ORDONANTA Nr. 24 din 11 august 1995pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 25 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Impozitul de venitul agricol  +  Articolul 1Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Încadrarea terenurilor pe zone de fertilitate şi pe zone de favorabilitate se poate efectua de către consiliile locale sau judeţene, după caz, prin unităţile de specialitate cu atribuţii în acest domeniu, conform dispoziţiilor legale şi cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei."2. Articolul 9 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Organele fiscale au obligaţia de a întocmi şi de a comunică anual contribuabililor instiintari de plată, cu impozitul datorat, cel tirziu până la 30 iunie inclusiv."3. La articolul 12, după alineatul 2, se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"În cazul unor calamitati, urmare cărora pagubele produse nu pot fi constatate în termen de 10 zile, reprezentanţii organelor menţionate la alin. 2 vor stabili termenul în care se va efectua constatarea, în funcţie de perioada în care aceasta operaţiune devine posibila."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, şi al sectorului agricol Ilfov pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, eşalonării la plata în cel mult 12 rate lunare, aminari de plati până la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitului neachitat.Impozitul pe venitul agricol se reduce cu 50% în cazul contribuabililor invalizi de gradul I sau II, pentru persoanele handicapate asimilabile gradului I sau II de invaliditate şi pentru persoanele fizice în vârsta de peste 65 de ani.Se scutesc de la plata impozitului pe venitul agricol veteranii de război, văduvele de război nerecăsătorite şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război.Reducerile şi scutirile se acordă în conformitate cu acest articol pentru impozitul pe venitul agricol aferent terenurilor care reprezintă bunuri proprii şi în proporţie de 50% pentru terenurile care reprezintă bunuri comune ale soţilor, conform prevederilor legale în vigoare, în cazurile în care unul dintre soţi beneficiază de facilităţile menţionate.Scutirea sau reducerea de impozit pe venitul agricol se acordă începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva."  +  Capitolul 2 Impozite şi taxe locale  +  Articolul 2Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru clădirile altor contribuabili decît cei prevăzuţi la art. 5, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii la care sunt înscrise clădirile în evidenta acestora."2. Articolul 8 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Lista clădirilor şi construcţiilor care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redata în anexa nr. 2."3. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Impozit pe teren"4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Contribuabilii, astfel cum sunt definiţi la art. 3 din prezenta lege, care deţin în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii, situate în municipii, oraşe şi comune, datorează impozitul pe teren prevăzut la art. 14.Contribuabilii menţionaţi la alin. 1, care deţin în proprietate suprafeţe de teren neocupate de clădiri şi alte construcţii, aferente curţilor în suprafeţe de până la 1.000 m². inclusiv, situate în municipii, oraşe şi comune, sunt scutiţi de impozitul pe teren. Pentru suprafeţele care depăşesc 1.000 m². se datorează impozit pe venitul agricol conform prevederilor legale."5. Articolul 18 se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:"Impozitul pe teren nu se aplică terenurilor ocupate de clădirile şi construcţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, precum şi terenurilor din perimetrul cimitirelor."6. Articolul 20 alineatul 1 liniuţa a 4-a "tractoare" va avea următorul cuprins:"- tractoare înmatriculate în evidentele organelor de poliţie..... 8.000"7. Articolul 20 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote aparţinând contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, în funcţie de capacitatea acestora, astfel:Capacitatea lei/an a) până la o tona, inclusiv ........... 6.000 b) între 1-3 tone, inclusiv ........... 20.000 c) între 3-5 tone, inclusiv ........... 30.000 d) peste 5 tone ....................... 38.000"8. Articolul 30 se completează cu doua alineate, după cum urmează:"Taxa prevăzută la alin. 1 lit. a) se reduce cu 75% pentru vânzarea în exclusivitate de ziare, reviste, cărţi şi alte publicaţii.Taxele prevăzute la alin. 1, cu excepţia menţionată în alineatul precedent, se reduc cu 40% pentru o perioadă de doi ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."9. Articolul 34 punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Autorizaţia de construire pentru lucrările care se autorizeaza potrivit legii:- 1% din valoarea autorizata a lucrării sau construcţiei, inclusiv instalaţiile aferente acesteia, pentru lucrări cu valoare până la 1 miliard lei, inclusiv;- 0,5% pentru lucrări peste 1 miliard lei, dar nu mai puţin de 10 milioane lei şi nu mai mult de 300 milioane lei.Pentru construcţiile de locuinţe, taxele se reduc cu 50% .Taxele prevăzute la acest punct nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv construcţiile anexe ale acestora."10. Articolul 34 punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Autorizarea de foraje şi excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări:pentru fiecare m². ..................1.500 - 2.000 lei."11. Articolul 34 punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. Autorizaţia de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor se taxeaza cu 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită dezafectata."12. Articolul 34 punctul 12.B. va avea următorul cuprins:"B. Autorizaţii sanitare de funcţionare, eliberate contribuabililor: ..............................3.400 - 5.000 lei"13. Articolul 35 alineatul 2 şi articolul 36 alineatul 1 se completează, introducîndu-se înaintea cuvintelor "consiliile locale" sintagma "consiliile judeţene şi.........."14. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. Contribuabilii, persoane fizice, care au în proprietate cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori pentru cereale şi ferastraie mecanice pentru lemn plătesc o taxa anuală, de fiecare utilaj, de 50.000 lei, iar pentru darace, pive sau mori pentru boia de ardei plătesc o taxa anuală, de fiecare utilaj, de 20.000 lei, care se fac venit la bugetul consiliului local pe teritoriul căruia se afla instalat utilajul respectiv.Taxa se plăteşte în doua rate egale, prima rata până la 30 aprilie, iar a doua rata până la 30 septembrie ale fiecărui an.Taxa prevăzută la acest articol nu se datorează de către persoanele fizice care deţin autorizaţii de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi cu utilajul respectiv, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare."15. Articolul 58 se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:"Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor acestui articol, se gestionează în regim extrabugetar de către consiliile locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, iar disponibilităţile rămase se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie."16. Articolul 65 - va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, sectorului agricol Ilfov, precum şi consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, în cazul impozitelor şi taxelor care sunt venituri ale bugetelor acestora şi nu au fost plătite în termen, eşalonări la plata în cel mult 12 rate lunare, aminari la plata până la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale neachitate.Impozitul pe clădirile şi construcţiile utilizate în mod exclusiv în agricultura ca: grajduri, saivane, padocuri, magazii şi patule pentru depozitarea furajelor şi produselor agricole şi alte asemenea clădiri şi construcţii se reduce cu 50% până la 31 decembrie 1998."17. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Persoanele fizice, veterani de război şi cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, se scutesc de plată impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta lege.Persoanele fizice, vaduve de război se scutesc de impozitele şi taxele prevăzute la capitolele II, III, VIII şi IX din prezenta lege. Pentru impozitele prevăzute la capitolele II şi III, scutirile se aplică şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război.Prevederile art. 8 lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, referitoare la scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri, se menţin şi în condiţiile prezentei legi.Facilităţile prevăzute în prezentul articol se acordă persoanelor fizice menţionate mai sus în proporţie de 100% pentru bunurile proprii şi 50% pentru bunurile comune soţilor, stabilite conform prevederilor legale, în cazurile în care unul dintre soţi beneficiază de facilităţile menţionate.Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva.Se scutesc de la plata impozitelor şi taxelor locale, reglementate prin prezenta lege, fundaţiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural."18. Anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994, privind lista clădirilor care nu sunt supuse impozitului, se modifica după cum urmează: a) Titlul va avea următorul cuprins:"Lista clădirilor şi construcţiilor care nu sunt supuse impozitului" b) Punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologice, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite pentru activităţi economice sau comerciale." c) După punctul 3 se va adauga punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire."  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 3Controlul, stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în cadrul perioadei de prescripţie, se efectuează conform legislaţiei existente la intrarea în vigoare a acesteia.Contestaţiile aflate pe rol la organele administrativ-jurisdicţionale sau judecătoreşti se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, precum şi a Normelor privind metodologia de calcul, formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe se modifica în mod corespunzător, în condiţiile acesteia, facilităţile fiscale privind impozitele şi taxele locale prevăzute de: art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, art. 15 lit. e) şi f) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.Articolul 5 alin. 2 din Legea nr. 27/1994 se abrogă.Impozitele şi taxele locale plătite pentru anul 1995 se vor regulariza în condiţiile prezentei ordonanţe. Sumele calculate în plus vor fi considerate în contul obligaţiilor fiscale restante sau următoare sau se restituie celor îndreptăţiţi conform reglementărilor normative în vigoare.  +  Articolul 6Prevederile art. 4, art. 9 alin. 2 şi ale art. 13 alin. 2 din Legea nr. 34/1994, asa cum sunt modificate prin prezenta ordonanţă, intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 1996.Modificările privind art. 53 din Legea nr. 27/1994 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1996.Prevederile prezentei ordonanţe, cu excepţiile prevăzute, intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 1995. Cu aceeaşi dată se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------