HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 ianuarie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 20 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, şi al art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul,Bogdan OlteanuBucureşti, 13 ianuarie 2005.Nr. 50.  +  AnexăREGULAMENT 13/01/2005