HOTĂRÂRE nr. 2.406 din 21 decembrie 2004privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează măsurile de prevenire a producerii de deşeuri provenite de la vehiculele scoase din uz şi reutilizarea, reciclarea, precum şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării. (2) Prevederile prezentei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor agenţilor economici implicaţi în ciclul de viaţa al vehiculelor şi, în special, ale agenţilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz. (3) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea legislaţiei naţionale privind standardele de siguranţă, emisiile în atmosfera şi nivelul emisiilor de zgomot, precum şi cele referitoare la protecţia solului şi a apei. (4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, fără a se tine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător sau cu alte componente a căror montare ca piese de schimb sau ca piese de înlocuire se realizează respectându-se reglementările naţionale în domeniu.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi expresii semnifica: a) vehicul - orice vehicul aparţinând categoriilor M(1) sau N(1), precum şi vehiculele cu 3 roti, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia mototriciclurilor; b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit deseu, în sensul definitiei din anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România; d) producător individual - persoana fizica sau juridică care produce ori importa vehicule, dar care nu desfăşoară aceasta activitate cu titlu profesional; e) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivitatii pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor şi substanţelor din componenta acestora; f) tratare - orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui agent economic care desfăşoară activităţi de depoluare, dezmembrare, tăiere, maruntire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor maruntite, precum şi orice alta operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor; g) reutilizare - orice operaţiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute; h) reciclare - reprelucrarea deşeurilor într-un proces de producţie în vederea utilizării în scopul iniţial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice; i) valorificare energetica - utilizarea deşeurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare directa sau coincinerare, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperarea caldurii; j) valorificare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; k) eliminare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; l) agenţi economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, precum şi agenţii care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi materialelor acestora; m) substanţa periculoasa - orice substanţa considerată periculoasa potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001; n) instalatie de maruntire a vehiculelor scoase din uz - orice instalatie utilizata pentru taierea în bucăţi sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obţinerii de resturi metalice direct refolosibile; o) informaţii referitoare la dezmembrare - toate informaţiile necesare pentru tratarea corespunzătoare şi ecologic raţională a vehiculelor scoase din uz. Aceste informaţii vor fi puse la dispoziţie agenţilor economici care deţin instalaţii de tratare autorizate de către producătorii de vehicule şi producătorii de componente sub forma de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line; p) piesa de înlocuire - piesa destinată sa înlocuiască la un vehicul acea piesa cu care vehiculul a fost omologat de tip; r) masa medie la gol a vehiculului - masa proprie a vehiculului, conform cărţii de identitate a vehiculului, minus masa conţinutului rezervorului de carburant umplut la 90% din capacitate şi masa conducătorului auto evaluată la 75 kg; s) depoluare - golirea de fluide şi de substanţe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului deţinător al vehiculului scos din uz de către unităţile autorizate pentru colectare/tratare.  +  Articolul 3În scopul prevenirii apariţiei deşeurilor, producătorii de vehicule, în colaborare cu producătorii de componente şi de materiale, vor lua măsurile necesare pentru: a) limitarea şi reducerea pe cat posibil a utilizării substanţelor periculoase la construcţia vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea reciclarii componentelor şi materialelor, precum şi evitarea eliminării deşeurilor periculoase; b) conceperea şi construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de dezmembrare, reutilizare şi valorificare a componentelor şi materialelor acestora; c) dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse.  +  Articolul 4 (1) Materialele şi componentele vehiculelor vor fi introduse pe piaţa numai dacă nu conţin plumb, mercur, cadmiu şi crom hexavalent. (2) Materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi condiţiile în care se pot utiliza se aproba prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Producătorii de vehicule şi producătorii de componente sau de materiale au obligaţia de a codifica componentele şi materialele pentru a facilita identificarea acestora la dezmembrarea pentru reutilizare, valorificare, reciclare. Pot fi aplicate ca standarde de referinţa următoarele: SR EN ISO 1043-1:2003, SR ISO 1043-2:1995, SR EN ISO 11469:2001 pentru componente din materiale plastice şi SR ISO 1629:1993 pentru componente din cauciuc sau latex, cu excepţia anvelopelor.  +  Articolul 6 (1) Producătorii, în colaborare cu agenţii economici implicaţi în gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt obligaţi sa publice în cartea tehnica sau prin alte mijloace de informare informaţii privind: a) construcţia vehiculelor şi a componentelor acestora din punct de vedere al posibilităţilor de reciclare şi valorificare a acestora; b) modalităţile de tratare ecologica a vehiculelor uzate, în special în ceea ce priveşte dezmembrarea şi evacuarea tuturor fluidelor; c) dezvoltarea şi optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare şi recuperare a vehiculelor uzate şi a componentelor acestora; d) progresele realizate în domeniul valorificării şi reciclarii în scopul reducerii cantităţii de deşeuri, precum şi pentru creşterea gradului de valorificare şi reciclare. (2) Producătorii au obligaţia de a pune la dispoziţie potenţialilor cumpărători informaţiile prevăzute la alin. (1). Date generale referitoare la informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promotionale utilizate la comercializarea noilor vehicule.  +  Articolul 7 (1) Producătorii de vehicule au obligaţia de a furniza gratuit agenţilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial, informaţii privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piaţa a acestora. Aceste informaţii vor privi componentele şi materialele, precum şi localizarea tuturor substanţelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15. (2) Producătorii de componente pentru vehicule trebuie să furnizeze agenţilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial, informaţiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea şi testarea componentelor reutilizabile.  +  Articolul 8Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligaţii: a) sa nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafaţa şi ale marii teritoriale; b) sa predea vehiculele scoase din uz agenţilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz.  +  Articolul 9 (1) Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terţe părţi, preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţa, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii de vehicule vor asigura, individual sau prin contracte cu terţe părţi, minimum: a) un punct de colectare în fiecare judeţ; b) un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori; c) 3 puncte de colectare în municipiul Bucureşti. (3) Producătorii de vehicule trebuie: a) sa transmită anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor lista cu punctele de colectare desemnate, potrivit obligaţiilor prevăzute la alin. (1); b) sa afiseze lista cu punctele de colectare prevăzute la alin. (2) la punctele de vânzare a vehiculelor noi; lista va include detaliile de contact privind persoanele care reprezintă aceste puncte de colectare; c) sa pună la dispoziţie publicului, prin publicarea pe Internet, lista prevăzută la lit. a) a prezentului alineat.  +  Articolul 10 (1) Predarea vehiculului scos din uz către punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nici o cheltuiala a deţinătorului care îl preda. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1): a) vehiculele scoase din uz, care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) vehiculele scoase din uz, care au fost înmatriculate temporar în România; c) vehiculele scoase din uz, care nu mai conţin una sau mai multe componente esenţiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, sasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului; d) vehiculele scoase din uz, cărora li s-au adăugat deşeuri.  +  Articolul 11 (1) Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezentării agentului economic care efectuează colectarea şi/sau dezmembrarea a următoarelor documente: a) cartea de identitate a vehiculului (original şi o copie care va fi predată agentului economic care efectuează colectarea şi/sau dezmembrarea); b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial să efectueze predarea vehiculului uzat, precum şi actul notarial de împuternicire, după caz; c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea deţinătoare a vehiculului scos din uz să efectueze predarea vehiculului şi delegaţia din partea societăţii deţinătoare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului. (2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor lit. a) şi b) ale alin. (1) vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi trecute, potrivit legii, în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate. (3) Agenţii economici autorizaţi pentru colectarea vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a emite ultimului deţinător al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere, la preluarea vehiculului scos din uz. În cazul în care agenţii economici desfăşoară doar activităţi de colectare, certificatele de distrugere vor fi emise în numele unităţilor de tratare cu care au contract, cu acordul scris al acestora şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Modelul şi condiţiile de emitere ale certificatului de distrugere se aproba prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12 (1) Colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz, care au fost introduse pe piaţa de producători individuali sau ale căror producători şi-au încetat activitatea, se asigura prin proiecte finanţate de la Fondul pentru mediu, conform legislaţiei în vigoare. (2) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face numai în cazul în care se dovedeşte cu documente ca nivelul costurilor de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz depăşeşte veniturile obţinute din vânzarea pieselor reutilizabile şi a materiilor prime secundare, rezultate din tratarea acestora.  +  Articolul 13Agenţii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere şi reparaţii auto au obligaţia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele şi piesele înlocuite, care constituie deşeuri, către agenţii economici autorizaţi, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare. (2) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de valorificare şi/sau eliminare a componentelor şi materialelor rezultate în urma dezmembrarii vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1. (4) În vederea respectării obligaţiilor prevăzute în anexa nr. 1, agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, să solicite autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului revizuirea autorizaţiei de mediu. (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a tine evidenta tuturor categoriilor de deşeuri şi a componentelor reutilizabile.  +  Articolul 15 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, agenţii economici trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; b) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980; c) reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; d) reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu data de 1 ianuarie 1980. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, agenţii economici trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa vehiculelor, pentru toate vehiculele scoase din uz; b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa vehiculelor, pentru toate vehiculele scoase din uz. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) şi, de asemenea, prevederile art. 5 şi 7 nu se aplică vehiculelor cu destinaţii speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se pot realiza în următoarele moduri: a) individuale către producători, în instalaţii proprii, sau în instalaţii autorizate ale unor alţi agenţi economici cu care producătorii au contract; b) prin transferarea acestei responsabilităţi către o persoană juridică autorizata în acest scop de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. (5) Procedura şi criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (4) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului, în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. (6) În scopul monitorizarii atingerii obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2), agenţii economici care desfăşoară operaţiuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a transmite autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate pentru anul precedent, până la data de 15 martie a anului în curs. (7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prevăzute la alin. (6), cu scopul de a stabili o baza de date privind vehiculele uzate şi tratarea acestora. Raportul conţine informaţii relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor şi în sectoarele de colectare, dezmembrare, tăiere, recuperare şi reciclare, care pot duce la perturbarea concurentei între sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă.  +  Articolul 16 (1) Vehiculele fabricate în serie mica sau cele aparţinând sfarsitului de serie de fabricaţie, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 şi 15. (2) Pentru vehiculele cu 3 roti se aplică numai prevederile art. 8, 9 şi 14.  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6, cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 15 alin. (1), (2) şi (6), cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 5, 9, 13 şi 14, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri; d) punerea pe piaţa a vehiculelor cu încălcarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale de Control, prin Garda Naţionala de Mediu, sau al celorlalte autorităţi competente potrivit legii. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute la art. 28 din ordonanţa menţionată.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4, 5, 10, 12 şi a art. 15 alin. (7), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, şi a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre transpune Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, P. 0034-0043, cu excepţia art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (3) paragraful 2 şi 3, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, până la data aderării României la Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:------------p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Florin Stadiu,secretar de statp. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.406.  +  Anexa 1 CERINŢE MINIMEnecesar a fi îndeplinite de către unităţile decolectare şi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz,în scopul minimizarii impactului asupra mediului alcolectării, dezmembrarii şi reciclarii vehiculelor scoase din uz,precum şi a eliminării în condiţii desiguranţa pentru mediu a deşeurilor rezultate1. Cerinţe care trebuie îndeplinite de unităţile de colectare: a) unităţile de colectare nu au dreptul sa trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce priveşte evacuarea fluidelor şi dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unităţile de tratare în ceea ce priveşte perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora şi al evitării blocarii activităţii de colectare. Aceste prevederi nu se aplică agenţilor economici care sunt autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare şi tratare; b) unităţile de colectare trebuie să deţină toate autorizaţiile necesare pentru activitatea desfăşurată, conform prevederilor legale în vigoare; c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum şi aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în asa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conţin fluide sau părţilor uşor demontabile din sticlă (cum ar fi: parbrizul, luneta sau geamurile laterale); d) suprafaţa pentru colectare trebuie împărţită într-o suprafaţa unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deţinători şi o suprafaţa pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unităţile de tratare. Aceasta ultima suprafaţa trebuie să fie protejata împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să prezinte o reţea de drenare a apelor meteorice. Dacă suprafaţa este acoperită, existenta reţelei de drenare nu mai este obligatorie; e) deţinerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unităţile de tratare, ţinându-se seama de faptul ca vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circulaţie pe drumurile publice o dată cu emiterea certificatului de distrugere şi implicit cu radierea din circulaţie; f) sunt obligatorii deţinerea în cantităţi suficiente şi stocarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor pentru tratarea şi neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide; g) este obligatorie deţinerea de instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire şi stingere a incendiilor; i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate; j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea caii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa şi orele de funcţionare ale unităţii; k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul deţinător, precum şi cele care urmează să fie transferate către unităţile de tratare vor fi evidentiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informaţii:- copii ale cărţilor de identitate ale vehiculelor uzate colectate;- pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceştia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;- pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societăţile deţinătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;- copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz, preluate;- probleme deosebite şi avarii incluzând cauzele şi măsurile de remediere ale acestora.Registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorităţilor responsabile cu controlul.2. Cerinţe pentru unităţile de tratare: a) zona de lucru trebuie să fie împărţită în:- zona de livrare (primire şi înregistrare);- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz;- zona de depozitare a vehiculelor pretratate;- zona de dezmembrare;- zona de stocare a părţilor reutilizabile care nu conţin fluide;- zona de stocare a părţilor reutilizabile care conţin fluide;- zona de stocare a deşeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare;- zona de stocare a deşeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare;- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;- zona de compactare (dacă se efectuează aceasta operaţiune).Toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar; b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate; c) pe durata depozitarii, înaintea pretratarii şi dezmembrarii, este interzisă stocarea vehiculelor aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă exista echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deformarii şi deteriorării componentelor care conţin fluide. d) în zonele în care se realizează pretratarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor şi a părţilor care conţin fluide, precum şi compactarea trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deşeurilor valorificabile; e) vehiculele scoase din uz, pretratate şi dezmembrate, trebuie depozitate pe suprafeţe impermeabile astfel încât să fie evitata contaminarea solului sau a panzei freatice; f) operatorii au obligaţia de a tine un registru de evidenta a operaţiunilor de tratare; g) este obligatorie deţinerea de instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate şi sa prevină formarea de stocuri; i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire şi stingere a incendiilor;Pretratare j) la primirea vehiculelor scoase din uz operatorii unităţilor de tratare vor efectua cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, următoarele operaţiuni de pretratare:- îndepărtarea acumulatorilor;- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personal autorizat, conform instrucţiunilor producătorului;- tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare şi eliminare conform instrucţiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cat sunt instalate pe vehicule;- îndepărtarea pe cat posibil a tuturor componentelor conţinând mercur; k) înaintea oricărei tratari operatorii unităţilor de tratare trebuie să îndepărteze de pe vehicule şi sa colecteze selectiv următoarele fluide şi materiale:- combustibilul (inclusiv gazul lichefiat);- lichidul de răcire;- lichidul de frana;- lichidul de spalare a parbrizului;- agentul frigorific din instalatia de aer condiţionat;- filtrul de ulei;- condensatoare ce conţin PCB/PCT;- uleiul de motor, de transmisie, uleiul hidraulic şi cel utilizat în amortizoare, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le conţin.Componentele şi materialele care prezintă riscuri pentru panza freatica şi pentru apele de suprafaţa vor fi depozitate pe suprafeţe acoperite şi impermeabilizate;Tratare l) înaintea oricărei tratari ulterioare, operatorii unităţilor de tratare vor trebui sa îndepărteze următoarele substanţe, materiale sau componente, din cauza pericolului pe care acestea îl prezintă:- componentele potenţial periculoase indicate de producători;- suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide;- componentele conţinând azbest;- componentele conţinând mercur, cum ar fi intrerupatoarele, în măsura în care este posibil;- componentele şi materialele care conţin cadmiu, plumb, crom hexavalent;- substantele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz; m) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o alta instalatie de tratare ulterioară, operatorii unităţilor de tratare trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:- convertoare catalitice;- greutăţi de echilibrare;- jante de aluminiu;- luneta, parbriz şi geamuri laterale;- anvelope;- componente mari de plastic, cum sunt barele de protecţie, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/maruntire într-o maniera care să permită reciclarea materialelor;- componente metalice care conţin cupru, aluminiu şi magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/maruntire; n) componentele şi substantele obţinute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsura cat mai mare, acordându-se prioritate reutilizarii.În măsura posibilităţilor tehnice şi financiare, lichidul de frana, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire şi agentul frigorific din instalatia de aer condiţionat trebuie să fie reciclate.Deşeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deşeurile care urmează să fie eliminate; o) vehiculele pretratate sau dezmembrate pot fi compactate în instalaţii corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;Documente p) operatorii unităţilor de tratare au obligaţia de a tine un registru de operare în care se vor menţiona datele de identificare a vehiculelor, operaţiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea şi reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente; r) registrul de operare va conţine şi toate datele esenţiale privind funcţionarea unităţii, care rezultă din principiile de transparenta şi trasabilitate în ceea ce priveşte gestionarea ecologica şi raţională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:- copii ale certificatelor de distrugere;- inventarele şi locatiile, pe tipuri şi cantităţi, ale tuturor substanţelor, materialelor şi componentelor rezultate în urma operaţiunilor de pretratare şi tratare a vehiculelor uzate;- evidenta tuturor deşeurilor reciclate sau eliminate, precum şi informaţii privind componentele reutilizate;- informaţii privind fluxurile de deşeuri din alte domenii de activitate ale unităţii, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deşeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;- probleme în funcţionare, cauzele acestora şi măsurile luate pentru soluţionarea acestora.  +  Anexa 2 Materiale provenite de la depoluarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz(în tone pe an)
  Materiale provenite de la depoluare şi dezmem- brare(**) Reutili- zare (A) Reci- clare (B1) Valori- ficare energe- tica (C1) Valori- ficare totală (D1=B1+ C1) Elimi- nare E1
  Acumulatori cu plumb
  Uleiuri de motor, de trans- misie şi de ungere
  Lichide (excluzând combustibilul)
  Filtre de ulei
  Alte materiale provenite de la depoluare (excluzând combustibilul)
  Catalizatori
  Componente metalice
  Anvelope
  Componente mari de plastic
  Sticla
  Total
       Materiale provenite de la tocarea/maruntirea vehiculelor scoase din uz                                (în tone pe an)
  Materiale provenite de la tocare/maruntire(**) Reciclare (B2) Valorificare energetica (C2) Valorificare totală (D2 = B2+C2) Eliminare E2
  Materiale feroase (oţel)
  Materiale neferoase (alu- miniu, cupru, zinc, plumb, etc.)
  Fractie uşoară rezultată în urma tocarii/maruntirii (SLF)
  Altele
  Total
    Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părţilor vehiculelor scoase din uz)                    exportate pentru tratare (în tone pe an)
  Masa totală a vehiculelor care sunt exportate pentru fiecare ţara*1)(**) Totalul vehicu- lelor scoase din uz (părţilor vehi- culelor scoase din uz) exportate, care au fost reciclate (F1) Totalul vehiculelor scoase din uz (par- tilor vehiculelor scoase din uz) exportate, care au fost valorificate energetic (F2) Totalul vehicu- lelor scoase din uz (părţilor ve- hiculelor scoase din uz) (F3)
      (**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform HotărâriiGuvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentruaprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.    *1) Se va preciza separat, pe tari, masa vehiculelor exportate pentrureutilizare şi valorificare.--------