PROCEDURA din 17 noiembrie 2004de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 13 ianuarie 2005  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.134/460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005.
   +  Capitolul I Obiectul și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedura stabilește condițiile și regulile de procedura privind recunoașterea, desemnarea și notificarea, după caz, a organismelor și laboratoarelor care participa la atestarea conformitatii produselor pentru construcții, prevăzute la art. 27 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții, denumite în continuare organisme, cu excepția cazurilor în care exista prevederi distincte pentru organisme și laboratoare.  +  Articolul 2(1) Organismele prevăzute la art. 1 sunt supuse, în principiu, regulilor comune de procedura privind desemnarea, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea naționala a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, adaptate și/sau completate, după caz, corespunzător cerințelor domeniului reglementat specific.(2) În domeniul produselor pentru construcții nu sunt aplicabile procedurile modulare de evaluare a conformitatii, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu modificările și completările ulterioare, ci procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitatii produselor, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, ceea ce implica un alt mod de identificare a domeniilor de competența, a funcțiilor și a sarcinilor specifice ce revin organismelor desemnate.(3) Prevederile specifice referitoare la evaluarea, recunoașterea și desemnarea organismelor în domeniul produselor pentru construcții, cuprinse în prezenta procedura, sunt stabilite pe baza condițiilor prevăzute în cap. V, VII și IX și în anexele nr. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 și cu luarea în considerare a prevederilor cuprinse în ghidurile adoptate de Comisia Europeană în acest domeniu.  +  Capitolul II Documente de referința  +  Articolul 3(1) La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedura au stat următoarele acte normative:a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004;b) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 71/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003, Ordonanța Guvernului nr. 62/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 406/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004;c) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea naționala a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004;d) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.(2) Prezenta procedura cuprinde prevederi cu referire la următoarele standarde, la a căror aplicare trebuie luată în considerare ultima editie a standardului citat:a) SR EN 45004 "Criterii generale pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecția";b) SR EN 45011 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea produselor";c) SR EN 45012 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea sistemelor calității";d) SR EN ISO/CEI 17025 "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonari".(3) La stabilirea prevederilor prezentei proceduri s-au luat în considerare recomandările Comisiei Europene cuprinse în următoarele documente:a) Ghidul comunitar A - Desemnarea organismelor recunoscute în domeniul directivei "Produse pentru construcții";b) Ghidul comunitar K - Sistemele de atestare a conformitatii și rolul și sarcinile organismelor notificate în domeniul directivei "Produse pentru construcții".  +  Capitolul III Termeni și defintii  +  Articolul 4(1) Termenii de specialitate utilizați în prezenta procedura sunt prevăzuți și definiți în documentele de referința menționate în cap. II.(2) Prescurtarile utilizate în textul procedurii se înțeleg astfel:CPF = controlul producției în fabrica;C.T.P.C. = Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții;PECA = Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitatii și acceptarea produselor industriale;I.G.S.U. = Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta.  +  Capitolul IV Domenii și condiții de recunoaștere și desemnare  +  Articolul 5(1) În domeniul produselor pentru construcții, recunoașterea și desemnarea organismelor se stabilesc pe familii/subfamilii de produse, pe sisteme de atestare a conformitatii și pentru realizarea de funcții și sarcini specifice pentru atestarea conformitatii produselor, asa cum sunt identificate prin prevederile prezentei proceduri.(2) Recunoașterea se acordă de una dintre cele doua autorități competente pentru desemnare prevăzute la art. 27 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, prin comisiile de recunoaștere constituite în acest scop conform art. 23 din normele metodologice, care emit certificatele de recunoaștere, după cum urmează:a) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru organismele specializate pe toate familiile de produse pentru construcții și pe toate funcțiile specifice, cu excepția celor prevăzute la lit. b);b) Ministerul Administrației și Internelor, pentru organismele specializate pe familiile de produse care cuprind mijloace fixe pentru alarmare/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului și fumului și pentru prevenirea exploziilor și produse cu rol de protecție la foc, precum și pentru laboratoarele de încercări care efectuează încercările de comportare la foc pentru oricare dintre familiile de produse pentru construcții.(3) Comisiile de recunoaștere se constituie și funcționează la fiecare autoritate competentă pentru desemnare, conform regulamentelor de organizare și funcționare proprii, având în vedere realizarea colaborarilor necesare.(4) Desemnarea organismelor recunoscute de ambele autorități competente, precum și suspendarea, limitarea sau retragerea desemnarilor se aproba prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) De la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru construcții sau de la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului răspunde de aplicarea procedurii de notificare a organismelor desemnate în relație cu Comisia Europeană și cu statele membre ale Uniunii Europene.(6) Evaluarea organismelor care solicită desemnarea, precum și supravegherea organismelor recunoscute și desemnate se realizează de către C.T.P.C., pentru organismele prevăzute la alin. (2) lit. a), și de către I.G.S.U., pentru organismele prevăzute la alin. (2) lit. b).(7) Costurile aferente evaluării și supravegherii pe perioada desemnării se stabilesc pe bază de tarife, care se actualizează anual, și se suporta de organismele solicitante.  +  Articolul 6(1) Pot fi recunoscute și desemnate orice persoane juridice sau, în unele cazuri, entități din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care funcționează ca organisme de certificare, ca organisme de inspecție și/sau ca laboratoare de încercări și îndeplinesc cumulativ cerințele de acreditare prealabilă prevăzute la art. 16 din Legea nr. 608/2001, cu modificările și completările ulterioare, și condițiile minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, tratate potrivit prevederilor prezentei proceduri.(2) Persoana juridică sau entitatea poate fi desemnată, pe baza propriei solicitări, pentru exercitarea funcțiilor prevăzute la alin. (3) și pentru efectuarea sarcinilor specifice prevăzute la alin. (4), cu referire la anumite familii de produse pentru construcții și în corelare cu sistemele de atestare a conformitatii aplicabile familiilor de produse respective, identificate conform prevederilor Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.(3) În domeniul produselor pentru construcții pot fi recunoscute și desemnate organisme pentru exercitarea următoarelor funcții:a) certificarea conformitatii produselor, denumite în continuare organisme de certificare produs;b) certificarea conformitatii controlului producției în fabrica, denumite în continuare organisme de certificare CPF;c) inspecție, denumite în continuare organisme de inspecție;d) încercări, denumite în continuare laboratoare de încercări.(4) Sarcinile specifice ce revin organismelor, în corelare cu sistemele de atestare a conformitatii, sunt:a) certificarea conformitatii produsului și eliberarea certificatului de conformitate EC, pentru sistemele 1+ și 1;b) certificarea conformitatii CPF, pentru sistemele 2+ și 2;c) supravegherea CPF, pentru sistemele 1+, 1 și 2+;d) inspecția CPF, pentru sistemele 1+, 1, 2+ și 2;e) încercări inițiale de tip ale produsului, pentru sistemele 1+, 1 și 3;f) încercări prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul producției, de pe piața sau de pe santiere, pentru sistemul 1+.  +  Articolul 7(1) Un organism poate fi recunoscut și desemnat pentru una sau mai multe familii/subfamilii de produse pentru construcții, precum și pentru o familie/subfamilie de produse, pe o singura funcție, pe mai multe sau pe toate funcțiile care intervin în sistemul/sistemele de atestare a conformitatii aplicabil/aplicabile familiei/subfamiliei respective, dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (3).(2) Organismele solicitante trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor relevante pentru recunoaștere și desemnare pe fiecare domeniu acoperit de acestea.  +  Articolul 8(1) Entități legate juridic de operatori economici nu pot fi desemnate în nici un caz ca organisme de certificare și ca organisme de inspecție, putând fi desemnate doar ca laboratoare de încercări și numai în cazuri speciale și justificate (de exemplu, laboratorul este unicul din țara sau dintr-o zona teritorială, care dispune de aparatura de încercare necesară).(2) În sensul prezentei proceduri, prin operator economic se înțelege orice persoană juridică sau persoana fizica autorizata care introduce pe piața produse pentru construcții în calitate de producător, reprezentant autorizat al producătorului sau importator, definiți conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m), v) și z) din Legea nr. 608/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Un organism se considera legat de un operator economic în următoarele situații:a) este parte a aceleiași societăți ca și unitatea de producție;b) este entitate separată juridic de unitatea de producție, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unității de producție;c) este independent, dar unitatea de producție deține o anumită cota de acțiuni;d) este separat de unitatea de producție, dar ambele au o societate-mama comuna care deține în întregime sau în majoritate proprietatea;e) este separat de unitatea de producție, dar ambele au o societate-mama comuna care deține o anumită cota de acțiuni;f) este în proprietatea unei organizații reprezentând mai mulți producători (de exemplu, o asociație cu scop comercial).  +  Articolul 9(1) Organismele de certificare, organismele de inspecție și laboratoarele pot subcontracta executarea unora dintre sarcinile ce le revin altor organisme și/sau laboratoare.(2) Un organism desemnat care subcontracteaza rămâne în orice situație răspunzător pentru toate activitățile acoperite de desemnare. Subcontractarea nu se poate referi la delegarea autorității sau a responsabilităților corespunzătoare funcției desemnate.(3) Un organism desemnat nu poate în nici un caz sa subcontracteze toate activitățile. De asemenea, este interzisă subcontractarea "în serie".(4) Organismele de certificare nu pot subcontracta activitățile de evaluare și acceptare. Pot fi subcontractate numai activități tehnice, precis delimitate și riguros detaliate, de exemplu încercări, examinari, comparatii, esantionari sau audituri pentru calitate.  +  Articolul 10În scopul asigurării unei aplicari practice uniforme a sarcinilor ce revin diferitelor organisme recunoscute și desemnate în cadrul sistemelor de atestare a conformitatii, precum și a evaluărilor în vederea recunoașterii și desemnării, C.T.P.C. va întocmi, când este cazul, împreună cu I.G.S.U., instrucțiuni detaliate privind rolul și raporturile dintre organisme pentru realizarea metodelor de încercare, inspecție și certificare prevăzute în specificățiile tehnice. Aceste instrucțiuni vor fi puse la dispoziție organismelor interesate, contra cost.  +  Capitolul V Solicitarea recunoașterii și desemnării  +  Articolul 11(1) Solicitarea organismului se realizează conform art. 5 alin. (3) din normele metodologice, cu completările de mai jos.(2) Cererea de desemnare trebuie întocmită corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 1.(3) Cererea de desemnare trebuie însoțită de următoarele documente:a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice act juridic echivalent privind înființarea, în copie;b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de organismul național de acreditare, în copie;c) raportul întocmit de organismul național de acreditare, referitor la procedura de evaluare a conformitatii documentata și aplicată de către solicitant și la sistemul de management al calității implementat de acesta;d) descrierea tipului de activitate la care se referă desemnarea, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) și (4);e) nominalizarea familiei/subfamiliilor de produse pentru construcții și a utilizarilor preconizate aferente, care va/vor fi acoperită/acoperite de desemnarea care se solicita, identificate potrivit prevederilor din anexele nr. I, II și III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții;f) datele specifice de personal, de calificare și de experienta profesională, referitoare la directorul organismului, la locțiitorul acestuia, la personalul cu funcții de conducere și la personalul tehnic, potrivit prevederilor art. 16;g) descrierea sumară a spațiilor de lucru și a echipamentelor tehnice și indicarea procedurilor operationale specifice;h) declarație privind relațiile economice și juridice ale solicitantului, persoana juridică sau entitate, ale directorului și ale celorlalți angajați ai solicitantului cu operatorii economici;i) documentele referitoare la subcontractarea activităților în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie;j) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate: certificat de conformitate EC, certificat de conformitate a CPF, raport de încercare, după caz;k) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însoțită de o adresa emisă de societatea de asigurare, prin care să se confirme ca polița de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activității pentru care se solicita desemnarea;l) o declarație scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul național de acreditare sa pună la dispoziție autorității competente, la cerere, documente și informații în legătură cu acreditarea sa;m) dovada de plată a costului pentru evaluarea inițială.(4) În situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1), cererile trebuie să exprime explicit domeniul de desemnare solicitat prin întocmirea documentelor prevăzute la alin. (3) lit. e) sub forma unor liste distincte:a) pentru o singura familie/subfamilie de produse și mai multe funcții care intervin în cadrul sistemelor de atestare aplicabile familiei respective; saub) pentru o singura funcție și mai multe familii/subfamilii de produse, cu specificarea sistemelor de atestare aplicabile familiilor respective.(5) Documentele prevăzute la alin. (3) trebuie prezentate astfel încât să permită evaluarea îndeplinirii condițiilor minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 pentru fiecare dintre familiile de produse/funcțiile specifice solicitate pentru desemnare.  +  Articolul 12(1) În funcție de familia de produse/funcțiile pentru care se solicita desemnarea, cererile pentru desemnare și dosarul cu documente insotitoare se depun la autoritatea competentă pentru desemnare, care le înregistrează prin secretariatul comisiei de recunoaștere.(2) În maximum doua zile, dosarele aferente cererilor înregistrate la autoritățile competente se transmit la C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., în vederea evaluării.(3) Comisia de recunoaștere din cadrul Ministerului Administrației și Internelor înștiințează Comisia de recunoaștere din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în termen de maximum 15 zile asupra cererilor înregistrate.(4) C.T.P.C. poate realiza evaluări și/sau supravegheri și în domeniile din competența Ministerului Administrației și Internelor, la solicitarea acestuia.  +  Capitolul VI Evaluarea solicitării  +  Articolul 13(1) C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., efectuează evaluarea în vederea recunoașterii organismelor, în termen de 30 de zile de la primirea dosarului, pe baza documentației prezentate potrivit prevederilor art. 11 și unui audit la sediul solicitantului.(2) În cazul în care dosarul depus nu este complet, data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se decaleaza corespunzător cu perioada consumată pentru completarea dosarului.  +  Articolul 14(1) Conformitatea organismelor cu condițiile minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 se evalueaza în raport cu cerințele relevante prevăzute în standardele din seria SR EN 45000 pe baza cărora au fost acreditate, considerate în contextul specificatiilor tehnice pentru produse și/sau încercări aferente domeniului de desemnare.(2) Ca baza de evaluare a competentei pentru diversele funcții și sarcini ale organismelor se utilizează certificatele de acreditare eliberate de organismul național de acreditare, acreditarea după standardele din seria SR EN 45000 fiind luată în considerare astfel:a) pentru organismele de certificare produs: SR EN 45011;b) pentru organismele de certificare CPF: SR EN 45012;c) pentru organismele care efectuează inspecția și supravegherea CPF: SR EN 45012;d) pentru organismele care efectuează inspecția CPF și alte activități specifice pentru inspecții de terta parte (esantionare, audituri etc): SR EN 45004;e) pentru laboratoarele de încercări: SR EN ISO 17025.  +  Articolul 15(1) Din documentele prezentate și din auditul la sediu trebuie să rezulte ca organismul are capabilitatea tehnica necesară pentru produsul și/sau încercările specifice.(2) Pentru organismele de certificare și de inspecție evaluarea se face comparativ cu specificățiile tehnice de referința pentru produse, incluse în lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate și a specificatiilor tehnice recunoscute, prevăzută la art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, iar pentru laboratoarele de încercări, comparativ cu standardele de încercări prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 sau cu părți ale acestora ori cu metodele de încercare stabilite prin agremente tehnice europene.  +  Articolul 16(1) Organismele solicitante trebuie să dețină suficient personal angajat permanent, care să aibă pregătirea, instruirea, cunoștințele tehnice și experienta necesare, corespunzător funcțiilor alocate, precum și un director tehnic sau o funcție asimilată acestuia, care să dețină responsabilitatea globală pentru supervizarea activităților întregului personal.(2) Directorul tehnic trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior cu caracter tehnic sau științific, corespunzător domeniului de activitate al organismului, și trebuie să dețină o experienta profesională de cel puțin 5 ani în domeniul incercarii, inspecției sau certificării produselor pentru construcții ori în activități comparabile.(3) Directorul tehnic trebuie să își exercite funcția ca ocupație de baza. Dacă directorul tehnic are o alta ocupație de baza, aceasta cerința poate fi considerată satisfacuta și prin numirea unui loctiitor permanent care trebuie să îndeplinească toate cerințele relevante pentru directorul tehnic.  +  Articolul 17Organismele și laboratoarele trebuie să dispună de:a) spațiile de lucru și echipamentele tehnice necesare, în corelare cu specificățiile tehnice de produs și/sau încercările relevante;b) proceduri documentate pentru executarea sarcinilor ce le revin și pentru utilizarea și mentenanta echipamentului tehnic aferent;c) un sistem pentru înregistrarea și documentarea activităților efectuate.  +  Articolul 18Pentru sarcinile organismelor implicate în inspecția și/sau certificarea CPF se iau în considerare numai acele aspecte ale controlului producției în fabrica, necesare pentru satisfacerea cerințelor definite în specificățiile tehnice de referința pentru produsele respective.  +  Articolul 19(1) Organismele care solicită desemnarea trebuie să fie și sa rămână, după desemnare, de terta parte, respectiv independente de clienții lor sau de alte părți interesate.(2) Dacă totuși, în contextul prevederilor art. 8, este necesară desemnarea unui laborator legat de un operator economic, trebuie să fie prezentate dovezi concludente ca laboratorul funcționează în mod impartial. Desemnarea acordată unui astfel de laborator îl indreptateste să își efectueze sarcinile legate de atestarea conformitatii pentru orice client, inclusiv pentru operatorul economic de care este legat.  +  Articolul 20(1) Organismele desemnate, în special directorul tehnic și locțiitorul sau permanent, trebuie să asigure imparțialitatea.(2) În mod special, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (2), trebuie acordată o atenție marita pentru evaluarea imparțialității. Cu cat este mai strânsă relația dintre laborator și operatorul economic, cu atât mai stricte trebuie să fie mijloacele de satisfacere a cerinței de imparțialitate și mai ridicată severitatea cu care acestea sunt verificate și supravegheate.  +  Articolul 21(1) Condiția privind existenta asigurării de răspundere civilă se considera îndeplinită și prin prezentarea unei asigurări de garanție profesională.(2) Cuantumul anual al asigurării trebuie să fie corelat cu cifra de afaceri și cu natura riscurilor ce pot fi suportate de organismul în cauza.  +  Articolul 22(1) C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., efectuează evaluarea solicitărilor, prin personalul de specialitate propriu, pe baza criteriilor stabilite prin prezenta procedura și a referințelor prevăzute.(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, care, împreună cu dosarul complet de evaluare, se înaintează comisiei de recunoaștere din cadrul autorității competente pentru desemnare, în termenul prevăzut la art. 13. În concluziile raportului de evaluare se menționează propunerea de acordare sau de respingere a recunoașterii și, dacă este cazul, motivele respingerii, cu precizarea explicita a domeniului de competența recunoscut sau respins, prin indicarea funcției organismului, a subfamiliilor de produse și a sistemelor de atestare a conformitatii aferente.(3) După eliberarea certificatului de recunoaștere, dosarele constituite în procesul de evaluare se retransmit la C.T.P.C., respectiv la I.G.S.U., care le păstrează pe o perioadă de 10 ani. Dosarele se pun, la cerere, la dispoziție autorității competente pentru desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta.  +  Capitolul VII Acordarea certificatului de recunoaștere și a desemnării  +  Articolul 23(1) Autoritățile competente pentru desemnare analizează și aproba, prin comisiile de recunoaștere, propunerile din raportul de evaluare, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.(2) În cadrul analizei, comisia de recunoaștere examinează raportul de evaluare și documentele din dosarul de evaluare, verificand respectarea cerințelor prevăzute prin prezenta procedura și urmărind gradul de satisfacere a condițiilor minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 pe fiecare domeniu de desemnare.(3) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziilor privind recunoașterea și desemnarea, comisia de recunoaștere poate întreprinde alte măsuri justificate pentru informarea sa completa și corecta. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestor măsuri se suporta de solicitanți.(4) Rezultatul analizei efectuate de comisia de recunoaștere și decizia acesteia se consemnează printr-un proces-verbal în registrul unic gestionat de comisie.(5) În termen de maximum 3 zile de la adoptarea deciziei de recunoaștere, comisia de recunoaștere eliberează certificatul de recunoaștere sau, în situația în care solicitantul nu dovedește conformitatea cu cerințele prevăzute în prezenta procedura, comunică solicitantului respingerea motivată a recunoașterii.(6) Modelul certificatului de recunoaștere este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 24(1) Organismele care au primit certificatul de recunoaștere din partea oricăreia dintre autoritățile competente pentru desemnare, prevăzute la art. 5 alin. (2), sunt înscrise în lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții, care se aproba conform prevederilor art. 5 alin. (4).(2) Conform prevederilor art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, organismele din domeniul produselor pentru construcții sunt supuse cerinței de notificare. În acest scop, anterior emiterii ordinului de desemnare, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului solicita la Comisia Europeană atribuirea numărului de identificare pentru fiecare organism ce va fi notificat.(3) Lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții conține următoarele informații pentru fiecare organism desemnat: denumirea completa, sediul, numărul de identificare ca organism notificat, familiile de produse pentru construcții și utilizarile preconizate, numărul deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a conformitatii familiei respective de produse, sistemul de atestare a conformitatii și funcția de evaluare a organismului. Modelul de întocmire a listei organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții este prezentat în anexa nr. 3.(4) C.T.P.C. întocmește și tine la zi baza de date centralizata pentru actualizarea, ori de câte ori este necesar, a ordinelor de aprobare a listei prevăzute la alin. (1).(5) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului notifica Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcții, conform procedurii aplicabile la nivel comunitar.(6) Pe durata desemnării, organismele sunt supuse supravegherii permanente, conform prevederilor cap. VIII. O desemnare acordată poate fi suspendată, limitată sau retrasă conform prevederilor cap. IX.  +  Capitolul VIII Supravegherea organismelor recunoscute și desemnate  +  Articolul 25(1) Organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcții trebuie să îndeplinească în mod permanent cerințele și condițiile care au stat la baza deciziei privind recunoașterea lor, precum și cerințele de funcționare prevăzute la alin. (2).(2) Pe perioada recunoașterii și desemnării, organismele recunoscute și desemnate au următoarele obligații generale:a) sa accepte numai solicitarile care corespund domeniului desemnat, din partea oricăror persoane responsabile cu introducerea pe piața a produselor pentru construcții;b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condițiile care să asigure confidențialitatea;c) să permită autorității competente pentru desemnare, care le-a desemnat, să efectueze, prin C.T.P.C./I.G.S.U., auditurile de supraveghere planificate, precum și, dacă este cazul, inspecții inopinate de supraveghere;d) sa participe, la intervale regulate, la schimburile de experienta dintre organismele desemnate de profil, programate de autoritatea competentă pentru desemnare;e) să asigure menținerea la zi a instruirii personalului și păstrarea, repararea și, după caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât condițiile de desemnare să fie îndeplinite pe toată durata desemnării;f) sa păstreze și sa actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecționarea și experienta profesională a personalului propriu;g) sa elaboreze și sa actualizeze procedurile din care rezultă obligațiile și responsabilitățile personalului;h) sa elaboreze o documentație sintetică privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la lit. d)-g), pe care să o pună la dispoziție personalului;i) sa comunice imediat autorității competente pentru desemnare, care le-a desemnat, schimbarea directorului tehnic sau a loctiitorului sau permanent și să facă cunoscute, cu cel puțin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intentiile de modificare importante survenite în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 11 alin. (3), precum și orice alta măsura care ar putea afecta îndeplinirea cerințelor pentru desemnare;j) sa plătească anual costurile aferente auditului de supraveghere planificat.(3) Laboratoarele de încercări și organismele de inspecție pot sa utilizeze numai aparatura de încercare verificata potrivit regulilor tehnice general cunoscute; în scopul validării rezultatelor la încercări laboratoarele și organismele de inspecție trebuie să participe la încercările comparative programate de autoritatea competentă pentru desemnare.  +  Articolul 26(1) Organismele de certificare, organismele de inspecție și laboratoarele de încercări trebuie să întocmească rapoarte anuale privind activitățile lor de certificare, inspecție și încercare, inclusiv documentația relevanta. Rapoartele se întocmesc pentru activitatea pe un an calendaristic și se transmit la C.T.P.C./I.G.S.U. până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea utilizării acestora în cadrul activităților de supraveghere.(2) Rapoartele trebuie să conțină un rezumat cu informații asupra subiectului respectiv, cu privire la personalul implicat, procedurile aplicate corespunzător cerințelor tehnice, rezultatele obținute și unitățile de producție controlate. De asemenea, rapoartele trebuie să conțină data/datele incercarii/încercărilor, data certificării și perioada de inspecție, după caz. Rapoartele se semnează de directorul tehnic al organismului. Rapoartele se păstrează de către C.T.P.C./I.G.S.U. pe o durată de 10 ani și se pun la dispoziție, la cerere, autorităților competente pentru desemnare, în cadrul activității de supraveghere a organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții.(3) Pe baza rapoartelor prevăzute la alin. (1), C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., întocmește rapoarte anuale referitoare la activitatea organismelor aflate sub supravegherea sa în anul calendaristic precedent, care se transmit comisiilor de recunoaștere din cadrul autorităților competente de resort până la data de 1 martie.  +  Articolul 27(1) Prevederile referitoare la supravegherea organismelor, cuprinse în cap. II secțiunea a 3-a din normele metodologice, se aplică și organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții.(2) Activitățile de supraveghere a organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții se efectuează de C.T.P.C., respectiv de I.G.S.U., prin schimb curent de informații și audituri de supraveghere planificate, precum și, dacă este cazul, prin inspecții inopinate de supraveghere. Auditurile de supraveghere planificate se stabilesc prin programe de supraveghere care se elaborează de către C.T.P.C./I.G.S.U., prin colaborare între ele și/sau cu organismul național de acreditare, pentru corelarea diferitelor programe de supraveghere.(3) Auditurile și/sau inspecțiile de supraveghere se finalizează cu rapoarte de supraveghere, prin care se consemnează gradul de îndeplinire a cerințelor prevăzute la art. 25 și se fac propuneri referitoare la menținerea sau, după caz, la limitarea, suspendarea ori retragerea desemnarilor acordate. Rapoartele de supraveghere se transmit comisiilor de recunoaștere care au acordat recunoașterea organismelor în cauza, împreună cu documentele considerate relevante pentru justificarea propunerilor respective.(4) În situația în care în cadrul procesului de supraveghere se constata neconformități în legătură cu îndeplinirea cerințelor prezentei proceduri, C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., dacă este cazul împreună cu organismul național de acreditare, și organismul în cauza stabilesc un program de acțiuni corective necesare pentru eliminarea neconformitatilor, precum și modul de urmărire și raportare a realizării acestora, care se supun avizării comisiei de recunoaștere implicate.(5) Comisiile de recunoaștere analizează periodic situația organismelor desemnate pe baza rapoartelor de supraveghere, a documentelor anexate, a programelor de acțiuni corective, a eventualelor sesizări și reclamații și a oricăror alte informații relevante pe care le dețin și decid asupra menținerii sau, după caz, a limitării, suspendării ori retragerii desemnarilor acordate; rezultatul motivat al deciziei se consemnează în registrul unic gestionat de comisie.(6) Menținerea sau, după caz, limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării se evidenteaza pe certificatul de recunoaștere prin înscrierea pe verso a situației respective, a numărului și datei deciziei în cauza.(7) Modificările care survin asupra listei organismelor desemnate ca urmare a deciziilor de limitare, suspendare ori retragere a desemnarilor acordate se aproba prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Deciziile de limitare, suspendare ori retragere a desemnarilor acordate, referitoare la organisme notificate, se notifica de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul IX Limitarea, suspendarea și retragerea recunoașterii și desemnării  +  Articolul 28(1) Desemnarea expira dacă organismul renunța la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autorității competente pentru desemnare, care l-a recunoscut.(2) Recunoașterea și desemnarea se retrag:a) dacă apar ulterior motive care ar fi justificat respingerea recunoașterii și desemnării;b) dacă organismul a încălcat în mod repetat obligațiile ce îi revin.(3) Recunoașterea și desemnarea pot fi retrase dacă organismul:a) nu a avut activitate timp de 2 ani;b) nu participa la schimbul de experienta prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d);c) nu participa la încercările comparative conform art. 25 alin. (3).  +  Articolul 29(1) Prevederile referitoare la limitarea, suspendarea și retragerea desemnării, conform art. 9 și 10 din normele metodologice, se aplică și organismelor din domeniul produselor pentru construcții.(2) Deciziile referitoare la limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism se stabilesc de către comisia de recunoaștere cu referire la familia de produse și/sau funcția specifică afectată, pe baza propunerilor și a documentelor justificative primite de la C.T.P.C./I.G.S.U.  +  Capitolul X Măsuri tranzitorii  +  Articolul 30(1) Până la data intrării în vigoare a protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior, autoritățile competente aproba lista organismelor recunoscute prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Anterior emiterii ordinului de aprobare, autoritățile competente solicita Ministerului Economiei și Comerțului, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din normele metodologice, înscrierea organismelor în registrul organismelor recunoscute și atribuirea numărului de identificare național.(3) Criteriile și condițiile pentru aprobare, precum și pentru limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării sunt aceleași ca și pentru desemnare, cu excepția prevederilor art. 31.  +  Articolul 31(1) Aprobarea se acordă pentru perioada prevăzută la art. 30 alin. (1), pe parcursul căreia se efectuează cel puțin un audit de supraveghere planificat.(2) Lista organismelor recunoscute cuprinde informațiile prevăzute la art. 24 alin. (3), cu următoarele excepții:a) în locul numărului de identificare ca organism notificat, acordat de Comisia Europeană, se indica numărul de identificare național, acordat de registrul organismelor recunoscute;b) în locul numărului deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a conformitatii se indica numărul tabelului din anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.(3) La încetarea perioadei tranzitorii prevăzute la art. 30 alin. (1), organismele recunoscute care solicită desemnarea vor fi supuse unei noi evaluări.  +  Capitolul XI Responsabilități  +  Articolul 32(1) Autoritățile competente pentru desemnare, inclusiv prin comisiile de recunoaștere, au următoarele responsabilități și atribuții în domeniile stabilite la art. 5 alin. (2):a) dețin responsabilitatea globală pentru recunoașterea și desemnarea organismelor din domeniile lor de specialitate;b) aproba prin ordin al ministrului de resort și publică lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcții și actualizarile anuale ale acesteia;c) asigura organizarea și funcționarea comisiilor de recunoaștere, inclusiv colaborarea necesară dintre acestea;d) înregistrează cererile de desemnare și le transmit la C.T.P.C. în vederea evaluării, respectiv spre știința, după caz;e) analizează documentele justificative și aproba propunerile din rapoartele de evaluare și de supraveghere ale C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., după caz;f) acorda recunoașterea și eliberează certificatele de recunoaștere;g) în perioada tranzitorie prevăzută la art. 30 alin. (1) solicita înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute și acordarea numărului de identificare național și aproba prin ordin al ministrului de resort lista organismelor recunoscute;h) aprobată limitarea, suspendarea și retragerea recunoasterilor acordate.(2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului are, în plus, următoarele responsabilități:a) solicita Comisiei Europene numărul de identificare pentru organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcții ce urmează să fie notificate;b) notifica Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcții, precum și, dacă este cazul, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarilor acordate.  +  Articolul 33(1) C.T.P.C. are următoarele atribuții:a) efectuează evaluarea și supravegherea anuală a organismelor din competența Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și, la cerere, a celor din competența Ministerului Administrației și Internelor;b) întocmește rapoartele de evaluare și de supraveghere și le transmite autorității competente pentru desemnare;c) face propuneri privind acordarea, respingerea, menținerea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării, după caz;d) păstrează și gestionează dosarele constituite în procesul de desemnare și supraveghere;e) constituie și tine la zi baza de date centralizata, referitoare la organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcții;f) încasează sumele stabilite pentru evaluare și supraveghere.(2) Atribuțiile C.T.P.C. prevăzute la alin. (1), cu excepția celei de la lit. e), revin și I.G.S.U. pentru organismele din competența Ministerului Administrației și Internelor.(3) I.G.S.U. pune periodic la dispoziție C.T.P.C. informațiile necesare pentru actualizarea bazei de date prevăzute la alin. (1) lit. e).  +  Capitolul XII Prevederi finale  +  Articolul 34În temeiul prevederilor art. 25 din normele metodologice, corelate cu prevederile art. 41 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, laboratoarele de încercări autorizate în baza Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții, prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, pot să își continue activitatea în condițiile în care au fost autorizate până la data de 27 februarie 2005.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa nr. 1la procedură Nr. ..../data .....*1) Laboratorul/Organismul ..................(denumirea completa, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerțului)
  CERERE DE DESEMNARE
  - model -
  Laboratorul/Organismul ..................*2), având sediul în .........*3), reprezentat prin director/președinte .............*4), în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (1) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 2.134/460/2004, solicita Ministerului .........*5) să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a participa la atestarea conformitatii produselor pentru construcții din familia de produse ............*6), ca ........*7), în cadrul sistemului de atestare a conformitatii produselor .............*8). Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*9):– – – 
  Directorul/Președintele*10) laboratorului/organismului
  ....................................................
  *1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă pentru desemnare.*2) Denumirea completa a laboratorului sau organismului.*3) Adresa completa, codul poștal.*4) Numele și prenumele.*5) Denumirea completa a autorității competente pentru desemnare, conform art. 5 alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*6) Denumirea familiei și subfamiliilor de produse și a utilizării/utilizarilor preconizate, conform anexelor nr. I, II și III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*7) Denumirea tipului de organism, conform art. 6 alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții, corespunzător funcției și sarcinilor aferente sistemului de atestare a conformitatii produselor aplicabil, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*8) Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*9) Documentele necesare conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*10) Numele, prenumele și semnatura directorului/președintelui și ștampila laboratorului sau organismului.
   +  Anexa nr. 2la procedură MINISTERUL ............................*1) Comisia de recunoaștere ..................
  CERTIFICAT DE RECUNOAȘTERE
  - model -
  Nr. ..../data emiterii ...... În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 2.134/460/2004 și ca urmare a Cererii de desemnare nr. ...../...., se emite prezentul certificat de recunoaștere, prin care se atesta ca laboratorul/organismul .........*2), cu sediul în ..........*3), respecta cerințele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările și completările ulterioare, și are competența, capacitatea și aptitudinea de a realiza funcțiile/sarcinile specifice privind atestarea conformitatii produselor ca .......*4) în sistemul de atestare a conformitatii .......*5) pentru familiile de produse .........*6), conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții. La data retragerii desemnării laboratorului/organismului prezentul certificat se anulează.
  Președintele*7) comisiei de recunoaștere,
  ......................................
  *1) Denumirea completa a autorității competente pentru desemnare, conform art. 5 alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*2) Denumirea completa a laboratorului sau organismului.*3) Adresa completa, codul poștal.*4) Denumirea tipului de organism corespunzător funcțiilor/sarcinilor specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*5) Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*6) Denumirea familiei/subfamiliilor de produse și a utilizării/utilizarilor preconizate, conform anexelor nr. I, II și III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcții.*7) Numele, prenumele, semnatura și ștampila autorității competente.
   +  Anexa nr. 3la procedura
  LISTA
  organismelor .........*) în domeniul produselor pentru construcții
  - model -
  Denumirea și adresa organismului recunoscutNumărul de identificareFamiliile de produse/ Utilizările preconizateNumărul Deciziei EC*1)Sistemul de atestare a conformitățiiFuncția organismului
  Exemplu: ABCD, București, str. ...xxxxCimenturi obișnuite97/555/ECSistem 1+Organisme de certificare produs
  Organism de inspecție
  Laborator de încercări
  Produse aferente betonului, mortarului și pastei de ciment (aditivi)99/469/ECSistem 2+Organism de certificare CPF*2)
  Produse termoizolante (produse fabricate industrial și produse formate in-situ)99/91/ECSistem 3Laborator de încercări
  *1) Numărul Deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a conformitatii pentru familia de produse respectiva.*2) CPF = controlul producției în fabrica.*) Se completează, după caz, cu termenul "recunoscute", în condițiile aplicării art. 30 alin. (1) din procedura, sau cu termenul "desemnate", în condițiile aplicării art. 24 alin. (1) din procedura.
  -----------