ORDONANTA Nr. 26 din 18 august 1995privind impozitul pe dividende
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 30 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenul dividend include orice distribuire, în bani sau în natura, în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, din profitul stabilit pe baza bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierderi, proporţional cu cota de participare la capitalul social.În cazul dividendelor în natura, evaluarea produselor acordate ca plata în natura se face la preţul de vînzare practicat de unitate pentru produsele din producţia proprie sau la preţul de achiziţie pentru alte produse, iar în cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Preţurile tarifare sunt cele practicate la data efectuării plăţii în natură.  +  Articolul 2Dividendele sunt supuse impozitării, prin reţinere la sursa, cu o cota de 10% din suma acestora.  +  Articolul 3Obligativitatea calculării, reţinerii şi varsarii impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi.În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor, după caz, până la sfârşitul anului în care s-a aprobat bilanţul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la 31 decembrie a anului respectiv.  +  Articolul 4Plata impozitului pe dividende se face în lei.În situaţiile în care plata dividendelor se face în valută, impozitul, majorările de întârziere, cît şi amenzile reglementate de prezenta ordonanţă, se virează în lei proveniţi din schimb valutar la cursul în vigoare la data efectuării plăţii.Obligaţiile fiscale reglementate prin prezenta ordonanţă sunt venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 5La societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmează a fi supuse impozitării se determina prin deducerea, din profitul rămas după plata impozitului pe profit, a fondului de participare a salariaţilor la profit, în cota de 10%, a cotei de participare a managerului la profitul net, precum şi a sumelor pentru constituirea resurselor proprii de finanţare, în proporţie de până la 50% .  +  Articolul 6În cazul în care impozitul pe dividende nu este plătit la termen, persoana juridică este obligată la plata majorărilor de întârziere începând cu ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de plată şi cu data plăţii efective a impozitului, inclusiv.Cota majorării de întârziere aplicată va fi cea prevăzută de legislaţia referitoare la calculul şi plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor.  +  Articolul 7Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului pe dividende, precum şi a majorărilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonanţă, se efectuează de către organele fiscale din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8În vederea determinării obligaţiilor fiscale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, organele fiscale au dreptul de a controla operaţiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea plăţii impozitului pe dividende, precum şi a retine extrase sau fotocopii ale documentelor care pot constitui dovezi în determinarea obligaţiei fiscale.  +  Articolul 9Impozitul pe dividende şi majorările de întârziere care nu au fost plătite în termenul şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă sunt recuperate conform prevederilor legale.  +  Articolul 10În cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozit pe dividende peste suma datorată depusa în termenul stabilit la art. 3, organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, cu alte obligaţii fiscale ale persoanei juridice care a făcut plata peste nivelul impozitului pe dividende datorat.Organele fiscale vor restitui pe bază de cerere, în lipsa altor datorii scadente, sumele plătite în plus.Nu se admit compensări ale impozitului pe dividende cu eventualele creanţe deţinute de persoana juridică asupra statului, altele decît cele de natura fiscală.  +  Articolul 11Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitului pe dividende este de 5 ani de la data la care a expirat termenul prevăzut la art. 3.Cererile pentru compensarea sau restituirea impozitului pe dividende plătit în plus peste suma datorată nu pot fi făcute după 5 ani de la expirarea termenului stabilit la art. 3.  +  Articolul 12Funcţionarii publici din cadrul unităţilor fiscale, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin, urmare exercitării atribuţiilor de serviciu.Informaţiile referitoare la o persoană fizica sau juridică în legătură cu dividendele şi impozitul pe dividende pot fi transmise numai: a) altor autorităţi cu atribuţii fiscale, în scopul realizării unor obligaţii ce decurg din aplicarea unei legi fiscale; b) autorităţilor fiscale ale altei tari în baza unei convenţii pentru evitarea dublei impuneri; c) autorităţilor judiciare competente potrivit legii.Persoana care primeşte informaţii fiscale, conform alineatului anterior, este obligată sa păstreze secretul asupra informaţiilor primite.Informaţia referitoare la o persoană fizica sau juridică constituie secret profesional şi poate fi transmisă şi unei alte persoane fizice sau juridice numai cu consimţământul scris al acesteia.  +  Articolul 13Persoana juridică, care considera ca impunerea facuta de un organ fiscal este incorectă, poate face cerere de revizuire a acesteia, la organele direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana şi a municipiului Bucureşti, după caz. Cererea trebuie facuta în scris, în termen de 20 de zile de la data când persoana juridică a primit înştiinţarea. Cererea trebuie să fie motivată şi însoţită de acte doveditoare.În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de revizuire, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligate să se pronunţe printr-o decizie motivată, care se comunică persoanei juridice.Împotriva deciziei emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, persoana juridică poate face contestaţie la Ministerul Finanţelor, în termenul prevăzut la alin. 1.Ministerul Finanţelor este obligat să se pronunţe printr-o decizie motivată, în termen de 40 de zile de la înregistrarea contestaţiei, care se comunică persoanei juridice.Decizia Ministerului Finanţelor poate fi contestată la Curtea de apel în a carei raza teritorială îşi are sediul persoana juridică.Împotriva hotărârii Curţii de apel se poate face recurs la Curtea Suprema de Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare.Pentru perioadele de soluţionare a cererilor de revizuire şi a contestaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă se suspenda executarea silită a 50% din impozitul pe dividende contestat. Pentru această perioadă se calculează majorări de întârziere.În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate prelungi, la cererea persoanei juridice, perioada de suspendare prevăzută de prezenta ordonanţă, când cererea de revizuire sau contestaţia nu a fost soluţionată în termenele prevăzute de lege.Plata impozitului pe dividende şi a majorărilor de întârziere aferente, rămase de plată, urmare soluţionării pe cale administrativă a cererii de revizuire sau a contestaţiei, după caz, se face în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa, prin semnatura, a deciziei date de către organele prevăzute la alineatele precedente, perioada pentru care se calculează majorări de întârziere.Cererile de revizuire cu privire la impozitul pe dividende şi a majorărilor de întârziere aferente sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Taxa de timbru nu poate fi mai mica de 10.000 lei. Contestaţiile se timbrează cu jumătate din suma plătită la cererile de revizuire. Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta cerere de revizuire sau contestaţie cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior, a fost taxată.În vederea calculării taxei de timbru, persoanele juridice sunt obligate sa specifice în scris cuantumul sumei contestate.În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie proporţional cu reducerea sumei contestate.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14Controlul, stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetului de stat, inclusiv a majorărilor de întârziere, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în cadrul perioadei de prescripţie, se efectuează conform legislaţiei existente la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe.Contestaţiile aflate pe rol la organele jurisdicţionale, administrative şi judiciare se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale, precum şi orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, preşedintele Consiliuluipentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică,Mircea Cosea-----------------