ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 25 martie 1999 (*republicată*)privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005    Notă *) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002 și a fost modificată prin:– Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, aprobată prin Legea nr. 338/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Articolul 1(1) Agenții economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.(2) Agenții economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le predea clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factură fiscală.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut avizul, precum și obligația să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât și prin alți agenți economici acreditați de către acesta, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare și/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca în momentul constatării defecțiunii să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.(4) Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenții economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită facturi fiscale pentru respectivele operațiuni, la cererea clientului.  +  Articolul 2Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):a) comerțul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în piețe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum și activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;b) serviciile de alimentație publică efectuate în mijloace de transport public de călători;c) vânzarea de pâine și produse de panificație în magazine sau în raioane specializate;d) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;f) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;g) activitățile de asigurări, precum și activitățile financiare și bancare, cu excepția caselor de schimb valutar aparținând persoanelor juridice autorizate;h) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale, precum și activitățile economice desfășurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepția activităților de taximetrie auto pentru mărfuri și persoane;i) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;j) vânzarea bunurilor de folosință îndelungată, definite potrivit legii;k) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;l) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;o) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;r) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar și/sau substituite de numerar;s) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.  +  Articolul 3(1) În sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele funcții esențiale:a) conservarea datelor prin acumulări progresive;b) imprimarea și emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;d) blocarea automată a funcționării aparatului, când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul de imprimare sau afișajul client;e) asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem.(3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.(4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea și codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul și seria fiscală ale aparatului, precum și datele prevăzute la alin. (2) lit. c).(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 4(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.(2) Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale și se păstrează în arhiva agenților economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conține: denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.(5) Agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum și în cazul în care aceștia își încetează activitatea, sunt obligați ca, după citirea memoriei și preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, să predea memoria fiscală spre păstrare și arhivare direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz. Păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale se asigură pentru o perioadă de minimum 10 ani.(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați:a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență;c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.(7) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în mod direct sau prin unitățile acreditate de către aceștia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații.(8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenți economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d).(9) Utilizatorii și furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite și, respectiv, furnizate, precum și la condiția privind menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare stabilită.(10) Agenții economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.  +  Articolul 5(1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor și înregistrării unităților de distribuție și/sau service acreditate de către aceștia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale.(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obținut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) și în condițiile stipulate în acest aviz.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum și cu o broșură cu pagini numerotate, care conține evoluția exploatării aparatului, denumită carte de intervenții. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați să păstreze cartea de intervenții, iar împreună cu unitățile de service acreditate răspund de completarea și de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului și la intervențiile service efectuate.(4) Sunt admiși la procedura de avizare numai agenții economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garanție, post garanție și piese de schimb.(5) Distribuitorii autorizați prin unitățile de service acreditate sunt obligați să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum și înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată.  +  Articolul 6Obligația agenților economici prevăzuți la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naștere astfel:a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei și 500 milioane lei;c) de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei.  +  Articolul 7Agenții economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au achiziționat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligați ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obțină avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale.  +  Articolul 8(1) Distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și cei cărora li s-a retras avizul de distribuție și utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligațiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru aparatele livrate.(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale își încetează activitatea, precum și în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizați.  +  Articolul 9(1) Clienții vor solicita și vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unității de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenienței acestora.(2) Utilizatorii sunt obligați să afișeze la loc vizibil anunțuri de atenționare a clienților cu privire la obligația acestora de a respecta dispozițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:a) comercializarea de către agenții economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condițiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contravenții în prezentul articol;b) neîndeplinirea obligației agenților economici de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepția prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum și nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative;c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1);d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțurile de atenționare prevăzute la art. 9 alin. (2);f) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozițiilor art. 4 alin. (10);g) nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;h) încălcarea de către agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (6), precum și încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (8);i) încălcarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile acreditate de aceștia a dispozițiilor art. 4 alin. (7);j) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor autorizați, prin unitățile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou și de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);k) nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de cei cărora li s-a retras avizul de distribuție și utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pentru aparatele livrate;l) nerespectarea obligației de a păstra și arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (4);m) nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de intervenții prevăzută la art. 5 alin. (3), precum și nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (4);n) nerespectarea obligației de a preda spre păstrare și arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5);o) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum și nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15.  +  Articolul 11(1) Amenzile pentru contravențiile prevăzute la art. 10 se aplică agenților economici, cu excepția celor prevăzute la lit. d), astfel:a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) și o) se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), l) și m) se sancționează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) și n) se sancționează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei.(2) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancționează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.(3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor aparținând agenților economici prevăzuți la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, menționat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără proveniență și se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activității agenților economici, potrivit art. 14.  +  Articolul 12(1) Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și din unitățile sale teritoriale, precum și de către comisarii Gărzii Financiare.(2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) și soluționarea contestațiilor, cu excepția celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuție și utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislației privind regimul juridic al contravențiilor.(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor*).  +  Articolul 13(1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. j), o dată cu aplicarea amenzii contravenționale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) și retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distribuția și comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.(2) Încălcarea dispozițiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage și confiscarea încasărilor obținute de agentul economic din această activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14(1) Neîndeplinirea obligației agenților economici prevăzuți la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage și suspendarea activității unității până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.(2) Nerespectarea de către agenții economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale și nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative, atrage și suspendarea activității unității pe o perioadă de 3 luni.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.NOTĂ:Reproducem mai jos art. XII din secțiunea a 7-a a cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999:  +  Articolul XIIPrezenta secțiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe." (Conform art. XXXX, ordonanța a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.)*) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.-----