ORDONANTA Nr. 22 din 11 august 1995cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 21 august 1995  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi în scopul largirii facilităţilor, precum şi al relaxarii fiscalitatii pentru stimularea activităţilor economice,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, modificată prin Legea nr. 22/1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:"Pentru alcoolul obţinut în sistem de prestări servicii prin procesarea materiilor prime aduse din import sau din ţara de către persoane fizice sau juridice, plătitor de acciza este agentul economic care efectuează procesarea."2. Articolul 2 alineatul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Agenţii economici prevăzuţi la art. 1, care cumpara de la producătorii individuali produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, pentru comercializare şi/sau prelucrare, sunt obligaţi sa calculeze şi sa verse la bugetul de stat accizele aferente cantităţilor cumpărate."3. Articolul 2 se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:"Se datorează accize pentru toate cantităţile de alcool obţinute în sistem de prestări servicii, din prelucrarea materiilor prime provenite din ţara sau din import, indiferent dacă acestea se comercializează sau se introduc în fabricaţie pentru obţinerea altor produse."4. Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 3. - Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, introduse în ţara de către persoane fizice neinregistrate ca agenţi economici, inclusiv bunurile în stare noua, amanetate de către persoane fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi sa retina şi sa verse la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei legi."5. Articolul 5 se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:"Autoturismele de oraş, inclusiv rulate, cu capacitate cilindrică a motorului peste 2.000 cmc, aduse din import, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorilor străini la capitalul social ori la majorarea acestuia, nu sunt supuse accizelor."6. Articolul 6 se modifica, se completează şi va avea următorul cuprins:"ART. 6. - Accizele se calculează, dacă legea nu prevede altfel, prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege asupra bazei de impozitare care reprezintă: a) pentru produsele din producţia interna - contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, şi anume costurile plus profitul agenţilor economici producători şi, respectiv, preţurile de achiziţie negociate între părţi în cazul agenţilor economici care cumpara de la producătorii individuali produse în scopul comercializării;- pentru alcoolul obţinut în sistem de prestări servicii - preţul practicat de unitatea prestatoare, şi anume costurile plus profitul aferent alcoolului din producţia proprie, comercializat ca atare; b) pentru produsele din import - valoarea în vama stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale stabilite, potrivit legii, la importul unor categorii de produse; c) pentru bunurile introduse în ţara de persoanele fizice neinregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vîndute;- pentru bunurile în stare noua, amanetate de către persoanele fizice şi devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casa de amanet la vânzarea bunurilor respective, exclusiv accizele.Pentru tigarete, accizele se calculează prin aplicarea sumelor fixe/U.M. prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege asupra cantităţilor produse sau importate."7. Articolul 7 litera a) se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) data efectuării livrării pentru produsele din producţia interna şi, respectiv, data efectuării formalităţilor de recepţie a alcoolului rezultat din procesare, la prestatorul de servicii;"8. Poziţiile 4-6, 9-12, 15 şi 30, precum şi Nota de la Lista-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 22/1994 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 21 aprilie 1994, se modifica astfel:"4. Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri şi băuturiobţinute prin distilare de cereale, 100din care:- whisky; gin; rom şi rachiuri din trestie de zahăr 1505. Băuturi pe bază de vin, 115din care:- coniac 150- sampanie 115- vin spumos şi vermut 45- vin spumant 806. Bere, 55din care:- bere ambalata în cutii metalice sau în sticle sub0,5 l 70""9. Tigarete de calitate superioară 12 ECU/1.000 tigarete10. Tigarete de calitate medie 2,75 ECU/1.000 tigarete11. Tigarete de calitate inferioară 1 ECU/1.000 tigarete- Produse din tutun 11512. Confecţii din blanuri naturale (cu excepţia celorde iepure, oaie, capra) 50" "15. Bijuterii din aur şi platina, exclusiv verighete 20""30. Arme de vinatoare se elimina." Nota se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:"- Pentru produsele prevăzute la poziţiile 19 şi 29, primite prin donaţie, regimul accizelor va fi precizat de Ministerul Finanţelor potrivit condiţiilor şi criteriilor de încadrare stabilite prin normele metodologice."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130/1992, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 litera c) se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:"Regimul prevăzut la alineatul precedent se aplică şi livrărilor de utilaje şi echipamente, precum şi prestărilor de servicii aferente obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni."2. Articolul 6 litera A.a) se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:"unităţile autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială în staţiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa şi tratament prestate cumulat de agenţi economici autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni balneoclimaterice şi a căror contravaloare este decontată pe bază de bilete de tratament."3. Articolul 6 litera A.h) se modifica şi va avea următorul cuprins:"h) 1. Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile prevăzute la cap. III din statutul aprobat prin Legea nr. 34/1991; h) 2. societăţile bancare, pentru activitatea bancară reglementată prin Legea nr. 33/1991. Nu sunt scutite vânzările de imobile către salariaţi, cu excepţia celor construite şi date în folosinţă înainte de introducerea taxei pe valoarea adăugată. De asemenea, nu sunt scutite tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor; h) 3. casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit şi alte societăţi de credit, casele de schimb valutar; h) 4. societăţile comerciale pe acţiuni de intermediere de valori mobile, cum sunt: acţiunile, obligaţiile, titlurile şi înscrisurile de stat, precum şi alte instrumente financiare derivate; h) 5. alte persoane juridice autorizate să efectueze operaţiuni financiare sau cu instrumente financiare; h) 6. societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere în astfel de activităţi; h) 7. regiile autonome; "Loteria Naţionala", "Monitorul Oficial", "Imprimeria Băncii Naţionale a României", "Imprimeria Naţionala."4. Articolul 6 litera A.i) 6. se completează cu:"editarea, tipărirea şi difuzarea de cupoane nominative pentru privatizare; producţia de medalii, insigne şi monede."5. Articolul 6 litera A.i) 8. se modifica şi va avea următorul cuprins:"i) 8. vânzarea de produse reziduale rezultate din activitatea industriala, de materiale recuperate din casări de bunuri mobile şi imobile, de materiale colectate de la populaţie, destinate utilizării în scop productiv, precum şi prestările de servicii legate de operaţiunile de mai sus, cum sunt cele privind: sortarea, presarea, balotarea, manipularea, depozitarea, transportul etc.Agenţii economici care efectuează operaţiunile menţionate mai sus vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurile şi serviciile aprovizionate, destinate realizării operaţiunilor respective."6. Articolul 6 litera A.i) 11. se modifica şi va avea următorul cuprins:"i) 11. produsele şi serviciile prevăzute în anexa.Agenţii economici care produc şi comercializează pîine, grîu şi orz vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate, destinate realizării acestor produse."6^1. În mod corespunzător, poziţia 1 din anexa cuprinzând lista produselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată se modifica astfel:"1. Pîine, grîu şi orz."7. Articolul 6 litera B se completează cu litera l) cu următorul cuprins: l) bunurile din import destinate editării şi tipăririi cupoanelor nominative de privatizare."8. Articolul 17 litera B se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:"Începând cu data de 1 septembrie 1995 cota de 9% se aplică şi pentru:1. animale vii din speciile: bovine, porcine, ovine şi caprine;2. păsări vii din specii domestice;3. lucrările agricole şi de îmbunătăţiri funciare; 4. îngrăşăminte chimice şi minerale, insecticide, fungicide şi erbicide."9. Articolul 25 litera B se modifica şi va avea următorul cuprins:"B. - Cu privire la întocmirea documentelor: a) sa consemneze livrările de bunuri şi prestările de servicii în facturi sau în documente legal aprobate şi sa completeze toate datele prevăzute de acestea. Pentru livrări sau prestări cu valoarea taxei pe valoarea adăugată mai mare de 2 milioane lei, la documentele de mai sus se anexează şi copia certificatului de înregistrare ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată.Taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe o factura sau pe un document legal aprobat este datorată bugetului de stat chiar dacă operaţiunea în cauza nu este impozabilă sau dacă emitentul nu este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată; b) agenţii economici plătitori de taxa pe valoarea adăugată sunt obligaţi să solicite de la furnizori sau prestatori facturi sau documente legal aprobate pentru toate bunurile şi serviciile achiziţionate şi sa verifice întocmirea corecta a acestora, iar pentru facturile cu valoare a taxei pe valoarea adăugată mai mare de 2 milioane lei să solicite copia certificatului de înregistrare ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată a furnizorului sau prestatorului; c) agenţii economici plătitori de taxa pe valoarea adăugată sunt scutiţi de obligaţia emiterii facturii, sau, după caz, a chitanţei fiscale în cazul următoarelor operaţiuni: c) 1. transport cu taximetre, precum şi transport de persoane pe bază de bilete de călătorie şi abonamente; c) 2. vinzari de bunuri şi prestări de servicii pentru populaţie pe bază de documente fără nominalizări privind cumpărătorul; c) 3. vinzari de bunuri şi prestări de servicii consemnate în documentele specifice aprobate prin hotărâre a Guvernului; d) importatorii sunt obligaţi sa întocmească declaraţia vamală de import şi sa determine, potrivit legii, valoarea în vama, taxele vamale, alte taxe şi accizele datorate de aceştia şi, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat."10. Articolul 25 litera C. b) se modifica şi va avea următorul cuprins:"b) sa întocmească şi să depună lunar, la organul fiscal, până la data de 25 a lunii următoare, decontul de taxa pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanţelor.Ministerul Finanţelor poate stabili şi alte termene de depunere a decontului în funcţie de volumul taxei pe valoarea adăugată de plată şi alte situaţii specifice ale plătitorilor."11. Articolul 34 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 34. - Neplata integrală sau a unei diferenţe din taxa pe valoarea adăugată, în termenul stabilit, atrage majorarea sumei de plată cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului legal de plată şi până în ziua plăţii inclusiv.În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba eşalonarea, amînarea, reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere."12. Articolul 37 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 37. - Contestaţiile privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată, a majorărilor de întârziere şi a amenzilor se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării agentului economic şi se rezolva de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face plîngere în termen de 40 de zile la Ministerul Finanţelor, care este obligat să se pronunţe printr-o decizie motivată, în termen de 60 de zile de la înregistrare.Decizia Ministerului Finanţelor poate fi contestată la Curtea de apel în a carei raza teritorială agentul economic îşi are sediul.Împotriva hotărârii Curţii de apel se poate face recurs la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare."13. Articolul 38 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 38. - Contestaţiile cu privire la stabilirea taxei pe valoarea adăugată sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Taxa de timbru nu poate fi mai mica de 10.000 lei.Plingerile se timbrează cu jumătate din taxa plătită la contestaţii.În vederea calculării taxei de timbru agenţii economici sunt obligaţi sa specifice în scris cuantumul sumei contestate. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei sau plingerii, taxa de timbru se restituie proporţional cu reducerea sumei contestate."  +  Articolul 3Legea nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:"De asemenea, se exceptează de la plata comisionului de 0,5% pentru prestarea serviciilor vamale produsele prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă."  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor va modifica în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe Normele metodologice nr. 5.188 din 19 iulie 1993 privind aşezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenta şi vărsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import şi din ţara, precum şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale şi le va publică în Monitorul Oficial al României.Legea nr. 42/1993 şi Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, cu modificările şi completările ulterioare se vor republica în Monitorul Oficial al României, cu adaptarea taxelor la terminologia în vigoare şi cu numerotarea corespunzătoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa LISTAproduselor exceptate de la plata comisionului pentru prestarea serviciilor vamale
    Poziţia tarifarăDenumirea produselor
    01
    84.26Macarale derrick (bigă); macarale; poduri rulante, macarale-portal de descărcat sau manipulare, pe suporturi fixe sau pe suporturi pneumatice
    Ex. 84.26Macarale pentru lucrări în construcţii şi activităţi portuare
    84.30Alte maşini şi aparate pentru terasarea, nivelarea, decaparea, excavarea, compactarea, extracţia sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor, sonete şi maşini pentru baterea şi extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă şi dispozitive de suflat zăpada
    Ex. 84.30Instalaţii pentru foraj şi extracţia ţiţeiului şi gazelor naturale (inclusiv platforme pentru foraj marin)
    86.03Automotoare şi drezine cu motor, altele decât cele de la poziţia 86.04
    Ex. 86.03Vagoane automotoare pentru metrou şi tramvai
    8605.00.00Vagoane de călători, vagoane de bagaje, vagoane poştale şi alte vagoane speciale de cale ferată sau similare, tractate (cu excepţia celor de la poziţia 86.04)
    Ex. 8605.00.00Vagoane de călători, tractate
    86.06Vagoane pentru transportul mărfurilor pe cale ferată şi similare, tractate
    Ex. 86.06Vagoane pentru transportul mărfurilor pe cale ferată, tractate
    88.02Alte vehicule aeriene (de exemplu: elicoptere, avioane); vehicule spaţiale (inclusiv sateliţi) şi vehicule pentru lansarea acestora
    Ex. 88.02Avioane şi elicoptere
    Cap. 89, cu excepţia poziţieiVapoare, bărci şi structuri plutitoare (navigaţia maritimă sau fluvială), cu excepţia poziţiei 89.03
    89.03- Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sau pentru sport; bărci cu rame şi canoe
    89.05Nave-far, nave-pompă pentru incendii, drage, macarale plutitoare şi alte nave pentru care navigaţia este numai o funcţie subsidiară faţă de funcţia principală; docuri plutitoare; platforme de foraj sau de exploatare, plutitoare sau submersibile
  --------------------