NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2004pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 ianuarie 2005   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari.  +  Articolul 2 (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, denumiţi în continuare pensionari, beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri personale, cu trenuri accelerate fără regim de rezervare, precum şi cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi. (2) Diferenţa dintre tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri personale, cu trenuri accelerate fără regim de rezervare sau cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a şi suma încasată de la pensionari se suportă din bugetul de stat, care se recuperează de agentul economic care a efectuat transportul, conform prezentelor norme metodologice. (3) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri personale, trenuri accelerate fără regim de rezervare sau trenuri rapide, clasa a II-a, sau pentru mijloace de transport intern auto ori naval, denumite în continuare călătorii cu tarif redus, vor fi asigurate atât de unităţile cu capital de stat, cât şi de societăţile comerciale cu capital privat. (4) De facilităţile la transportul pe calea ferată prevăzute la alin. (1) beneficiază şi soţul sau soţia, după caz, cu încadrarea în numărul total de călătorii la care are dreptul titularul. (5) De facilităţile prevăzute la alin. (1) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite stabilite în baza altor reglementări legale.  +  Articolul 3Unităţile cu capital de stat, precum şi societăţile comerciale cu capital privat, care efectuează transport public de călători între localităţi, denumite în continuare operatori de transport, trebuie să deţină licenţă pentru această activitate conform prevederilor legale.  +  Articolul 4 (1) Călătoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) se efectuează cu legitimaţiile de călătorie specifice mijloacelor de transport pe calea ferată, auto şi naval, eliberate de către operatorii de transport. (2) Pentru procurarea legitimaţiilor prevăzute la alin. (1) pensionarilor li se eliberează anual taloane speciale de călătorie.  +  Articolul 5 (1) Evidenţa pensionarilor beneficiari de taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% se asigură de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), prin casele teritoriale de pensii (CTP), pentru pensionarii din sistemul public de pensii, şi de către celelalte sisteme de asigurări sociale, pentru pensionarii proprii. (2) Evidenţa călătoriilor efectuate de către pensionari (numărul total de călătorii, distanţa medie kilometrică a călătoriilor, valoarea facilităţilor) se asigură de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin operatorii de transport.  +  Articolul 6 (1) Taloanele speciale de călătorie se emit şi se difuzează astfel: a) pentru pensionarii din sistemul public de pensii, prin grija CNPAS, respectiv prin CTP; b) pentru pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, prin grija sistemelor proprii de asigurări sociale. (2) Contravaloarea confecţionării taloanelor speciale de călătorie se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 7Legitimaţiile de călătorie cu reducere de 50% sunt tipărite de operatorul care efectuează transportul şi au formatul şi datele potrivit reglementărilor specifice ale acestuia.  +  Capitolul II Taloanele speciale de călătorie  +  Articolul 8 (1) Până la data de 31 decembrie 2004 se folosesc taloanele speciale de călătorie eliberate pensionarilor pentru anul 2004, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. (2) Talonul special de călătorie prevăzut la alin. (1), a cărui valabilitate expiră la data de 31 decembrie 2004, este format din corpul talonului şi din 6 cupoane-talon detaşabile, corespunzătoare celor 6 călătorii simple pentru transportul pe calea ferată, auto sau naval cu tarif redus de 50%.  +  Articolul 9 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, se va utiliza talonul special de călătorie prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Talonul special prevăzut la alin. (1) este format din talonul de pensie, 6 cupoane-talon detaşabile şi 6 cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare celor 6 călătorii simple pentru transportul pe calea ferată, auto sau naval cu tarif redus de 50%. (3) Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul în care călătoria deja începută va continua cu un tren de rang superior. (4) Pe cuponul-anexă se înscriu atât menţiunea "50% reducere supliment tren", cât şi codul CTP, numărul dosarului de pensie şi codul numeric personal (CNP), care vor fi completate de către pensionar.  +  Articolul 10 (1) Talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de călătorie cu reducere de 50% reprezintă talonul special de călătorie cu care pensionarul se legitimează în mijlocul de transport. (2) Talonul special de călătorie cuprinde datele de identificare a pensionarului, respectiv codul CTP, numărul dosarului de pensie, numele şi prenumele pensionarului, CNP al pensionarului, domiciliul acestuia sau menţiunea "Cont curent personal deschis la ...... nr. ........", precum şi codul de bare care permite identificarea precisă a beneficiarului.  +  Articolul 11 (1) Un cupon-talon oferă dreptul la o singură călătorie cu un singur operator de transport, în conformitate cu reglementările interne ale acestuia. (2) Cupoanele-talon neutilizate nu se detaşează de corpul talonului special.  +  Capitolul III Distribuirea taloanelor speciale de călătorie  +  Articolul 12 (1) CNPAS, precum şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale asigură transmiterea taloanelor speciale de călătorie la fiecare pensionar, pentru un nou an calendaristic, până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs, o dată cu plata drepturilor de pensie pe luna respectivă, prin unităţile de poştă, unităţile C.E.C. sau ale altor bănci autorizate, la care pensionarii au deschis cont curent personal. (2) Pensionarii înscrişi la pensie în cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de călătorie o dată cu plata lunară a primei pensii din anul respectiv.  +  Articolul 13Pentru pensionarii care au primit taloane speciale de călătorie şi ale căror date de identificare se modifică în cursul anului - schimbări de nume, de adresă, mutarea în altă localitate - nu se mai emit noi taloane, legitimarea făcându-se pe baza actelor respective.  +  Articolul 14 (1) Pentru pensionarii repuşi în drepturi în cursul anului calendaristic, precum şi pentru pensionarii veniţi prin transfer de la alte case teritoriale de pensii sau din alte sisteme de pensii şi asigurări sociale, care nu figurau în evidenţa CTP şi care nu au primit taloane speciale de călătorie pentru anul respectiv, taloanele speciale de călătorie vor fi emise şi distribuite o dată cu efectuarea primei plăţi a drepturilor lunare de pensie. (2) În acest scop CTP vor comunică la CNPAS cazurile respective, pentru evidenţă, în conformitate cu normele de lucru interne.  +  Articolul 15 (1) Taloanele speciale de călătorie care se întorc la CTP o dată cu mandatele de plată a pensiilor neachitate se vor păstra în evidenţa CTP, pensionarii respectivi putându-le ridica, în baza unei solicitări scrise, în cursul anului. (2) În cazul ivirii unor dificultăţi în tratarea acestor situaţii, pensionarii în cauză se vor adresa CTP.  +  Capitolul IV Eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu 50% reducere  +  Articolul 16Călătoria cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a se face în baza unei legitimaţii de călătorie obţinute, după caz, de la punctele de vânzare a legitimaţiilor de călătorie sau direct din mijlocul de transport, în condiţiile stabilite de operatorii de transport.  +  Articolul 17Eliberarea legitimaţiilor de călătorie de către operatorii de transport feroviar, auto sau naval se face în baza cuponului-talon prezentat şi a achitării costului biletului redus cu 50%.  +  Articolul 18 (1) Pensionarii vor completa cu pastă sau cu cerneală: a) pe cupoanele-talon şi pe cupoanele-anexă rubricile "De la ......." şi "Până la ..............."; b) pe cupoanele-anexă codul CTP, numărul dosarului de pensie şi CNP. (2) Emitentul legitimaţiei de călătorie va completa rubricile: a) pentru cupoanele-talon valabile pentru anul 2004 (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice):- "Tip transport",- "Via .......................",- "km ........................" şi- "Lei (50% tarif) ......."; b) pentru cupoanele-talon care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2005 (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice):- barează una dintre rubricile "CFR, AUTO, NAVAL" corespunzătoare modului de transport pentru care a optat pensionarul:- "Via ...............................",- "Lei 50% reducere ......" şi- "km ................................".  +  Articolul 19Pentru fiecare călătorie simplă, efectuată cu mijloace de transport auto sau cu navele de călători clasa a II-a, casierul sau vânzătorul de bilete care emite legitimaţia de călătorie cu reducere de 50% detaşează câte un cupon-talon după îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 18, certifică corectitudinea înscrierilor făcute prin aplicarea ştampilei, încasează contravaloarea şi eliberează legitimaţia de călătorie.  +  Articolul 20 (1) În perioada 1 octombrie 2004 - 31 decembrie 2004 călătoria pe calea ferată a pensionarilor se efectuează pe baza cupoanelor-talon cuprinse în cadrul taloanelor speciale de călătorie eliberate pentru anul 2004, prevăzute la art. 8 alin. (1), prin achitarea a 50% din tariful trenului personal, 50% din tariful suplimentului de tren accelerat sau al suplimentului de tren rapid, clasa a II-a, diferenţa dintre suplimentul de tren intercity şi suplimentul de tren rapid clasa a II-a, plus tichetul de rezervare în cazul trenului accelerat sau rapid, după caz, pentru relaţia solicitată. Casierul cf sau vânzătorul de bilete va reţine cuponul-talon completat cu datele necesare şi va elibera o legitimaţie de călătorie cu 50% reducere (bilet de carton, bilet foaie 50% reducere sau bilet bianco). (2) În cazul schimbării în parcurs a trenului personal sau accelerat cu un tren de rang superior, casierul cf sau vânzătorul de bilete va reţine legitimaţia de călătorie emisă în staţia de plecare, eliberând o altă legitimaţie de călătorie pentru care se va achita 50% din tariful suplimentului de tren accelerat sau suplimentului de tren rapid, clasa a II-a, pentru distanţa solicitată, 50% din diferenţa dintre suplimentul de tren rapid şi suplimentul de tren accelerat, clasa a II-a, în cazul când legitimaţia prezentată este pentru tren accelerat, diferenţa dintre suplimentul de tren intercity şi suplimentul de tren rapid, clasa a II-a, plus tichetul integral de rezervare a locului pentru călătoria la tren rapid, după caz. (3) Pentru călătoria la clasa I se vor achita integral diferenţele tarifare, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, călătoria pe calea ferată a pensionarilor se efectuează în baza cupoanelor-talon prevăzute la art. 9 alin. (1), conform prevederilor art. 20 alin. (1). (2) Pentru călătoria cu tren accelerat cu regim de rezervare, rapid sau intercity, se vor achita tarifele prevăzute la art. 20. (3) În cazul schimbării în parcurs a trenului cu un tren de rang superior, casierul cf sau vânzătorul de bilete va reţine un cupon-anexă completat cu datele necesare, eliberând o legitimaţie de călătorie pentru care se achită tarifele prevăzute la art. 20 alin. (2). (4) Pentru călătoria la clasa I a beneficiarilor de facilităţi prevăzute la art. 2 alin. (1) se vor achita integral diferenţele tarifare, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 22În cazul în care călătoria pe calea ferată începe dintr-un punct de oprire unde nu este organizată activitatea de vânzare a legitimaţiilor de călătorie, personalul de tren va reţine un cupon-talon, după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 18, şi va elibera o legitimaţie de călătorie cu reducere 50% din costul călătoriei în condiţiile prevăzute la art. 20 şi 21.  +  Articolul 23Când pensionarul se urcă în parcurs, fără a-şi procura legitimaţia de călătorie de la punctul de vânzare, în mijlocul de transport auto sau pe navele de călători clasa a II-a, personalul stabilit pentru verificarea legitimaţiilor de călătorie pe mijloacele auto sau pe navele de călători clasa a II-a eliberează contra cost biletul cu reducere de 50% pentru pensionari, reţinând cuponul-talon, cu respectarea prevederilor privind legitimarea.  +  Articolul 24 (1) Cupoanele-talon şi cupoanele-anexă care prezintă ştersături sau corecturi nu vor fi primite. (2) Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie de către pensionar atrage imposibilitatea efectuării de către acesta a călătoriilor cu reducere.  +  Articolul 25 (1) Când beneficiarul unui bilet cu reducere de 50% pentru pensionari renunţă la călătorie, acesta poate solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea emitentă, conform reglementărilor în vigoare ale operatorului de transport respectiv. (2) Dacă restituirea se solicită până la sfârşitul lunii pentru care s-a procurat legitimaţia de călătorie, o dată cu contravaloarea biletului se restituie şi cuponul-talon. În cazul în care solicitarea se face după data de 1 a lunii următoare, cuponul-talon se eliberează în baza unei cereri a pensionarului adresate operatorului de transport care a asigurat efectuarea transportului. Cuponul-talon restituit dă dreptul la eliberarea unei noi legitimaţii de călătorie cu reducere de 50% pe relaţia înscrisă iniţial. (3) Trimestrial se va face regularizarea deconturilor corespunzător cererilor de restituire depuse de pensionar la operatorul de transport.  +  Capitolul V Verificarea legitimaţiilor de călătorie cu reducere de 50% din tariful stabilit  +  Articolul 26 (1) La verificarea legitimaţiilor de călătorie în mijlocul de transport, personalul de tren, respectiv personalul stabilit pentru verificarea legitimaţiilor de călătorie, precum şi organele de control specifice tipului de transport vor solicita persoanelor care prezintă bilete cu reducere de 50% pentru pensionari actul de identitate şi talonul special de călătorie din care a fost detaşat cuponul-talon. (2) Soţul sau soţia care beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) poate călători singur/singură sau împreună cu titularul. În situaţia în care călătoreşte singur/singură, la verificarea legitimaţiilor de călătorie se va solicita talonul special de călătorie al titularului.  +  Articolul 27Identificarea ori de câte ori este necesar a persoanelor beneficiare de legitimaţii de călătorie eliberate conform prezentelor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor legale privind identificarea.  +  Capitolul VI Decontarea legitimaţiilor de călătorie  +  Articolul 28Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexă, vor rămâne la unitatea emitentă a legitimaţiei de călătorie şi pe baza lor se va recupera diferenţa de 50% din tarif, de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004. Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexă, se vor arhiva de către operatorul de transport pe perioada unui an calendaristic care urmează anului în care a avut loc călătoria.  +  Articolul 29Operatorul de transport va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Direcţiei generale economice şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată. Modelul de decont pentru operatorii de transport feroviar este prezentat în anexa nr. 3, modelul de decont pentru operatorii de transport auto este prezentat în anexa nr. 4, iar modelul de decont pentru operatorii de transport naval este prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 30Operatorul de transport răspunde de realitatea, oportunitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.  +  Articolul 31După verificarea deconturilor până la data de 20 a lunii în care au fost primite, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală economică şi buget va întocmi documentaţia pentru solicitarea şi obţinerea vizei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice, în vederea deschiderii creditelor bugetare aferente.  +  Articolul 32După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va efectua viramente către operatorii de transport feroviar, rutier sau naval, cu încadrarea în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 33 (1) În cazul agenţilor de transport feroviar public de călători, alţii decât cei proveniţi din reorganizarea Societăţii Naţionale de Căi Ferate Române, aceştia vor completa lunar decontul prestaţiilor efectuate în baza cupoanelor-talon, respectiv cupoanelor-anexă, pentru călătoriile efectuate cu mijloacele de transport proprii de către pensionari, cu reducere de 50%, în aplicarea prevederilor Legii nr. 147/2000, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004, pe care le depun la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală economică şi buget până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, în vederea recuperării diferenţei de 50% din tarif. (2) Verificarea deconturilor, centralizarea, avizarea, obţinerea aprobării finanţării şi repartizarea fondurilor obţinute de la bugetul de stat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală economică şi buget se fac în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 31 şi 32.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 34În baza deconturilor prezentate de operatorii de transport feroviar de călători, rutier sau naval, Direcţia generală economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va întocmi şi va prezenta spre aprobare ministrului, în calitate de ordonator principal de credite, o notă privind înregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a sumelor plătite de la bugetul de stat cu această destinaţie.  +  Articolul 35În cazul în care în viitor vor apărea unele modificări organizatorice privind relaţiile dintre unităţile care participă la aplicarea prezentelor norme metodologice, acestea vor fi tratate de comun acord între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 36Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 ──────la normele metodologice──────────────────────── ┌──┬────────────┬──┬─────────────┬──┬─────────────┬───────────────────────────┐ │ 1│ Nr. dosar │ 2│ Nr. dosar │ 3│ Nr. dosar │C.N. Posta Română - Mandat │ ├──┘ ├──┘ ├──┘ │ pentru plata PENSII │ │ CUPON TALON │ CUPON TALON │ CUPON TALON ├───────────────────────────┤ │ cls. a II-a │ cls. a II-a │ cls. a II-a │Lei Nr. Nr. Luna/ │ │ │ │ │ sigi- dosar An │ │ 50% reducere │ 50% reducere │ 50% reducere │ liu │ │ │ │ │ │ │ ANUL │ ANUL │ ANUL │ Loc.: │ │ │ │ │ Str.: │ │ │ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. │ │ │ │ │casa │ ├──┬────────────┼──┬─────────────┼──┬─────────────┼───────────────────────────┤ │ 4│ Nr. dosar │ 5│ Nr. dosar │ 6│ Nr. dosar │ Data ... Am primit ..... │ ├──┘ ├──┘ ├──┘ │ Lei .................... │ │ CUPON TALON │ CUPON TALON │ CUPON TALON │ Semnatura de primire ... │ │ cls. a II-a │ cls. a II-a │ cls. a II-a │ B.I. ................... │ │ │ │ │ Emis de ................ │ │ 50% reducere │ 50% reducere │ 50% reducere │ La data ................ │ │ │ │ │ Achitat de ............. │ │ ANUL │ ANUL │ ANUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┴────────────────┴────────────────┼───────────────────────────┤ │ Nr. sigiliu Nr. dosar Luna/An │C.T.P. Nr. Luna/ Total │ │ │ dosar An drepturi│ │ │ pensie │ │ │ │ │ M.M.S.S.F. │ │ │ │ │ │ │Pensie S. Reti- │ │ │ Fixa neri │ │ Nr. casa Bloc Scara Etaj Apartament │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │ │M.T.C.T. - M.M.S.S.F. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ Loc.: Judet: │ └─────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────────────────────────┘    Faţa mandat de plată pensiei cu talon special de calatorie                           cu reducere 50%. ┌───────────────────────┬───────────────┬─┬───────────────┬─┬───────────────┬─┐ │ │Tip transport: │3│Tip transport: │2│Tip transport: │1│ │ │ └─┤ └─┤ └─┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │De │De │De │ │ │ │ │ │ │ │la │la │la │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │Până │Până │Până │ │ │ │ │ │ │ │la │la │la │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │Via _________ │Via _________ │Via __________ │ │ │ │ │ │ │ │km .......... │km .......... │la │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │Lei ......... │Lei ......... │Lei .......... │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ (50% tarif) │ (50% tarif) │ (50% tarif) │ ├───────────────────────┼───────────────┬─┼───────────────┬─┼───────────────┬─┤ │ │Tip transport: │6│Tip transport: │5│Tip transport: │4│ │ │ └─┤ └─┤ └─┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │De │De │De │ │ │ │ │ │ │ │la │la │la │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │Până │Până │Până │ │ │ │ │ │ │ │la │la │la │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │Via _________ │Via _________ │Via __________ │ │ │ │ │ │ │ │km .......... │km .......... │la │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │Lei ......... │Lei ......... │Lei .......... │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ │ (50% tarif) │ (50% tarif) │ (50% tarif) │ ├───────────────────────┼─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤ │ C.N.P.A.S. - Casa te- │ M.T.C.T. - M.M.S.S.F. │ │ ritoriala de pensii │ │ ├───────────────────────┤ TALON pentru procurarea biletelor de │ │ │ calatorie cu reducere 50% din │ │ │ tariful │ │ Numărul dosarului de │ - feroviar legitimatie de cala- │ │ pensie se va inscrie ├----------┐ torie cls. a II-a tren persoane; │ │ pe orice cerere │ | - auto; │ │ adresata Casei teri- │ | - naval; │ │ toriale de pensii. │ L. S. | Valabil pentru pensionari în │ │ │ | anul ....... │ │ │ | În caz de pierdere, distrugere │ │ │ | sau deteriorare nu se emit alte │ │ │ | taloane speciale de calatorie cu │ │ │ | reducere 50% din tariful de │ │ │ | transport (auto, naval, tren per- │ │ │ | soane, cls. a II-a) │ ├───────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ │ CUPON MANDAT PLATA │ | RAMANE LA PENSIONAR │ │ PENSII │ | │ └───────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────┘    Verso mandat de plată a pensie cu talon special de calatorie cureducere 50%.  +  Anexa 2 ───────la normele metodologice───────────────────────Faţă mandat plată pensie şi talon special de călătorie cu reducere 50%┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─────┐┌──────┐┌───────┐ │ ┌─────┐┌──────┐┌───────┐ ││ Tip transport │ CFR ││ AUTO ││ NAVAL │ │ Tip transport │ CFR ││ AUTO ││ NAVAL │ ││ └─────┘└──────┘└───────┘ │ └─────┘└──────┘└───────┘ ││De la ....................................................... ┌────┐ │De la ....................................................... ┌────┐ ││Până la ..................................................... │L.S.│ │Până la ..................................................... │L.S.│ ││Via ......................................................... └────┘ │Via ......................................................... └────┘ ││Lei 50% reducere ............................. Km ........... │Lei 50% reducere ............................. Km ........... │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌─────┐┌──────┐┌───────┐ │ ┌─────┐┌──────┐┌───────┐ ││ Tip transport │ CFR ││ AUTO ││ NAVAL │ │ Tip transport │ CFR ││ AUTO ││ NAVAL │ ││ └─────┘└──────┘└───────┘ │ └─────┘└──────┘└───────┘ ││De la ....................................................... ┌────┐ │De la ....................................................... ┌────┐ ││Până la ..................................................... │L.S.│ │Până la ..................................................... │L.S.│ ││Via ......................................................... └────┘ │Via ......................................................... └────┘ ││Lei 50% reducere ............................. Km ........... │Lei 50% reducere ............................. Km ........... │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌─────┐┌──────┐┌───────┐ │ ┌─────┐┌──────┐┌───────┐ ││ Tip transport │ CFR ││ AUTO ││ NAVAL │ │ Tip transport │ CFR ││ AUTO ││ NAVAL │ ││ └─────┘└──────┘└───────┘ │ └─────┘└──────┘└───────┘ ││De la ....................................................... ┌────┐ │De la ....................................................... ┌────┐ ││Până la ..................................................... │L.S.│ │Până la ..................................................... │L.S.│ ││Via ......................................................... └────┘ │Via ......................................................... └────┘ ││Lei 50% reducere ............................. Km ........... │Lei 50% reducere ............................. Km ........... │├───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Valabil în anul 2005 │Valabil în anul 2005 │Valabil în anul 2005 │Talon special de călătorie cu reducere 50% pe anul 2005 ││De la .................│De la .................│De la .................├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Până la ...............│Până la ...............│Până la ...............│TALON special de călătorie pentru procurarea biletelor de călătorie cu ││ ┌────┐│ ┌────┐│ ┌────┐│reducere 50%, clasa a II-a, pentru transportul feroviar (cu tren ││Via .............│L.S.││Via .............│L.S.││Via .............│L.S.││persoane, tren accelerat sau tren rapid), auto sau naval valabil în ││ └────┘│ └────┘│ └────┘│ANUL 2005 ││Km ....................│Km ....................│Km ....................│La verificarea legitimaţiilor de călătorie în mijloacele de transport ││Lei 50% reducere din │Lei 50% reducere din │Lei 50% reducere din │este obligatorie prezentarea Talonului special de călătorie cu reducere││tarif │tarif │tarif │50% şi actul de identitate. ││ Supliment tren │ Supliment tren │ Supliment tren │În caz de pierdere, distrugere sau deteriorare nu se emit alte taloane ││ .................... │ .................... │ .................... │speciale de călătorie cu reducere 50% din tariful de transport clasa a │├───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┤II-a. ││ C.N. Poşta Română Mandat Plată PENSII │Cupoanele talon neutilizate nu se detaşează de corpul talonului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤special. ┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐││ │ │ 6 ││ 5 ││ 4 ││ 3 ││ 2 ││ 1 │││Data ...................... Am primit ........................... Lei ├───────────────────────┬─────────────────┴───┴┴┬──┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴┤│(în litere) │Valabil în anul 2005 │Valabil în anul 2005 │Valabil în anul 2005 ││..................................................................... │De la .................│De la .................│De la .................││..................................................................... │Până la ...............│Până la ...............│Până la ...............││Semnătura de primire ................................................ │ ┌────┐│ ┌────┐│ ┌────┐││ │Via .............│L.S.││Via .............│L.S.││Via .............│L.S.│││Act identitate/Tip/...... Seria .......... Nr. ...................... │ └────┘│ └────┘│ └────┘││ │Km ....................│Km ....................│Km ....................││Eliberat de ................. la data ............................... │Lei 50% reducere din │Lei 50% reducere din │Lei 50% reducere din ││ │tarif │tarif │tarif ││Achitat de .......................................................... │ Supliment tren │ Supliment tren │ Supliment tren ││ │ .................... │ .................... │ .................... │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘ Verso mandat plată pensie şi talon special de călătorie cu reducere 50  +  Anexa 3 ───────la normele metodologice───────────────────────Operator de Transport Feroviar(denumirea acestuia)Nr. ....../20......DECONTUL PRESTATIILORefectuate de .............................................(denumirea operatorului de transport feroviar)în baza cupoanelor talon respectiv cupoanele-anexa,pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport propriide către pensionari, cu reducere de 50%,prin aplicarea prevederilorLegii nr. 147/2000cu modificările ulterioare şi OUG nr. 71/2004în luna ...... 20.....┌────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────┐│Unitatea│Calatori │Calatori │TOTAL SUMA (lei*) ││ │expediati│kilometri│50% din valoarea prestatiei │├────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────────┘___________    *) în valoarea exprimata în lei este inclus TVA
                   
      ................, data
      Director General,
      ............................................
      (Nume, prenume, semnătura, ştampila)
      Director Economic,
      ....................................
      (Nume, prenume, semnătura
   +  Anexa 4 ─────────la normele metodologice───────────────────────Operator de Transport Auto(denumirea acestuia)Nr. ....../20......DECONTUL PRESTATIILORefectuate de .............................................(denumirea operatorului de transport auto)în baza cupoanelor talon respectiv cupoanele-anexa,pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport propriide către pensionari, cu reducere de 50%,prin aplicarea prevederilorLegii nr. 147/2000cu modificările ulterioare şi OUG nr. 71/2004în luna ...... 20.....┌────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┐│Nr.Crt. │Nr.Dosar │Kilometri│Valoarea totala│Valoare cu ││ │ Pensie │ │a biletului │reducere 50% a││ │ │ │ - lei-*) │biletului ││ │ │ │ │ - lei- │├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤│ │TOTAL │ │ │ │└────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┘___________    *) în valoarea exprimata în lei este inclus TVA
                 
      ..................., data
      Director General,
      ....................................
      (Nume, prenume, semnătura, ştampila)
      Director Economic,
      .................................
      (Nume, prenume, semnătura
   +  Anexa 5 ─────────la normele metodologice───────────────────────Operator de Transport Naval(denumirea acestuia)Nr. ....../20......DECONTUL PRESTATIILORefectuate de .............................................(denumirea operatorului de transport naval)în baza cupoanelor talon respectiv cupoanele-anexa,pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport propriide către pensionari, cu reducere de 50%,prin aplicarea prevederilorLegii nr. 147/2000cu modificările ulterioare şi OUG nr. 71/2004în luna ...... 20.....┌────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┐│Nr.Crt. │Nr.Dosar │Kilometri│Valoarea totala│Valoare cu ││ │ Pensie │ │a biletului │reducere 50% a││ │ │ │ - lei-*) │biletului ││ │ │ │ │ - lei- │├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤│ │TOTAL │ │ │ │└────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┘___________    *) în valoarea exprimata în lei este inclus TVA
                 
      ................, data
      Director General,
      ....................................
      (Nume, prenume, semnătura, ştampila)
      Director Economic,
      ................................
      (Nume, prenume, semnătura
  __________________