HOTĂRÂRE nr. 869 din 6 septembrie 2001 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2005    -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 347/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 martie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 17 septembrie 2001.Ulterior adoptării, a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 10 iunie 2003.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, care funcţionează în coordonarea ministrului economiei şi comerţului. (2) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie exercită, în numele Ministerului Economiei şi Comerţului, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în procesul de privatizare din domeniul său de activitate. (3) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie derulează, în numele Ministerului Economiei şi Comerţului, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competenţelor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.  +  Articolul 2Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor Ministerului Economiei şi Comerţului de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului; b) stabileşte şi pune în aplicare măsurile necesare pentru realizarea, în condiţiile legii, a procesului de privatizare a societăţilor comerciale din portofoliu şi colaborează cu colectivele de management pentru restructurare şi privatizare ale societăţilor comerciale înfiinţate în acest sens; c) asigură pregătirea societăţilor comerciale din portofoliu pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea, inclusiv vânzarea directă sau prin agenţi de privatizare a acţiunilor emise de societăţi comerciale; d) realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, după caz; e) colaborează cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la fundamentarea politicilor şi la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării şi restructurării; f) elaborează şi promovează prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, cu respectarea cadrului legal specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de lichidare a societăţilor comerciale, precum şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate; g) participă la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului; h) participă la elaborarea Programului anual de privatizare al Ministerului Economiei şi Comerţului, care se avizează de Colegiul Ministerului Economiei şi Comerţului şi se supune spre aprobare Guvernului; i) elaborează anual sau ori de câte ori este necesar rapoarte privind activitatea de privatizare, restructurare şi acordare de asistenţă financiară, pe care le prezintă spre analiză Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului; j) elaborează elementele principale ale contractului de mandat ce se încheie cu agenţi de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale din portofoliu, care se avizează de Colegiul Ministerului Economiei şi Comerţului şi se supune spre aprobare ministrului economiei şi comerţului; k) fundamentează şi propune acordarea de facilităţi la realizarea transferului de proprietate din sectorul de stat în cel privat, care se avizează de Colegiul Ministerului Economiei şi Comerţului şi se supune spre aprobare Guvernului; l) asigură, potrivit legii, finanţarea programelor de restructurare şi reorganizare aprobate de Ministerul Economiei şi Comerţului pentru agenţii economici din sectorul producţiei de apărare, aflaţi în portofoliul său, din veniturile extrabugetare încasate de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; m) asigură, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada administrării speciale şi derulării procedurii de supraveghere financiară în perioada de privatizare a societăţilor comerciale din portofoliu; n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Economiei şi Comerţului, care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare, sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar a statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliu.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie este asigurată de un şef de oficiu şi de un adjunct al şefului de oficiu, numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (2) Şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie conduce întreaga activitate a instituţiei, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin oficiului şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice, în limita competenţelor acordate de ministrul economiei şi comerţului. (3) În exercitarea atribuţiilor sale şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie emite decizii. (4) Şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie poate delega dreptul de semnătură adjunctului şefului de oficiu sau directorilor generali. (5) În exercitarea atribuţiilor de serviciu şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie este asistat de Comitetul director, format din adjunctul şefului oficiului, directorii generali/directorii din cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi de consilierul şefului oficiului.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul structurii organizatorice, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se pot constitui servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (3) Sarcinile compartimentelor şi ale personalului din aparatul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (4) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, incluzând conducerea acestuia, este de 90. Numărul de posturi necesare pentru fiecare direcţie generală, direcţie şi compartiment din structura organizatorică a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (5) Salarizarea şi alte drepturi privind personalul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituţiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, în limitele şi în condiţiile stabilite pentru personalul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. (6) Salarizarea şi alte drepturi pentru şeful de oficiu vor fi stabilite la nivelul vicepreşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, iar pentru adjunctul şefului de oficiu, la nivelul şefului de departament din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 6În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 finanţarea organizării şi funcţionării Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi a activităţilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare, încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de reprezentant al statului, îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, şi din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Economiei şi Comerţului, inclusiv cele realizate în anul 2000 şi nevărsate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001*).----------- Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001.  +  Articolul 7Veniturile încasate de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale, precum şi de celelalte societăţi comerciale şi din dividende, conform art. 6, urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne**).------------ Notă **) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 8 (1) Activităţile Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie privind gestiunea şi administrarea participaţiilor statului, precum şi cele privind privatizarea şi restructurarea se vor desfăşura pe baza instrucţiunilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (2) Controlul respectării de către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul său de activitate se realizează de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) În vederea realizării privatizării şi restructurării societăţilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie are dreptul să contracteze servicii de asistenţă de specialitate în domeniu cu persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (2) Pentru vânzarea acţiunilor la bursele de valori, pe alte pieţe organizate, naţionale ori internaţionale, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie poate încheia contracte cu societăţi de valori mobiliare. Pentru transferul şi vânzarea unor pachete de acţiuni pe piaţa de capital internaţională, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe această piaţă, contractele se vor putea încheia cu băncile de investiţii. (3) În vederea protejării şi apărării intereselor statului ca acţionar şi a intereselor Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ca instituţie publică implicată în procesul de privatizare, în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale, din ţară şi din străinătate, a organelor de cercetare penală şi a altor instituţii ale statului, precum şi pentru acordarea de asistenţă juridică de specialitate pentru selectarea consultanţilor şi pentru toate operaţiunile, actele şi faptele desfăşurate în vederea realizării obiectului de activitate prevăzut de lege, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie are dreptul să încheie contracte de asistenţă juridică şi de reprezentare cu firme de avocatură române şi străine. În funcţie de importanţa proiectului şi cu încadrarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat pot fi angajate una sau mai multe firme de avocatură. (4) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie are dreptul să încheie contracte de publicitate cu firme specializate, în scopul efectuării de publicitate procesului de privatizare din România, pentru atragerea de investitori din ţară şi din străinătate în vederea accelerării vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 10Pentru activităţile specifice Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie dispune de un parc auto propriu de 7 autoturisme.  +  Anexa                    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI          OFICIUL PARTICIPAŢIILOR STATULUI ŞI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE*)                                 ┌───────────┐                                 │ŞEF OFICIU │                                 └─────┬─────┘                                       │                                       │                                       ├─────────────────────────────────┐  ┌────────────┐ │ │  │ CONSILIERI ├───────────────────────┤ │  └────────────┘ │ │                             ┌─────────┴────────┐ │                             │ADJUNCT ŞEF OFICIU│ │                             └─────────┬────────┘ │                                       │ │         ┌──────────────────┬──────────┴─────┬────────────┐ │         │ │ │ │ │┌────────┴─────────┐┌───────┴─────────┐┌─────┴─────┐┌─────┴───────┐┌─────┴─────┐│DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ PARTICIPAŢII, ││ COORDONARE, ││ GENERALĂ ││ GENERALĂ ││GENERALĂ ││MANDATE, CRITERII ││ ACTIVITĂŢI ŞI ││PRIVATIZARE││ BUGET, ││JURIDIC, ││ DE PERFORMANŢĂ, ││PROGRAME, RELAŢII││ ││CONTABILITATE││CONTRACTE, ││EVALUARE, EVOLUŢIE││ INVESTITORI ││ ││ FINANŢE ││ LITIGII ││ ││ ŞI INSTITUŢII ││ ││ ││ ŞI POST- │└──────────────────┘└─────────────────┘└───────────┘└─────────────┘│PRIVATIZARE│                                                                   └───────────┘----------    *) Organizat în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului şi în  coordonarea ministrului economiei şi comerţului.------------