ORDONANTA Nr. 25 din 11 august 1995privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 25 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Statul stimuleaza activităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, care sunt prioritati naţionale.  +  Articolul 2Activităţile de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare tehnologică, componente principale ale procesului general de inovare, denumite în continuare activitate de cercetare-dezvoltare, cuprind: a) cercetarea fundamentală, desfăşurată în principal pentru a dobîndi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze şi teorii; b) cercetarea aplicativa, destinată în principal utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii şi servicii; c) dezvoltarea tehnologică, formată din activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică, de transfer tehnologic şi implementare a investiţiilor, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, şi care are ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente.  +  Articolul 3 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura în cadrul categoriilor de unităţi prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare a acestora: a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare, organizate după modelul regiilor autonome; b) unităţi de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice, în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale; c) unităţi sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învăţământului superior; d) unităţi de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, organizate ca instituţii publice; e) unităţi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura; f) societăţi comerciale de cercetare-dezvoltare sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societăţilor comerciale sau regiilor autonome; g) alte unităţi cu personalitate juridică. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi cu titlu individual de către persoane fizice autorizate.  +  Articolul 4Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul cercetării-dezvoltării.  +  Articolul 5Coordonarea activităţii în domeniul cercetării-dezvoltării a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul cercetării-dezvoltării se realizează prin Consiliul interministerial pentru Ştiinţa şi Tehnologie sau prin alte organisme înfiinţate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectivelor principale ale statului în domeniul cercetării-dezvoltării de interes naţional se instituie Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7 (1) Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică este elaborat pe perioade multianuale, evaluat şi detaliat în fiecare an de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, denumit în continuare Colegiul consultativ.Colegiul consultativ este un organism ştiinţific pluridisciplinar, format din personalităţi ştiinţifice de prestigii recunoscute, din membrii titulari sau membri corespondenti ai Academiei Române, din cadre didactice universitare şi specialişti în cercetare-dezvoltare din diferite domenii de activitate, precum şi din reprezentanţi ai beneficiarilor rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. (2) Regulamentul-cadru şi componenta Colegiului consultativ se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestuia, din afară ministerelor, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Coordonarea executării Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică se realizează de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. (2) Coordonarea executării programelor, subprogramelor sau a altor acţiuni cuprinse în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, în scopul corelării acestora, revine instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul activităţii de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 9Atribuirea spre execuţie a programelor, subprogramelor şi temelor componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi a acţiunilor cuprinse în acesta, se face pe baza criteriilor elaborate de către Colegiul consultativ, care se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Capitolul 2 Finanţarea, contractarea şi valorificarea activităţii de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 10Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate finanta pe programe sau în sistem instituţional, din fonduri bugetare alocate cu aceasta destinaţie, precum şi din alte surse constituite conform legii.Agenţii economici pot efectua cheltuieli pentru realizarea unor teme de cercetare-dezvoltare pe bază de contracte, precum şi pentru activităţi de cercetare-dezvoltare realizate de personalul propriu.Fondurile ce se propun a fi alocate anual de la bugetul de stat pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare sunt prezentate şi susţinute de către ordonatorii principali de credite în Consiliul Interministerial pentru Ştiinţa şi Tehnologie, în vederea corelării lor cu politica Guvernului în domeniul cercetării-dezvoltării.  +  Articolul 11Fondurile de la bugetul de stat se pot aloca astfel: a) pentru finanţarea în sistem competitiv a temelor şi acţiunilor noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, în condiţiile existenţei mai multor executanţi potenţiali, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub forma de alocaţii nerambursabile (granturi); b) pentru finanţarea, în baza criteriilor prevăzute la art. 9 a temelor de cercetare-dezvoltare şi a acţiunilor care continua pe mai mulţi ani după realizarea în primul an a unor faze ale acestor teme, precum şi a temelor şi obiectivelor noi atribuite direct în execuţie, care nu se pot realiza în sistem competitiv, denumita finanţare-nucleu a temelor şi acţiunilor din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; c) pentru finanţarea în sistem instituţional a cheltuielilor de funcţionare şi investiţii, a unor unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice bugetare, pe bază de program de cercetare-dezvoltare; d) pentru cofinantare, care consta în alocarea unor sume de la bugetul de stat, în completarea resurselor agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării în colaborare a unor activităţi de dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor.Fondul destinat cofinanţării activităţii de cercetare-dezvoltare se stabileşte prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinantare se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în limita de până la 50% din valoarea totală a fiecărui proiect.Selectarea şi contractarea proiectelor de cofinantare se vor efectua pe bază de criterii şi condiţii specifice, aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 12 (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizării temelor de cercetare-dezvoltare şi acţiunilor cuprinse în programele de cercetare-dezvoltare vor fi stabilite de către ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 8 alin. (2). (2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se pot finanta şi următoarele categorii de cheltuieli:- cheltuieli pentru burse de cercetare;- cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, al căror cuantum şi număr se vor aproba prin hotărâre a Guvernului;- cheltuieli pentru informare şi documentare;- cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice;- cheltuieli pentru cotizatii şi participare ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii internaţionale de profil;- cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice;- cheltuieli pentru organizarea de tîrguri şi expoziţii tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale;- cheltuieli pentru funcţionarea organismelor şi instituţiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ, a comisiilor Colegiului consultativ şi a comisiilor de evaluare şi avizare organizate de acestea.  +  Articolul 13Temele de cercetare-dezvoltare cuprinse în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică se realizează pe bază de contracte de finanţare încheiate între unităţi cărora li s-a atribuit execuţia, pe de o parte, şi ordonatorul principal de credite, pe de altă parte.Metodologia de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare şi a acţiunilor cuprinse în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi de avizare a rezultatelor acestora se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 14Prin hotărâre a Guvernului se va înfiinţa un organism de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care va coordona acţiunile de transfer tehnologic, de valorificare a rezultatelor cercetării şi dezvoltării, de inovare şi implementare a inventiilor.  +  Capitolul 3 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 15 (1) În scopul stimulării activităţii de cercetare-dezvoltare, al creşterii competitivitatii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi a gradului de implicare a acestei activităţi în rezolvarea cerinţelor de progres ale economiei naţionale şi ale societăţii, se pot organiza institute naţionale de cercetare-dezvoltare. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare participa la elaborarea strategiei de dezvoltare şi desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate.  +  Articolul 16 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare existente, cu excepţia celor privatizate, indiferent de forma de organizare, se pot reorganiza, prin hotărâri ale Guvernului, în institute naţionale de cercetare-dezvoltare, conform prezentei ordonanţe. (2) Reorganizarea unităţilor prevăzute la alin. (1) în institutele naţionale de cercetare-dezvoltare se face în urma evaluării efectuate de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei împreună cu organul administraţiei publice centrale sau locale, coordonator din domeniul de activitate al unităţii, pe baza metodologiei prevăzute la art. 18. (3) Fondul Proprietăţii de Stat va asigura, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, compensarea cotei-părţi de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale care se reorganizează, cuvenită fondurilor proprietăţii private.  +  Articolul 17Înfiinţarea de noi institute naţionale de cercetare-dezvoltare se face prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, împreună cu organismul naţional coordonator al domeniului de activitate respectiv.  +  Articolul 18Reorganizarea sau înfiinţarea se face pe baza metodologiei de evaluare şi acreditare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 19Prin actul de reorganizare sau de înfiinţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, organul coordonator, sediul şi patrimoniul şi se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 20 (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare au în administrare bunuri proprietate a statului, calculează amortismente, conduc evidenţa contabilă în regim economic şi aplica reglementările specifice unităţilor organizate ca regii autonome. (2) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea organelor coordonatoare şi a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 21 (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare decid cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate din fonduri proprii, credite bancare, cît şi din alte surse constituite conform legii.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune activităţii de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 22Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor, precum şi tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, obiectele fizice achiziţionate sau realizate pe parcursul derulării contractelor finanţate din fonduri publice aparţin executantului şi se înregistrează în patrimoniul acestuia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Transmiterea cu orice titlu, către terţe persoane, a rezultatelor obţinute în cadrul contractului, se face numai în condiţiile stabilite prin contract sau, în lipsa acestora, cu acordul prealabil al părţilor contractante.  +  Articolul 23 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare, organizate ca societăţi comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu vor putea menţine în patrimoniu informaţiile sau documentaţiile de interes naţional, actualmente până la data privatizării. Aceste informaţii şi documentaţii, determinate în conformitate cu prevederile normelor menţionate la alin. (1), vor fi depuse la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, desemnate în acest scop de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi organul coordonator sau păstrate în custodia unităţii privatizate, în temeiul unor clauze speciale prevăzute în contract.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 24 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare, care în prezent funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotărârii Guvernului ne. 1.284/1990 privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau ca societăţi comerciale. (2) Profitul net realizat în anii precedenti de către unităţile prevăzute la alin. (1), inclusiv cel aferent anului 1994, reflectat în bilanţul contabil la 31 decembrie 1994, va fi utilizat în scopul realizării unor lucrări de investiţii şi dotări necesare unităţilor respective. (3) Începând cu anul 1995, până la reorganizarea unităţilor prevăzute la alin. (1), repartizarea profitului net se va face potrivit reglementărilor care se aplică regiilor autonome.  +  Articolul 25În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe: a) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Academia Română, Ministerul Învăţământului Finanţelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevăzute la art. 11 lit. a), care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului; b) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora criteriile şi condiţiile specifice privind selectarea şi contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevăzute la art. 11 lit. d), care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare şi acreditare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prevăzută la art. 18, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga actele normative cuprinse în anexa, care face parte integrantă din aceasta ordonanţa, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şitehnologiei,Doru Dumitru Paladep. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Dorel Mustatea,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LISTAactelor normative care se abroga1. Legea nr. 28/1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică.2. Decretul nr. 36/1975 privind reorganizarea activităţii unităţilor de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.3. Decretul nr. 37/1975 privind reorganizarea activităţii unor unităţi de cercetare ştiinţifică.4. Decretul nr. 451/1976 privind reorganizarea Institutului de Cercetări Metalurgice ICEM - Bucureşti.5. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 121/1963 privind unele măsuri în vederea îmbunătăţirii şi stimulării introducerii tehnicii noi în întreprinderile industriale, cu modificările ulterioare.6. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 660/1971 privind unele măsuri în legătură cu constituirea fondului pentru introducerea tehnicii noi la unităţile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice.7. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 77/1970 privind aplicarea sistemului contractual în activitatea de cercetare ştiinţifică.8. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 76/1975 privind încadrarea unităţilor de cercetare-ştiinţifică şi proiectare tehnologică, cu modificările ulterioare.9. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 121/1988 privind aprobarea contractului-model pentru activitatea de cercetare ştiinţifică.10. Hotărârea Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare.----------------