PROCEDURĂ din 20 decembrie 2004de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2005   +  Capitolul I Cadrul legal al procedurii  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de mediu, denumită în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de revizuire şi prelungire a acesteia, precum şi cuantumul taxei şi tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionării agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţia reprezintă actul tehnico-juridic eliberat în scris de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu. (2) Bilanţul de mediu reprezintă lucrarea elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate, în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care bilanţul de mediu identifică un impact de mediu semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului. (3) Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului sunt activităţile prevăzute în anexa nr. 1. (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, denumit în continuare MMGA. (5) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului este agenţia teritorială de protecţie a mediului, denumită în continuare ATPM, şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Capitolul II Aplicabilitate şi competenţe de emitere a autorizaţiilor de mediu  +  Articolul 3 (1) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi. (2) Autorizaţia se emite de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a cărei rază se află amplasamentul, în conformitate cu prevederile cap. II secţiunea 1 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care activitatea se desfăşoară pe teritoriul a două sau mai multe judeţe, competenţa de emitere a autorizaţiei de mediu este a agenţiei regionale de protecţie a mediului. (2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, care se desfăşoară în judeţele Tulcea, Galaţi, Constanţa şi, totodată, în exteriorul perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", vor fi reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile publice teritoriale din judeţele respective. (3) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, care se desfăşoară în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (inclusiv în localitatea/comuna administrată de Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Judeţean Galaţi), vor fi reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (4) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului care se desfăşoară în afara perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", dar la limita acestuia, aşa cum este definită în Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare (limită marcată şi materializată în teren prin borne cadastrale), vor fi reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului de către agenţiile de protecţie a mediului teritoriale, pe baza avizului emis de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 5Pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita participarea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază se află amplasamentul activităţii sau poate delega preluarea de către aceasta a parcurgerii anumitor etape din prezenta procedură.  +  Articolul 6Activităţile/instalaţiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, nu fac obiectul prezentei proceduri.  +  Articolul 7Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată va conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor şi în Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.  +  Articolul 8Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, pe care titularul le desfăşoară la diverşi beneficiari, nu se supun prezentei proceduri.  +  Capitolul III Emiterea autorizaţiei de mediu  +  Articolul 9 (1) La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la ATPM următoarele: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu; b) fişa de prezentare şi declaraţia având conţinutul cuprins în anexa nr. 2; c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr. 3; d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului; e) procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, după caz. (2) Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute la alin. 1. (3) ATPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. 1, stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. (4) Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ATPM, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. 2 şi 3, face publică decizia sa de emitere a autorizaţiei de mediu prin afişare la sediul propriu şi pe pagina proprie de Internet. Documentele care au stat la baza acesteia vor putea fi consultate după un program care se afişează. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării.  +  Articolul 10 (1) Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Pentru activităţile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ATPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei, lista autorizaţiilor necesare emise de alte autorităţi, precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. (3) După executarea bilanţului de mediu, titularul activităţii prezintă la ATPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului de conformare. (4) Bilanţul de mediu se depune în maximum un an de la data îndrumarului transmis de ATPM titularului. Nedepunerea acestuia în termenul legal atrage anularea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu şi demararea procedurii de încetare a activităţii, conform prevederilor legale.  +  Articolul 11 (1) Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prezentată în anexa nr. 3. (2) După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia, ATPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu, concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu, cu sau fără un program de conformare.  +  Articolul 12 (1) Titularul activităţii înaintează la ATPM un proiect de program de conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea costurilor şi a surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului de conformare. (2) ATPM analizează proiectul programului de conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. (3) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu; b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu, precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi imisia poluanţilor în mediu; d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.; e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. (4) Programul de conformare se stabileşte de către ATPM cu consultarea colectivului de analiză tehnică, de comun acord cu titularul activităţii, prin negociere. Programul de conformare poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului; b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. (5) Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continuă sau care încetează activitatea şi care aduce prejudicii mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară. Evaluarea prejudiciilor se realizează prin bilanţul de mediu, raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. Programul stabileşte măsurile de conformare, etapele, termenele, costurile şi responsabilităţile necesare realizării acestora. (6) ATPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului de conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic; b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se vor produce daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice; c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse ale acesteia. (7) La negocierea termenelor din programul de conformare, ATPM va lua în considerare angajamentele titularului activităţii, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acesteia. (8) Durata programului de conformare va avea în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. Un program de conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu, cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. (9) Titularul activităţii prezintă la ATPM, după acceptarea programului de conformare, următoarele documente: a) programul de conformare în redactare finală; b) fişa de prezentare şi declaraţia completată cu instrucţiuni de întreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare.  +  Articolul 13 (1) ATPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu prin afişare la sediul propriu şi pe pagina de Internet, iar documentele care au stat la baza deciziei vor putea fi consultate la sediul ATPM după un program care se afişează. (2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen ATPM eliberează autorizaţia de mediu. (3) Modelul şi conţinutul minim al autorizaţiei de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4. (4) Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare.  +  Capitolul IV Durata autorizaţiei de mediu; revizuirea şi suspendarea acesteia  +  Articolul 14Perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu este de cel mult 5 ani. Criteriile care stau la baza deciziei privind stabilirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de mediu includ: a) gradul de fluctuaţie a parametrilor tehnologici; b) fiabilitatea şi gradul de uzură ale instalaţiilor; c) impactul asupra sănătăţii populaţiei şi factorilor de mediu; d) riscul de poluări accidentale; e) automonitorizarea emisiilor.  +  Articolul 15Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii va informa în scris ATPM despre acest lucru, iar ATPM va emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.  +  Articolul 16La expirarea termenului de valabilitate a unei autorizaţii de mediu, aceasta se prelungeşte, cu condiţia ca datele care au stat la baza emiterii ei să nu se fi modificat şi valabilitatea totală să nu depăşească 5 ani.  +  Articolul 17Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului de conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în vigoare; b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură.  +  Articolul 18 (1) La schimbarea titularului activităţii conţinutul programului de conformare se reface, specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea, dacă este necesar. (2) Modificarea termenelor în programele de conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.  +  Articolul 19 (1) Dacă titularul activităţii nu respectă termenele negociate şi stipulate în programul de conformare din cauze obiective ce nu îi pot fi imputate, ATPM poate proceda la decalarea termenelor iniţiale, la solicitarea titularului activităţii, înainte de expirarea termenului la care trebuiau îndeplinite măsurile. (2) În cazul în care termenele sunt depăşite, autorizaţia de mediu se suspendă, după o somaţie prealabilă cu termen, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de conformare; suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei de mediu, după caz, şi încetarea activităţii atunci când nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite în somaţie.Dispoziţia de suspendare a autorizaţiei şi de încetare a activităţii este executorie. (4) ATPM verifică şi vizează anual situaţia conformării pe baza unui proces-verbal de constatare a conformării cu prevederile autorizaţiei. Pe toate exemplarele autorizaţiei se va aplica ştampila "Vizat", pentru conformare. (5) Autorizaţiile de mediu nevizate anual îşi pierd valabilitatea.  +  Capitolul V Autorizarea unor activităţi specifice  +  Articolul 20 (1) Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică, precum şi a importului acestora se va desfăşura conform prevederilor legislaţiei naţionale şi condiţiilor specifice prevăzute în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. (2) Procedura de autorizare a grădinilor zoologice şi a acvariilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002.  +  Articolul 21Procedura de autorizare a activităţilor de import şi export al substanţelor, produselor şi echipamentelor înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, utilizarea şi/sau comercializarea acestora se desfăşoară conform condiţiilor specifice prevăzute în convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 22Procedura de autorizare privind activităţile nucleare se va desfăşura în conformitate cu reglementările emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 23În situaţia schimbării titularului, denumirii sau formei juridice a societăţii, când activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu, aceasta se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societăţii. În această situaţie nu se percep taxe sau tarife.  +  Articolul 24 (1) Taxele şi tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu către agenţii economici sunt prevăzute în anexa nr. 5. (2) Tarifele se achită la sediile autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului. (3) Taxele pentru emiterea autorizaţiilor de mediu se achită la Administraţia Fondului pentru Mediu. (4) Taxele şi tarifele se actualizează prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Articolul 25 (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură. (2) Anexele nr. 1 şi nr. 5 se afişează la loc vizibil atât la sediul autorităţii publice pentru protecţia mediului, cât şi la Biroul unic.  +  Anexa 1 LISTAactivităţilor cu impact semnificativ asupra mediului
           
    Nr. crt.CodCAENDenumirea activităţiiObservaţii
    1.0121Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui>= 100 capete
    2.0122Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor>= 1.000 capete
    3.0123Creşterea porcinelor>= 100 locuri
    4.0124Creşterea păsărilor>= 10.000 locuri
    5.0125Creşterea altor animale> 500 locuri
    6.0130Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală şi creşterea animalelor)Cumulate conform poz. anterioare
    7.0141Activităţi de servicii anexe agriculturii grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)Irigaţii şi desecări; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară
    8.0142Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare>= 100 locuri
    9.0150Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexeProcedură specifică
    10.0201Silvicultură şi exploatare forestierăPentru fiecare parchet de pădure
    11.0501PescuitulProcedură specifică
    12.0502Piscicultură  
    13.1010Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg)  
    14.1020Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)  
    15.1030Extracţia şi prepararea turbei  
    16.1110Extracţia hidrocarburilor  
    17.1120Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile)  
    18.1200Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive  
    19.1310Extracţia şi prepararea minereurilor feroase  
    20.1320Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive)  
    21.1411Extracţia pietrei pentru construcţii  
    22.1412Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei  
    23.1413Extracţia de ardezie  
    24.1421Extracţia pietrişului şi nisipului  
    25.1422Extracţia argilei şi caolinului  
    26.1430Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale  
    27.1440Extracţia sării  
    28.1450Alte activităţi extractive  
    29.1511Producţia şi conservarea cărnii> 1 t/zi
    30.1512Producţia şi conservarea cărnii de pasăre> 1 t/zi
    31.1513Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)> 1 t/zi
    32.1520Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşteInclude şi prelucrarea primară (condiţionare)
    33.1531Prelucrarea şi conservarea cartofilor  
    34.1532Fabricarea sucurilor din fructe şi legume  
    35.1533Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor  
    36.1541Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute> 100 l/zi
    37.1542Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate  
    38.1543Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare  
    39.1551Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor  
    40.1552Fabricarea îngheţateicu excepţia dozatoarelor
    41.1561Fabricarea produselor de morărit>= 300 t/zi
    42.1562Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon  
    43.1571Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă  
    44.1572Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie  
    45.1581Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie> 1 t/zi
    46.1582Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare> 1 t/zi
    47.1583Fabricarea zahărului  
    48.1584Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoasecu excepţia laboratoarelor de cofetărie
    49.1585Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse similare făinoase> 1 t/zi
    50.1586Prelucrarea ceaiului şi cafelei> 50 kg/zi
    51.1587Fabricarea condimentelor  
    52.1588Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice  
    53.1589Fabricarea altor produse alimentare  
    54.1591Fabricarea băuturilor alcoolice distilate>= 500 l/zi
    55.1592Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie>= 500 l/zi
    56.1593Fabricarea vinului> 500 l/zi
    57.1594Fabricarea cidrului şi a vinului din fructe> 500 l/zi
    58.1595Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare> 500 l/zi
    59.1596Fabricarea berii  
    60.1597Fabricarea malţului  
    61.1598Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolicecu excepţia sifonăriilor
    62.1711Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac  
    63.1712Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată>= 50 Kg/zi
    64.1713Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână>= 50 Kg/zi
    65.1714Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in>= 50 Kg/zi
    66.1715Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice>= 50 Kg/zi
    67.1716Fabricarea aţei de cusut  
    68.1717Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire>= 50 Kg/zi
    69.1721Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac>= 50 Kg/zi
    70.1722Ţesături din lînă cardată şi din fire tip lână cardată>= 50 Kg/zi
    71.1723Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată>= 50 Kg/zi
    72.1724Ţesături din mătase şi din fire tip mătase50 Kg/zi
    73.1725Ţesături din alte textile> 50 Kg/zi
    74.1730Finisarea materialelor textile  
    75.1740Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)>= 50 maşini
    76.1751Fabricarea de covoare şi mochete>= 50 maşini
    77.1752Fabricarea de frânghii, sfori şi plase>= 50 maşini
    78.1753Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte>= 50 maşini
    79.1754Fabricarea altor articole textile n.c.a.>= 50 maşini
    80.1760Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare>= 50 maşini
    81.1771Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi>= 50 maşini
    82.1772Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate>= 50 maşini
    83.1810Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele>= 50 maşini
    84.1821Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru>= 50 maşini
    85.1822Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)>= 50 maşini
    86.1823Fabricarea articolelor de lenjerie de corp>= 50 maşini
    87.1824Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.>= 50 maşini
    88.1830Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blanătăbăcării cu excepţia confecţionării articolelor din blană
    89.1910Tăbăcirea şi finisarea pieilor  
    90.1920Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament>= 50 maşini
    91.1930Fabricarea încălţămintei>= 100 perechi/zi
    92.2010Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului  
    93.2020Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, plăci din aşchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc.  
    94.2030Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii  
    95.2040Fabricarea ambalajelor din lemn  
    96.2052Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri  
    97.2111Fabricarea celulozei  
    98.2112Fabricarea hârtiei şi cartonului  
    99.2121Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton  
    100.2124Fabricarea tapetului  
    101.2221Tipărirea ziarelor  
    102.2222Alte activităţi de tipărire n.c.a  
    103.2225Alte lucrări de tipografie  
    104.2310Fabricarea produselor de cocserie  
    105.2320Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului  
    106.2330Prelucrarea combustibililor nucleari  
    107.2411Fabricarea gazelor industriale  
    108.2412Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor  
    109.2413Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază  
    110.2414Fabricarea altor produse chimice organice de bază  
    111.2415Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase  
    112.2416Fabricarea materialelor plastice în forme primare  
    113.2417Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare  
    114.2420Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice  
    115.2430Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor  
    116.2441Fabricarea produselor farmaceutice de bază  
    117.2442Fabricarea preparatelor farmaceuticeCu excepţia farmaciilor
    118.2451Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere  
    119.2452Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)  
    120.2461Fabricarea explozivilor  
    121.2462Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor  
    122.2463Fabricarea uleiurilor esenţiale  
    123.2464Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic  
    124.2466Fabricarea altor produse chimice n.c.a.  
    125.2470Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale  
    126.2511Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer  
    127.2512Reşaparea anvelopelor  
    128.2513Fabricarea altor produse din cauciuc  
    129.2521Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic>= 1 t/zi
    130.2522Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  
    131.2523Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii>= 100 mp/zi
    132.2524Fabricarea altor produse din material plastic  
    133.2611Fabricarea sticlei plate  
    134.2612Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
    135.2613Fabricarea articolelor din sticlă  
    136.2614Fabricarea fibrelor din sticlă  
    137.2615Fabricarea de sticlărie tehnică  
    138.2621Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  
    139.2622Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  
    140.2623Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică  
    141.2624Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic  
    142.2625Fabricarea altor produse ceramice  
    143.2626Fabricarea produselor ceramice refractare  
    144.2630Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  
    145.2640Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă  
    146.2651Fabricarea cimentului  
    147.2652Fabricarea varului  
    148.2653Fabricarea ipsosului  
    149.2661Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii>= 1 t/zi
    150.2662Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii>= 1 t/zi
    151.2663Fabricarea betonului>= 1 t/zi
    152.2664Fabricarea mortarului>= 1 t/zi
    153.2665Fabricarea produselor din azbociment  
    154.2666Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos>= 1 t/zi
    155.2670Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  
    156.2681Fabricarea de produse abrazive  
    157.2682Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.Inclusiv staţii de mixturi asfaltice
    158.2710Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje  
    159.2721Producţia de tuburi (ţevi) din fontă  
    160.2722Producţia de tuburi (ţevi) din oţel  
    161.2731Tragere la rece  
    162.2732Laminare la rece  
    163.2733Producţia altor profile obţinute la rece  
    164.2734Trefilare  
    165.2741Producţia metalelor preţioase  
    166.2742Metalurgia aluminiului  
    167.2743Producţia plumbului, zincului şi cositorului  
    168.2744Metalurgia cuprului  
    169.2745Producţia altor metale neferoase  
    170.2751Turnarea fontei  
    171.2752Turnarea oţelului  
    172.2753Turnarea metalelor neferoase uşoare  
    173.2754Turnarea altor metale neferoase  
    174.2811Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  
    175.2812Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal> 100 mp/zi
    176.2821Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice  
    177.2822Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  
    178.2830Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)  
    179.2840Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor  
    180.2851Tratarea şi acoperirea metalelor  
    181.2852Operaţiuni de mecanică generală  
    182.2861Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic  
    183.2862Fabricarea uneltelor de mână  
    184.2863Fabricarea articolelor de feronerie  
    185.2871Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel  
    186.2872Fabricarea ambalajelor din metale uşoare  
    187.2873Fabricarea articolelor din fire metalice  
    188.2874Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri  
    189.2875Fabricarea altor articole din metal  
    190.2911Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, vehicule şi motociclete)  
    191.2912Fabricarea de pompe şi compresoare  
    192.2913Fabricarea articolelor de robinetărie  
    193.2914Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie  
    194.2921Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor  
    195.2922Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat  
    196.2923Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)Procedură specifică
    197.2924Fabricarea altor echipamente de utilizare generală  
    198.2931Fabricarea tractoarelor  
    199.2932Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere  
    200.2941Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric  
    201.2942Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului  
    202.2943Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.  
    203.2951Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  
    204.2952Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii  
    205.2953Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului  
    206.2954Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei  
    207.2955Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului  
    208.2956Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice  
    209.2960Fabricarea armamentului şi muniţiei  
    210.2971Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice  
    211.2972Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic  
    212.3001Fabricarea maşinilor de birou  
    213.3002Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electroniceCu excepţia activităţilor de asamblare a acestora
    214.3110Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice  
    215.3120Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii  
    216.3130Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice  
    217.3140Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice  
    218.3150Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat  
    219.3161Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a  
    220.3162Producţia altor componente electrice n.c.a  
    221.3210Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice  
    222.3220Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice  
    223.3230Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video  
    224.3310Producţia de aparatură şi instrumente medicale  
    225.3320Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (cu excepţia echipamentelor de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale)  
    226.3330Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procese industriale  
    227.3340Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice  
    228.3350Producţia de ceasuri  
    229.3410Producţia de autovehicule  
    230.3420Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci  
    231.3430Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule  
    232.3511Construcţii şi reparaţii de nave  
    233.3512Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agreement  
    234.3520Construcţia şi repararea materialului rulant  
    235.3530Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave  
    236.3541Producţia de motociclete  
    237.3542Producţia de biciclete  
    238.3611Producţia de scaune  
    239.3612Producţia mobilierului pentru birou şi magazine  
    240.3613Producţia mobilierului pentru bucătării  
    241.3614Producţia altor tipuri de mobilier  
    242.3615Producţia de saltele şi somiere  
    243.3621Baterea monedelor şi medaliilorinstalaţii pt. tratarea suprafeţei metalelor pe bază chimică sau electrolitică
    244.3622Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietreinstalaţii pt. tratarea suprafeţei metalelor pe bază chimică sau electrolitică
    245.3630Fabricarea instrumentelor muzicale  
    246.3640Fabricarea articolelor pentru sport  
    247.3650Fabricarea jocurilor şi jucăriilor  
    248.3661Fabricarea bijuteriilor de fantezieinstalaţii pt. tratarea suprafeţei metalelor pe bază chimică sau electrolitică
    249.3710Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabileprocedură specifică
    250.3720Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabileprocedură specifică
    251.4011Producţia de energie electrică  
    252.4012Transportul energiei electrice  
    253.4021Producţia gazelor  
    254.4030Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde  
    255.4100Captarea, tratarea şi distribuţia apei  
    256.4524Construcţii hidrotehnice  
    257.5020Întreţinerea şi repararea autovehiculelorcu staţii de vopsire sau spălare/epurare ape uzate
    258.5050Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule  
    259.5123Comerţ cu ridicata al animalelor viiprocedură specifică pt. fauna sălbatică
    260.5151Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivateinstalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice
    261.5155Comerţ cu ridicata al produselor chimice  
    262.5157Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor  
    263.5211Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutunNumai pentru hipermarket-uri, supermarket-uri, complexe comerciale
    264.5510Hoteluri  
    265.5522Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote  
    266.5523Alte mijloace de cazare  
    267.5530Restaurante> 100 locuri
    268.6010Transporturi pe calea ferată  
    269.6024Transporturi rutiere de mărfurinumai pentru substanţe, mărfuri şi deşeuri periculoase
    270.6030Transporturi prin conducte  
    271.6110Transporturi maritime şi de coastăPorturi maritime de peste 1350 t
    272.6120Transporturi pe căi navigabile interioarePorturi pentru traficul pe cursuri de apă interne care permit trecerea unor vase de peste 1350 tone
    273.6210Transporturi aeriene după graficaeroporturi cu o lungime de bază a pistei de decolare de 2100 m sau mai mult
    274.6220Transporturi aeriene ocazionaleaeroporturi cu o lungime de bază a pistei de decolare de 2100 m sau mai mult
    275.6312Depozităriinstalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice
    276.6321Alte activităţi anexe transporturilor terestrePiste permanente de curse şi testare auto, depozite carburanţi, incineratoare
    277.7310Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale inclusiv pentru organisme modificate geneticProcedură specifică
    278.7482Activităţi de ambalare  
    279.8511Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială  
    280.9001Colectarea şi tratarea apelor uzate  
    281.9002Colectarea şi tratarea altor reziduuri  
    282.9003Salubritate, depoluare şi activităţi similare  
    283.9253Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilorProcedura specifică
    284.9301Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor  
   +  Anexa 2 Fişa de prezentare şi declaraţie1. Date generale● Denumirea unităţii, firmei etc., adresă, telefon, fax,● Amplasamentul.● Profilul de activitate.● Forma de proprietate.● Regimul de lucru.(ore/zi, zile/săptămână, zile/an).2. Date specifice activităţii a) Activitatea desfăşuratăSe prezintă activitatea specifică desfăşurată cu informaţii complete,inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) DotăriDotările specifice: clădiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc. c) Bilanţul de materiale● Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate în proces.● Pierderile pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri).● Cantităţile de produse şi subproduse rezultate. Bilanţul acestor materiale, care serveşte şi la întocmirea şi revizuirea bilanţului de mediu, trebuie să se închidă, cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită. d) UtilităţiModul de asigurare cu utilităţi (apă, canal, energie etc): surse, cantităţi, volume.3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediuProtecţia calităţii apelor● Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape.● Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluanţilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială).● Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l şi kg/zi).Protecţia atmosferei● Sursele şi poluanţii pentru aer.● Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.● Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s).Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor● Sursele de zgomot şi de vibraţii.● Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor.● Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs.Protecţia solului şi subsolului● Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului.● Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului.Protecţia împotriva radiaţiilor● Sursele de radiaţii din activitate,● Dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor.● Nivelul radiaţiilor emise în mediu.Protecţia fondului forestier● Situaţia afectării fondului forestier,● Lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi ecosistemelor forestiere.Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii● Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale.● Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii, în general.Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional● Modul de încadrare a obiectivului în peisaj.● Măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţionalGestiunea deşeurilor● Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate,● Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare.Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase● Substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantităţile utilizate/deţinute şi fisele de securitate ale acestora.● Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului.Gestiunea ambalajelor● Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite,● Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului.Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriuluiModul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.Protecţia aşezărilor umane● Distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată.● Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane.Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderatAmenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U la care România a aderat.Alte date şi informaţii privind protecţia mediuluiSe vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale.Reconstrucţia ecologicăLucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosistem corespunzător în zonă.Monitorizarea mediuluiDotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării şi analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanţi, supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului.MENŢIUNE:Conţinutul fişei de prezentare şi de declaraţie ce se va întocmi şi se va prezenta la autoritatea pentru protecţia mediului se va adapta:● în funcţie de specificul activităţii;● conţinutului-cadru care formează obiectul acestei anexe.  +  Anexa 3 Procedura de dezbatere publică1. Scopul dezbaterii publiceDezbaterea publică are drept scop;● obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;● sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;● obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;● înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului sau a activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului, şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecţia mediului privind reglementarea.2. Metode de dezbatere publicăDezbaterea publică poate include dar nu se limitează la următoarele:● afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;● publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;● prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;● comunicări scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate;● organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului se va afişa o prezentare rezumativă a acţiunii propuse dezbaterii publice.Dacă unele informaţii din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidenţialităţii, acestea nu se pun la dispoziţia dezbaterii publice,3. Conţinutul minim al informaţiilor● Datele de identificare a unităţii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unităţii, adresa, fax, telefon etc.).● Denumirea activităţii● Amplasarea obiectivului şi adresa.● Scopul acţiunii propuse,● Prezentarea succintă a activităţii.● Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu,● Adresa, telefonul şi faxul autorităţii pentru protecţia mediului, la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, contestaţii, sugestii legate de proiect sau de activitate.● Data limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii. ATPM nu este obligată să ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen.În situaţia în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectaţi de proiect sau de activitate, se vor specifică, în anunţ, data, ora şi locul întâlnirii. Toate discuţiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris şi vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente.Conţinutul anunţului şi al fişei de informaţii suplimentare va fi stabilit împreună cu solicitantul actului de reglementare, care şi-l va însuşi sub semnătură.4. Criterii în luarea decizieiPrincipalele criterii, în ordinea importanţei, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:● riscul pentru viaţa populaţiei din zonă;● posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populaţiei;● încadrarea în concentraţiile maxim admise de poluanţi evacuaţi în mediu;● îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;● asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă;● rezolvarea unor probleme de ordin social;● utilitatea publică;● valorificarea raţională şi eficientă a resurselor şi a deşeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;● realizarea unor obiective ale planurilor şi programelor speciale aprobate.Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate şi altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.Pentru situaţii cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă şi consultarea prealabilă în scris a autorităţilor implicate din cadrul administraţiei publice.5. Precizări proceduraleÎnainte de a se trece la desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de dezbatere publică, autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acţiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunţului, publicitatea anunţului, colectarea şi analiza contestaţiilor şi propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea şi a altor autorităţi, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei şi comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activităţii. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acţiunii, autoritatea teritorială pentru protecţia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestaţii sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.Toate documentele legate de dezbaterea publică a unui proiect sau a unei activităţi vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestaţii asupra deciziei luate de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.Acţiunea de mediatizare este în coordonarea autorităţii teritoriale de mediu şi constituie obligaţia titularului de proiect sau de activitate din punct de vedere al organizării şi al costurilor aferente.  +  Anexa 4 Conţinutul-cadru al autorizaţiei de mediuAntetAUTORIZAŢIE DE MEDIUNr. .... din ........Ca urmare a cererii adresate de ......................., cu sediul în judeţul ................,municipiul, oraşul, comuna, satul ..............., sectorul ......, str. ......................nr. ....... etc. ................., înregistrată la numărul ................... din ..........,în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernuluinr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,a Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, se emite: AUTORIZAŢIA DE MEDIUpentru S.C. ............................. din municipiul, oraşul, comuna, satul ..............,sectorul ......, str. .................., nr. ....., care prevede: ...........................................................................................................................în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi (conform cod CAEN) ............................Documentaţia conţine: (fişă de prezentare şi declaraţie, bilanţ de mediu etc.) ................................................................................ elaborată de: ..............................................................................................................................................................................................................şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: ................................................................................................................................Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse: ................................................................................................................................Prezenta autorizaţie este valabilă .......................... de la ..........................,data eliberării, până la .........................., cu condiţia vizării anuale.Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia,după caz.I. Activitatea autorizată:1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) ................2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, dedepozitare, cantităţi: ........................................................................3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): ..........................................................................................................................4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: ..............................................................................................................5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: ...............................................................................................................................6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie,cantităţi), producţie: .......................................................................................................................................................................7. Alte date specifice activităţii: (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nuintră pe procedura de autorizare) .............................................................8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an .................................II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, dindotare (pe factori de mediu): ................................................................................................................................................................2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: ......................................................................................................................3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise laevacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii: ......................................................................................................................................III. Monitorizarea mediului1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor,frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: .............................................................................................................................................2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şiperiodicitatea: ...............................................................................IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): ........................................................................................................................................2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): ...........................................................................................................................3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): .............................................................................................. ................4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): .......................................................................................................................5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: ...................................................................................................................6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): ......................................7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: ........................................................8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi: ....................................9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): .........................................V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate(categorii, cantităţi): .......................................................................2. Modul de gospodărire: ? ambalare: ? transport: ? depozitare: ? folosire/comercializare.3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatelepericuloase: ..................................................................................4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şipentru intervenţie în caz de accident: ........................................................5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: .......................VI. Programul de conformare - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare aleactivităţilor1. Domeniul [protecţia solului şi apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisiiatmosferice; gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului, etc.)]: denumireaproiectului, performanţă/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pefiecare proiect): .............................................................................2. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect), evidenţe, rapoarte: ................................................................................................................... DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI, ÎNTOCMIT,
  VIZAT ANUL ..... VIZAT ANUL ..... VIZAT ANUL .....
  MENŢIUNI:1. Conţinutul anexei nr. 1 se adaptează la specificul activităţii unităţii autorizate,2. Pe versoul formularului autorizaţiei de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislaţia în vigoare care priveşte protecţia mediului (cu precizarea actelor normative) sau menţiuni legate de obligaţiile posesorului autorizaţiei de mediu şi consecinţele nerespectării acesteia ori ambele.
   +  Anexa 5                              Taxe şi tarife
         
    ValoareTaxă - lei -(Etapele I-IV)
    Pe etape300.0002.500.000 pentru fiecare etapă
    Totală300.00010.000.000
  Pentru revizuirea autorizaţiei de mediu: 2.500.000 leiPentru prelungirea autorizaţiei de mediu şi viza anuală: 1.500.000 leiNotă:Etapa I: Analiza iniţiala a informaţiilor prezentate (inclusiv vizita în teren) şi întocmire îndrumar pentru continuarea procedurii.Etapa II: Analiza bilanţului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare şi/sau a programului pentru conformare.Etapa III: Mediatizare, consultarea publicului şi a celorlalte autorităţi implicateEtapa IV: Finalizarea programului pentru conformare şi emiterea autorizaţiei._____________________