LEGEA nr. 22 din 21 martie 1995bugetului de stat pe anul 1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 martie 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului, repartizate, în principal, pentru realizarea acţiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apararii tarii, ordinii publice şi infaptuirii justiţiei, autoritatea publică, finantarea unor investitii şi activităţi de interes strategic, stimularea producătorilor agricoli, asigurarea protectiei şi refacerii mediului înconjurător, asigurarea masurilor de protecţie sociala aprobate pentru populatie, realizarea programelor de cercetare. (2) Bugetul de stat pe anul 1995 se stabileste la venituri în suma de 14.684,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 16.616,7 miliarde lei, cu un deficit de 1.932,4 miliarde lei. (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1995, desfăşurată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, se prezinta în anexa nr. 1. (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1995, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezinta în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).----------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzeaza celor interesati.  +  Articolul 2 (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în suma de 14.675,8 miliarde lei şi venituri din capital în suma de 8,5 miliarde lei. (2) În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în suma de 14.433,6 miliarde lei, din care 7.876,9 miliarde lei reprezinta impozitele directe şi 6.556,7 miliarde lei impozitele indirecte. (3) Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 4.284,4 miliarde lei şi din impozitul pe salarii în suma de 3.512,7 miliarde lei. (4) În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se stabilesc în suma de 5.018,0 miliarde lei, iar taxele vamale în suma de 849,7 miliarde lei. (5) Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 242,2 miliarde lei şi provin din: varsaminte din profitul net al regiilor autonome în suma de 76,0 miliarde lei, varsaminte de la instituţiile publice în suma de 72,9 miliarde lei şi diverse venituri în suma de 93,3 miliarde lei. (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în suma de 5,5 miliarde lei şi din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale în suma de 3,0 miliarde lei.  +  Articolul 3Impozitele, taxele şi alte venituri, precum şi actele normative care le reglementeaza, în baza cărora se fac încasări în anul 1995 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 4 (1) Incasarea impozitelor, a taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale pe anul 1995 se efectueaza în conformitate cu prevederile din actele normative care reglementeaza aceste resurse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) Pentru anul 1995, Banca Naţionala a României calculeaza şi datorează impozitul pe profit în cota prevăzută de reglementarile în vigoare, aplicata asupra veniturilor rămase după scaderea cheltuielilor deductibile potrivit legii, inclusiv a sumelor destinate pentru subventionarea dobanzilor aferente creditelor bancare acordate pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populatiei şi a stocurilor pentru programul energetic naţional, în perioada de toamna-iarna 1994-1995. (3) Organizaţiile de nevazatori şi de invalizi, asociaţiile persoanelor handicapate şi unitatile economice ale acestora, precum şi asociaţiile de binefacere se scutesc de plată impozitului pe profit. (4) Contribuabilii, altii decat cei menţionaţi la alineatul precedent, cu un numar de peste 250 de salariati, care au creat locuri de muncă protejate, special organizate, şi care angajează cel puţin 3% persoane care, potrivit legii, sunt considerate handicapate sub aspectul capacităţii lor fizice şi intelectuale, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit, proportional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariatilor angajaţi. (5) Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, realizate de unitatile aparţinând cultelor religioase, sunt scutite de plată impozitului pe profit. (6) Se mentin prevederile art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventii.  +  Articolul 5 (1) În structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1995 se prezinta astfel:
    CHELTUIELI - TOTAL din care:- miliarde lei -
    16.616,7
    1.Cheltuieli curente din acestea:14.303,8
      a) cheltuieli de personal4.740,7
      b) cheltuieli materiale şi servicii2.392,5
      c) subvenţii şi transferuri5.581,5
      d) dobânzi aferente datoriei publice1.558,2
      e) sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve30,9
    2.Cheltuieli de capital din acestea:2.096,0
      a) cheltuieli pentru investiţii2.024,3
      b) cheltuieli pentru rezervele materiale naţionale şi de mobilizare71,7
    3.Împrumuturi de acordat115,7
    4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora din care:101,2
      a) rambursări de credite externe44,9
      b) plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe56,3
  (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1995 reprezinta limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate. (3) În vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate, în anul 1995, ordonatorii principali de credite nu vor putea depăşi numărul mediu de personal prevăzut în anexa nr. 3. Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevăzute în bugetele ordonatorilor de credite pe anul 1995, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
   +  Articolul 6Cheltuielile pentru actiunile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 4.626,4 miliarde lei, din care 2.778,2 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 534,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.014,1 miliarde lei pentru alocatii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice şi transferuri, 244,6 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 55,5 miliarde lei pentru rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora.  +  Articolul 7Cheltuielile pentru invatamant finantate de la bugetul de stat sunt în suma de 2.053,2 miliarde lei, din care 1.624,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 256,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 73,9 miliarde lei subventii şi transferuri, 98,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 0,3 miliarde lei plati de dobanzi şi comisioane aferente creditelor externe.  +  Articolul 8Cheltuielile pentru sănătate finantate de la bugetul de stat sunt în suma de 1.502,3 miliarde lei, din care 1.141,9 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 185,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 119,9 miliarde lei cheltuieli de capital şi 55,2 miliarde lei pentru rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora.  +  Articolul 9Cheltuielile pentru cultura şi arta finantate de la bugetul de stat sunt în suma de 176,7 miliarde lei.  +  Articolul 10Cheltuielile pentru activitatea sportiva şi de tineret finantate de la bugetul de stat sunt în suma de 52,7 miliarde lei.  +  Articolul 11Cheltuielile pentru gospodaria comunala şi locuinte se stabilesc în suma de 217,2 miliarde lei.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile pentru apararea tarii se stabilesc în suma de 1.772,7 miliarde lei. (2) Pentru participarea armatei române în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace şi la operaţiunile de mentinere a pacii se stabilesc cheltuieli în suma de 13,0 miliarde lei. (3) Veniturile realizate din operaţiunile de mentinere a pacii se virează la bugetul de stat. Se autorizeaza Ministerul Finanţelor să efectueze, trimestrial, majorarea veniturilor bugetului de stat şi a cheltuielilor privind datoria publică cu sumele încasate din operaţiunile de mentinere a pacii.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru ordinea publică se stabilesc în suma de 1.021,2 miliarde lei. (2) Din sumele în lei şi în valută încasate, potrivit legii, din amenzi şi confiscari de sume şi bunuri de către personalul unităţilor de politie, pompieri şi jandarmi, o cota de 15% se va retine de Ministerul de Interne, ca mijloace extrabugetare, pentru a fi folosite la finantarea cheltuielilor de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice.  +  Articolul 14Cheltuielile pentru Serviciul Roman de Informaţii se stabilesc în suma de 108,5 miliarde lei.  +  Articolul 15 (1) Veniturile în lei şi în valută încasate de Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne şi celelalte componente ale fortelor armate din valorificarea în tara şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din diferite prestări de servicii, vor fi reţinute integral de către acestea pentru finantarea cheltuielilor de capital. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor raporta prin darile de seama trimestriale şi anuale modul de constituire a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor menţionate mai sus.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 862,7 miliarde lei. Din totalul acestor cheltuieli se stabilesc: a) 21,1 miliarde lei pentru Senat şi 113,7 miliarde lei pentru Camera Deputatilor.Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor care au generat veniturile respective. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii; b) 9,6 miliarde lei pentru Presedintia României şi 508,8 miliarde lei pentru organele autorităţii executive, din care 29,3 miliarde lei pentru Guvern şi 479,5 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; c) 167,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească; d) 35,7 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 1,0 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 1,7 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ şi 4,0 miliarde lei pentru Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 4.762,3 miliarde lei, din care: 242,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 662,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.777,1 miliarde lei pentru subventii şi transferuri, 943,3 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 115,7 miliarde lei împrumuturi de acordat pentru realizarea unor operaţiuni de cooperare economica internationala şi 21,0 miliarde lei plati de dobanzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Cheltuielile bugetului de stat pentru actiunile economice cuprind: a) 1.704,7 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, ape şi mediul înconjurător, irigatii, desecari şi combaterea eroziunii solului, susţinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, cheltuieli de capital; b) 770,9 miliarde lei pentru subventii pe produse din sectorul extractiv, iar pentru cheltuieli de capital 428,4 miliarde lei; c) 86,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrarilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG-China, reprezentand ratele scadente în anul 1995 la creditul fără dobânda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970; d) 883,6 miliarde lei pentru transferuri privind activităţi în domeniul drumurilor naţionale şi podurilor, infrastructurii cailor ferate, administrarii aeroporturilor, navigatiei, subventii pentru transportul în comun cu metroul şi pentru transportul de calatori şi marfuri în Delta Dunarii, precum şi cheltuieli de capital în transporturi şi comunicatii; e) 71,7 miliarde lei pentru constituirea stocurilor la rezerva materiala naţionala şi pentru rezerva de mobilizare.  +  Articolul 18 (1) Pentru finantarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea unor programe prioritare de cercetare stiintifica fundamentala şi aplicativa se aloca suma de 442,9 miliarde lei. Repartizarea fondurilor pe programe de cercetare se va face în condiţiile legii, cu consultarea reprezentantilor patronatului de ramura şi a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, în scopul asigurarii aplicarii de către agentii economici a rezultatelor cercetării pentru stimularea modernizarii şi retehnologizarii productiei. (2) În vederea stimularii agentilor economici în procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca, în completarea surselor proprii, fonduri din bugetul Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei, în limita de până la 20% din cheltuielile totale ocazionate de aplicarea în practica a acestora. Alocarea fondurilor din bugetul ordonatorului principal de credite se va efectua pe bază de contracte de cofinantare incheiate între Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei şi agentii economici.  +  Articolul 19Cheltuielile pentru prospectiunile şi lucrarile geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi se stabilesc în suma de 81,3 miliarde lei.  +  Articolul 20 (1) În cadrul cheltuielilor bugetului de stat se stabileste suma de 221,1 miliarde lei, reprezentand alocatii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice subordonate, la care finantarea cheltuielilor de functionare şi investitii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi din alocatii acordate de la buget. (2) Veniturile proprii, alocatiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor institutii publice sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecarui minister. (3) În bugetul de stat s-a stabilit, pentru sprijinirea cultelor religioase, suma de 28,8 miliarde lei, din care 25,8 miliarde lei indemnizatii pentru completarea salariilor personalului unităţilor de cult şi 3,0 miliarde lei pentru construirea, repararea, restaurarea şi conservarea lacasurilor de cult.  +  Articolul 21 (1) Cheltuielile pentru datoria publică se stabilesc în suma de 1.558,2 miliarde lei, din care 1.499,2 miliarde lei dobanzi la datoria publică interna, 16,6 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat şi 42,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garantiilor acordate de stat în condiţiile legii. (2) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze, în condiţiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publică, împrumuturi pentru finantarea deficitului bugetului de stat pe anul 1995 în suma de 1.932,4 miliarde lei, precum şi pentru refinantarea datoriei publice interne ale carei rate sunt scadente în anul 1995. (3) În anul 1995, ratele pentru datoria publică interna preluata în condiţiile Legii nr. 7/1992, scadente până la finele anului respectiv, se vor rambursa integral sau parţial din sursele financiare rezultate din vanzarea acţiunilor pe care statul le detine la societăţile comerciale, în suma de 19,0 miliarde lei, stabilite şi aprobate cu aceasta destinatie de Fondul Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 22 (1) În anul 1995, cheltuielile destinate stimularii productiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 75,0 miliarde lei, din care: a) 65,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobanzii la creditele pe termen scurt şi mediu acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de masini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în strainatate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1994 şi 1995, potrivit prevederilor legale; b) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1995. (2) Eliberarea sumelor prevăzute în bugetul de stat pentru stimularea productiei de export şi a exportului se face de către Ministerul Finanţelor intr-o singura transa, pentru constituirea, la Banca de Export-Import a României - S.A., a fondurilor pentru stabilizarea ratei dobanzii şi asigurarea creditelor de export, pe baza programului anual de sprijin al comerţului exterior în numele şi în contul statului, aprobat de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior.  +  Articolul 23La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizeaza, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de interventie la dispoziţia Guvernului, în suma de 8,0 miliarde lei, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale; b) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 20,9 miliarde lei, care se foloseşte pentru finantarea unor acţiuni şi sarcini noi intervenite în cursul anului; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova, în suma de 2,0 miliarde lei.  +  Articolul 24 (1) În vederea încadrării în limita aprobata pentru deficitul bugetului de stat, creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, prevăzute pe anul 1995, se blocheaza în proportie de 20% din prevederile anuale. Aceste fonduri pot fi angajate şi utilizate de către ordonatorii principali de credite numai după deblocarea acestora, începând cu trimestrul II/1995, pentru unele lucrari prioritare de investitii, şi începând cu trimestrul III/1995 pentru celelalte credite bugetare, cu aprobarea primului-ministru, în functie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat şi pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor. (2) Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent urmatoarele cheltuieli: alocatiile de stat şi alte ajutoare pentru copii; pensiile, ajutoarele şi indemnizatiile acordate potrivit legii; bursele pentru elevi şi studenti; cheltuielile de personal, cu excepţia cheltuielilor de deplasari, detasari şi transferari; dobanzile aferente datoriei publice; sumele prevăzute în pozitii globale ca rezerve; sumele destinate promovarii şi sprijinirii exportului; rambursarile de credite externe şi plăţile de dobanzi şi comisioane aferente.  +  Articolul 25 (1) În anul 1995, din impozitul pe salarii se vor stabili şi se vor incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentand 1.109,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care: a) 1.031,1 miliarde lei repartizate pe judete, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov; b) 78,0 miliarde lei, suma rezervata pentru ajutorul social care se va repartiza prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii. (2) În anul 1995 se acordă transferuri din bugetul de stat la bugetele locale în suma de 1.100,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu urmatoarele destinatii: a) asigurarea protectiei sociale vizand energia termica livrata populatiei, la care prin cumularea pretului cu ridicata al producătorilor cu tariful de distribuţie se depăşeşte nivelul maxim al pretului de livrare stabilit pentru populatie, cu excepţia pretului cu ridicata al energiei termice livrate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" în calitate de producător, precum şi asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de calatori, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite în completare şi din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii; b) cheltuieli de capital la obiective şi lucrari de investitii în continuare sau noi, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii şi a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele locale. (3) Consiliile locale şi judetene vor asigura cu prioritate, din transferurile aprobate pentru cheltuielile de capital, resursele financiare necesare finalizarii şi continuarii lucrărilor respective, corelat cu duratele de execuţie aprobate. (4) Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale avute în vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat pe anul 1995 sunt cuprinse în anexa nr. 8.  +  Articolul 26 (1) Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodarie, cele pentru reparatii curente şi capitale aferente unităţilor de invatamant preuniversitar, cheltuielile materiale şi cele privind prestarile de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, precum şi cheltuielile totale pentru asistenţa sociala, ale caror limite minime pe acţiuni sunt cuprinse în anexa nr. 9, se vor asigura, pentru instituţiile publice respective, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se afla acestea. (2) Categoriile de institutii publice şi de acţiuni din domeniile învăţământului preuniversitar, sănătăţii şi asistentei sociale, ale caror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale în condiţiile alineatului precedent, sunt cuprinse în anexa nr. 10. (3) Veniturile realizate, potrivit dispoziţiilor legale, de către instituţiile de invatamant preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 10, rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor materiale şi a prestarilor de servicii, potrivit bugetului fondului special de venituri şi cheltuieli aprobat fiecarei institutii publice de către Ministerul Învăţământului prin inspectoratele scolare teritoriale. (4) Veniturile realizate în condiţiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătăţii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, de către instituţiile de sănătate prevăzute în anexa nr. 10, rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate pentru finantarea unor cheltuieli materiale, prestări de servicii şi dotari ale acestora, potrivit bugetului fondului special de venituri şi cheltuieli aprobat fiecarei institutii publice de către Ministerul Sănătăţii, prin directiile sanitare teritoriale.  +  Articolul 27Sumele defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite şi aprobate potrivit anexei nr. 5 şi anexei nr. 6, precum şi limitele de cheltuieli aprobate pentru invatamant, sănătate şi asistenţa sociala cuprinse în anexa nr. 9 la prezenta lege se repartizeaza, în cadrul sumelor aprobate pe total judet, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, judete, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov pentru bugetele proprii ale acestora de către consiliile locale şi judetene, în conformitate cu competentele lor legale, pe baza proiectului bugetului fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit în condiţii de autonomie, împreună cu organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 28 (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, în functie de derularea procesului investitional şi de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la 31 octombrie 1995, modificari valorice în listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia majorarii pozitiei de "dotari independente", cu incadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv. (2) Listele de investitii anexe la bugetul local, precum şi modificarea acestora în condiţiile alineatului precedent se aproba de către fiecare autoritate publică locala, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 29 (1) În completarea prevederilor cuprinse în bugetul de stat, parte din cheltuielile necesare funcţionarii şi dezvoltării unor activităţi de invatamant şi cultura, pentru elevi şi studenti, se finanţează din veniturile proprii realizate, în condiţiile prevederilor legale, de către instituţiile de invatamant, constituindu-se Fondul special pentru invatamant, care, în anul 1995, se stabileste, la venituri şi la cheltuieli, potrivit anexei nr. 11. (2) Din Fondul special pentru invatamant se pot aloca sume cantinelor studentesti în vederea aprovizionarii de iarna cu unele produse alimentare, pe bază de convenţie, al carei continut se aproba de către Guvern. Sumele alocate ca avansuri se restituie pe măsura consumarii stocurilor, potrivit convenţiilor incheiate, dar nu mai tarziu de finele anului scolar respectiv.  +  Articolul 30Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate, pe anul 1995, constituit în baza Legii nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 12.  +  Articolul 31 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, pe anul 1995, stabilite în baza Legii nr. 53/1992, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) Sumele ce se vor incasa în anul 1995 din restantele anilor anteriori, precum şi eventualul sold ramas neutilizat la 31 decembrie 1994 se vor utiliza pentru restituirea imprumuturilor primite de la trezoreria statului în anul 1994 şi pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Fondului de risc şi accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate.  +  Articolul 32Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1995, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, sunt prevăzute în anexa nr. 14.  +  Articolul 33Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1995, stabilite în baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, sunt cuprinse în anexa nr. 15.  +  Articolul 34Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, pe anul 1995, constituit în baza Legii nr. 13/1994, sunt prevăzute în anexa nr. 16.  +  Articolul 35 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, pe anul 1995, se stabilesc în suma de 1,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 17. (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguratilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate de societăţile de asigurare din activitatea de asigurare, cu excepţia asigurarilor de viaţa. (3) Fondul special pentru protejarea asiguratilor se utilizeaza pentru plata despăgubirilor datorate în caz de faliment al societatilor de asigurare. (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor se face de către Ministerul Finanţelor prin Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, iar eventualele disponibilitati rămase nefolosite la finele anului se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. Ministerul Finanţelor va elabora norme referitoare la constituirea fondului, termenele de varsare, penalitatile de intarziere, utilizarea şi gestionarea acestui fond.  +  Articolul 36Soldul bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare constituit potrivit art. 2 şi 3 din Legea nr. 67/1993, ramas neconsumat la data de 31 decembrie 1994, precum şi sumele ce se vor incasa în cursul anului 1995 din restantele anilor anteriori la acest fond se vor utiliza, potrivit anexei nr. 18, de către Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, în anul 1995, pentru restituirea imprumuturilor primite în anul 1994 de la trezoreria statului, precum şi pentru finantarea unor cheltuieli de natura celor prevăzute în Legea nr. 67/1993.  +  Articolul 37Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru pensia suplimentara a pensionarilor militari, pe anul 1995, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, sunt prevăzute în anexa nr. 19.  +  Articolul 38 (1) Regiile autonome şi societăţile comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli, care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum şi pentru scolile pe care le au sub patronaj. (2) În limita cotei prevăzute la alin. (1), unitatile menţionate pot aloca sume şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de: procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariatilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate în gospodariile proprii datorita calamitatilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile. (3) Veniturile de natura celor menţionate la alin. (2) din prezentul articol, realizate de salariati, nu se supun impozitarii.  +  Articolul 39 (1) Agentii economici platitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor şi cheltuielilor aferente, inclusiv accizele. (2) În cazul regiilor autonome, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba, după caz, de către Guvern, consiliile locale sau judetene, o dată cu bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor respective.  +  Articolul 40 (1) În cazul neachitarii în termenele legale a impozitelor, taxelor şi a altor varsaminte obligatorii datorate, potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, organele fiscale ale Ministerului Finanţelor şi alte organe cu atribuţii în acest sens, potrivit legii, vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea acestora. (2) În vederea realizării creanţelor statului, prevăzute la alin. (1), pe calea executarii silite, organele fiscale ale Ministerului Finanţelor şi celelalte organe abilitate în acest sens, potrivit legii, pot dispune decontarea sumelor respective prin introducerea de dispozitii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare le onoreaza fără acceptul debitorilor, în ordinea de prioritate stabilita de lege. (3) Pentru sumele datorate cu orice titlu bugetelor menţionate la alin. (1), în scopul onorarii titlurilor executorii, se va actiona şi asupra disponibilului în valută. (4) În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeasi zi, organele bancare vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în conturile debitorului, până la lichidarea creanţelor sau până la începerea urmaririi silite asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor. (5) Împotriva masurilor de executare silita aplicate de organele fiscale, debitorii pot introduce contestatii la judecatoria competenţa, potrivit Codului de procedura civila. (6) Executarea silita va fi precedata de o somatie de plată, care va fi comunicata debitorului cu 3 zile înainte de ziua fixata pentru executare. Aceasta somatie va cuprinde, în mod obligatoriu, datele de identificare a debitorului, sumele datorate pe fiecare categorie de venit bugetar sau venit al bugetelor fondurilor speciale, cu menţionarea, după caz, a majorarilor de intarziere aferente, calculate şi evidentiate până la data comunicarii somaţiei.  +  Articolul 41În anul 1995, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci va putea utiliza o cota de 30% din veniturile în lei şi în valută, obtinute din inregistrarea naţionala de marci şi denumiri de origine, din examinarea de marci internationale, din taxele pentru cererile de brevet de inventie şi pentru brevetele de inventie, cat şi din taxele pentru desenele şi modelele industriale, pentru realizarea activităţilor legate de dotarea tehnica a bazei de date informatizate, pentru organizarea de saloane sau expozitii de inventii în tara, participarea la acţiuni similare din afara tarii, precum şi pentru premierea celor mai valoroase solutii tehnice prezentate.  +  Articolul 42 (1) Pentru sprijinirea activităţii organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale se aloca, în anul 1995, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 2.820 milioane lei. Suma alocata este destinata sa acopere parţial cheltuielile ocazionate de: functionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, acţiuni culturale, stiintifice, simpozioane şi alte asemenea manifestari organizate în tara, precum şi pentru unele acţiuni în strainatate. (2) Din suma de 2.820 milioane lei prevăzută la alin. (1), 2.520 milioane lei vor fi folosite pentru activităţile de la alin. (1), iar suma de 300 milioane lei pentru finantarea unor programe şi proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei". (3) Pentru sprijinirea activităţii românilor din afara granitelor tarii se aloca, în anul 1995, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 2.300 milioane lei. (4) Pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare se aloca, în anul 1995, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 1.500 milioane lei. (5) Pentru realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, în situaţii justificate, din sumele alocate la capitolul "Cultura şi arta", Secretariatul General al Guvernului poate efectua cheltuieli prin institutii publice, asociaţii sau alte persoane juridice, pe bază de selecţie a ofertelor de pret, cu respectarea criteriilor de eficienta economica. (6) Modul de repartizare şi utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute în prezentul articol se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, Consiliului pentru Minoritatile Naţionale, Comitetului Permanent al Congresului Spiritualitatii Romanesti şi a altor institutii interesate, după caz.  +  Articolul 43Disponibilitatile banesti, din activitatea anului curent, precum şi din anii anteriori, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi la bugetul Fondului pentru plata pensiei suplimentare se vor pastra în trezoreria statului, la care se vor calcula şi se vor bonifica dobanzi, potrivit reglementarilor legale.  +  Articolul 44Încasările din restituirea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judetean, municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, după caz, în care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmări incasarea acestor sume, potrivit convenţiilor incheiate cu corpurile gardienilor publici.  +  Articolul 45 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1995, de sub autoritatea ministerelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, la propunerea acestora, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Consiliile locale şi consiliile judetene vor definitivă şi vor aproba bugetele locale şi bugetele regiilor autonome din subordine în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 46Pentru punerea în aplicare a masurilor de accelerare a procesului de restructurare şi de reforma a sectorului economic, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontarilor în economie, Guvernul este autorizat ca, în limita sumei care se va conveni cu Fondul Monetar International, sa includa în bugetul de stat pe anul 1995 o pozitie distincta - fondul de redresare financiară - din care se vor efectua cheltuieli de natura celor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995, cu reflectarea corespunzătoare în bugetul rectificativ.  +  Articolul 47Guvernul este autorizat ca, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, sa aprobe, prin hotărâre, actiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se vor putea efectua plati în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile şi limitele care se vor folosi în acest scop, în vederea accelerarii procesului investitional, îmbunătăţirii infrastructurii în transporturi, precum şi pentru achizitii de bunuri, realizari de lucrari sau prestări de servicii şi executarea contractelor de cercetare stiintifica.  +  Articolul 48Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1995 ca urmare a schimbarilor intervenite în evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptarii legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Articolul 49Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi Senat, în sedinta comuna din 1 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELECAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEPRESEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr.OLIVIU GHERMANBucureşti, 21 martie 1995.Nr. 22.  +  Anexa 1BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995
          - mii lei -
      Bugetul de stat pe anul 1995Intrări de credite externe pe anul 1995Total (3=1+2)
    A123
    I. VENITURI - TOTAL14.684.250.000   14.684.250.000
    A. Venituri curente14.675.750.000   14.675.750.000
    1. Venituri fiscale14.433.530.000   14.433.530.000
    1.1. Impozite directe7.876.850.000   7.876.850.000
    Impozitul pe profit4.284.400.000   4.284.400.000
    Impozitul pe salarii3.512.750.000   3.512.750.000
    Impozitul pe salarii - total4.621.800.000   4.621.800.000
    Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-1.109.050.000   -1.109.050.000
    Alte impozite directe79.700.000   79.700.000
    Impozitul pe dividende la societăţile comerciale78.000.000   78.000.000
    Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor1.200.000   1.200.000
    Alte încasări din impozite directe500.000   500.000
    1.2. Impozite indirecte6.556.680.000   6.556.680.000
    Accize şi impozit pe circulaţie1.255.951.000   1.255.951.000
    Accize733.151.000   733.151.000
    Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale522.800.000   522.800.000
    Taxe vamale849.700.000   849.700.000
    Taxe vamale de la persoane juridice804.700.000   804.700.000
    Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000   45.000.000
    Alte impozite indirecte689.000.000   689.000.000
    Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen548.000.000   548.000.000
    Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc12.000.000   12.000.000
    Taxa de trecere a frontierei126.000.000   126.000.000
    Taxe de compensaţie1.500.000   1.500.000
    Alte încasări din impozite indirecte1.500.000   1.500.000
    Taxa pe valoarea adăugată3.762.029.000*)   3.762.029.000
     
    ___________  *) Nu cuprinde influenţa din importul de ţiţei, efectuat pentru realizarea programului energetic naţional, aferent perioadei septembrie 1993 - aprilie 1994, pentru care Guvernul este autorizat ca, pe baza rezultatelor controlului dispus, să scutească importatorul de la plata taxei pe valoarea adăugată.
           
    2. Venituri nefiscale242.220.000   242.220.000
    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome76.000.000   76.000.000
    Vărsăminte de la instituţiile publice72.900.000   72.900.000
    Taxe de metrologie500.000   500.000
    Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică2.000.000   2.000.000
    Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri5.000.000   5.000.000
    Taxe consulare40.800.000   40.800.000
    Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii1.000.000   1.000.000
    Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal2.500.000   2.500.000
    Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor800.000   800.000
    Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare7.500.000   7.500.000
    Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate1.500.000   1.500.000
    Taxe şi alte venituri din protecţia mediului300.000   300.000
    Alte venituri de la instituţiile publice11.000.000   11.000.000
    Diverse venituri93.320.000   93.320.000
    Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive5.500.000   5.500.000
    Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale Încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/197312.000.000 1.200.000   12.000.000 1.200.000
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi35.000.000   35.000.000
    Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive1.400.000   1.400.000
    Venituri din concesiuni realizate20.000   20.000
    Venituri din penalizări încasate pentru nerespectarea utilizării raţionale a energiei şi gazelor naturale800.000   800.000
    Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.800.000   1.800.000
    Încasări din alte surse19.000.000   19.000.000
    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii16.600.000   16.600.000
    B. Venituri din capital8.500.000   8.500.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului8.500.000   8.500.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice5.500.000   5.500.000
    Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000   3.000.000
    II. CHELTUIELI - TOTAL16.616.694.045420.340.200*)17.037.034.245
     
    ___________  *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
           
    Cheltuieli curente14.303.845.108205.358.75014.509.203.858
    Cheltuieli de personal4.740.671.211568.7504.741.239.961
    Cheltuieli materiale şi servicii2.392.540.13251.227.5002.443.767.632
    Subvenţii şi transferuri5.581.490.565153.562.5005.735.053.065
    Subvenţii pentru instituţiile publice221.066.645   221.066.645
    Subvenţii pe produse şi activităţi823.900.000   823.900.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif829.500.000   829.500.000
    Prime acordate producătorilor agricoli360.150.000   360.150.000
    Transferuri3.346.873.920153.562.5003.500.436.420
    Dobânzi aferente datoriei publice1.558.250.000   1.558.250.000
    Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve30.893.200   30.893.200
    Cheltuieli de capital2.095.994.699214.981.4502.310.976.149
    Împrumuturi115.700.000   115.700.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   115.700.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora101.154.238   101.154.238
    Rambursări de credite externe44.885.985   44.885.985
    Plăţi de dobânzi şi comisioane56.268.253   56.268.253
    Partea I - Cheltuieli social-culturale4.626.445.178243.435.0004.869.880.178
    Cheltuieli curente4.326.356.99051.796.2504.378.153.240
    Cheltuieli de personal2.778.254.485568.7502.778.823.235
    Cheltuieli materiale şi servicii533.990.02751.227.500585.217.527
    Subvenţii şi transferuri1.014.112.478   1.014.112.478
    Subvenţii pentru instituţiile publice109.533.300   109.533.300
    Transferuri904.579.178   904.579.178
    Cheltuieli de capital244.576.238191.638.750436.214.988
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora55.511.950   55.511.950
    Învăţământ2.053.217.1781.137.5002.054.354.678
    Cheltuieli curente1.954.874.378796.2501.955.670.628
    Cheltuieli de personal1.624.368.015568.7501.624.936.765
    Cheltuieli materiale şi servicii256.620.085227.500256.847.585
    Subvenţii şi transferuri73.886.278   73.886.278
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.785.100   8.785.100
    Transferuri65.101.178   65.101.178
    Cheltuieli de capital98.001.500341.25098.342.750
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora341.300   341.300
    Plăţi de dobânzi şi comisioane341.300   341.300
    Sănătate1.502.310.000242.297.5001.744.607.500
    Cheltuieli curente1.327.270.91251.000.0001.378.270.912
    Cheltuieli de personal1.141.941.470   1.141.941.470
    Cheltuieli materiale şi servicii185.329.44251.000.000236.329.442
    Cheltuieli de capital119.868.438191.297.500311.165.938
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora55.170.650   55.170.650
    Rambursări de credite externe27.759.000   27.759.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane27.411.650   27.411.650
    Cultură şi artă176.720.000   176.720.000
    Cheltuieli curente154.036.000   154.036.000
    Cheltuieli de personal11.822.800   11.822.800
    Cheltuieli materiale şi servicii74.125.000   74.125.000
    Subvenţii şi transferuri68.088.200   68.088.200
    Subvenţii pentru instituţiile publice51.918.200   51.918.200
    Transferuri16.170.000   16.170.000
    Cheltuieli de capital22.684.000   22.684.000
    Asistenţă socială24.230.000   24.230.000
    Cheltuieli curente20.207.700   20.207.700
    Cheltuieli de personal122.200   122.200
    Cheltuieli materiale şi servicii17.915.500   17.915.500
    Subvenţii şi transferuri2.170.000   2.170.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice2.170.000   2.170.000
    Cheltuieli de capital4.022.300   4.022.300
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii485.410.000   485.410.000
    Cheltuieli curente485.410.000   485.410.000
    Subvenţii şi transferuri485.410.000   485.410.000
    Transferuri485.410.000   485.410.000
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii331.898.000   331.898.000
    Cheltuieli curente331.898.000   331.898.000
    Subvenţii şi transferuri331.898.000   331.898.000
    Transferuri331.898.000   331.898.000
    Activitatea sportivă şi de tineret52.660.000   52.660.000
    Cheltuieli curente52.660.000   52.660.000
    Subvenţii şi transferuri52.660.000   52.660.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice46.660.000   46.660.000
    Transferuri6.000.000   6.000.000
    Partea a II-a - Gospodărie comunală şi locuinţe217.243.320   217.243.320
    Gospodărie comunală şi locuinţe217.243.320   217.243.320
    Cheltuieli curente120.000.000   120.000.000
    Subvenţii şi transferuri120.000.000   120.000.000
    Transferuri120.000.000   120.000.000
    Cheltuieli de capital97.243.320   97.243.320
    Partea a III-a - Apărarea naţională1.772.740.000   1.772.740.000
    Apărare1.772.740.000   1.772.740.000
    Cheltuieli curente1.322.104.729   1.322.104.729
    Cheltuieli de personal701.224.000   701.224.000
    Cheltuieli materiale şi servicii620.880.729   620.880.729
    Cheltuieli de capital450.001.471   450.001.471
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora633.800   633.800
    Rambursări de credite externe580.200   580.200
    Plăţi de dobânzi şi comisioane53.600   53.600
    Partea a IV-a - Ordinea publică1.021.220.0003.600.0001.024.820.000
    Ordinea publică1.021.220.0003.600.0001.024.820.000
    Cheltuieli curente874.458.300   874.458.300
    Cheltuieli de personal457.793.800   457.793.800
    Cheltuieli materiale şi servicii305.502.855   305.502.855
    Subvenţii şi transferuri111.161.645   111.161.645
    Subvenţii pentru instituţiile publice111.161.645   111.161.645
    Cheltuieli de capital129.640.0003.600.000133.240.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora17.121.700   17.121.700
    Rambursări de credite externe11.195.885   11.195.885
    Plăţi de dobânzi şi comisioane5.925.815   5.925.815
    Partea a V-a - Autorităţile publice862.755.59918.278.700881.034.299
    Cheltuieli curente670.712.957   670.712.957
    Cheltuieli de personal434.367.910   434.367.910
    Cheltuieli materiale şi servicii191.465.205   191.465.205
    Subvenţii şi transferuri44.879.842   44.879.842
    Transferuri44.879.842   44.879.842
    Cheltuieli de capital185.135.90418.278.700203.414.604
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora6.906.738   6.906.738
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României9.600.000   9.600.000
    Cheltuieli curente8.940.000   8.940.000
    Cheltuieli de personal1.875.800   1.875.800
    Cheltuieli materiale şi servicii7.064.200   7.064.200
    Cheltuieli de capital660.000   660.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative134.820.312   134.820.312
    Cheltuieli curente60.852.012   60.852.012
    Cheltuieli de personal40.940.344   40.940.344
    Cheltuieli materiale şi servicii19.911.668   19.911.668
    Cheltuieli de capital73.968.300   73.968.300
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti167.104.700   167.104.700
    Cheltuieli curente155.284.700   155.284.700
    Cheltuieli de personal107.011.700   107.011.700
    Cheltuieli materiale şi servicii48.273.000   48.273.000
    Cheltuieli de capital11.820.000   11.820.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive508.841.82718.278.700527.120.527
    Cheltuieli curente407.161.625   407.161.625
    Cheltuieli de personal253.897.716   253.897.716
    Cheltuieli materiale şi servicii109.384.067   109.384.067
    Subvenţii şi transferuri43.879.842   43.879.842
    Transferuri43.879.842   43.879.842
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale43.779.842   43.779.842
    Alte transferuri100.000   100.000
    Cheltuieli de capital94.773.46418.278.700113.052.164
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora6.906.738   6.906.738
    Rambursări de credite externe5.123.400   5.123.400
    Plăţi de dobânzi şi comisioane1.783.338   1.783.338
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice42.388.760   42.388.760
    Cheltuieli curente38.474.620   38.474.620
    Cheltuieli de personal30.642.350   30.642.350
    Cheltuieli materiale şi servicii6.832.270   6.832.270
    Subvenţii şi transferuri1.000.000   1.000.000
    Transferuri1.000.000   1.000.000
    Alte transferuri1.000.000   1.000.000
    Cheltuieli de capital3.914.140   3.914.140
    Partea a VI-a - Acţiuni economice4.762.236.597155.026.5004.917.263.097
    Cheltuieli curente3.682.286.915153.562.5003.835.849.415
    Cheltuieli de personal242.345.149   242.345.149
    Cheltuieli materiale şi servicii662.865.166   662.865.166
    Subvenţii şi transferuri2.777.076.600153.562.5002.930.639.100
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.700   371.700
    Subvenţii pe produse şi activităţi823.900.000   823.900.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif829.500.000   829.500.000
    Prime acordate producătorilor agricoli360.000.000   360.000.000
    Transferuri763.304.900153.562.500916.867.400
    Cheltuieli de capital943.269.6321.464.000944.733.632
    Împrumuturi115.700.000   115.700.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora20.980.050   20.980.050
    Cercetare ştiinţifică442.923.0011.464.000444.387.001
    Cheltuieli curente431.397.678   431.397.678
    Cheltuieli de personal20.741.656   20.741.656
    Cheltuieli materiale şi servicii408.584.322   408.584.322
    Subvenţii şi transferuri2.071.700   2.071.700
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.700   371.700
    Transferuri1.700.000   1.700.000
    Cheltuieli de capital11.525.3231.464.00012.989.323
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi81.260.000   81.260.000
    Cheltuieli curente81.260.000   81.260.000
    Cheltuieli materiale şi servicii81.260.000   81.260.000
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei1.285.963.7507.962.5001.293.926.250
    Cheltuieli curente856.900.0007.962.500864.862.500
    Subvenţii şi transferuri856.900.0007.962.500864.862.500
    Subvenţii pe produse şi activităţi770.900.000   770.900.000
    Transferuri86.000.0007.962.50093.962.500
    Cheltuieli de capital428.397.500   428.397.500
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora666.250   666.250
    Plăţi de dobânzi şi comisioane666.250   666.250
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător1.704.710.000   1.704.710.000
    Cheltuieli curente1.544.099.824   1.544.099.824
    Cheltuieli de personal189.654.946   189.654.946
    Cheltuieli materiale şi servicii151.444.878   151.444.878
    Subvenţii şi transferuri1.203.000.000   1.203.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif829.500.000   829.500.000
    Prime acordate producătorilor agricoli360.000.000   360.000.000
    Transferuri13.500.000   13.500.000
    Cheltuieli de capital157.607.176   157.607.176
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora3.003.000   3.003.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane3.003.000   3.003.000
    Transporturi şi comunicaţii883.600.000145.600.0001.029.200.000
    Cheltuieli curente594.789.200145.600.000740.389.200
    Cheltuieli de personal6.406.760   6.406.760
    Cheltuieli materiale şi servicii7.277.540   7.277.540
    Subvenţii şi transferuri581.104.900145.600.000726.704.900
    Subvenţii pe produse şi activităţi53.000.000   53.000.000
    Transferuri528.104.900145.600.000673.704.900
    Cheltuieli de capital271.500.000   271.500.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora17.310.800   17.310.800
    Rambursări de credite externe227.500   227.500
    Plăţi de dobânzi şi comisioane17.083.300   17.083.300
    Alte acţiuni economice363.779.846   363.779.846
    Cheltuieli curente173.840.213   173.840.213
    Cheltuieli de personal25.541.787   25.541.787
    Cheltuieli materiale şi servicii14.298.426   14.298.426
    Subvenţii şi transferuri134.000.000   134.000.000
    Transferuri134.000.000   134.000.000
    Cheltuieli de capital74.239.633   74.239.633
    Împrumuturi115.700.000   115.700.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   115.700.000
    Partea a VII-a - Alte acţiuni254.400.151   254.400.151
    Cheltuieli curente208.272.017   208.272.017
    Cheltuieli de personal126.685.867   126.685.867
    Cheltuieli materiale şi servicii77.836.150   77.836.150
    Subvenţii şi transferuri3.750.000   3.750.000
    Prime acordate producătorilor agricoli150.000   150.000
    Transferuri3.600.000   3.600.000
    Cheltuieli de capital46.128.134   46.128.134
    Alte acţiuni254.400.151   254.400.151
    Cheltuieli curente208.272.017   208.272.017
    Cheltuieli de personal126.685.867   126.685.867
    Cheltuieli materiale şi servicii77.836.150   77.836.150
    Subvenţii şi transferuri3.750.000   3.750.000
    Prime acordate producătorilor agricoli150.000   150.000
    Transferuri3.600.000   3.600.000
    Alte transferuri3.600.000   3.600.000
    Cheltuieli de capital46.128.134   46.128.134
    Partea a VIII-a - Transferuri1.510.510.000   1.510.510.000
    Transferuri din bugetul de stat1.510.510.000   1.510.510.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători343.800.000   343.800.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii756.200.000   756.200.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor251.510.000   251.510.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident159.000.000   159.000.000
    Partea a X-a - Datoria publică1.558.250.000   1.558.250.000
    Dobânzi aferente datoriei publice1.558.250.000   1.558.250.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.499.220.240   1.499.220.240
    Dobânzi aferente datoriei publice externe16.629.760   16.629.760
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii42.400.000   42.400.000
    Partea a XI-a - Rezerve30.893.200   30.893.200
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului20.893.200   20.893.200
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului8.000.000   8.000.000
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova2.000.000   2.000.000
    Deficit-1.932.444.045-420.340.200-2.352.784.245
   +  Anexa 2SINTEZACHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1995(detalierea pe articole de cheltuieli)
          - mii lei -
      Bugetul de stat pe anul 1995Intrări de credite externe pe anul 1995Total (3=1+2)
    A123
    II. CHELTUIELI - TOTAL16.616.694.045420.340.200*)17.037.034.245
     
    *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
           
    Cheltuieli curente14.303.845.108205.358.75014.509.203.858
    Cheltuieli de personal4.740.671.211568.7504.741.239.961
    Cheltuieli materiale şi servicii2.392.540.13251.227.5002.443.767.632
    Subvenţii şi transferuri5.581.490.565153.562.5005.735.053.065
    Subvenţii pentru instituţiile publice221.066.645   221.066.645
    Subvenţii pe produse şi activităţi823.900.000   823.900.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif829.500.000   829.500.000
    Prime acordate producătorilor agricoli360.150.000   360.150.000
    Transferuri3.346.873.920153.562.5003.500.436.420
    Dobânzi aferente datoriei publice1.558.250.000   1.558.250.000
    Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve30.893.200   30.893.200
    Cheltuieli de capital2.095.994.699214.981.4502.310.976.149
    Împrumuturi115.700.000   115.700.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   115.700.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora101.154.238   101.154.238
    Rambursări de credite externe44.885.985   44.885.985
    Plăţi de dobânzi şi comisioane56.268.253   56.268.253
    Învăţământ2.053.217.1781.137.5002.054.354.678
    Cheltuieli curente1.954.874.378796.2501.955.670.628
    Cheltuieli de personal1.624.368.015568.7501.624.936.765
    Cheltuieli cu salariile1.246.658.17135.0001.246.693.171
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat311.044.4078.750311.053.157
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj62.209.2871.75062.211.037
    Deplasări, detaşări, transferări4.456.150523.2504.979.400
    Cheltuieli materiale şi servicii256.620.085227.500256.847.585
    Drepturi cu caracter social40.756.000   40.756.000
    Hrană74.582.195   74.582.195
    Medicamente şi materiale sanitare600.000   600.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie57.602.000   57.602.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.658.723   5.658.723
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament41.167.734   41.167.734
    Reparaţii curente9.135.033   9.135.033
    Reparaţii capitale24.245.000   24.245.000
    Cărţi şi publicaţii2.503.500127.5002.631.000
    Alte cheltuieli369.900100.000469.900
    Subvenţii şi transferuri73.886.278   73.886.278
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.785.100   8.785.100
    Transferuri65.101.178   65.101.178
    Cheltuieli de capital98.001.500341.25098.342.750
    Investiţii ale instituţiilor publice98.001.500341.25098.342.750
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora341.300   341.300
    Plăţi de dobânzi şi comisioane341.300   341.300
    Sănătate1.502.310.000242.297.5001.744.607.500
    Cheltuieli curente1.327.270.91251.000.0001.378.270.912
    Cheltuieli de personal1.141.941.470   1.141.941.470
    Cheltuieli cu salariile873.299.975   873.299.975
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat223.389.695   223.389.695
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj42.984.599   42.984.599
    Deplasări, detaşări, transferări2.267.201   2.267.201
    Cheltuieli materiale şi servicii185.329.44251.000.000236.329.442
    Drepturi cu caracter social1.573.648   1.573.648
    Hrană12.072.537   12.072.537
    Medicamente şi materiale sanitare125.807.25451.000.000176.807.254
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.813.114   12.813.114
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.436.731   5.436.731
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.635.873   2.635.873
    Reparaţii curente10.749.175   10.749.175
    Reparaţii capitale10.173.750   10.173.750
    Cărţi şi publicaţii315.592   315.592
    Alte cheltuieli3.751.768   3.751.768
    Cheltuieli de capital119.868.438191.297.500311.165.938
    Investiţii ale instituţiilor publice119.868.438191.297.500311.165.938
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora55.170.650   55.170.650
    Rambursări de credite externe27.759.000   27.759.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane27.411.650   27.411.650
    Cultură şi artă176.720.000   176.720.000
    Cheltuieli curente154.036.000   154.036.000
    Cheltuieli de personal11.822.800   11.822.800
    Cheltuieli cu salariile7.367.950   7.367.950
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.841.960   1.841.960
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj368.390   368.390
    Deplasări, detaşări, transferări2.244.500   2.244.500
    Cheltuieli materiale şi servicii74.125.000   74.125.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.431.948   1.431.948
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional43.428.834   43.428.834
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament83.720   83.720
    Reparaţii curente384.176   384.176
    Reparaţii capitale21.512.089   21.512.089
    Cărţi şi publicaţii1.163.333   1.163.333
    Alte cheltuieli6.120.900   6.120.900
    Subvenţii şi transferuri68.088.200   68.088.200
    Subvenţii pentru instituţiile publice51.918.200   51.918.200
    Transferuri16.170.000   16.170.000
    Cheltuieli de capital22.684.000   22.684.000
    Investiţii ale instituţiilor publice22.684.000   22.684.000
    Asistenţă socială24.230.000   24.230.000
    Cheltuieli curente20.207.700   20.207.700
    Cheltuieli de personal122.200   122.200
    Cheltuieli cu salariile93.710   93.710
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat23.430   23.430
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.685   4.685
    Deplasări, detaşări, transferări375   375
    Cheltuieli materiale şi servicii17.915.500   17.915.500
    Drepturi cu caracter social17.664.100   17.664.100
    Hrană91.200   91.200
    Medicamente şi materiale sanitare4.000   4.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie54.600   54.600
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament43.000   43.000
    Reparaţii curente50.000   50.000
    Cărţi şi publicaţii600   600
    Alte cheltuieli8.000   8.000
    Subvenţii şi transferuri2.170.000   2.170.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice2.170.000   2.170.000
    Cheltuieli de capital4.022.300   4.022.300
    Investiţii ale instituţiilor publice4.022.300   4.022.300
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii485.410.000   485.410.000
    Cheltuieli curente485.410.000   485.410.000
    Subvenţii şi transferuri485.410.000   485.410.000
    Transferuri485.410.000   485.410.000
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii331.898.000   331.898.000
    Cheltuieli curente331.898.000   331.898.000
    Subvenţii şi transferuri331.898.000   331.898.000
    Transferuri331.898.000   331.898.000
    Activitatea sportivă şi de tineret52.660.000   52.660.000
    Cheltuieli curente52.660.000   52.660.000
    Subvenţii şi transferuri52.660.000   52.660.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice46.660.000   46.660.000
    Transferuri6.000.000   6.000.000
    Gospodărie comunală şi locuinţe217.243.320   217.243.320
    Cheltuieli curente120.000.000   120.000.000
    Subvenţii şi transferuri120.000.000   120.000.000
    Transferuri120.000.000   120.000.000
    Cheltuieli de capital97.243.320   97.243.320
    Investiţii ale instituţiilor publice97.243.320   97.243.320
    Apărare1.772.740.000   1.772.740.000
    Cheltuieli curente1.322.104.729   1.322.104.729
    Cheltuieli de personal701.224.000   701.224.000
    Cheltuieli materiale şi servicii620.880.729   620.880.729
    Cheltuieli de capital450.001.471   450.001.471
    Investiţii ale instituţiilor publice450.001.471   450.001.471
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora633.800   633.800
    Rambursări de credite externe580.200   580.200
    Plăţi de dobânzi şi comisioane53.600   53.600
    Ordinea publică1.021.220.0003.600.0001.024.820.000
    Cheltuieli curente874.458.300   874.458.300
    Cheltuieli de personal457.793.800   457.793.800
    Cheltuieli materiale şi servicii305.502.855   305.502.855
    Subvenţii şi transferuri111.161.645   111.161.645
    Subvenţii pentru instituţiile publice111.161.645   111.161.645
    Cheltuieli de capital129.640.0003.600.000133.240.000
    Investiţii ale instituţiilor publice129.640.0003.600.000133.240.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora17.121.700   17.121.700
    Rambursări de credite externe11.195.885   11.195.885
    Plăţi de dobânzi şi comisioane5.925.815   5.925.815
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României9.600.000   9.600.000
    Cheltuieli curente8.940.000   8.940.000
    Cheltuieli de personal1.875.800   1.875.800
    Cheltuieli cu salariile1.323.300   1.323.300
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat330.800   330.800
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj66.200   66.200
    Deplasări, detaşări, transferări155.500   155.500
    Cheltuieli materiale şi servicii7.064.200   7.064.200
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie700.000   700.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.500.000   1.500.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.000   15.000
    Reparaţii curente500.000   500.000
    Cărţi şi publicaţii50.000   50.000
    Alte cheltuieli4.299.200   4.299.200
    Cheltuieli de capital660.000   660.000
    Investiţii ale instituţiilor publice660.000   660.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative134.820.312   134.820.312
    Cheltuieli curente60.852.012   60.852.012
    Cheltuieli de personal40.940.344   40.940.344
    Cheltuieli cu salariile16.705.226   16.705.226
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.115.045   4.115.045
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj828.357   828.357
    Deplasări, detaşări, transferări19.291.716   19.291.716
    Cheltuieli materiale şi servicii19.911.668   19.911.668
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.359.493   7.359.493
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional753.817   753.817
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.458.595   1.458.595
    Reparaţii curente523.520   523.520
    Cărţi şi publicaţii304.200   304.200
    Alte cheltuieli9.512.043   9.512.043
    Cheltuieli de capital73.968.300   73.968.300
    Investiţii ale instituţiilor publice73.968.300   73.968.300
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti167.104.700   167.104.700
    Cheltuieli curente155.284.700   155.284.700
    Cheltuieli de personal107.011.700   107.011.700
    Cheltuieli cu salariile81.674.400   81.674.400
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat20.418.500   20.418.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.083.800   4.083.800
    Deplasări, detaşări, transferări835.000   835.000
    Cheltuieli materiale şi servicii48.273.000   48.273.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.993.000   8.993.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.617.900   8.617.900
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.855.900   2.855.900
    Reparaţii curente5.000.000   5.000.000
    Reparaţii capitale21.348.000   21.348.000
    Cărţi şi publicaţii1.072.500   1.072.500
    Alte cheltuieli385.700   385.700
    Cheltuieli de capital11.820.000   11.820.000
    Investiţii ale instituţiilor publice11.820.000   11.820.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive508.841.82718.278.700527.120.527
    Cheltuieli curente407.161.625   407.161.625
    Cheltuieli de personal253.897.716   253.897.716
    Cheltuieli cu salariile190.671.047   190.671.047
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat39.811.966   39.811.966
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.974.303   7.974.303
    Deplasări, detaşări, transferări15.440.400   15.440.400
    Cheltuieli materiale şi servicii109.384.067   109.384.067
    Medicamente şi materiale sanitare256   256
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie59.303.497   59.303.497
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.045.362   6.045.362
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.370.219   6.370.219
    Reparaţii curente9.741.553   9.741.553
    Reparaţii capitale11.697.250   11.697.250
    Cărţi şi publicaţii2.089.110   2.089.110
    Alte cheltuieli14.136.820   14.136.820
    Subvenţii şi transferuri43.879.842   43.879.842
    Transferuri43.879.842   43.879.842
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale43.779.842   43.779.842
    Alte transferuri100.000   100.000
    Cheltuieli de capital94.773.46418.278.700113.052.164
    Investiţii ale instituţiilor publice94.773.46418.278.700113.052.164
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora6.906.738   6.906.738
    Rambursări de credite externe5.123.400   5.123.400
    Plăţi de dobânzi şi comisioane1.783.338   1.783.338
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice42.388.760   42.388.760
    Cheltuieli curente38.474.620   38.474.620
    Cheltuieli de personal30.642.350   30.642.350
    Cheltuieli cu salariile21.627.270   21.627.270
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.406.780   5.406.780
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.081.300   1.081.300
    Deplasări, detaşări, transferări2.527.000   2.527.000
    Cheltuieli materiale şi servicii6.832.270   6.832.270
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.468.624   2.468.624
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional223.271   223.271
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament275.833   275.833
    Reparaţii curente2.504.000   2.504.000
    Reparaţii capitale368.800   368.800
    Cărţi şi publicaţii270.670   270.670
    Alte cheltuieli721.072   721.072
    Subvenţii şi transferuri1.000.000   1.000.000
    Transferuri1.000.000   1.000.000
    Alte transferuri1.000.000   1.000.000
    Cheltuieli de capital3.914.140   3.914.140
    Investiţii ale instituţiilor publice3.914.140   3.914.140
    Cercetare ştiinţifică442.923.0011.464.000444.387.001
    Cheltuieli curente431.397.678   431.397.678
    Cheltuieli de personal20.741.656   20.741.656
    Cheltuieli cu salariile15.478.741   15.478.741
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.869.686   3.869.686
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj773.937   773.937
    Deplasări, detaşări, transferări619.292   619.292
    Cheltuieli materiale şi servicii408.584.322   408.584.322
    Drepturi cu caracter social6.430   6.430
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.596.650   1.596.650
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional19.519.500   19.519.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament33.900   33.900
    Reparaţii curente129.000   129.000
    Reparaţii capitale1.519.000   1.519.000
    Cărţi şi publicaţii1.893.000   1.893.000
    Alte cheltuieli383.886.842   383.886.842
    Subvenţii şi transferuri2.071.700   2.071.700
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.700   371.700
    Transferuri1.700.000   1.700.000
    Cheltuieli de capital11.525.3231.464.00012.989.323
    Investiţii ale instituţiilor publice11.525.3231.464.00012.989.323
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi81.260.000   81.260.000
    Cheltuieli curente81.260.000   81.260.000
    Cheltuieli materiale şi servicii81.260.000   81.260.000
    Alte cheltuieli81.260.000   81.260.000
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei1.285.963.7507.962.5001.293.926.250
    Cheltuieli curente856.900.0007.962.500864.862.500
    Subvenţii şi transferuri856.900.0007.962.500864.862.500
    Subvenţii pe produse şi activităţi770.900.000   770.900.000
    Transferuri86.000.0007.962.50093.962.500
    Cheltuieli de capital428.397.500   428.397.500
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat428.397.500   428.397.500
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora666.250   666.250
    Plăţi de dobânzi şi comisioane666.250   666.250
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător1.704.710.000   1.704.710.000
    Cheltuieli curente1.544.099.824   1.544.099.824
    Cheltuieli de personal189.654.946   189.654.946
    Cheltuieli cu salariile144.376.863   144.376.863
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat35.379.930   35.379.930
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.218.843   7.218.843
    Deplasări, detaşări, transferări2.679.310   2.679.310
    Cheltuieli materiale şi servicii151.444.878   151.444.878
    Hrană1.700.000   1.700.000
    Medicamente şi materiale sanitare6.806.500   6.806.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.715.000   7.715.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional120.557.324   120.557.324
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.199.000   6.199.000
    Reparaţii curente2.400.000   2.400.000
    Reparaţii capitale2.750.000   2.750.000
    Cărţi şi publicaţii1.306.000   1.306.000
    Alte cheltuieli2.011.054   2.011.054
    Subvenţii şi transferuri1.203.000.000   1.203.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif829.500.000   829.500.000
    Prime acordate producătorilor agricoli360.000.000   360.000.000
    Transferuri13.500.000   13.500.000
    Cheltuieli de capital157.607.176   157.607.176
    Investiţii ale instituţiilor publice21.519.176   21.519.176
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat136.088.000   136.088.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora3.003.000   3.003.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane3.003.000   3.003.000
    Transporturi şi comunicaţii883.600.000145.600.0001.029.200.000
    Cheltuieli curente594.789.200145.600.000740.389.200
    Cheltuieli de personal6.406.760   6.406.760
    Cheltuieli cu salariile4.861.815   4.861.815
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.215.450   1.215.450
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj243.090   243.090
    Deplasări, detaşări, transferări86.405   86.405
    Cheltuieli materiale şi servicii7.277.540   7.277.540
    Drepturi cu caracter social50.000   50.000
    Hrană406.490   406.490
    Medicamente şi materiale sanitare7.067   7.067
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie721.972   721.972
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.759.612   1.759.612
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament309.415   309.415
    Reparaţii curente786.812   786.812
    Reparaţii capitale1.556.600   1.556.600
    Cărţi şi publicaţii17.446   17.446
    Alte cheltuieli1.662.126   1.662.126
    Subvenţii şi transferuri581.104.900145.600.000726.704.900
    Subvenţii pe produse şi activităţi53.000.000   53.000.000
    Transferuri528.104.900145.600.000673.704.900
    Cheltuieli de capital271.500.000   271.500.000
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat266.090.000   266.090.000
    Investiţii ale instituţiilor publice5.410.000   5.410.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora17.310.800   17.310.800
    Rambursări de credite externe227.500   227.500
    Plăţi de dobânzi şi comisioane17.083.300   17.083.300
    Alte acţiuni economice363.779.846   363.779.846
    Cheltuieli curente173.840.213   173.840.213
    Cheltuieli de personal25.541.787   25.541.787
    Cheltuieli cu salariile19.400.346   19.400.346
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.850.086   4.850.086
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj970.017   970.017
    Deplasări, detaşări, transferări321.338   321.338
    Cheltuieli materiale şi servicii14.298.426   14.298.426
    Hrană3.000   3.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.492.653   6.492.653
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional546.170   546.170
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament778.367   778.367
    Reparaţii curente2.218.970   2.218.970
    Reparaţii capitale1.074.327   1.074.327
    Cărţi şi publicaţii32.601   32.601
    Alte cheltuieli3.152.338   3.152.338
    Subvenţii şi transferuri134.000.000   134.000.000
    Transferuri134.000.000   134.000.000
    Cheltuieli de capital74.239.633   74.239.633
    Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare71.649.754   71.649.754
    Investiţii ale instituţiilor publice2.589.879   2.589.879
    Împrumuturi115.700.000   115.700.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   115.700.000
    Alte acţiuni254.400.151   254.400.151
    Cheltuieli curente208.272.017   208.272.017
    Cheltuieli de personal126.685.867   126.685.867
    Cheltuieli cu salariile20.728.000   20.728.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.068.300   5.068.300
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.013.600   1.013.600
    Deplasări, detaşări, transferări22.000   22.000
    Cheltuieli materiale şi servicii77.836.150   77.836.150
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie150.000   150.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional254.500   254.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.900   3.900
    Reparaţii curente8.200   8.200
    Cărţi şi publicaţii3.900   3.900
    Alte cheltuieli305.000   305.000
    Subvenţii şi transferuri3.750.000   3.750.000
    Prime acordate producătorilor agricoli150.000   150.000
    Transferuri3.600.000   3.600.000
    Alte transferuri3.600.000   3.600.000
    Cheltuieli de capital46.128.134   46.128.134
    Investiţii ale instituţiilor publice46.128.134   46.128.134
    Partea a VIII-a - Transferuri1.510.510.000   1.510.510.000
    Transferuri din bugetul de stat1.510.510.000   1.510.510.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători343.800.000   343.800.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii756.200.000   756.200.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului destinat plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor251.510.000   251.510.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de risc şi accident159.000.000   159.000.000
    Partea a X-a - Datoria publică1.558.250.000   1.558.250.000
    Dobânzi aferente datoriei publice1.558.250.000   1.558.250.000
    Partea a XI-a - Rezerve30.893.200   30.893.200
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului20.893.200   20.893.200
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului8.000.000   8.000.000
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova2.000.000   2.000.000
    Deficit-1.932.444.045-420.340.200-2.352.784.245
   +  Anexa 4LISTAimpozitelor, taxelor şi a celorlaltevenituri pe anul 1995
    Denumirea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituriActe normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri
    I. PENTRU BUGETUL DE STAT
     
    I. Venituri curente
    A. Venituri fiscale
    A.1. Impozite directe:
       
    1. Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit; Legea nr. 12/1991*) privind impozitul pe profit; Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Ordonanţa Guvernului nr. 61/1994 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a facilităţii de transformare sistemică acordate României de către Fondul Monetar Internaţional; Hotărârea Guvernului nr. 1222/1990 privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentanţelor din România, ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului român; Hotărârea Guvernului nr. 974/1994pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare, referitoare la impozitul pe profit.
    2. Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, modificată şi completată prin Legea nr. 35/1993; Ordonanţa Guvernuluinr. 39/1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, modificată şi aprobată prin Legea nr. 134/1994.
    3. Alte impozite directe din care:
    a) impozitul pe dividende la societăţile comercialeLegea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale; Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează.
    b) impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilorLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, modificată şi completată prin Legea nr. 42/1991; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992privind protecţia consumatorilor, aprobată prin Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992.
     
    A.2. Impozite indirecte:
       
    1. Accize şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturaleLegea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale; Legea nr. 22/1994 privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993.
    2. Taxe vamale:
    a) taxe vamale de la persoane juridiceOrdonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, modificată şi aprobată prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Legea nr. 30/1978 privindCodul vamal al României; Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, modificată şi completată prin Legea nr. 57/1993; Legea nr. 56/1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli; Legea nr. 71/1994privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobareaRegulamentului vamal; Hotărârea Guvernului nr. 1274/1990privind reducerea unor taxe vamale de import şi instituirea regimului de draw-back; Hotărârea Guvernului nr. 3/1992privind cursul de transformare în lei pentru operaţiuni vamale şi evaluare în vamă.
    b) taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamaleLegea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea Regulamentului vamal; Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice; Hotărârea Guvernului nr. 1107/1990 privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor reţinute de organele vamale la intrarea în ţară; Hotărârea Guvernului nr. 269/1994 privind modificarea limitelor valorice şi a condiţiilor pentru bunurile introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice; Hotărârea Guvernului nr. 580/1994 privind vămuirea unor categorii de bunuri.
    3. Alte impozite indirecte:
    a) majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate în termenOrdonanţa Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legeanr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici. Actul normativ care reglementează venitul în cauză.
    b) taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de norocOrdonanţa Guvernului nr. 16/1993 privind taxele pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc, aprobată prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993.
    c) taxa de trecere a frontiereiOrdonanţa Guvernului nr. 50/1994 privind instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protecţiei sociale.
    d) taxe de compensaţieHotărârea Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producătorilor naţionali şi a pieţei interne de competiţia neloială rezultată din importul unor produse la preţ de dumping sau subvenţionat, precum şi de exportul la preţuri sub nivelul celor practicate pe piaţa internă; Hotărârea Guvernului nr. 70/1994 privind sistemul de preţuri de referinţă şi taxe de compensaţie la importul de vinuri; Hotărârea Guvernului nr. 363/1994 privind sistemul de preţuri de referinţă şi taxe de compensaţie la importul de produse agroalimentare; Hotărârea Guvernului nr. 525/1994pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/1994; Hotărârea Guvernului nr. 948/1994 privind prelungirea valabilităţii hotărârilor Guvernului nr. 70/1994 şi nr. 363/1994.
    e) alte încasări din impozite indirecte:
    - impozitul pe circulaţia mărfurilorHotărârea Guvernului nr. 779/1991*) privind impozitul pe circulaţia mărfurilor.
    - contravaloarea ambalajelor şi paletelor care însoţesc mărfurile, incluse în preţul acestora, importate de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de statDecretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul.
    4. Taxa pe valoarea adăugatăOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 130/1992; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1993 privind unele măsuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin Legeanr. 63/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 119/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1994referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994; Hotărârea Guvernului nr. 973/1994 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
     
    B. Venituri nefiscale
       
    1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome; Ordonanţa Guvernului nr. 3/1994 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993.
    2. Vărsăminte de la instituţiile publice:
    a) taxe de metrologieOrdonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legiinr. 81/1992; Hotărârea Guvernului nr. 481/1992 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală.
    b) taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţii; Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţii; Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor.
    c) taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuriOrdonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994.
    d) taxe consulareOrdonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1993referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1994pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994.
    e) taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii publiceOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Hotărârea Guvernului nr. 573/1992privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea în componenţa Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, a Diviziei pentru Controlul Calităţii Vinului şi Băuturilor Alcoolice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 26/1994 privind reorganizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor; Hotărârea Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.
    f) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetalDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a societăţilor agricole cu capital de stat.
    g) veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorLegea nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a societăţilor agricole cu capital de stat.
    h) veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a societăţilor agricole cu capital de stat.
    i) vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu completările ulterioare; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
    j) taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiDecretul nr. 221/1990 privind funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
    k) alte venituri de la instituţiile publice:
    - venituri realizate din comercializarea de standarde şi alte publicaţii de specialitate, precum şi alte prestări de servicii de către Institutul Român de StandardizareOrdonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Hotărârea Guvernului nr. 483/1992 privind funcţionarea Institutului Român de Standardizare, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul standardizării.
    - venituri din vânzarea reportajelor şi din serviciile de ştiri realizate de "Rompres".Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres".
    - taxe pentru obţinerea deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualuluiOrdonanţa Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993.
    - venituri din chiriile imobilelor proprietate de stat administrate de instituţiile publiceLegea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi.
    - venituri din serviciile de statistică publică la cererea beneficiarilor interni şi externiOrdonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992, republicată în anul 1994.
    - sume încasate de Comisia Naţională a Valorilor MobiliareLegea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.
    3. Diverse venituri:
    a) venituri din aplicarea prescripţiei extinctiveDecretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă; Decretulnr. 219/1960 privind obligaţiile organizaţiilor economice debitoare, ca urmare a prescripţiei extinctive.
    b) venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr. 83/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale, stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
    c) încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României; Legea nr. 104/1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968şi a Decretului nr. 218/1977.
    d) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
    e) vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse constatate cu ocazia inventarierilor, rămase definitiveH.C.M. nr. 1397/1974 privind unele măsuri pentru realizarea de economii la cheltuielile unităţilor economice din sectorul public.
    f) venituri din concesiuni realizate de instituţiile publiceLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii.
    g) venituri din penalizări încasate pentru nerespectarea utilizării raţionale a energiei şi gazelor naturaleDecretul nr. 243/1978 privind regimul distribuţiei şi consumului de gaze naturale; Hotărârea Guvernului nr. 90/1991 privind unele măsuri pentru motivaţia consumatorilor în utilizarea raţională a gazelor naturale, energiei electrice şi termice.
    h) încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, modificată prin Legea nr. 76/1994.
    i) încasări din alte surse:
    - taxe pentru eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilorLegea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993.
    - cauţiunea nerestituită, constituită conform Legii nr. 32/1990Legea nr. 32/1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedură penală.
    - venituri din expertize în domeniul navigaţieiDecretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile.
    - numerarul existent în casierie nejustificat de documente şi penalizările pentru nerespectarea operaţiunilor de casăDecretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentuluioperaţiunilor de casă ale unităţilor economice.
    j) încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legiiLegea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României; Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor publice; Codul vamal al României (art. 245); Hotărârea Guvernului nr. 662/1991privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat, potrivit legii.
     
    II. Venituri din capital
       
    1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
    - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
    - venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi demobilizareLegea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale.
     
    II. PENTRU BUGETELE LOCALE
    I. Venituri curente
    A. Venituri fiscale
    A.1. Impozite directe:
       
    1. Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit; Legea nr. 12/1991*) privind impozitul pe profit; Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Hotărârea Guvernului nr. 974/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la impozitul pe profit.
    2. Impozite şi taxe de la populaţie:
    a) impozitul pe veniturile liber profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familialeDecretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 394/1973privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile; Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative.
    b) impozitul pe clădirile şi terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii, de la persoane fiziceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legeanr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale; Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.
    c) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fiziceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale; Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.
    d) taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru, stabilite pe tranşe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare; H.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) alte impozite şi taxe de la populaţieLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
    3. Alte impozite directe:
    a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statLegea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură.
    b) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteDecretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente; Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.
    c) impozitul pe clădiri şi pe terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii, de la persoanele juridiceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale; Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.
    d) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridiceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale; Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.
    e) alte încasări din impozite directeLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale; Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.
    4. Impozitul pe venitul agricolLegea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol; Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobareaInstrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului.
     
    A.2. Impozite indirecte:
       
    1. Impozitul pe spectacoleHotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992.
    2. Alte impozite indirecte:
    a) taxe de timbru de la persoane juridiceDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru, stabilite pe tranşe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare; H.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare.
    b) majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate în termenOrdonanţa Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legeanr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici; actele normative care reglementează veniturile în cauză.
    c) alte încasări din impozite indirecteLegea fondului funciar nr. 18/1991; Decretul nr. 974/1968privind condiţiile de extragere a substanţelor minerale, a substanţelor minerale utile pentru construcţii din carierele şi balastierele aflate în administrarea directă a consiliilor locale.
     
    B. Venituri nefiscale
       
    1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome; Ordonanţa Guvernului nr. 3/1994 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993.
    2. Vărsăminte de la instituţiile publice:
    a) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publiceOrdonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat în 1984; Hotărârea Guvernuluinr. 756/1991 pentru modificarea unor dispoziţii dinRegulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966; Hotărârea Guvernului nr. 582/1994pentru modificarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966.
    b) vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
    3. Diverse venituri:
    a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiriLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Codul penal, modificat şi completat prin Legea nr. 104/1992; Codul civil; Codul muncii.
    b) venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr. 83/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
    c) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
    d) venituri din concesiuni realizate de instituţiile publiceLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea administraţiei publice localenr. 69/1991; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992; Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii.
    e) încasări din alte surse:
    - taxe pentru servicii publice nou create de consiliile localeLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.
     
    II. Venituri din capital
       
    1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
    a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    b) venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, modificată prin Legea nr. 76/1994.
  ---------- Notă *) Prevederile Legii nr. 12/1991, ale Legii nr. 25/1981 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 779/1991 se aplică numai în cazul controlului fiscal şi stabilirii, urmaririi şi incasarii debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie.
   +  Anexa 5SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii pe anul 1995
      - mii lei -
    JudeţulSume
    TOTAL1.109.050.000
    1.ALBA15.689.000
    2.ARAD23.260.600
    3.ARGEŞ23.376.300
    4.BACĂU29.679.500
    5.BIHOR27.593.800
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD17.641.700
    7.BOTOŞANI22.024.900
    8.BRAŞOV29.332.800
    9.BRĂILA18.791.600
    10.BUZĂU20.698.400
    11.CARAŞ-SEVERIN19.935.100
    12.CĂLĂRAŞI16.013.500
    13.CLUJ32.599.700
    14.CONSTANŢA29.935.500
    15.COVASNA14.952.800
    16.DÂMBOVIŢA19.822.600
    17.DOLJ26.534.500
    18.GALAŢI23.725.600
    19.GIURGIU12.407.000
    20.GORJ19.059.500
    21.HARGHITA15.943.400
    22.HUNEDOARA24.743.400
    23.IALOMIŢA11.772.900
    24.IAŞI38.262.100
    25.MARAMUREŞ26.739.300
    26.MEHEDINŢI14.130.300
    27.MUREŞ24.666.500
    28.NEAMŢ23.127.200
    29.OLT20.004.600
    30.PRAHOVA33.049.800
    31.SATU MARE21.599.700
    32.SĂLAJ19.369.800
    33.SIBIU26.215.400
    34.SUCEAVA31.031.700
    35.TELEORMAN13.346.200
    36.TIMIŞ38.572.500
    37.TULCEA14.222.900
    38.VASLUI23.834.700
    39.VÂLCEA18.993.300
    40.VRANCEA21.578.800
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI117.617.100
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV9.154.000
    43.Sume rezervate*)78.000.000
  ----------- Notă *) Suma se va repartiza pe judete, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov prin hotărâre a Guvernului, pentru ajutorul social, potrivit legii.
   +  Anexa 6TRANSFERURILEdin bugetul de stat către bugetele locale pe judete,municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov pe anul 1995
      - mii lei -
    JudeţulTotal transferuridin care, pentru:
    Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban în comun, de călătoriInvestiţii
    TOTAL1.100.000.000343.800.000756.200.000
    1.ALBA20.303.0002.803.00017.500.000
    2.ARAD21.385.8004.885.80016.500.000
    3.ARGEŞ17.012.2006.012.20011.000.000
    4.BACĂU18.919.4005.119.40013.800.000
    5.BIHOR17.980.9004.980.90013.000.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD9.949.4001.349.4008.600.000
    7.BOTOŞANI15.987.7003.687.70012.300.000
    8.BRAŞOV31.583.20014.083.20017.500.000
    9.BRĂILA19.181.1004.881.10014.300.000
    10.BUZĂU11.439.4002.639.4008.800.000
    11.CARAŞ-SEVERIN19.307.9003.807.90015.500.000
    12.CĂLĂRAŞI15.462.8006.962.8008.500.000
    13.CLUJ31.758.90014.258.90017.500.000
    14.CONSTANŢA28.132.60010.632.60017.500.000
    15.COVASNA7.958.4001.958.4006.000.000
    16.DÂMBOVIŢA16.948.2001.948.20015.000.000
    17.DOLJ23.268.0008.268.00015.000.000
    18.GALAŢI23.442.1006.442.10017.000.000
    19.GIURGIU9.152.8001.152.8008.000.000
    20.GORJ13.596.2002.396.20011.200.000
    21.HARGHITA10.349.5002.749.5007.600.000
    22.HUNEDOARA22.538.8005.038.80017.500.000
    23.IALOMIŢA13.098.3001.698.30011.400.000
    24.IAŞI28.607.20012.107.20016.500.000
    25.MARAMUREŞ21.050.5003.550.50017.500.000
    26.MEHEDINŢI13.184.2002.184.20011.000.000
    27.MUREŞ11.670.0001.970.0009.700.000
    28.NEAMŢ19.132.5002.232.50016.900.000
    29.OLT17.777.5005.077.50012.700.000
    30.PRAHOVA25.361.7007.861.70017.500.000
    31.SATU MARE14.456.0003.456.00011.000.000
    32.SĂLAJ13.433.8003.633.8009.800.000
    33.SIBIU21.375.2006.375.20015.000.000
    34.SUCEAVA24.668.0007.668.00017.000.000
    35.TELEORMAN12.993.0004.993.0008.000.000
    36.TIMIŞ31.324.00013.824.00017.500.000
    37.TULCEA15.760.1005.490.10010.270.000
    38.VASLUI24.181.5006.681.50017.500.000
    39.VÂLCEA19.778.8002.778.80017.000.000
    40.VRANCEA20.499.4003.499.40017.000.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI308.760.000131.760.000177.000.000
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV5.730.000900.0004.830.000
    43.Sume rezervate*)31.500.000-31.500.000
  ----------- Notă *) Participarea la finantarea Programului de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale cu transferuri din bugetul de stat (45%), în completarea imprumuturilor externe primite de la B.E.R.D. (50%) şi a contributiei din bugetele consiliilor municipale (5%): Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judete - pentru municipiile cuprinse în program - în concordanta cu obiectivele de investitii aprobate.
   +  Anexa 7LISTAcategoriilor de obiective şi lucrari de investitiiîn continuare şi noi, finantate din transferuride la bugetul de stat în completarea surselorproprii, a altor fonduri legal constituite pentrufinantarea unor astfel de investitii şi aalocatiilor aprobate cu aceasta destinatiedin bugetele locale pe anul 1995Reabilitări, modernizari, extinderi şi lucrari noi pentru:1. Retele, centrale şi puncte termice;2. Alimentari cu apa;3. Statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare şi rampe de gunoi;4. Canalizari;5. Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan;6. Lucrari tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte;7. Drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate în localităţi;8. Retele de transport urban de calatori, inclusiv dotari cu tramvaie, autobuze şi troleibuze;9. Lucrari noi şi în continuare pentru introducerea de gaze naturale în localităţi.NOTĂ:- Celelalte obiective de investitii aflate conform legii în competenţa de finanţare a autorităţilor locale se vor acoperi financiar, după caz, din fondurile proprii ale unităţilor, credite bancare, alte resurse constituite în acest scop din alocatii de la bugetele locale, potrivit legii;- La definitivarea listelor de investitii, anexe la bugetele locale, se vor include prioritar investiţiile în continuare, cu incadrarea în termenele aprobate;- Obiectivele noi pot fi incluse în listele de investitii, dacă sunt asigurate sursele corespunzătoare pentru primul an de execuţie.  +  Anexa 8CATEGORII DE VENITURI ŞI CHELTUIELIavute în vedere la stabilirea sumelor defalcatedin impozitul pe salarii şi a transferurilor dinbugetul de stat la bugetele locale pe anul 1995
    Nr. crt.Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
    CAPITOLUL I Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor şi al Consiliului sectorului agricol Ilfov
    A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
       
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judeţului şi a sectorului agricol Ilfov
    2.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea judeţului şi a sectorului agricol Ilfov
    3.Alte venituri de la instituţiile publice*)
    4.Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi**)
     
    ___________ *) Cota de 30% din tariful pentru licenţe de transport, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994.
    **) Se include şi restituirea împrumutului acordat pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici, potrivit convenţiilor încheiate.
       
    5.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (subordonate judeţului şi sectorului agricol Ilfov)
    6.Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. I lit. A
     
    B. Cheltuieli
       
    1.Cultură şi artă
    2.Gospodărie comunală şi locuinţe
    3.Cheltuieli pentru organele autorităţilor executive judeţene şi ale sectorului agricol Ilfov
    4.Transporturi şi comunicaţii
    5.Alte acţiuni
    6.Fondul de rezervă bugetară
     
    CAPITOLUL II  Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
    A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
       
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
    2.Impozite şi taxe de la populaţie
      a) Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
      b) Impozitul pe clădirile şi terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii de la populaţie
      c) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
      d) Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie
      e) Alte impozite şi taxe de la populaţie
    3.Impozitul pe venitul agricol
    4.Alte impozite directe
      a) Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
      b) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente
      c) Impozitul pe clădirile şi terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii, de la persoane juridice
      d) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
      e) Alte încasări din impozite directe
    5.Impozitul pe spectacole
    6.Alte impozite indirecte
      a) Taxe de timbru de la persoane juridice
      b) Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. II lit. A
      c) Alte încasări din impozite indirecte
    7.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
    8.Vărsăminte de la instituţiile publice
      a) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
      b) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
      c) Alte venituri de la instituţiile publice
    9.Diverse venituri
      a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      b) Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi
      d) Venituri din concesiuni
      e) Încasări din alte surse
    10.Venituri din capital
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
     
    B. Cheltuieli
       
    1.Învăţământ (cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente şi reparaţii capitale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Învăţământului), exclusiv unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decât Ministerul Învăţământului
    2.Sănătate (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare) pentru unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din subordinea directă a acestui minister
    3.Cultură şi artă
    4.Asistenţă socială
    5.Gospodărie comunală şi locuinţe
    6.Cheltuieli pentru organele locale ale autorităţii executive
    7.Transporturi şi comunicaţii
    8.Alte acţiuni
    9.Fondul de rezervă bugetară
  NOTĂ:Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în functie de subordonarea unităţilor, precum şi de localitatea în care îşi are sediul institutia publică, în cazul unităţilor preluate cu finanţare parţială sau totala din bugetele locale.
   +  Anexa 9LIMITELEminime de cheltuieli aferente acţiunilor a caror finanţarese asigura de autorităţile publice locale pe anul 1995
          - mii lei -
    JudeţulÎnvăţământSănătateAsistenţă socială
    TOTAL280.350.000350.000.000186.300.000
    1.ALBA4.375.6004.900.0002.460.000
    2.ARAD5.045.0008.500.0002.000.000
    3.ARGEŞ6.897.2006.200.0003.100.000
    4.BACĂU11.116.9008.300.0004.500.000
    5.BIHOR9.531.00011.800.0002.000.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD5.476.4004.600.0001.700.000
    7.BOTOŞANI5.225.3007.000.0002.600.000
    8.BRAŞOV6.085.90011.000.0002.000.000
    9.BRĂILA5.579.4006.300.0001.740.000
    10.BUZĂU5.151.6007.000.0001.000.000
    11.CARAŞ-SEVERIN4.606.5005.700.0002.350.000
    12.CĂLĂRAŞI3.470.4007.000.0001.700.000
    13.CLUJ9.528.70013.400.0001.750.000
    14.CONSTANŢA6.536.10012.000.0003.300.000
    15.COVASNA6.090.0004.100.000500.000
    16.DÂMBOVIŢA5.396.7007.000.0003.400.000
    17.DOLJ8.082.00010.100.0002.550.000
    18.GALAŢI8.774.0008.200.0001.400.000
    19.GIURGIU2.549.0002.800.0001.700.000
    20.GORJ5.801.8005.900.0001.500.000
    21.HARGHITA5.648.2005.600.000840.000
    22.HUNEDOARA6.314.0008.900.0001.750.000
    23.IALOMIŢA2.851.4003.100.000580.000
    24.IAŞI10.174.00015.000.0003.810.000
    25.MARAMUREŞ6.896.6009.500.0002.490.000
    26.MEHEDINŢI3.263.3004.700.0001.050.000
    27.MUREŞ6.892.3008.200.0004.230.000
    28.NEAMŢ7.017.2007.300.0003.600.000
    29.OLT5.476.0005.300.0002.070.000
    30.PRAHOVA8.450.10012.500.0003.320.000
    31.SATU MARE7.400.4004.700.0002.000.000
    32.SĂLAJ6.581.0004.900.0001.460.000
    33.SIBIU7.010.5007.300.0003.000.000
    34.SUCEAVA10.443.6009.000.0004.900.000
    35.TELEORMAN4.066.3004.100.000980.000
    36.TIMIŞ10.807.50014.000.0005.310.000
    37.TULCEA4.171.0004.100.0001.700.000
    38.VASLUI5.809.0007.800.0003.200.000
    39.VÂLCEA4.410.8006.500.0002.600.000
    40.VRANCEA3.861.4007.600.0003.160.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI25.500.00046.000.00011.800.000
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV 1.985.9002.100.0001.200.000
    43.Sumă rezervată*)--78.000.000
  ------------ Notă *) Suma se va repartiza pe judete, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov prin hotărâre a Guvernului, pentru ajutorul social, potrivit legii.
   +  Anexa 10CATEGORIILE DE ACTIUNI ŞI DE INSTITUTII PUBLICEale caror limite minime de cheltuieli se asiguradin bugetele locale pe anul 19951. În domeniul învăţământului (cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie, reparatii curente şi reparatii capitale):- Invatamant prescolar- Invatamant primar şi gimnazial- Invatamant complementar- Invatamant profesional- Invatamant liceal- Invatamant postliceal- Invatamant pentru copii cu deficiente- Case de copii2. În domeniul sănătăţii (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare):- Dispensare medicale- Spitale- Sanatorii, preventorii şi dispensare cu stationar T.B.C.- Crese- Leagane de copii- Centre de recoltare şi conservare a sangelui- Statii de salvare- Alte institutii3. În domeniul asistentei sociale (cheltuieli de personal, materiale, prestări de servicii şi de capital):- Camine de batrani şi pensionari- Camine-spital pentru invalizi şi bolnavi cronici- Camine pentru copii infirmi şi camine-atelier- Cantine de ajutor social- Centre de primire a minorilor- Plasament familial- Alte acţiuniNOTĂ:Se exceptează unitatile de invatamant preuniversitar din subordinea altor ministere decat Ministerul Învăţământului, precum şi unitatile din domeniul sănătăţii care, în anul 1994, au fost integral finantate din bugetele ministerelor de resort.  +  Anexa 11BUGETULFondului special pentru invatamant
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL74.731.200
    Venituri curente74.731.200
    B. Venituri nefiscale74.731.200
       
    Vărsăminte de la instituţiile publice74.731.200
    - Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină4.495.000
    - Taxa de admitere în învăţământul superior şi postliceal732.000
    - Taxe de la studenţii români admişi peste cifra de şcolarizare aprobată1.304.200
    - Venitul net al activităţii de integrare a învăţământului superior cu producţia, cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii500.000
    - Venituri din contribuţia unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare750.000
    - Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice200.000
    - Venituri din manifestările artistice ale instituţiilor de învăţământ superior şi artistic5.000
    - Taxe de şcolarizare de la cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar, inclusiv diferenţe de curs valutar aferente63.245.000
    - Alte venituri ale instituţiilor de învăţământ3.500.000
       
    CHELTUIELI - TOTAL din care:86.632.000
         
    A.Cheltuieli curente56.187.500
    Cheltuieli de personal4.055.500
    Cheltuieli materiale şi servicii52.132.000
    B.Cheltuieli de capital30.444.500
       
    Învăţământ84.022.000
         
    A.Cheltuieli curente54.122.500
    Cheltuieli de personal4.015.500
    - Deplasări, detaşări, transferări4.015.500
    Cheltuieli materiale şi servicii50.107.000
    - cheltuieli cu caracter social130.000
    - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie13.600.000
    - materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional6.000.000
    - obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipamente4.000.000
    - reparaţii curente8.400.000
    - reparaţii capitale9.000.000
    - cărţi şi publicaţii3.500.000
    - alte cheltuieli5.477.000
    B.Cheltuieli de capital29.899.500
    - investiţii ale instituţiilor publice29.899.500
    Din total capitol:84.022.000
    Învăţământul primar-gimnazial1.600.000
    Învăţământul profesional600.000
    Învăţământul liceal1.200.000
    Învăţământul postliceal132.000
    Învăţământul superior76.590.000
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ:3.900.000
    - cheltuieli pentru sprijinirea activităţii desfăşurate în staţiunile didactice din subordinea institutelor de învăţământ superior în care îşi desfăşoară studenţii activitatea practică2.500.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni cultural ştiinţifice ale studenţilor în casele de cultură studenţeşti800.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni din învăţământul preuniversitar (participarea la olimpiade şi concursuri internaţionale)300.000
    - cheltuieli pentru alte investiţii şi acţiuni de învăţământ300.000
       
    Cultură şi artă2.550.000
         
    A.Cheltuieli curente2.050.000
    Cheltuieli de personal25.000
    - Deplasări, detaşări, transferări25.000
    Cheltuieli materiale şi servicii2.025.000
    - cărţi şi publicaţii2.000.000
    - alte cheltuieli25.000
    B.Cheltuieli de capital500.000
    - Investiţii ale instituţiilor publice500.000
    Din total capitol:2.550.000
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene şi orăşeneşti2.500.000
    - cheltuieli pentru procurarea fondului de carte necesar procesului de învăţământ, pentru bibliotecile centrale universitare şi Biblioteca centrală pedagogică2.500.000
    Muzee50.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni didactico-ştiinţifice la Muzeul de istorie naturală "Grigore Antipa" Bucureşti50.000
       
    Cercetare ştiinţifică60.000
         
    A.Cheltuieli curente15.000
    Cheltuieli de personal15.000
    - Deplasări, detaşări, transferări15.000
    B.Cheltuieli de capital45.000
    - Investiţii ale instituţiilor publice45.000
    Din total capitol:60.000
    Unităţi de cercetare60.000
    (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei)  
    Excedent(+)/Deficit(-)-11.900.800*)
  ------------ Notă *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent.NOTĂ:În angajarea cheltuielilor prevăzute la acest fond se vor aplica şi prevederile art. 47 din prezenta lege, referitoare la acordarea de avansuri.
   +  Anexa 12BUGETULFondului special pentru sănătate
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL  Venituri curente A. Venituri fiscale378.900.300 378.900.300 358.100.000
    A1.Impozite directe344.100.000
      Contribuţii pentru asigurări sociale344.100.000
    A2.Impozite indirecte14.000.000
      Alte impozite indirecte14.000.000
      Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.000.000
    B. Venituri nefiscale20.800.300
      Vărsăminte de la instituţiile publice20.800.300
      Alte venituri de la instituţiile publice20.800.300
    CHELTUIELI - TOTAL395.800.300
    A.Cheltuieli curente383.650.300
      Cheltuieli materiale şi servicii383.650.300
    B.Cheltuieli de capital12.150.000
    Sănătate285.800.300
      Cheltuieli curente273.650.300
      Cheltuieli materiale şi servicii273.650.300
      Drepturi cu caracter social700.000
      Hrană3.825.000
      Medicamente şi materiale sanitare249.025.000
      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.300.000
      Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional3.070.000
      Obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată500.000
      Reparaţii curente3.120.800
      Reparaţii capitale4.500.000
      Cărţi şi publicaţii100.000
      Alte cheltuieli3.509.500
      Cheltuieli de capital12.150.000
      Din total capitol:285.800.300
      Dispensare medicale62.847.700
      Spitale172.500.200
      Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.4.000.000
      Creşe6.000.100
      Leagăne5.000.000
      Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.800.300
      Staţii de salvare7.002.000
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare26.650.000
    Alte cheltuieli sociale110.000.000
      Cheltuieli curente110.000.000
      Cheltuieli materiale şi servicii110.000.000
      Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente107.000.000
      Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale3.000.000
      Din total capitol:  
      Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente107.000.000
      Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare3.000.000
      Excedent(+)/Deficit(-)-16.900.000*)
  -------- Notă *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent.
   +  Anexa 12aMINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETULFondului special pentru sănătate
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL377.400.000
    Venituri curente377.400.000
    A. Venituri fiscale358.100.000
      Impozite directe344.100.000
      Contribuţii pentru asigurări sociale344.100.000
      Impozite indirecte14.000.000
      Alte impozite indirecte14.000.000
      Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.000.000
    B. Venituri nefiscale19.300.000
      Vărsăminte de la instituţiile publice19.300.000
      Alte venituri de la instituţiile publice19.300.000
    CHELTUIELI - TOTAL394.300.000
    A.Cheltuieli curente382.300.000
      Cheltuieli materiale şi servicii382.300.000
    B.Cheltuieli de capital12.000.000
    Sănătate284.300.000
      Cheltuieli curente272.300.000
      Cheltuieli materiale şi servicii272.300.000
      Drepturi cu caracter social700.000
      Hrană3.500.000
      Medicamente şi materiale sanitare248.500.000
      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.000.000
      Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional3.000.000
      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată500.000
      Reparaţii curente3.000.000
      Reparaţii capitale4.500.000
      Cărţi şi publicaţii100.000
      Alte cheltuieli3.500.000
      Cheltuieli de capital12.000.000
      Din total capitol:284.300.000
      Dispensare medicale62.400.000
      Spitale171.600.000
      Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.4.000.000
      Creşe6.000.000
      Leagăne5.000.000
      Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.800.000
      Staţii de salvare7.000.000
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare26.500.000
    Alte cheltuieli sociale110.000.000
      Cheltuieli curente110.000.000
      Cheltuieli materiale şi servicii110.000.000
      Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente107.000.000
      Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale3.000.000
      Din total capitol:  
      Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente107.000.000
      Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare3.000.000
      Excedent(+)/Deficit(-)-16.900.000*)
  --------- Notă *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent.
   +  Anexa 12bMINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETULFondului special pentru sănătate
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL1.500.300
    Venituri curente1.500.300
    B. Venituri nefiscale1.500.300
      Vărsăminte de la instituţiile publice1.500.300
      Alte venituri de la instituţiile publice1.500.300
    CHELTUIELI - TOTAL1.500.300
    A.Cheltuieli curente1.350.300
      Cheltuieli materiale şi servicii1.350.300
    B.Cheltuieli de capital150.000
    Sănătate1.500.300
      Cheltuieli curente1.350.300
      Cheltuieli materiale şi servicii1.350.300
      Hrană325.000
      Medicamente şi materiale sanitare525.000
      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie300.000
      Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional70.000
      Reparaţii curente120.800
      Alte cheltuieli9.500
      Cheltuieli de capital150.000
      Din total capitol:1.500.300
      Dispensare medicale447.700
      Spitale900.200
      Creşe100
      Centre de recoltare şi conservare a sângelui300
      Staţii de salvare2.000
      Alte instituţii şi acţiuni sanitare150.000
   +  Anexa 13BUGETULFondului de risc şi accident pentru protectia specialaa persoanelor handicapate
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL188.400.000
    Venituri curente29.300.000
    A. Venituri fiscale26.000.000*)
    Impozite directe26.000.000*)
    Contribuţii ale agenţilor economici26.000.000*)
     
    ___________ *)  Încasări în anul 1995 din restanţele anilor anteriori.
       
    B. Venituri nefiscale3.300.000
    Diverse venituri3.300.000
    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane handicapate neîncadrate3.300.000
    IV. SUBVENŢII159.000.000
    Subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate159.000.000
    V. DONAŢII100.000
    CHELTUIELI - TOTAL188.400.000
    Cheltuieli curente188.400.000
    Cheltuieli de personal414.400
    Cheltuieli materiale şi servicii66.401.790
    Transferuri121.583.810
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii6.732.610
    Cheltuieli curente6.732.610
    Transferuri6.732.610
    Din total capitol:6.732.610
    Alocaţii de stat pentru copii6.732.610
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii114.851.200
    Cheltuieli curente114.851.200
    Transferuri114.851.200
    - Alte transferuri114.851.200
    Din total capitol:114.851.200
    Pensii sociale37.031.000**)
     
    ___________  **) Inclusiv indemnizaţia de însoţitor nevăzător gr. I, conform art. I alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.
       
    Ajutoare speciale77.785.200
    Ajutor de urmaş35.000
    Alte cheltuieli sociale58.990.020
    Cheltuieli curente58.990.020
    Cheltuieli materiale şi servicii58.990.020
    - medicamente şi materiale sanitare3.880.400
    - alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale55.109.620
    Din total capitol:58.990.020
    Asigurarea asistenţei medicale3.880.400
    Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare170.000
    Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive192.000
    Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri3.096.000
    Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun5.296.200
    Acoperirea gratuităţii transportului interurban6.138.000
    Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat40.217.420*)
    Cheltuieli de administrare a fondului7.826.170
    Cheltuieli curente7.826.170
    Cheltuieli de personal414.400
    - cheltuieli cu salariile310.700
    - contribuţia pentru asigurări sociale de stat77.675
    - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj15.525
    - deplasări, detaşări şi transferări10.500
    Cheltuieli materiale şi servicii7.411.770
    - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.411.770
    Din total capitol:7.826.170
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor7.411.770
    Cheltuieli pentru personalul care gestionează fondurile414.400
   +  Anexa 14BUGETULFondului special pentru dezvoltarea şi modernizareapunctelor de control pentru trecerea frontierei,precum şi a celorlalte unităţi vamale
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL165.400.000
    Venituri curente165.400.000
    A. Venituri fiscale120.097.000
    Impozite directe120.097.000
    Alte impozite directe120.097.000
    Încasări din comisionul pentru servicii vamale120.097.000
    B. Venituri nefiscale45.303.000
    Diverse venituri45.303.000
    Încasări din alte surse45.303.000
    CHELTUIELI - TOTAL100.400.000
    Cheltuieli de capital100.400.000
    Investiţii ale instituţiilor publice100.400.000
    Alte acţiuni economice100.400.000
    Cheltuieli de capital100.400.000
    Din total capitol:  
    Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale100.400.000
    Excedent(+)/Deficit(-)+65.000.000
   +  Anexa 15BUGETULFondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL375.000.000
    Venituri curente375.000.000
    A. Venituri fiscale375.000.000
    Impozite indirecte375.000.000
    Alte impozite indirecte375.000.000
    Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice375.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL375.000.000
    Cheltuieli de capital375.000.000
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei375.000.000
    Cheltuieli de capital375.000.000
    - Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat375.000.000
    Din total capitol:  
    Industria energetică375.000.000
   +  Anexa 16BUGETULFondului special pentru dezvoltareaşi modernizarea drumurilor publice
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL81.000.000
    Venituri curente81.000.000
    A. Venituri fiscale81.000.000
    Impozite directe81.000.000
    Alte impozite directe81.000.000
    Cota de 5% din încasările realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern, indiferent de forma de plată (conform Legii nr. 13/1994)81.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL81.000.000*)
    Cheltuieli curente37.250.000
    Cheltuieli materiale37.250.000
    Cheltuieli de capital43.750.000**)
    Transporturi şi comunicaţii81.000.000
    Cheltuieli curente37.250.000
    Cheltuieli materiale37.250.000
    - reparaţii curente37.250.000
    Cheltuieli de capital43.750.000
    - cheltuieli de capital efectuate în condiţiile Legii nr. 13/199443.750.000
    Din total capitol:  
    Drumuri şi poduri81.000.000
  --------- Notă *) Din care, 60% pentru finantarea drumurilor naţionale şi 40% pentru finantarea drumurilor locale. Notă **) Din suma aferenta cheltuielilor pentru drumuri naţionale se repartizeaza suma de 15,0 miliarde lei pentru lucrarile de investitii la autostrada Bucureşti-Constanta, secţiunea Bucureşti-Fetesti.
   +  Anexa 17BUGETULFondului special pentru protejarea asiguratilor
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL1.000.000
    Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute1.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL1.000.000
    Cheltuieli curente1.000.000
    Transferuri1.000.000
    Alte transferuri1.000.000
   +  Anexa 18BUGETULFondului special pentru cercetare-dezvoltare
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL50.000.000
    Venituri curente50.000.000
    A. Venituri fiscale50.000.000
    Impozite directe50.000.000
    Contribuţia agenţilor economici50.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL50.000.000
    A. Cheltuieli curente45.000.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.000.000
    B. Cheltuieli de capital5.000.000
    Cercetare ştiinţifică50.000.000
    Cheltuieli curente45.000.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.000.000
    Alte cheltuieli45.000.000
    Cheltuieli de capital5.000.000
    Investiţii ale instituţiilor publice: din care:5.000.000
    - Aula şi părţile comune ale Institutului Naţional de Informare-Documentare din cadrul Bibliotecii Naţionale1.000.000
    - Casa Academiei2.500.000
    Din total capitol:50.000.000
    Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe44.500.000
    - Teme aprobate prin programul naţional de cercetare-dezvoltare44.500.000
    Unităţi de cercetare5.000.000
    Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică500.000
    - subvenţionarea literaturii ştiinţifice200.000
    - activitatea de informare-documentare300.000
   +  Anexa 19BUGETULFondului special pentru pensia suplimentaraa pensionarilor militari
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL17.850.000
    Venituri curente17.850.000
    A. Venituri fiscale16.262.000
    Impozite directe16.262.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară16.262.000
    B. Venituri nefiscale1.588.000
    Diverse venituri1.588.000
    Încasări din alte surse1.588.000
    CHELTUIELI - TOTAL13.667.000
    Cheltuieli curente13.667.000
    Cheltuieli materiale şi servicii27.000
    Subvenţii şi transferuri13.640.000
    Transferuri13.640.000
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii13.640.000
    Cheltuieli curente13.640.000
    Subvenţii şi transferuri13.640.000
    Transferuri13.640.000
    Din total capitol:13.640.000
    Pensia suplimentară13.640.000
    Cheltuieli de administrare a fondului27.000
    Cheltuieli curente27.000
    Cheltuieli materiale şi servicii27.000
    Din total capitol:  
    Cheltuieli ocazionate de transmiterea pensiei suplimentare27.000
    Excedent(+)/Deficit(-)+4.183.000
   +  Anexa 19/aMINISTERUL APARARII NAŢIONALEBUGETULFondului special pentru pensia suplimentaraa pensionarilor militari
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL10.170.000
    Venituri curente10.170.000
    A. Venituri fiscale9.222.000
    Impozite directe9.222.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară9.222.000
    B. Venituri nefiscale948.000
    Diverse venituri948.000
    Încasări din alte surse948.000
    CHELTUIELI - TOTAL6.960.000
    Cheltuieli curente6.960.000
    Subvenţii şi transferuri6.960.000
    Transferuri6.960.000
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii6.960.000
    Cheltuieli curente6.960.000
    Subvenţii şi transferuri6.960.000
    Transferuri6.960.000
    Din total capitol:  
    Pensia suplimentară6.960.000
    Excedent(+)/Deficit(-)+3.210.000
   +  Anexa 19/bMINISTERUL DE INTERNEBUGETULFondului special pentru pensia suplimentaraa pensionarilor militari
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL6.500.000
    Venituri curente6.500.000
    A. Venituri fiscale6.000.000
    Impozite directe6.000.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară6.000.000
    B. Venituri nefiscale500.000
    Diverse venituri500.000
    Încasări din alte surse500.000
    CHELTUIELI - TOTAL5.600.000
    Cheltuieli curente5.600.000
    Subvenţii şi transferuri5.600.000
    Transferuri5.600.000
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii5.600.000
    Cheltuieli curente5.600.000
    Subvenţii şi transferuri5.600.000
    Transferuri5.600.000
    Din total capitol:  
    Pensia suplimentară5.600.000
    Excedent(+)/Deficit(-)+900.000
   +  Anexa 19/cSERVICIUL ROMAN DE INFORMATIIBUGETULFondului special pentru pensia suplimentaraa pensionarilor militari
      - mii lei -
    EXPLICAŢIIPROGRAM 1995
    VENITURI - TOTAL1.180.000
    Venituri curente1.180.000
    A. Venituri fiscale1.040.000
    Impozite directe1.040.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară1.040.000
    B. Venituri nefiscale140.000
    Diverse venituri140.000
    Încasări din alte surse140.000
    CHELTUIELI - TOTAL1.107.000
    Cheltuieli curente1.107.000
    Cheltuieli materiale şi servicii27.000
    Subvenţii şi transferuri1.080.000
    Transferuri1.080.000
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii1.080.000
    Cheltuieli curente1.080.000
    Subvenţii şi transferuri1.080.000
    Transferuri1.080.000
    Din total capitol:  
    Pensia suplimentară1.080.000
    Cheltuieli de administrare a fondului27.000
    Cheltuieli curente27.000
    Cheltuieli materiale şi servicii27.000
    Din total capitol:  
    Cheltuieli ocazionate de transmiterea pensiei suplimentare27.000
    Excedent(+)/Deficit(-)+73.000
  ---------