare

     45

     0604.99.90

     - - - Altele

     45

     • - - - Pomi de Crăciun

     • - - - Ramuri de conifere

     CAPITOLUL 7

     LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ŞI TUBERCULI, ALIMENTARE

     Note de Capitol

     1.- Capitolul nu cuprinde produsele furajere de la poziţia 12.14.

     2.- În cadrul poziţiilor 07.09; 07.1O; 07.11 şi 07.12, prin termenul legume se înţelege şi ciupercile comestibile, bufele, măslinele, caperele, dovleceii, dovlecii, vinetele, porumbul dulce (Zea mays var. saccharata). ardeii din genul Capsicum sau Pimenta. mărarul şi plantele wmestibile, cum ar fi pătrunjelul, asmăţuiul, tarhonul, cresonul şi maghiranul (Majorana hortensis sau Origanum majorana).

     3.- Poziţia 07.12 cuprinde toate legumele şi zarzavaturile uscate ale speciilor clasificate la poziţiile de la 07.01 până la 07.11, cu excepţia produselor:

     1. a) legume cu păstaie, uscate, curăţate de păstăi (poziţia 07.13);

     2. b) porumb dulce sub formele specificate la poziţiile de la 11.02 până la 11.04;

     3. c) făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete, de cartofi (poziţia 11.05);

     4. d) făină, griş şi pudră din legume cu păstaie, uscate, de la poziţia 07.13 (poziţia î 1.06).

     4.- Ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, uscaţi, măcinaţi sau sfărâmaţi sunt întotdeauna excluşi din acest Capitol (poziţia 09.04).

     Notă complementară

     1. l. Suni considerate ca "pelele din făină şi griş", în sensul codului tarifar 0714. /0. /0, peletele care, sjă.râmate şi apoi dispersate în apă. trec printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2 mm, într-o proporţie de minimum 95% din greutate, raportată la substanţa uscată.

      Codul tarifar

      Denumirea mărfii

      UM supl

      Taxa vamală

      07.01

      Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată:

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      0701.10.00

      - Destinati însămânţării

      160

      0701.90

      - Altele:

      0701.90.10

      - - Destinaţi fabricării amidonului

      180

      - - Altele:

      0701.90.50

      - - - Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iw1ie

      180

      0701.90.90

      - - - Altele

      180

      0702.00.00

      Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate

      120

      ex

      0702.00.00

      - De la 15 mai la 31 octombrie

      90

      07.03

      Ceapă, haşmă, usturoi, praz şi alte legume aliacee, în stare

      proaspătă sau refrigerată:

      0703.10

      - Ceapă şi haşmă:

      - - Ceapă:

      0703.10.11

      - - - Destinată însămânţării

      18

      0703.10.19

      - - - Altele

      18

      0703.10.90

      - - Haşmă

      18

      0703.20.00

      - Usturoi

      50

      0703.90.00

      - Praz şi alte legume aliacee

      90

      07.04

      Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi produse comestibile similare

      din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerate:

      0704.10.00

      - Conopidă şi conopidă brocoli

      45

      0704.20.00

      - Varză de Bruxelles

      45

      0704.90

      -Altele:

      0704.90.10

      - - Varză albă şi varză·roşie

      45

      0704.90.90

      - - Altele

      45

      07.05

      Salată verde (Lact11ca sativa) şi cicoare (Cichori11m spp.), în stare

      proaspătă sau refrigerată:

      - Salată verde:

      0705.11.00

      - - Salată verde varietatea cu căpăţână

      60

      0705.19.00

      - - Altele

      60

      - Cicoare:

      0705.21.00

      - - Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) cunoscută ca

      60

      andivă

      0705.29.00

      - - Altele

      60

      07.06

      Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, barba-caprei, ţelină de

      rădăcină, ridichi şi rădăcinoase comestibile similare, în stare

      Codul tarifar

      Denumirea mărfii

      VM supl

      Taxa vamală

      proaspătă sau refrigerată:

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      .

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      0706.10.00

      - Morcovi şi napi

      45

      0706.90

      - Altele:

      0706.90.10

      - - Ţelină de rădăcină (Apium graveolens rapaceum)

      45

      0706.90.30

      - - Hrean (Cochlearia armoracia)

      45

      0706.90.90

      - - Altele

      45

      0707.00

      Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată:

      0707.00.05

      - Castraveţi

      135

      ex

      0707.00.05

      - - De la 16 mai la 3 l octombrie

      60

      0707.00.90

      - Cornişon

      80

      07.08

      Legume cu păstaie, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau

      refrigerată:

      0708.10.00

      - Mazăre (Pisum sativum)

      38

      0708.20.00

      - Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

      38

      0708.90.00

      - Alte legume cu păstaie

      38

      07.09

      Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată:

      0709.10.00

      -Anghinare

      38

      0709.20.00

      - Sparanghel

      38

      0709.30.00

      - Vinete

      38

      0709.40.00

      - Ţelină, alta decât ţelina de rădăcină

      38

      - Ciuperci şi trufe:

      0709.51.00

      - - Ciuperci din genul Agaricus

      38

      0709.52.00

      - -Trufe

      38

      0709.59

      - - Altele:

      0709.59.10

      - - - Bureţi galbeni (Chantarellus cibarius)

      38

      0709.59.30

      - - - Mânătărci

      38

      0709.59.90

      - - -Altele

      38

      0709.60

      - Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:

      0709.60.10

      - - Ardei dulci sau ardei graşi

      38

      - - Altele:

      0709.60.91

      - - - Din genul Capsicum, destinate fabricării capsicinei sau a extractelor

      38

      de oleorăşini de Capsicum

      0709.60.95

      - - - Destinate fabricării industriale a uleiurilor esenţiale sau a

      38

      rezinoidelor

      0709.60.99

      - - - Altele

      38

      0709.70.00

      - Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) şi lobodă

      38

      0709.90

      - Altele:

      0709.90.10

      - - Salată, alta decât salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium

      38

      spp.)

      0709.90.20

      - - Cardon (anghinară americană) şi frunze comestibile ale acesteia

      38

      - -Măsline:

      0709.90.31

      - - - Destinate altor utilizări decât pentru producţia de ulei

      25

      0709.90.39

      - - - Altele

      25

      0709.90.40

      - - Capere

      25

      0709.90.50

      - - Mărar

      25

      0709.90.60

      - - Porumb dulce

      45

      0709.90.70

      - - Dovlecei

      45

      0709.90.90

      - - Altele

      45

      07.10

      Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate:

      0710.10.00

      - Cartofi

      45

      - Legume cu păstăi, curăţate sau necurăţate de păstăi :

      0710.21.00

      - - Mazăre (Pisum sativum)

      45

      0710.22.00

      - - Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

      45

      0710.29.00

      - -Altele

      45

      0710.30.00

      - Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) şi lobodă

      45

      0710.40.00

      - Porumb dulce

      18

      0710.80

      - Alte legume:

      0710.80.10

      - - Măsline

      25

      - - Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:

      0710.80.51

      - - - Ardei dulci sau ardei graşi

      40

      0710.80.59

      - - - Altele

      40

      - - Ciuperci:

      0710.80.61

      - - - Din genul Âf!aricus

      40

      Codul tarifar

      Denumirea mărfii

      UM supl

      Taxa

      vamală

      0710.80.69

      - - - Altele

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      kg/neteda

      -

      -

      -

      ..

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      40

      0710.80.70

      - -Tomate

      40

      0710.80.80

      - - Anghinare

      40

      0710.80.85

      - - Sparanghel

      40

      0710.80.95

      - - Altele

      40

      0710.90.00

      - Amestecuri de legume

      40

      07.11

      Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în

      saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluţii care asigură

      provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în

      această stare:

      0711.20

      - Măsline:

      0711.20.10

      - - Destinate altor utilizări decât pentru producţia de ulei

      45

      0711.20.90

      - - Altele

      45

      0711.30.00

      - Capere

      45

      0711.40.00

      - Castraveţi şi cornişon

      45

      - Ciuperci şi trnfe:

      0711.51.00

      - - Ciuperci din genul Agaricus

      45

      0711.59.00

      - - Altele

      45

      0711.90

      - Alte legume; amestecuri de legume:

      - - Legume:

      0711.90.10

      - - - Ardei din specia Capsicurn sau din specia Pimenta, excluzând ardeii

      45

      dulci sau ardeii graşi

      0711.90.30

      - - - Porumb dulce

      45

      0711.90.50

      - - - Ceapă

      45

      0711.90.80

      - - - Altele

      45

      0711.90.90

      - - Amestecuri de legume

      45

      07.12

      Legume uscate (altele decât cu păstăi), chiar tăiate felii sau bucăţi

      sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel:

      0712.20.00

      - Ceapă

      90

      - Ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia, Tremella şi tmfe:

      0712.31.00

      - - Ciuperci din genul Agaricus

      90

      0712.32.00

      - - Ciuperci din specia Auricularia

      90

      0712.33.00

      - - Ciuperci din specia Trernella

      90

      0712.39.00

      - - Altele

      90

      0712.90

      - Alte legume; amestecuri de legume: