HOTĂRÂRE nr. 2.398 din 21 decembrie 2004privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999*) privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, prin agenţi economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, asociaţiile familiale, precum şi orice alte entităţi care efectuează cu plată, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri cu amănuntul şi/sau prestări de servicii direct către populaţie, cu excepţia instituţiilor publice. (2) Agenţii economici care nu intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile legii. (3) Agenţii economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei prevăzuţi la alin. (2) sunt denumiţi în continuare utilizatori."────────── Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 este republicată în acest număr al Monitorului Oficial al României, Partea I, la pag. 28-32.──────────2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Utilizatorii au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate şi, la solicitarea acestora, le vor elibera şi factură fiscală, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."3. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obţinut avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare comisie.................................................................... (3) În cazul în care în acelaşi spaţiu se efectuează atât livrări de bunuri cu amănuntul sau prestări de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cât şi livrări de bunuri cu amănuntul sau prestări de servicii pentru care nu există această obligaţie, utilizatorii pot emite bon fiscal pentru toate bunurile livrate şi/sau serviciile prestate."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În sensul ordonanţei de urgenţă, prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţelege acele activităţi desfăşurate cu caracter permanent. Nu intră în această categorie eventualele livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către persoane fizice efectuate întâmplător de către agenţii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul."5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Distribuitorul autorizat are libertatea de a include în reţeaua sa de distribuţie şi/sau service orice agenţi economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice, denumiţi în continuare unităţi acreditate."6. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat şi va fi ştampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi va fi prezentat de către utilizator, cu excepţia taximetriştilor, pentru vizare, o dată cu depunerea declaraţiei de instalare a aparatului la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat acesta."7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia caselor de schimb valutar, eliberează clienţilor, la cererea acestora, facturi fiscale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Vânzarea de pâine şi produse de panificaţie, precum şi de ziare şi reviste în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă atrage neîncadrarea acestor activităţi în excepţia prevăzută de lege. (2) În sensul art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, prin magazine sau raioane specializate se înţelege spaţiile în care se comercializează exclusiv pâine şi produse de panificaţie. (3) În sensul art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă, prin distribuitori specializaţi se înţelege agenţii economici care comercializează exclusiv ziare şi reviste."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Activităţile de vânzare a biletelor de călătorie şi a abonamentelor pentru transportul public de călători, ca activităţi anexe transportului, intră în excepţia prevăzută la art. 2 lit. e) din ordonanţa de urgenţă."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă se tipăresc în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia. (2) Vânzarea de timbre fiscale, poştale, judiciare, precum şi de rovignete, cărţi poştale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în excepţia prevăzută la art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Activităţile de parcare a autovehiculelor şi jocurile de noroc intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă numai în cazul în care se încasează de la clienţi o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces şi, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului."12. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de amanetare sunt exceptaţi de obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru serviciile de creditare, inclusiv pentru comisionul aferent acestor servicii."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În înţelesul art. 2 lit. g) din ordonanţa de urgenţă, casele de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naţională a României."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. h) din ordonanţa de urgenţă: a) profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implică crearea unei societăţi comerciale, desfăşurate de către notari, avocaţi, experţi autorizaţi, medici, experţi contabili, contabili autorizaţi, arhitecţi, precum şi de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ; b) activităţile economice desfăşurate în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepţia activităţilor de taximetrie auto pentru mărfuri şi persoane."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. s) din ordonanţa de urgenţă bunurile livrate şi serviciile prestate în baza unor contracte în care se prevede că plata se face în rate, la termen sau sub formă de avansuri. Prin avansuri se înţelege încasarea parţială a contravalorii bunurilor sau serviciilor înaintea livrării, respectiv prestării acestora."16. La articolul 17, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcţii, bază de date proprie şi funcţionează izolat, fără posibilitate de conectare la un calculator. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă; b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator.Suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfaţă prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfaţarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne şi de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicării şi integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control."17. La articolul 17, litera f) se abrogă.18. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:"(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e), împreună cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare. (3) Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) fără programul aplicativ identificabil, avizat potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice, precum şi instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise."19. La articolul 22, partea introductivă a punctului A şi litera b) de la punctul E vor avea următorul cuprins:"A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:.................................................................. b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacităţii de stocare a jurnalului electronic.Aparatele sau terminalele cu funcţii de case de marcat electronice, precum şi aparatele de marcat electronice fiscale portabile şi cele destinate activităţilor de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;".20. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(3) Programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii şi transmiterii la Banca Naţională a României a raportărilor lunare în forma şi în structura prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare."21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Când casa de marcat electronică fiscală are posibilitatea de cuplare la calculator, interfaţa, prin setul său de comenzi, poate modifica, completa şi citi baza de date internă a aparatului şi poate emite documente fiscale, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe: a) să nu permită scrierea sau ştergerea memoriei operaţionale a modulului fiscal; b) să blocheze comunicaţia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal; c) să permită trecerea în regim izolat în vederea anulării condiţiilor de eroare şi a finalizării corecte a comenzilor."22. La articolul 33 punctul A, litera c) va avea următorul cuprins:"c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi în magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată."23. La articolul 34, partea introductivă şi litera l) vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - Funcţiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor destinate activităţilor de taximetrie, sunt următoarele:.............................................................. l) emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la primul bon emis."24. La articolul 38 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacităţii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal."25. Alineatul (3) al articolului 47 va avea următorul cuprins:"(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi e) sigiliul se aplică pe şuruburile de prindere a părţilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât să nu permită dezasamblarea aparatului şi accesul la componentele acestuia în urma sigilării."26. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Suplimentar faţă de modul de sigilare prevăzut la alin. (3), la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sigiliul se aplică astfel încât să nu se permită accesul la regimul de lucru programare în urma sigilării."27. Alineatul (2) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici ai modelului avizat conform art. 110-114, înstrăinate de utilizatori în condiţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) sau transferate de la un punct de lucru la altul aparţinând aceluiaşi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal şi a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service, în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul."28. La articolul 54 alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de comercializare a mărfurilor în aeroporturile internaţionale şi în regim de duty-free, în funcţie de tipul magazinului, se tipăreşte şi:".29. La articolul 54 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) sintagma «EXPORT», în cazul magazinelor situate în aeroporturile internaţionale."30. La articolul 56 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(4) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free, precum şi magazinelor situate în aeroporturile internaţionale, se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi următoarele date:".31. Alineatul (3) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(3) Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal este formată, după caz, din unul sau două caractere alfabetice, precum şi din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezintă denumirea prescurtată a municipiului Bucureşti, respectiv a judeţului unde se instalează aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale. Următoarele 6 caractere reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti."32. La articolul 61 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauza expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;".33. La articolul 61 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) declaraţia pe propria răspundere privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie."34. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) În cazul încetării activităţilor de livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie, utilizatorii vor solicita în scris direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, anularea numărului de ordine atribuit din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetării activităţii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului, lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, după caz, precum şi dovada predării memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice."35. La articolul 62, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile utilizatorilor aflaţi în inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale, potrivit legii. (5) În cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, ambele situate în acelaşi judeţ sau municipiu, utilizatorii notifică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului şi procedează la citirea, predarea şi înlocuirea vechii memorii fiscale, la fiscalizarea şi sigilarea memoriei înlocuite şi a aparatului, precum şi la depunerea declaraţiei de instalare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, utilizându-se acelaşi număr de ordine atribuit iniţial din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate."36. Alineatul (3) al articolului 63 va avea următorul cuprins:"(3) Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigură tipărirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic înscris într-o memorie electronică tip EEPROM sau FLASH, care asigură stocarea a cel puţin 100 de bonuri fiscale şi al cărui conţinut trebuie să nu fie afectat de evenimentul reset de ştergere a memoriei RAM de date."37. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care conţine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică şi obligatorie."38. La articolul 64 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:"d) numărul avariilor care determină ştergerea memoriei RAM şi ora producerii acestora. În cazul ştergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligaţia de a reintroduce datele înscrise pe rola-jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei RAM. La aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare, unde nu este posibilă reintroducerea datelor conţinute în rola-jurnal, datele de sinteză la nivel de zi trebuie recalculate automat din conţinutul jurnalului electronic;".39. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Utilizatorii sunt obligaţi să asigure arhivarea şi păstrarea registrului special prevăzut la art. 6 alin. (2) pe o perioadă de 10 ani, iar raportul Z pe o perioadă de 5 ani.................................................................. (3) Registrul special şi raportul Z reprezintă documentele pe baza cărora se înregistrează veniturile din activitatea de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie în evidenţa contabilă a utilizatorului, cu excepţiile prevăzute de lege."40. La articolul 71, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale; e) în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale, potrivit legii."41. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) Utilizatorii pot achiziţiona consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice agent economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu condiţia respectării prevederilor art. 4 alin. (6) şi (9) din ordonanţa de urgenţă. (2) Unităţile de service acreditate pot achiziţiona piese de schimb şi subansambluri destinate aparatelor de marcat electronice fiscale numai de la distribuitori autorizaţi şi unităţi acreditate pentru comercializare de către aceştia."42. Articolul 73 se abrogă.43. Alineatele (1), (2) şi (5) ale articolului 74 vor avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Utilizatorii au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. (2) Utilizatorii persoane juridice, plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care au puncte de lucru stabile înregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei fiscale la organele fiscale în a căror rază teritorială se află punctele de lucru.................................................................. (5) În cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, organele fiscale vor lua operativ măsuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonanţei de urgenţă de către agenţii economici în cauză."44. La articolul 74, alineatul (4) se abrogă.45. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIComisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale"46. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este formată din 7 membri şi un secretar, după cum urmează: a) preşedinte - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; b) vicepreşedinte - reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului; c) membri - 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; d) membru - reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului; e) membu - reprezentant al Gărzii Financiare; f) membru - reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; g) secretar - reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice................................................................ (3) Numirea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a membrilor comisiei se efectuează prin ordine ale ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi comerţului, preşedintelui Autorităţii Naţionale de Control şi, respectiv, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."47. La articolul 76, literele b), g), h) şi i) vor avea următorul cuprins:"b) emite avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;.................................................................. g) retrage dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza avizelor privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor autorizaţi care nu respectă condiţiile care au stat la baza acordării acestor avize; h) înregistrează unităţile pe care distribuitorul autorizat le-a acreditat pentru comercializare şi/sau service; i) anulează înregistrarea unităţilor de comercializare şi/sau service ale căror contracte cu distribuitorul autorizat au fost reziliate;".48. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IXAvizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale"49. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) Pot solicita eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, prevăzut în anexa nr. 9, eliberat de persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Economiei şi Comerţului; b) au prevăzută în obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale şi a tehnicii de calcul - cod CAEN 5184/5186 şi 5248; c) nu au datorii fiscale restante la bugetul general consolidat; d) asigură în judeţele şi în municipiul Bucureşti în care distribuie aparate de marcat electronice fiscale asistenţa tehnică şi întreţinerea aparatelor prin cel puţin două unităţi specializate de service; e) asigură piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada normală de funcţionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) acreditează unităţile de comercializare şi/sau service pe baza unor contracte ferme cu clauza expresă privind municipiul/judeţul în care se vor desfăşura aceste activităţi. (2) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), agenţii economici care solicită eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să aibă cel puţin o unitate acreditată pentru comercializare în judeţele şi în municipiul Bucureşti în care distribuie astfel de aparate. (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) referitoare la comercializarea cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) sunt obligatorii şi în cazul unităţilor acreditate pentru comercializare."50. La articolul 80, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 80. - Agenţii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) trebuie să depună la persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Economiei şi Comerţului următoarele:".51. La articolul 81, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Persoana juridică notificată de Ministerul Economiei şi Comerţului să elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal va verifica şi/sau va testa:".52. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 89 vor avea următorul cuprins:"(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către persoana juridică notificată de Ministerul Economiei şi Comerţului, va fi transmisă prin grija acesteia comisiei, în termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic. (4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi înseriat de către persoana juridică notificată de Ministerul Economiei şi Comerţului, care aplică o etichetă ce cuprinde numărul seriei, data şi numărul avizului tehnic. Eticheta este asigurată de către persoana juridică notificată şi va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită."53. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - În vederea obţinerii avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici care au obţinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) prezintă comisiei următoarele documente: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia, numărul şi data avizului tehnic, prezentarea tabelară, pe judeţe, a reţelei de distribuţie şi service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de telefon şi de fax ale unităţii incluse în reţea, tipul activităţii desfăşurate, lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum şi numărul şi data avizului cu care a fost acreditată unitatea; b) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului privind existenţa capacităţii profesionale a tehnicienilor de service de a asigura întreţinerea şi repararea aparatelor de marcat electronice fiscale; c) copia certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare pentru distribuitor şi pentru unităţile acreditate; d) copia actului constitutiv al societăţii comerciale - pentru distribuitor şi pentru unităţile acreditate; e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, în original sau în copie legalizată, din care să rezulte că agentul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat - pentru distribuitori şi pentru unităţile acreditate pentru comercializare. Nu se consideră obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat sumele pentru care agenţii economici au obţinut înlesnire la plată potrivit legii, precum şi sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată în ceea ce priveşte impozitele şi taxele cuvenite bugetului general consolidat; f) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului şi a unităţii acreditate privind existenţa contractelor ferme de comercializare şi/sau service încheiate în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. f). În această declaraţie părţile vor specifica zonele de comercializare şi/sau service stabilite în contracte; g) fişa de personal, semnată şi ştampilată de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de muncă, pentru care se solicită înregistrarea, care cuprinde: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul documentului de identitate; h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau în copie legalizată; i) copia avizului de fabricaţie sau de import de taximetre, emis de Biroul Român de Metrologie Legală - pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie; j) copiile avizelor pentru activităţile de vânzare şi, respectiv, de montare şi reparare a taximetrelor, emise de Biroul Român de Metrologie Legală - pentru unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie."54. Articolul 91 va avea următorul cuprins:"Art. 91. - În cazul în care distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea avizului pentru alte tipuri şi modele de aparate la care comercializarea şi service-ul vor fi asigurate prin agenţi economici înregistraţi anterior la comisie, aceştia depun documentele prevăzute la art. 90 lit. a), b), e), f), h) şi, după caz, lit. i) şi j), precum şi un document datat, emis sub semnătura şi ştampila unităţilor acreditate anterior, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare, numărul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditaţi care vor efectua service la noul tip de aparat şi elementele de identificare a acestora;".55. Articolul 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - În situaţia în care, ulterior eliberării avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizaţi solicită extinderea reţelei de distribuţie şi service prin includerea unor unităţi înregistrate anterior la comisie, aceştia depun pentru respectivele unităţi documentele prevăzute la art. 91, cu excepţia documentului prevăzut la art. 90 lit. i)."56. Alineatul (3) al articolului 93 va avea următorul cuprins:"(3) Avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează numai după confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service şi înregistrarea la comisie a legitimaţiilor acestora."57. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - (1) Avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil, începând cu data eliberării, pe o perioadă de: a) 2 ani, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie; b) 3 ani, pentru alte aparate de marcat electronice fiscale decât cele prevăzute la lit. a). (2) Valabilitatea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale se poate prelungi, la cererea distribuitorului autorizat, pe perioade succesive, conform alin. (1), începând cu ziua următoare celei până la care avizul a fost favorabil. (3) Până la expirarea perioadei de valabilitate a avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizaţi pot solicita prelungirea acesteia prezentând documentele prevăzute la art. 91. (4) Nesolicitarea prelungirii valabilităţii avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale ori respingerea de către comisie a acestei prelungiri atrage retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza avizului respectiv."58. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Solicitarea prelungirii valabilităţii/ reconfirmării avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale se face prin includerea în reţeaua de distribuţie şi/sau de service a tuturor unităţilor cu care sunt încheiate contracte ferme în derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de bază şi/sau suplimentele ulterioare ale acestuia obţinute sau solicitate până la data depunerii cererii privind prelungirea valabilităţii/reconfirmarea avizului, şi cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. d). (2) Ulterior prelungirii valabilităţii/reconfirmării avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta poate fi modificat numai în sensul retragerii acreditării unor unităţi ori includerii în reţeaua de distribuţie şi/sau de service a unor noi unităţi."59. Articolul 97 va avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) În cazul retragerii dreptului de distribuţie şi de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile prevăzute la art. 94 alin. (3) şi la art. 95 alin. (1), distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să asigure service pentru toate aparatele livrate până la data retragerii acestui drept. (2) Activităţile de service vor fi asigurate prin tehnicienii proprii ai distribuitorului autorizat sau prin tehnicienii de service ai unităţilor aflate în reţeaua de service a acestuia la data retragerii dreptului prevăzut la alin. (1), precum şi prin tehnicieni ai unor noi unităţi acreditate ulterior acestei date."60. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu următorul cuprins:"Art. 100^1. - (1) Prevederile art. 100 nu se aplică în cazul modificărilor de software impuse aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în condiţiile legii, ca urmare a denominării monedei naţionale, potrivit legii. (2) Modificările de software prevăzute la alin. (1) se vor face, dacă este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Distribuitorii autorizaţi care au obţinut avize de distribuţie pentru aparate de marcat electronice fiscale ce nu îndeplinesc condiţiile impuse ca urmare a denominării monedei naţionale sunt obligaţi ca, până la data de 1 iulie 2005, să solicite obţinerea suplimentului avizului prevăzut la alin. (2). (4) Până la data de 15 iulie 2005 persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a) va transmite comisiei lista distribuitorilor autorizaţi prevăzuţi la alin. (3), care nu au solicitat şi/sau nu au obţinut suplimentul avizului tehnic, cu specificarea tipului şi modelului aparatului de marcat electronic fiscal. (5) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să efectueze, până la data de 1 iulie 2005, la cererea utilizatorilor, contra cost, în mod direct sau prin intermediul unităţilor de service acreditate, modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei naţionale la toate aparatele de marcat electronice fiscale livrate de către aceştia şi aflate în dotarea utilizatorilor, dacă aparatele respective nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. (6) Efectuarea asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la alin. (5) a altor modificări de software decât cele specificate la alin. (1) este interzisă. (7) În cazul în care modificările de software prevăzute la alin. (1) presupun înlocuirea memoriei fiscale, dispoziţiile prezentelor norme metodologice referitoare la predarea memoriei fiscale şi sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal se aplică în mod corespunzător. Înlocuirea memoriei fiscale şi sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se fac de către distribuitorii autorizaţi sau de către unitatea de service acreditată, în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se află instalat aparatul. (8) Pentru toate tranzacţiile efectuate în perioada neutilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ca urmare a operării modificărilor prevăzute la alin. (1), utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7. (9) Nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi şi unităţile de service acreditate a prevederilor alin. (5) atrage obligaţia de preluare a aparatelor de marcat electronice fiscale de la utilizatori, la preţul convenit."61. La articolul 101, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 101. - Pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de prezentele norme metodologice, după obţinerea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorul autorizat trebuie:".62. La articolul 101, litera d) se abrogă.63. Alineatul (2) al articolului 102 va avea următorul cuprins:"(2) Distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnică şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi pot fi obţinute informaţiile conţinute în memoria fiscală."64. La articolul 102, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(5) Manualul de utilizare prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă şi tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor specifice aparatului de marcat electronic fiscal respectiv, stabilite de producătorul aparatului. (6) În cazul pierderii sau deteriorării cărţii de intervenţii, utilizatorii vor informa de îndată organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul. Informarea se va face în scris prin depunerea acesteia la sediul organului fiscal, căruia i se va prezenta pentru ştampilare, conform art. 105 alin. (2), o nouă carte de intervenţii reconstituită, pe răspunderea utilizatorului şi a unităţii de service acreditate, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ceea ce priveşte toate evenimentele reset, şi a documentelor păstrate, potrivit legii, la sediul utilizatorului. În situaţia deteriorării cărţii de intervenţii, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, şi cartea de intervenţii deteriorată. (7) În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul va anunţa unitatea de service acreditată, păstrând dovada anunţării defecţiunii, iar reconstituirea cărţii de intervenţii şi prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face în termen de 72 de ore de la anunţarea defecţiunii."65. Alineatul (3) al articolului 103 va avea următorul cuprins:"(3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal şi datele înscrise în bonul fiscal."66. La articolul 103, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor cu caracter ambulant şi de taximetrie se face în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul fiscal utilizatorul."67. La articolul 104, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Utilizarea în alte scopuri a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate şi declarate ca fiind utilizate în activităţi cu caracter ambulant şi de taximetrie este interzisă."68. Alineatul (1) al articolului 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) O dată cu declaraţia prevăzută la art. 104 alin. (1), utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia taximetriştilor, prezintă organului fiscal cartea de intervenţii a aparatului şi registrul special."69. La articolul 106 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) instalarea aparatului nou şi repunerea în funcţiune a aparatului defect ca urmare a defectării memoriei fiscale, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;".70. La articolul 107 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu următoarele condiţii:".71. Articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să asigure gratuit piesele de schimb şi subansamblurile necesare efectuării de service, în perioada de garanţie, şi contra cost, în perioada de postgaranţie, pe durata normală de funcţionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."72. La articolul 110, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 110. - Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberate distribuitorilor autorizaţi, pot constitui, la cerere, avize de utilizare pentru aparatele de acelaşi tip şi model, cu excepţia celor destinate activităţii de taximetrie, achiziţionate de agenţii economici utilizatori înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu următoarele condiţii:".73. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 115 vor avea următorul cuprins:"(2) Drepturile şi obligaţiile ce revin unităţilor acreditate în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă şi a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum şi în baza avizelor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terţe persoane. (3) În cazul dizolvării distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile şi obligaţiile ce îi revin acestuia în baza avizelor privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit, în condiţiile legii, societăţii comerciale sau societăţilor comerciale existente ori care iau fiinţă în urma acestor operaţiuni, fără a fi necesară reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice."74. La articolul 115, după alineatul (4) se introduc două alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care distribuitorul autorizat cedează, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile ce îi revin în baza avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale altui distribuitor autorizat, cu acordul scris al acestuia. (6) Copia documentului încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (5) va fi transmisă comisiei în termen de 15 zile de la data semnării acestuia de către părţi."75. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 116 vor avea următorul cuprins:"Art. 116. - (1) Utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate numai distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate de aceştia, de la care au cumpărat aparatele respective.................................................................. (3) În cazul încetării activităţii prin fuziune sau divizare, vânzarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face înainte de transmiterea patrimoniului utilizatorului către societatea comercială sau societăţile comerciale beneficiare."76. La articolul 117, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul activităţilor de taximetrie."77. Alineatul (1) al articolului 119 va avea următorul cuprins:"Art. 119. - (1) Verificarea modului de respectare de către agenţii economici a obligaţiilor ce le revin potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice se face de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, din unităţile sale teritoriale, precum şi din cadrul Gărzii Financiare, denumite în continuare organe de control, organizate în echipe formate din minimum două persoane."78. La articolul 120 alineatul (1), literele e) şi g) se abrogă.79. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 121 vor avea următorul cuprins:"Art. 121. - (1) Nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi de instalare a aparatelor noi şi de înlocuire a memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care organele de control vor constata, pentru a doua oară la acelaşi utilizator, neînlocuirea, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, a memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale vor propune comisiei şi retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor respective, obţinut de distribuitorul autorizat în baza avizului în cauză."80. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 122 vor avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) De la data înmânării către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121 alin. (5) ori de la data comunicării acesteia în condiţiile legii, distribuitorului i se interzic distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale................................................................... (4) Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a acestora se sancţionează cu amendă contravenţională şi cu confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic contravenient din această activitate, conform art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă."81. Articolul 123 va avea următorul cuprins:"Art. 123. - Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenul legal se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, şi cu suspendarea activităţii unităţii agentului economic contravenient, conform art. 14 din ordonanţa de urgenţă."82. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:"Art. 124. - (1) Suspendarea activităţii unităţilor agenţilor economici contravenienţi se face în baza proceselor-verbale încheiate de echipe de control, constituite la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi la nivelul Gărzii Financiare, formate din 2 inspectori şi, respectiv, 2 comisari."83. La articolul 126 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) după primirea numărului de ordine, va solicita unităţii de service acreditate instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, informând direcţia generală a finanţelor publice sau, după caz, Garda Financiară teritorială, în funcţie de apartenenţa organului de control care a dispus sancţionarea, asupra datei şi orei la care urmează să se facă instalarea aparatului."84. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu următorul cuprins:"Art. 126^1. - Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispoziţiile referitoare la regulile speciale pentru vânzările de bunuri second-hand, vânzările de bunuri second-hand în regim de consignaţie şi pentru operaţiunile realizate de casele de amanet, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal*)."85. Anexele nr. 1, 3, 5, 6, 8, 9 şi 10 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. I pct. 57 referitor la alin. (1) al art. 9 din normele metodologice, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2005.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.────────── Notă *) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004.──────────PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.398.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1------------la normele metodologice)------------------------                 CARTEA DE INTERVENŢII DIN DOTARE (*)                       ┌────────────────────────┐                       │ CARTE DE INTERVENŢII │                       │ PENTRU │                       │ APARATE DE MARCAT │                       │ ELECTRONICE FISCALE │                       │ (pag.1) │                       └────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │ APARATE DE MARCAT │ │ DISTRBUITORUL AUTORIZAT │ │ ELECTRONICE FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │[]Casa de marcat electronica cu │ │ Denumirea ........................ │ │ structura închisă │ │ .................................. │ │[]Casa de marcat electronica cu │ │ │ │ structura închisă integrabilă │ │ │ │ într-o reţea │ │ Adresa ............................│ │[]Casa de marcat electronica │ │Codul fiscal/Codul Unic de │ │ computerizată │ │Înregistrare ...................... │ │[]Aparate/terminale cu funcţii de │ │ │ │ case de marcat electronice │ │ UNITATE ACREDITATĂ PENTRU │ │[]Imprimante fiscale │ │ COMERCIALIZARE │ │ │ │Denumirea ........................ │ │ TIP........ MODEL ...... │ │................................... │ │ │ │ │ │ AVIZ DE DISTRIBUŢIE │ │Adresa ............................ │ │ Nr. ...... din .......... │ │Codul fiscal/ Codul Unic de │ │ │ │Înregistrare ...................... │ │ SERIA APARATULUI ........ (pag.2)│ │ (Pag.3)│ └────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │ UTILIZATOR │ │ UNITATE ACREDITATĂ PENTRU │ │ Denumirea .................... │ │ SERVICE │ │ Sediul ....................... │ │Denumirea ........................ │ │ Codul fiscal/Codul Unic de │ │Adresa ........................... │ │ Înregistrare ................... │ │Codul fiscal/Codul Unic de │ │ Data livrării aparatului ....... │ │Înregistrare ..................... │ │ Locul de instalare a aparatului │ │ │ │ Adresa ......................., │ │ │ │ Data ............... (pag. 4) │ │ (pag. 5) │ └────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DATE PRIVIND IDENTIFICAREA TEHNICIANULUI ACREDITAT │ ├───────────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┤ │Numele şi prenumele│Denumirea unităţii│ Numărul │ Adresa │Data începerii│ │ │ de service │legitimaţiei/│tehnici-│ activităţii │ │ ├──────────────────┤ Sigiliul │ anului ├──────────────┤ │ │Codul fiscal / │ de identi- │ │Data încetării│ │ │Codul Unic de │ ficare │ │activităţii │ │ │Înregistrare │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┤ │ ├──────────────────┤ │ ├──────────────┤ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┤ │ ├──────────────────┤ │ ├──────────────┤ └───────────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┘                                                                       (pag. 6)                      NOTĂRILE TEHNICIANULUI DE SERVICE                                                         Comunicarea necesităţii Instalarea aparatului Comunicarea defectării aparatului înlocuirii memoriei Data.... Ora....... Data..... Ora..... fiscale Începerea intervenţiei Date privind intervenţia Data..... Ora.... Data.... Ora.... Integritatea sigiliului Situaţia înainte                         Da Nu de intervenţie                         Defectul constatat Numărul ultimului                                                          raport de închidere                                                           zilnica .....           Perioada de proba Finalizarea intervenţiei         Bon Raport Z Bon Raport Z    Numărul iniţial ............. Numărul iniţial .........    Numărul final ............... Numărul final ..........                                              Data..... Ora .....    Resetare Instruirea operatorului Integritatea sigiliului după                                           intervenţie şi proba      Da Da Da      Nu Nu Nu  Semnătura şi numele în clar ale tehnicianului    .....................................      Semnătura reprezentantului Semnătura şi stampila utilizatorului          organului fiscal**) pentru funcţionarea normala a aparatului       ....................... ......................................                                                              (pag. 7, 8,...)-------------    (*) Cărţile de intervenţii tipărite conform modelului prevăzut în Anexa  nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003,  aflate în dotarea utilizatorilor la data intrării în vigoare a prezentei  hotărâri, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.    (**) Reprezentantul organului fiscal teritorial semnează în baza declaraţiei  de instalare depusa potrivit normelor metodologice, precum şi cu ocazia  înlocuirii memoriei fiscale.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 3------------la normele metodologice)------------------------                              LEGITIMAŢIA (*)                tehnicianului abilitat să asigure asistenţa tehnica ┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ │UNITATEA ACREDITATĂ PENTRU SERVICE │ │ │ │ │ │ │ │Denumirea ........................ │ │ │ │Adresa ........................... │ │ LEGITIMAŢIE │ │Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare│ │ │ │..................................... │ │ │ │ │ │ │ │Titularul prezentei legitimaţii este │ │ │ │abilitat să asigure asistenţa tehnica │ │ │ │a aparatelor de marcat electronice │ │ │ │fiscale numai în baza avizelor de │ │ │ │distribuţie eliberate de Comisia de │ │ │ │avizare a distribuitorilor şi a │ │ │ │aparatelor de marcat electronice │ │ │ │fiscale. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Înregistrat la Comisie │ │ │ │Semnătura şi stampila │ │ │ │ (pag-1) │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │ LEGITIMAŢIE NR. .... │ │DISTRIBUITOR AUTORIZAT*) ........... │ │Numele ................... │ │AMEF**) ............................ │ │Prenumele ................ │ │Nr şi data Avizului ................ │ │Numărul de identificare .... │ ├───────────────────────────────────── │ │Buletinul/Cartea de identitate │ │DISTRIBUITOR AUTORIZAT .............. │ │seria .... nr. ........ │ │AMEF ....................... │ │Data înregistrării legitimaţiei │ │Nr. şi data Avizului ................ │ │ .................. │ ├───────────────────────────────────── │ │ ┌──────┐ │ │ │ │ │ Foto.│ │ │DISTRIBUITOR AUTORIZAT .............. │ │Semnătura titularului │ Titu-│ │ │AMEF ...................... │ │..................... │ laru-│ │ │Nr. şi data Avizului ............... │ │ │ lui │ │ ├───────────────────────────────────── │ │ └──────┘ │ │ │ │ Director general, │ │---------- │ │ ............... │ │*) Se completează de distribuitorul │ │ │ │autorizat sub stampila │ │ (semnătura şi stampila) │ │**) Tipul şi modelul aparatului de │ │ │ │marcat electronic fiscal │ │ (pag.2) │ │ (Pag.3 şi următoarele) │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘-----------    (*) Legitimaţiile tehnicienilor tipărite conform modelului prevăzut în  Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 479/2003, aflate în dotarea unităţilor acreditate pentru service la data  intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi folosite până la completarea  tuturor paginilor acestora.  +  Anexa 3 (Anexa nr. 5------------la normele metodologice)------------------------    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE    A JUDEŢULUI ....../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ (*)                  a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate──┬─────────────────────┬──────┬───────┬─────┬────────┬─────┬───────┬──────┬─────┐N │ Utilizatorul │ │ │ │ │ │ │ │ │r.├────┬────────┬───────┤ │ │ │ Numărul│Numă-│Organul│Data │Obser│c │Denu│ Adresa/│ Codul│Tipul │Modelul│Seria│avizului│ rul │fiscal │insta-│ va │r │mi- │ Locul │fiscal/│apara-│ apara-│apara│ de │ de │terito-│lării │ ţii │t.│rea │ de │ Codul │tului │ tului │tului│ distri-│ordi-│ rial │apara-│ **)│  │ │ insta- │Unic de│ │ │ │ buţie │ ne │ │tului │ │  │ │ lare/ │înregis│ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │numărul │ trare │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │de înma-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │tricu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ lare al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │autove- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │hicu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ lului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ taxi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──┼────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┤0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │──┼────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┤──┼────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┤──┴────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────────┴─────┴───────┴──────┴─────┘-------------    (*) Registrele de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale  tipărite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la normele metodologice  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, pot fi folosite până la  completarea tuturor paginilor acestora.    (**) Se completează în cazul anulării numărului de ordine, schimbării  denumirii firmei etc.  +  Anexa 4 (Anexa nr 6-----------la normele metodologice)------------------------                              CERERE         de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenta a                        aparatelor de marcat electronice                fiscale, instalate în judeţ/municipiul Bucureşti    Societatea Comercială ............, adresa ..........., Codul Fiscal/Codul  Unic de înregistrare ......, reprezentata legal prin ........., posesor al  buletinului/cărţii de identitate seria ..., nr. ..., eliberat de ...... la  data de ....., în calitate de ......., declarăm că am achiziţionat la data  de ..... un număr de ......... aparate de marcat electronice fiscale, având  următoarele elemente de identificare:    1. tipul ....., modelul ....., configuraţia ......, seria aparatului .....,  numărul şi data avizului de distribuţie a aparatelor de marcat electronice  fiscale .......    2. tipul ....., modelul ..... configuraţia ...... seria aparatului ......,  numărul şi data avizului de distribuţie a aparatelor de marcat electronice  fiscale ........    3. ......................    Prin prezenta solicităm atribuirea numărului de ordine din Registrul de  evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/  municipiul Bucureşti pentru fiecare aparat achiziţionat, în vederea  instalării şi fiscalizării acestuia.                  Conducătorul unităţii solicitante,                    .............................                       (semnătura şi stampila)  +  Anexa 5 (Anexa nr. 8-------------la normele metodologice)------------------------   COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUITORILOR ŞI A   APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE                                 AVIZ (*)                            Nr. .... din ....          privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale    În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 28/1999, republicată, se avizează distribuţia aparatelor de marcat  electronice fiscale tip ........, model ......, denumire comercială .......,  configuraţie ........... tipul hârtiei ......, avizul tehnic nr./data .....,  destinaţie .........    de către    Societatea Comercială ......., adresa ........, Codul fiscal/Codul Unic  de înregistrare ........, telefon/fax/telex ............    prin următoarea reţea de distribuţie:    1. Societatea Comercială ....... localitatea ....., judeţul ...... Codul  fiscal/Codul Unic de înregistrare ......, zona de distribuţie ..........    2. Societatea Comercială ....... localitatea ....., judeţul ...... Codul  fiscal/Codul Unic de înregistrare ......, zona de distribuţie ..........    3. .......................    Service pentru aparatele de marcat elctronice fiscale distrbuite  utilizatorilor va fi asigurat prin următoarele unităţi:    1. Societatea Comercială ....... localitatea ....., judeţul ...... Codul  fiscal/Codul Unic de înregistrare ......, zona pentru care se asigură  service ......... .    2. Societatea Comercială ....... localitatea ....., judeţul ...... Codul  fiscal/Codul Unic de înregistrare ......, zona pentru care se asigură  service ......... .    3. ...................................................:.    Condiţii de avizare:.................    Valabil până la data:...............   Preşedintele Comisiei de avizare Secretarul Comisiei de avizare   distribuitorilor şi a aparatelor distribuitorilor şi a aparatelor   de marcat electronice fiscale, de marcat electronice fiscale.    ........................... ...............................     (semnătura şi stampila) (semnătura şi stampila)-----------    *) Reţeaua de distribuţie şi service inclusă în avizele privind distribuţia  aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea  ori retragerea acreditării unor agenţi economici, precum şi prin extinderea  ori restrângerea zonei de distribuţie şi service.  +  Anexa 6 (Anexa nr. 9------------la normele metodologice)------------------------    Persoana juridică notificată    de Ministerul Economiei şi Comerţului    Denumirea .............................    Adresa ................................    Codul fiscal/ Codul Unic de Înregistrare ...........                                 Aviz tehnic                              Nr. ...... din .....               privind caracteristicile tehnice ale modelului                  aparatului de marcat electronic fiscal    În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 28/1999, republicată, a fost verificat din punct de vedere tehnic  aparatul de marcat electronic fiscal tip ....... model ......, denumire  comercială ....., configuraţie ...... destinaţie ......., pentru Societatea  Comercială ......., adresa ........, Codul Unic de înregistrare .........,  telefon/telex/fax ........    Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic,  întrucât corespunde/nu corespunde condiţiilor impuse prin Ordonanţa de  urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, şi de normele metodologice de  aplicare a acesteia. Tipul hârtiei utilizate de aparatul de marcat electronic  fiscal: ............                 Conducătorul persoanei juridice abilitate,                  ...................................                         (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 7 (Anexa nr. 10-------------la normele metodologice)------------------------                        DECLARAŢIE DE INSTALARE                a aparatelor de marcat electronice fiscale                                           Organul fiscal teritorial                                           Numărul şi data înregistrării                                           declaraţiei .............    Subsemnatul .........., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria  ....... nr. ..., eliberat de ....... la data de ....., în calitate de ......  la Societatea Comercială ......., adresa ......, Codul fiscal/Codul Unic de  înregistrare ......, declar că am instalat la data de ...... la punctul de  lucru din ..... un număr de ........... aparate de marcat electronice fiscale,  având următoarele elemente de identificare: tipul ......., modelul ......,  denumirea comercială ......., configuraţia ......., seria aparatului ......,  nr./data avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice  fiscale ......., seria fiscală a aparatului ........, data achiziţionării  aparatului .........    Instalarea a fost efectuată de tehnicianul ........, având legitimaţia nr.  ......., numărul de identificare ....... de la unitatea acreditată pentru  service ........, adresa ....., Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ....,  telefon/fax ....., în prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial  ........, având legitimaţia nr. .........   Societatea Comercială Unitatea acreditată Reprezentantul organului                            pentru service fiscal teritorial     .................. .................. ........................    Semnătura ........ Semnătura ........ Semnătura ..............--------