ORDONANTA nr. 23 din 11 august 1995 *** Republicatăprivind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 133 din 15 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 11 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 132 din 29 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17 din 12 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 15 mai 1997.  +  Articolul 1Comercializarea pe teritoriul României a tigaretelor, a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice din producţia interna şi din import se va face numai dacă acestea sunt marcate potrivit prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2Începând cu data de 1 martie 1996 se introduce sistemul de marcare la tigarete şi produse din tutun.Pentru băuturile alcoolice, sistemul de marcare va fi introdus în mod eşalonat, prin hotărâre a Guvernului**).------------- Notă **) A se vedea şi Hotărârea Guvernului nr. 582/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.  +  Articolul 3Marcarea produselor se efectuează prin timbre, banderole sau etichete. Marcajul va fi făcut, la loc vizibil, pe fiecare produs provenit din producţia interna sau din import.  +  Articolul 4Producătorul intern sau importatorul este obligat să aplice timbrul, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.Importatorul transmite producătorului extern marcajele, în vederea aplicării efective a acestora pe produsele contractate.Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de unitatea autorizata de către Ministerul Finanţelor cu tipărirea acestora. Ministerul Finanţelor va desemna unitatea care va aplica aceste timbre.Marcajele speciale prevăzute la alin. 3 vor fi aplicate numai pe produsele care îndeplinesc condiţiile de comercializare.Produsele care nu îndeplinesc aceste condiţii vor fi distruse, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 5Responsabilitatea marcarii produselor în scopul comercializării revine producătorului sau importatorului acestor produse, precum şi unităţii autorizate de Ministerul Finanţelor pentru produsele devenite proprietatea statului, potrivit legii.Produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate sau marcate altfel decât s-a specificat la art. 3 vor fi considerate ca nemarcate.Se interzice vânzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fără pachet.  +  Articolul 6În cazurile în care un produs deja marcat necesita unele operaţiuni de reambalare în ambalaje individuale mai mici, producătorul, importatorul sau revânzătorul este obligat să respecte prevederile art. 4.  +  Articolul 7Nu sunt supuse obligaţiei de marcare prin timbre, banderole sau etichete:- produsele din producţia interna destinate exportului;- produsele destinate testelor de laborator sau de calitate, efectuate de către alte organe decât de către producător;- produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate în regim de tranzit sau de import temporar;- produsele comercializate în valută prin magazinele pentru deservirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora, precum şi prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free sau în sistem cambuza.  +  Articolul 8Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare sunt hârtii de valoare cu regim special şi se tiparesc de către unităţi specializate, autorizate de Ministerul Finanţelor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Marcajele se vand la preţuri care acoperă, pentru unitatea autorizata, costurile plus profitul aferent tipăririi.Unitatea specializată, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producătorilor interni, importatorilor sau direct unităţii autorizate, desemnată de Ministerul Finanţelor cu aplicarea timbrelor speciale.  +  Articolul 9Costul aferent implementarii sistemului de marcare va fi suportat de la bugetul de stat.  +  Articolul 10Agenţii economici importatori sau producători interni, deţinători de licenţe, vor procura timbrele, banderolele sau etichetele de marcare direct de la unitatea autorizata cu tipărirea.Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare se eliberează nominal fiecărui agent economic, în baza licenţei de importator sau de producător intern.Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de către autoritatea emitenta a licenţei, numai dacă importatorul prezintă scrisoare de garanţie bancară sau dovada depozitului bancar, echivalente cu valoarea accizelor corespunzătoare cantităţilor de mărfuri pentru care s-au solicitat marcaje.Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare nu pot fi revandute de către producătorul intern sau de către importator altor agenţi economici.  +  Articolul 11Producătorii sau importatorii sunt obligaţi sa ţină evidenta distinctă a achiziţionării, utilizării şi returnarii timbrelor, banderolelor şi etichetelor de marcare.Agenţii economici producători sau importatori pot deţine în stoc marcaje necesare pentru 3 luni.La expirarea acestui termen, titularii prevăzuţi la alin. 2 sunt obligaţi să prezinte stocul timbrelor neutilizate autorităţii emitente a licenţei, care va dispune distrugerea marcajelor.  +  Articolul 12În vederea realizării importurilor de tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, timbrele, banderolele şi etichetele de marcare, după caz, procurate de importatori se expediază în străinătate pe adresa producătorului, care urmează să le aplice pe marfa.Trimiterea în străinătate se face numai ca bagaj neînsoţit, cu depunerea la vama a declaraţiei vamale de scoatere temporară din ţara. Declaraţia vamală va fi însoţită, în acest caz, de următoarele documente: a) documentul de transport internaţional, din care să rezulte ca destinatarul este producătorul mărfurilor ce urmează a fi importate; b) o copie de pe contractul încheiat între importatorul român şi producătorul străin sau reprezentantul acestuia; c) o copie de pe licenta de import eliberata potrivit legii; d) dovada garanţiei bancare sau a depozitului bancar, echivalenta cu valoarea accizelor.Cu ocazia importului, o dată cu declaraţia vamală de import, se depune şi o declaraţie vamală de reimport pentru marcajele aplicate, în vederea încheierii regimului acordat la scoaterea temporară din ţara a acestora.Garanţia bancară sau depozitul bancar constituit potrivit prevederilor art. 10 alin. 3 încetează numai după îndeplinirea formalităţilor vamale de import pentru totalitatea marcajelor achiziţionate şi aplicate pe marfa vamuita.  +  Articolul 13Controlul respectării regimului legal privind marcarea prin timbre, banderole sau etichete a produselor de natura celor prevăzute în prezenta ordonanţă se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 14Constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal falsificarea sau contrafacerea marcajelor.  +  Articolul 15Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiune: a) comercializarea pe teritoriul României a produselor prevăzute la art. 1, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător; b) revânzarea de către producătorul intern sau de către importator, altor agenţi economici, a timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, precum şi cumpărarea acestora în astfel de condiţii; c) vânzarea timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, de către unitatea autorizata cu tipărirea, altor persoane fizice sau juridice în afară celor care deţin licenta de importator sau de producător intern; d) utilizarea de timbre, banderole sau etichete deteriorate; e) vânzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fără pachet; f) nerespectarea obligaţiei de a tine evidenta distinctă a achiziţionării, utilizării şi returnarii timbrelor, banderolelor şi etichetelor de marcare; g) nejustificarea diferenţelor dintre marcajele scoase temporar din ţara şi cele aplicate pe marfa introdusă în ţara; h) nerespectarea obligaţiei de prezentare a stocului marcajelor neutilizate; i) nerespectarea dispoziţiilor cu caracter vamal cuprinse în prezenta ordonanţă.Contravenţiile prevăzute la lit. a) şi d) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, confiscarea bunurilor şi retragerea licenţei de către autoritatea emitenta.Contravenţia prevăzută la lit. b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, confiscarea marcajelor şi retragerea licenţei de către autoritatea emitenta.Contravenţia prevăzută la lit. c) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.Contravenţiile prevăzute la lit. e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei şi suspendarea licenţei de către autoritatea emitenta.Contravenţia prevăzută la lit. g) se sancţionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei şi retragerea licenţei de către autoritatea emitenta.Contravenţiile prevăzute la lit. h) şi i) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi suspendarea licenţei în cazul prevăzut la lit. h) şi retragerea licenţei de către autoritatea emitenta în cazul prevăzut la lit. i).Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor din prezenta ordonanţă se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale, împuternicit în acest scop.Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, poate ca, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei, sa actualizeze nivelul amenzilor prevăzute mai sus.  +  Articolul 16Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 17În termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice*) privind macheta, modelul, condiţiile de tipărire, depozitare, gestionare, distribuire a timbrelor, banderolelor şi etichetelor de marcare, de aplicare a acestora, evidenta şi formularistica necesare.-------------- Notă *) Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 213/1996, republicate, sunt reproduse mai jos.NORMA (R) 213 05/02/1996