DECRET nr. 22 din 24 ianuarie 1984privind îmbunătăţirea activităţii de turism internaţional, precum şi de negociere şi încheiere a contractelor externe de turism
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 25 ianuarie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Activitatea de negociere şi încheiere a contractelor externe pentru turismul internaţional din cadrul Centralei de turism O.N.T. "Litoral", din subordinea Ministerului Turismului, şi Întreprinderii de turism internaţional automobilistic, din subordinea Automobil Clubului Roman, trece la întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, din subordinea Ministerului Turismului.  +  Articolul 2Negocierea şi încheierea contractelor externe pentru turismul internaţional, inclusiv transportul aerian charter pentru turistii străini, se realizează de delegaţii unice, formate din reprezentanţi ai Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, din subordinea Ministerului Turismului, şi ai Companiei TAROM, din subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor- Departamentul Aviaţiei Civile.Ministerul Turismului şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul Aviaţiei Civile - vor lua măsuri pentru o mai buna coordonare a activităţii de contractari externe a serviciilor turistice şi a transportului aerian charter.  +  Articolul 3Contractele de turism internaţional încheiate de Centrala de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderea de turism internaţional automobilistic, neexecutate, precum şi încasările şi plăţile în valută efectuate drept avans şi indicatorii de plan aferenţi, trec la Întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi"Bucureşti, pe bază de protocoale.  +  Articolul 4Direcţia contractari şi prestaţii turistice internaţionale din cadrul Centralei de turism O.N.T."Litoral"se desfiinţează, cu excepţia Serviciului executări programe turistice, transport turişti şi dispecerat, care trece la Direcţia comercială din cadrul centralei.Structura organizatorică a Centralei de turism O.N.T. "Litoral", aprobată prin Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, se modifica în mod corespunzător conform anexei nr. 1*, iar numărul maxim de posturi din aparatul propriu este de 90.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al Întreprinderii de comerţ exterior "Mercur" Bucureşti, din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, prevăzut în anexa nr. 9 pct. 11 la Decretul nr. 276/1979 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, se modifica şi se înlocuieşte cu obiectul de activitate stabilit în anexa nr. 2.  +  Articolul 6După anexa nr. 16 la Decretul nr. 276/1979 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior se introduce anexa nr. 16a), avînd cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 7Personalul muncitor care trece de la Centrala de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderea de turism internaţional automobilistic la Întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti sau în alte unităţi se considera transferat în interesul serviciului.Personalul din cadrul Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, Centralei de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderii de turism internaţional automobilistic, transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 8Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplică pe o perioadă de 90 de zile de la data prezentului decret pentru posturile din aparatul Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, pentru posturile de pe care urmează să se transfere personalul muncitor din alte unităţi în vederea completării numărului de personal din aparatul Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" Bucureşti, precum şi pentru posturile din alte unităţi pe care urmează să se transfere personalul muncitor din cadrul Centralei de turism O.N.T. "Litoral" şi Întreprinderii de turism internaţional automobilistic, redistribuit prin reorganizare.  +  Articolul 9Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 300 din 21 martie 1970 privind autorizarea Automobil Clubului Roman de a înfiinţa întreprinderea anexa pentru turism internaţional automobilistic, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1 Anexa nr. 1 a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Anexa 2 MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR ŞI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 1. - Denumirea şi sediul întreprinderii: "Mercur" Bucureşti2. - Subordonarea întreprinderii: Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale.3. - Obiectul de activitate pe grupe principale de produse:- schimb de mărfuri de larg consum din fondul de mărfuri destinate pieţei interne cu organizaţii şi firme din străinătate, precum şi schimbul de mărfuri al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor cu organizaţiile cooperatiste şi întreprinderi din alte tari;- schimb omogen de utilaj şi mobilier comercial pentru Ministerul Comerţului Interior;- import de mărfuri necesare pentru aprovizionarea magazinelor pentru desfacere pe valuta;- import de bunuri de consum pentru comerţul socialist de produse alimentare textile, încălţăminte şi confecţii;- import de detergenti şi insecticide pentru uz casnic;- import de anvelope, camere de bicicleta;- import de coase şi scule prelucrare lemn pentru uz casnic şi gospodăresc;- import galanterie din metal, nasturi, bijuterii din gablonz, vase emailate, articole de menaj din sticlă, portelan, faianta, cristal, tacimuri, ceasuri obişnuite, lustre şi lampi petromax, feronerie, arme de vinatoare şi pentru sport, pietre preţioase, margele, figurine, articole pentru pom de iarna;- import picupuri şi piese de schimb, articole sport-strand, jucarii, rechizite şcolare şi de birou, articole muzicale, articole pentru fumatori, lame de ras;- importul de mijloace de agrement cu piese de schimb aferente, precum şi al unor produse specifice desfacerii prin restaurantele din reţeaua comerţului interior şi turismului.  +  Anexa 3 MINISTERUL TURISMULUI 1.1. - Denumirea şi sediul întreprinderii:Întreprinderea de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi"Bucureşti2. - Subordonarea întreprinderii:Ministerul Turismului3. - Obiectul de activitate:- încheierea şi derularea contractelor externe pentru aducerea de turişti străini în Republica Socialistă România, pentru: vacante, tratamente balneomedicale, circuite turistice, diverse activităţi sportive, congrese şi manifestări internaţionale, excursii la rude şi alte prestaţii turistice la cerere, prestaţii turistice pentru automobilistii străini, derularea acţiunilor pe bază de cărţi de credit, excursii de specialitate;- asigurarea de servicii turistice în ţara şi în străinătate cu plata în valută, la cererea turistilor străini şi a persoanelor fizice şi juridice ale altor tari, aflate temporar în Republica Socialistă România;- efectuarea schimbului valutar şi prestarea serviciilor pe bază de cecuri de călătorie în municipiul Bucureşti;- coordonarea activităţii societăţilor turistice proprii sau mixte cu caracter comercial, organizate potrivit legii;- încheierea de contracte externe pentru excursii organizate cu cetăţenii români peste hotare, individual, în grup sau cu automobilisti;- vînzarea către populaţie a excursiilor externe contractuale şi necontractuale.2.1. Denumirea şi sediul întreprinderii:Întreprinderea de comerţ exterior "Comturist" Bucureşti2. Subordonarea întreprinderii:Ministerul Turismului3. Obiectul de activitate:- vînzarea pe valuta a mărfurilor din producţie interna, şi din import în consignaţie prin reţeaua de magazine subordonate "Comturist", unităţilor de turism şi altor unităţi autorizate;- expedierea în străinătate a mărfurilor cumpărate de turistii străini, la cererea acestora ;- vînzarea pe valuta, la preţul cu amănuntul, către persoane particulare, firme şi organizaţii din străinătate, de mărfuri din producţia interna;- vînzarea de mărfuri alimentare, industriale, artizanale, tiparituri, discuri, obiecte de arta care nu constituie bunuri din patrimoniul naţional etc., comercializabile în standurile şi expoziţiile cu specific românesc, precum şi în restaurantele româneşti sau cu ocazia unor manifestări gastronomice deschise în străinătate;- vînzarea cu plata în valută de mărfuri din producţia interna şi import către reprezentantele diplomatice şi comerciale care funcţionează în Republica Socialistă România;- importul de mărfuri care se vînd pe valuta în reţeaua "Comturist", care nu fac obiectul unui import centralizat pentru întreaga economie naţionala. Lista acestor mărfuri se stabileşte anual prin ordin comun al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi Ministerului Turismului.3.1. Denumirea şi sediul întreprinderii:Agenţia de publicitate turistica "Publiturism" Bucureşti2. Subordonarea întreprinderii:Ministerul Turismului3. Obiectul de activitate:- organizarea şi efectuarea publicităţii şi reclamei comerciale externe pentru unităţile de turism în colaborare cu agenţiile de publicitate, ziarele, revistele, casele de filme, posturile de radio şi televiziune, întreprinderile de tîrguri şi expoziţii, întreprinderile de afisaj etc. din străinătate;- efectuarea prestaţiilor publicitare (anunţuri în presa, expoziţii etc.) pentru firmele străine în publicaţiile şi spaţiile corespunzătoare din staţiuni, localităţi şi unităţi hoteliere şi de tratament din ţara;- realizarea şi organizarea de expoziţii şi alte mijloace de reclama vizuala, de manifestări cu caracter de promovare turistica în străinătate (manifestări gastronomice, folclorice etc.);- elaborarea, tipărirea, difuzarea şi valorificarea materialelor de propaganda şi publicitate turistica în ţara şi peste hotare, care nu se încadrează în noţiunea de carte;- realizarea, difuzarea şi valorificarea de filme şi material fotografic cu caracter turistic în ţara şi străinătate.-----------------