ORDIN nr. 870 din 15 decembrie 2004privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 751 din 23 noiembrie 2004
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 870 din 15 decembrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2005    În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 54 pct. 1 lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Obiectul prezentului ordin îl constituie prevenirea şi reducerea treptata, în scopul eliminării, a poluarii provocate de deşeurile din industria dioxidului de titan.  +  Articolul 2Se aprobă Condiţiile necesare pentru autorizarea proiectelor şi/sau activităţilor din industria dioxidului de titan, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă Procedurile pentru monitorizare şi control al zonelor în care exista emisii provenind din industria dioxidului de titan, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă Obiectivele privind reducerea şi eliminarea finala a poluarii provocate de deşeurile din industria dioxidului de titan, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 se modifica şi se completează, în funcţie de progresul tehnic, prin ordin al conducătorului autorităţii competente.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi are un caracter temporar, urmând a fi transpus în hotărâre a Guvernului în aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, la prima solicitare de realizare a unei investiţii în industria dioxidului de titan.  +  Articolul 8Prezentul ordin transpune:- Directiva nr. 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 054 din 25 februarie 1978, P. 0019-0024;- art. 1, 2, 4, 9, anexa I şi anexa IV din Directiva nr. 82/883/CEE privind modalităţile de supraveghere şi control al zonelor în care exista emisii provenind din industria dioxidului de titan, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 378 din 31 decembrie 1982, P. 0009-0014;- art. 1, 2, 3, 4, 11 şi anexa din Directiva nr. 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere şi de eliminare finala a poluarii cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 409 din 31 decembrie 1992, P. 0011-0016.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria Ianculescup. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Georgeta Molosaga,secretar de stat  +  Anexa 1 CONDIŢII NECESAREpentru autorizarea proiectelor şi/sau activităţilordin industria dioxidului de titan1. Titularul activităţii are obligaţia să obţină de la autorităţile competente pentru protecţia mediului acordul şi/sau autorizaţia integrată de mediu în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 cu modificările şi completările ulterioare şi acord şi/sau autorizaţie integrată de mediu în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenta nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată prin Legea nr. 645/2002.2. Pentru derularea proiectelor şi/sau activităţilor din industria dioxidului de titan, titularul activităţii trebuie să furnizeze autorităţii competente informaţii privind:2.1. caracteristicile şi compozitia deşeurilor: a) cantitatea totală şi compozitia medie a deşeurilor descărcate (de exemplu pe an) b) forma (de exemplu solida, de namol, lichidă, gazoasa) c) proprietăţi: fizice (de exemplu solubilitate şi densitate), chimice şi biochimice (de exemplu consumul de oxigen) şi biologice d) toxicitate e) remanenta: fizica, chimica şi biologica f) acumulare şi biotransformare în materii biologice şi sedimente g) posibilitatea de a suferi transformări fizice, chimice şi biochimice şi de a interactiona în mediul respectiv cu alte materii organice şi anorganice h) probabilitatea producerii de poluanti sau probabilitatea de a genera alte modificări care reduc posibilităţile de comercializare a resurselor (peşti, scoici, etc).2.2. caracteristicile zonelor de imersie sau deversare şi metodele de eliminare: a) amplasare (coordonatele zonei de imersie sau deversare, adâncimea şi distanta faţă de coasta), amplasare faţă de alte zone (zone de agrement, zone de depunere a icrelor, pepiniere şi zone de pescuit şi resurse exploatabile) b) ritmul de eliminare pe perioada determinata (de exemplu cantitate pe zi, pe săptămâna, pe luna) c) metode de ambalare şi depozitare controlată, dacă exista d) diluarea iniţială obţinută prin metodele de descărcare propuse, în special viteza navei utilizate pentru imersie e) caracteristicile dispersiei (de exemplu, efectele curentilor, mareelor şi vantului asupra transportului orizontal şi a mixajului vertical) f) caracteristicile apei (de exemplu, temperatura, pH, salinitate, stratificare), indicatorii de poluare cu raportare la oxigen - oxigen dizolvat (OD), consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO), azotul prezent în forma organică sau anorganica, inclusiv amoniacul, pulberile în suspensie, alţi nutrienti şi productivitatea) g) caracteristicile fundului albiei (de exemplu, topografie, caracteristici geochimice şi geologice şi productivitate biologica) h) existenta şi efectele altor imersii sau deversari efectuate în zona respectiva (de exemplu, indicaţii ale prezentei metalelor grele şi conţinutul de carbon organic).2.3. caracteristicile zonei de descărcare la suprafaţa, stocare sau injectare şi metodele de eliminare: a) poziţia geografică b) caracteristicile zonei adiacente c) metodele de ambalare şi depozitare controlată, dacă exista d) caracteristicile metodelor de descărcare la suprafaţa, stocare şi injectare, inclusiv o evaluare a măsurilor de precautie luate pentru evitarea poluarii apelor, solului şi atmosferei.  +  Anexa 1A SEMNIFICATIAunor termeni în înţelesul prezentului ordin a) Deseu - orice reziduu rezultat din procesul de fabricaţie a dioxidului de titan pe care deţinătorul îl elimina sau are obligaţia de a-l elimina în conformitate cu Ordonanţa de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, inclusiv;- orice reziduu rezultat din procesul de tratare a unui reziduu menţionat la primul aliniat. b) Eliminare - colectarea, sortarea, transportul şi tratarea deşeurilor, precum şi depozitarea, descărcarea la suprafaţa sau în subteran şi injectarea în subteran;- deversarea lor în apele de suprafaţa, în apele subterane, în mare, sau descărcarea în mare;- operaţiunile de transformare necesare pentru reutilizarea, recuperarea sau reciclarea deşeurilor. c) Loc de prelevare - punctul caracteristic de prelevare a probelor. d) Poluare - evacuarea în mediu, de către om, direct sau indirect, a oricăror reziduuri rezultate din procesul de producere a dioxidului de titan, care prezintă pericole pentru sănătatea omului, pentru ecosisteme şi biodiversitate, afectează zonele de agrement, sau afectează alte utilizări legitime ale mediului. e) Unităţi industriale existente - unităţi industriale înfiinţate la data intrării în vigoare a acestui ordin. f) Unităţi industriale noi - unităţi industriale în proces de autorizare la data intrării în vigoare a acestui ordin, sau care sunt înfiinţate după această dată. g) Zone afectate - apa, aerul, solul şi subsolul în care sunt evacuate, imersate, stocate sau injectate deşeurile provenite din industria dioxidului de titan.  +  Anexa 2 PROCEDURIpentru monitorizare şi control al zonelor în care existaemisii provenind din industria dioxidului de titan1. Eliminarea deşeurilor trebuie să se efectueze cu respectarea art. 5(1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. Operaţiunile de monitorizare sunt realizate periodic de către unul sau mai multe organisme recunoscute de autoritatea competentă de mediu.2. Operaţiunile de deversare, stocare, evacuare, injectare, imersie, descărcare, a deşeurilor, trebuie însoţite de monitorizarea deşeurilor şi de supravegherea şi controlul zonelor asupra cărora se face simtit impactul deşeurilor provenite din industria dioxidului de titan, sub aspect fizic, chimic, biologic şi ecologic. a) Monitorizarea deşeurilor - se efectuează verificarea cantităţii, compoziţiei şi toxicitatii deşeurilor b) Monitorizarea mediului - în cazul stocării, evacuarii sau injectarii, monitorizarea include teste care să ateste ca apele subterane şi de suprafaţa nu sunt contaminate. Prin aceste teste se determina valori pentru:- aciditate- conţinut de fier- conţinut de calciu- conţinut de metale toxice (solubile şi în suspensie), dacă exista.Dacă este necesar se vor efectua teste prin care să se determine orice efecte adverse asupra structurii solului, o evaluare generală a ecologiei zonei din vecinătatea punctului de evacuare, stocare sau injectare. c) Parametrii de mediu care se determina pentru metoda de eliminare prin stocare şi/sau depozitare la suprafaţa sunt cei prezentaţi în anexa:┌────────────────────────┬───────────────────────────┬──────┬──────────────────┐│ Componente de │ Parametri ai căror │Frec- │Metode de măsurare││ mediu │ determinare este │venta │ de referinţa ││ ├───────────────┬───────────┤anuală│ ││ │ obligatorie │facultativă│ │ │├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│1. Ape de suprafaţa │pH (unitate pH)│ │1 │Electrometrie. ││nefiltrate, în jurul │ │ │ │Măsurarea se ││sitului, în zona de │ │ │ │va efectua ││influenţa a stocării şi │ │ │ │concomitent cu ││într-un punct aflat în │ │ │ │esantionarea ││afară acestei zone │ │ │ │ ││(1), (2), (3) ├───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│ │SO(4)(4)(mg/l) │ │ 1 │- gravimetrie ││ │ │ │ │- complexometrie ││ │ │ │ │ a EDTA ││ │ │ │ │-spectrofotometrie││ │ │ │ │ de absorbţie ││ │ │ │ │ moleculara ││ ├───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│ │Ti(5) (mg/l) │V,Mn,Ni,Zn │ 1 │Spectrometrie de ││2. Ape subterane │ │(mg/l) │ │absorbţie atomica ││nefiltrate, în jurul ├───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│sitului, inclusiv, dacă │Fe(6) (mg/l) │Cr (mg/l) │ 1 │- Spectrometrie de││este cazul, │ │ │ │ absorbţie atomica││conductele de │ │ │ │-spectrofotometrie││evacuare a acestora │ │ │ │ de absorbţie ││(1), (2) │ │ │ │ moleculara ││ ├───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│ │Ca (mg/l) │ │ 1 │-Spectrometrie ││ │ │ │ │ de absorbţie ││ │ │ │ │ atomica ││ │ │ │ │-Complexometrie ││ ├───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│ │ │Cu,Pb(mg/l)│ 1 │-Spectrometrie ││ │ │ │ │ de absorbţie ││ │ │ │ │ atomica ││ │ │ │ │-Polarografie ││ ├───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│ │Cl(5) │ │ 1 │Titrimetrie ││ │ │ │ │(metoda Mohr) │├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────┼──────────────────┤│Împrejurimile sitului │referitoare la:│ │ 1 │Metode - examinare││de stocare şi │-topografia şi │ │ │vizuala ││depozitare │ gestionarea │ │ │ ││ │ sitului │ │ │ ││ │-efectul asupra│ │ │ ││ │ subsolului │ │ │ ││ │-ecologia │ │ │ ││ │ sitului │ │ │ │└────────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────┴──────────────────┘-------------- (1) Esantionarile se vor efectua în aceeaşi perioadă a anului. (2) În cadrul controlarii apelor de suprafaţa şi a apelor subterane, o atenţie deosebită se va acorda eventualelor cantităţi provenite din apele de scurgere de pe aria de stocare a deşeurilor. (3) Esantioanele se vor preleva, dacă este posibil, la 50 cm adancime faţă de suprafaţa apei. (4) Determinare obligatorie în cazul în care stocul sau depozitul conţin deşeuri provenite din procedeul cu sulfat. (5) Determinare obligatorie în cazul în care stocul sau depozitul conţin deşeuri provenite din procedeul cu clor. (6) Inclusiv determinarea Fe pe filtrat (materii în suspensie).3. Operaţiunile de monitorizare se realizează de către titularul activităţii şi se controlează periodic de către autorităţile competente.4. Pentru asigurarea calităţii mediului, trebuie să se efectueze prelevări de esantioane, din zonele afectate, pentru măsurători de parametri specifici. Aceleaşi prelevări trebuie efectuate şi în zonele invecinate considerate neafectate, ţinând cont de condiţiile locale ale acestor zone şi de condiţiile de eliminare - intermitenta sau continua - a deşeurilor respective.5. Dacă normele de calitate a mediului o impun, în anumite situaţii autoritatea competentă de protecţia mediului poate stabili necesitatea determinării parametrilor suplimentari6. Dacă nu are loc o deteriorare semnificativă a calităţii mediului, se micşorează frecventa de analiza a parametrilor de mediu; dacă, ulterior, se constata o deteriorare semnificativă a calităţii mediului din cauza deşeurilor, se va mari din nou frecventa de analiza.7. În cazul în care rezultatele monitorizarii mediului şi a deşeurilor nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în autorizaţie, autoritatea competentă de mediu dispune luarea de măsuri adecvate pentru remedierea situaţiilor, inclusiv suspendarea activităţii.8. Dacă poluarea are efecte semnificative pe teritoriul altei tari, se aplică prevederile Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.9. Procedura specifică de monitorizare cuprinzând: locurile exacte de prelevare, distanta dintre locul de prelevare şi punctul cel mai apropiat de eliminare a poluantului, adâncimea sau înălţimea de la care trebuie prelevate esantioanele, frecventa optima de prelevare, laboratoare acreditate, tipuri de recipienţi în care se păstrează esantioanele, transportul şi stocarea esantioanelor, pregătirea esantioanelor în vederea analizei, teste de toxicitate privind structura solului, se elaborează de către autoritatea centrala de protecţia mediului şi se adoptă prin ordin al ministrului acestei autorităţi la o dată ulterioară intrării în vigoare a prezentului ordin.10. Procedura de control a măsurătorilor de referinţa pentru evacuarile de SO(x) în atmosfera este:- cantităţile de SO(2), SO(3) şi de picaturi acide, exprimate în echivalent SO(2), deversate de instalaţiile de producere a dioxidului de titan, sunt calculate ţinând cont de volumul gazos evacuat în timpul operaţiilor specifice şi de concentraţia medie de SO(2)/SO(3) masurata în acel timp;- debitul şi concentraţia de SO(2)/SO(3) trebuie să fie determinate în aceleaşi condiţii de temperatura şi umiditate.  +  Anexa 3 OBIECTIVEprivind reducerea şi eliminarea finala a poluariiprovocate de deşeurile din industria dioxidului de titan1. Obiective generale: a) se încurajează prevenirea, reciclarea şi prelucrarea deşeurilor, extragerea de materii prime şi orice alte procese destinate refolosirii deşeurilor2. Obiective specifice: a) este interzisă imersia tuturor deşeurilor solide, puternic acide, de tratare, slab acide sau neutralizate, definite în Anexa 3 A; b) este interzisă evacuarea deşeurilor în apele interioare de suprafaţa, apele interioare litorale şi apele teritoriale; c) este interzisă injectarea în subteran a deşeurilor provenite din industria dioxidului de titan; d) toate deşeurile care provin din industria dioxidului de titan şi, în special, deşeurile supuse interzicerii evacuarii în apa sau în atmosfera, sunt:- evitate sau reutilizate, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic şi economic;- reutilizate sau eliminate fără risc pentru sănătatea umană sau prejudiciu adus mediului. Aceasta prevedere se aplică şi pentru deşeurile care rezultă din refolosirea sau tratarea deşeurilor susmenţionate.3. Obligaţiile titularului în conformitate cu prevederile Capitolului III din Ordonanţa de Urgenta nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată prin Legea nr. 645/2002 şi cu Art. 79 (f)(i) şi Art. 80 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 republicată (Monitorul Oficial nr. 17/2000), completată prin Ordonanţa de Urgenta nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 (Monitorul Oficial nr. 465/28.06.2002) şi aprobată prin Legea nr. 294/2003.  +  Anexa 3A SEMNIFICATIAunor termeni în funcţie de procedeul deobţinere a dioxidului de titan1. în cazul utilizării procedeului cu sulfat: a) deşeuri de tratare - saruri de filtrare, namoluri şi deşeuri lichide provenite de la tratarea (concentrarea sau neutralizarea) deşeurilor puternic acide cu conţinut de diferite metale grele, neincluzand deşeurile neutralizate, filtrate sau decantate, cu urme de metale grele şi care înainte de orice dilutie au o valoare a pH-ului mai mare de 5,5. b) deşeuri neutralizate - lichide cu urme de metale grele, cu o valoare a pH-ului mai mare de 5,5, obţinute direct prin filtrarea şi decantarea deşeurilor puternic sau slab acide, care au fost tratate în vederea reducerii aciditatii lor şi a conţinutului în metale grele; c) deşeuri puternic acide- soluţii mama care rezultă din faza de filtrare după hidroliza soluţiei de sulfat de titanil, care amestecate cu deşeuri slab acide conţin mai mult de 0,5% acid sulfuric liber şi diferite metale grele;- de asemenea, deşeuri puternic acide care au fost diluate până la o concentraţie de 0,5 %, sau mai puţin, de acid sulfuric liber; d) deşeuri slab acide - apele de spalare, apele de răcire, apele de condensare, alte namoluri şi deşeuri lichide în afară de cele enumerate, care conţin 0,5%, sau mai puţin, acid sulfuric liber; e) deşeuri solide - reziduurile de minereuri insolubile care nu sunt dizolvate de acidul sulfuric în timpul procesului de fabricaţie;- sulfatul de fier cristalizat [FeSO(4) -7H(2)O]; f) pulberi - toate tipurile de pulberi care provin din instalaţiile de producţie, în special pulberile de minereu şi de pigment; g) SO(x) - bioxidul şi trioxidul de sulf, în stare gazoasa, rezultaţi în diferite faze ale procesului de fabricaţie şi tratare interna a deşeurilor inclusiv picaturile de acid antrenate de gaze.2. în cazul utilizării procedeului cu clor: a) clor - clorul gazos care provine de la diferitele etape ale procesului de fabricaţie; b) deşeuri de tratare - saruri de filtrare, namoluri şi deşeuri lichide provenite de la tratarea (concentrarea sau neutralizarea) deşeurilor puternic acide cu conţinut diferit de metale grele, neincluzand deşeurile neutralizate, filtrate sau decantate, cu urme de metale grele şi care înainte de orice dilutie au o valoare a pH-ului mai mare de 5,5 c) deşeuri neutralizate - lichide cu urme de metale grele, cu o valoare a pH-ului mai mare de 5,5, obţinute direct prin filtrarea şi decantarea deşeurilor puternic sau slab acide, care au fost tratate în vederea reducerii aciditatii lor şi a conţinutului în metale grele; d) deşeuri puternic acide - desfeuri care conţin mai mult de 0,5% acid clorhidric liber şi diferite metale grele;- de asemenea, deşeuri puternic acide care au fost diluate până la o concentraţie de 0,5 %, sau mai puţin, de acid clorhidric liber; e) deşeuri slab acide - apele de spalare, apele de răcire, apele de condensare, alte namoluri şi deşeuri lichide în afară de cele enumerate, care conţin 0,5%, sau mai puţin, acid clorhidric liber; f) deşeuri solide - reziduurile de minereuri insolubile care nu sunt dizolvate de clor în timpul procesului de fabricaţie;- cloruri metalice şi hidroxizi metalici (materii de filtrare) care provin, sub forma solida, din fabricarea tetraclorurii de titan;- reziduuri de cocs care provin din fabricarea tetraclorurii de titan; g) pulberi - toate tipurile de pulberi care provin din instalaţiile de producţie, în special pulberile de minereu, de pigment şi de cocs;3. pentru procedeul cu sulfat şi pentru cel cu clor: a) imersie - orice evacuare deliberata a substanţelor şi materialelor din nave şi aeronave în apele interioare de suprafaţa, sau marine (litorale sau teritoriale). Expresia "nave şi aeronave" semnifica vapoare şi aeronave de orice tip. Aceşti termeni acoperă aparatele cu perna de aer, construcţiile flotante, dacă sunt sau nu şi platforme fixe sau flotante.----------