HOTĂRÂRE nr. 2.195 din 30 noiembrie 2004privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi/sau punere în funcţiune a ambarcatiunilor de agrement
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) în materie de proiectare şi construcţie:(i) ambarcatiunilor de agrement şi ambarcatiunilor parţial construite şi echipate;(îi) motovehiculelor nautice;(iii) componentelor prevăzute în anexa nr. 2, atunci când sunt introduse pe piaţa separat sau sunt destinate instalării pe ambarcatiunile de agrement; b) în materie de emisii de gaze:(i) motoarelor de propulsie care sunt instalate sau sunt special concepute pentru a fi instalate pe sau în ambarcatiuni de agrement şi motovehicule nautice;(îi) motoarelor de propulsie instalate pe sau în aceste ambarcatiuni care fac obiectul unei "modificări majore a motorului"; c) în materie de emisii sonore:(i) ambarcatiunilor de agrement echipate cu motor interior cu propulsor orientabil - stern drive engine -, fără evacuare integrată sau cu motor de propulsie interior - inboard;(îi) ambarcatiunilor de agrement echipate cu motor interior cu propulsor orientabil fără evacuare integrată sau cu motor de propulsie interior, care fac obiectul unei transformări majore a ambarcatiunilor şi au fost introduse ulterior pe piaţa, în decurs de 5 ani după efectuarea transformarii;(iii) motovehiculelor nautice;(iv) motoarelor exterioare - outboard - şi motoarelor interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, destinate instalării pe ambarcatiunile de agrement; d) pentru produsele care intra sub incidenţa lit. a) pct. (îi), lit. b) şi lit. c) se aplică numai începând cu prima introducere pe piaţa şi/sau punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) în materie de proiectare şi construcţie:(i) ambarcatiunilor concepute exclusiv pentru competitii sportive, incluzând ambarcatiunile cu vasle şi ambarcatiunile destinate instruirii în canotaj, care au fost etichetate ca atare de către constructorul lor;(îi) canoelor şi caiacelor, gondolelor şi hidrobicicletelor;(iii) planşelor cu vele;(iv) planşelor, inclusiv planşelor cu motor;(v) originalelor sau copiilor individuale ale ambarcatiunilor vechi, concepute înainte de 1950, construite în cea mai mare parte din materiale originale şi etichetate ca atare de către constructorul lor;(vi) ambarcatiunilor experimentale, cu condiţia ca ulterior respectivele exemplare sa nu fie introduse pe piaţa;(vii) ambarcatiunilor construite pentru utilizare proprie, cu condiţia ca ulterior respectivele exemplare sa nu fie introduse pe piaţa pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data construcţiei;(viii) ambarcatiunilor special destinate să aibă echipaj şi sa transporte pasageri în scop comercial, indiferent de numărul acestora, fără a contraveni termenului "ambarcatiune de agrement", definit la art. 2 alin. (1) lit. a) şi, în particular, celor definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele fluviale care arboreaza pavilionul român;(ix) submersibilelor;(x) ambarcatiunilor pe perna de aer;(xi) ambarcatiunilor pe aripi imerse;(xii) ambarcatiunilor propulsate cu aburi produşi prin combustie externa pe bază de cărbune, cocs, lemn, minereu, hidrocarburi sau gaz; b) în materie de emisii de gaze:(i) motoarelor de propulsie instalate sau destinate în mod special instalării pe:1. ambarcatiunile concepute exclusiv pentru competitii sportive, care au fost etichetate ca atare de către constructorul lor;2. ambarcatiunile experimentale, cu condiţia ca ulterior respectivele exemplare sa nu fie introduse pe piaţa;3. ambarcatiunile special destinate să aibă echipaj şi sa transporte pasageri în scop comercial, indiferent de numărul acestora, fără a contraveni termenului "ambarcatiune de agrement", definit la art. 2 alin. (1) lit. a) şi, în particular, celor definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003;4. submersibilele;5. ambarcatiunile pe perna de aer;6. ambarcatiunile pe aripi imerse;(îi) originalelor sau copiilor individuale ale motoarelor vechi de propulsie concepute înainte de 1950, care nu sunt produse în serie şi sunt instalate pe ambarcatiunile prevăzute la lit. a) pct. (v) şi (vii);(iii) motoarelor de propulsie construite pentru utilizare proprie, cu condiţia ca ulterior respectivele exemplare sa nu fie introduse pe piaţa pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data construcţiei. c) în materie de emisii sonore:(i) tuturor ambarcatiunilor prevăzute la lit. b);(îi) ambarcatiunilor construite pentru utilizare proprie, cu condiţia ca ulterior respectivele exemplare sa nu fie introduse pe piaţa pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data construcţiei.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative; faptul ca aceeaşi ambarcatiune poate fi închiriată sau folosită pentru instruirea în navigaţia de agrement nu împiedica includerea ei în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri atunci când este introdusă pe piaţa în scop de agrement; b) motovehicul nautic - o ambarcatiune cu lungimea mai mica de 4 m, care utilizează un motor cu ardere interna ce antreneaza o pompa cu jet de apa ca sursa principala de propulsie şi care este destinată să fie operata de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degraba pe corpul ambarcatiunii decât în interiorul acesteia; c) motor de propulsie - orice motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie sau prin compresie, utilizat în scop de propulsie, inclusiv motoarele interioare - inboard, motoarele interioare cu propulsor orientabil - stern drive engine -, cu sau fără evacuare integrată, şi motoarele exterioare - outboard, în 2 şi 4 timpi; d) modificare majoră a motorului - modificarea unui motor care:1. ar putea, eventual, cauza depăşirea de către motor a limitelor de emisie stabilite în anexa nr. 1 lit. B, excluzând înlocuirea obişnuită a componentelor motorului, care nu afectează caracteristicile emisiilor; sau2. măreşte puterea nominală a motorului cu mai mult de 15%; e) transformare majoră a ambarcatiunii - o transformare a ambarcatiunii care:1. schimba modul de propulsie al ambarcatiunii;2. implica o modificare majoră a motorului;3. modifica ambarcatiunea în asemenea măsura încât aceasta se considera drept una noua; f) mod de propulsie - metoda mecanică prin care ambarcatiunea este pusă în mişcare, în special elicele marine sau sistemele mecanice cu actionare cu jet de apa; g) familie de motoare - o clasificare realizată de către producător, conform căreia motoarele, prin conceptie, se preconizeaza ca au caracteristici similare cu privire la emisiile de gaze şi corespund cerinţelor privind emisiile de gaze din prezenta hotărâre; h) producător - orice persoană fizica sau juridică care proiectează şi produce un produs reglementat prin prezenta hotărâre sau care a dispus proiectarea şi/sau fabricarea unui astfel de produs în vederea introducerii pe piaţa în numele sau; i) reprezentant autorizat - orice persoană fizica sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, imputernicita de producător sa acţioneze în numele sau în ceea ce priveşte obligaţia acestuia de a se conformă prezentei hotărâri. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II  +  Secţiunea 1 Condiţii de introducere pe piaţa şi/sau de punere în funcţiune  +  Articolul 3 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru a fi utilizate conform destinaţiei lor, numai dacă nu pun în pericol siguranţa şi sănătatea persoanelor, a mediului şi a proprietăţii, atunci când sunt construite şi întreţinute corespunzător. (2) Autorităţile publice pot emite reglementări privind navigaţia în apele naţionale, în scopul asigurării siguranţei şi calităţii navigaţiei, precum şi protecţia mediului în apele naţionale, cu condiţia ca aceste reglementări sa nu determine modificări produselor care se conformează prevederilor prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe esenţiale  +  Articolul 4Produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) se introduc pe piaţa numai dacă îndeplinesc cerinţele esenţiale privind siguranţa acestora, protecţia sănătăţii, protecţia mediului şi protecţia consumatorilor, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 3-a Libera circulaţie a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1)  +  Articolul 5 (1) Introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), care poarta marcajul CE, prevăzut în anexa nr. 17, care semnifica conformitatea produsului cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de conformitate prevăzute la cap. III, nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate. (2) Introducerea pe piaţa a ambarcatiunilor parţial construite şi echipate, pentru care exista o declaraţie emisă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia ori de importator, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 lit. A, potrivit căreia respectivele ambarcatiuni sunt destinate spre a fi finalizate de alţi producători, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată. (3) Introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a componentelor prevăzute în anexa nr. 2, care poarta marcajul CE, care semnifica conformitatea cu cerinţele esenţiale aplicabile, atunci când respectivele componente sunt însoţite de declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 3 şi urmează să fie încorporate într-o ambarcatiune de agrement, potrivit unei declaraţii emise de producător, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 lit. B, sau de reprezentantul autorizat al acestuia ori de către importator, nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate. (4) Nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune: a) a motoarelor interioare şi a motoarelor interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată; b) a motoarelor care au primit aprobare de tip conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, şi care corespund etapei a II-a prevăzute în secţiunea 4 din anexa nr. 1 la aceeaşi hotărâre; şi c) a motoarelor care au primit aprobare de tip conform prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia declara, în conformitate cu anexa nr. 3 pct. 3, ca motorul respecta cerinţele privind emisiile de gaze din prezenta hotărâre, atunci când este instalat într-o ambarcatiune de agrement sau motovehicul nautic în conformitate cu instrucţiunile furnizate de producător. (5) Cu ocazia organizării saloanelor, expoziţiilor şi prezentarilor, produsele prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, pot fi expuse cu condiţia ca un anunţ vizibil sa indice clar faptul ca respectivele produse nu pot fi introduse pe piaţa şi nici nu pot fi puse în funcţiune până când nu vor fi îndeplinite prevederile prezentei hotărâri. (6) În cazul în care produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) le sunt aplicabile şi alte reglementări care, de asemenea, impun aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea produsului cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. Marcajul CE va arata conformitatea cu reglementările aplicabile sau cu părţile relevante ale acestora. În acest caz, elementele reglementărilor aplicabile de producător trebuie să fie indicate pe documentele, declaraţia de conformitate sau pe instrucţiunile cerute de reglementări şi sa însoţească aceste produse.  +  Articolul 6 (1) Se considera ca ambarcatiunile şi componentele prevăzute la art. 1 alin. (1) respecta cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4, în cazul în care acestea sunt conforme cu standardele româneşti care adopta standardele europene armonizate aplicabile, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. (2) Lista standardelor româneşti care adopta standardele europene armonizate se elaborează în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri şi se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În situaţia în care se constată că standardele prevăzute la alin. (2) nu corespund în totalitate cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului înştiinţează Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor şi reglementărilor tehnice din cadrul Comisiei Europene. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor şi reglementărilor tehnice din cadrul Comisiei Europene.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care organismul de control constata ca produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) care poarta marcajul CE, deşi sunt corect construite, instalate, întreţinute şi utilizate în conformitate cu destinaţia lor, pun în pericol siguranţa persoanelor, a mediului şi a proprietăţii, va decide, după caz, fie retragerea de pe piaţa a produselor respective, fie interzicerea sau restrictionarea introducerii acestora pe piaţa şi/sau punerea lor în funcţiune. (2) Organismul de control va informa în scris Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului asupra măsurilor adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4; b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6, în cazul în care s-a declarat aplicarea acestora; c) deficienţelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (2). (4) În cazul în care organismul de control constata ca unul dintre produsele prevăzute la art. 1 alin. (1), care poarta marcajul CE, nu este conform prevederilor prezentei hotărâri ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului despre decizia sa. (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (4).  +  Capitolul III  +  Secţiunea 1 Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 8 (1) Înainte de introducerea pe piaţa şi de punerea în funcţiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice procedurile prevăzute la alin. (2)-(4). În cazul evaluării ambarcatiunilor de agrement după terminarea construcţiei acestora, atunci când nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu îşi asuma răspunderea cu privire la conformitatea produsului cu prevederile prezentei hotărâri, aceasta poate fi asumată de către orice persoană fizica sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Comunităţii Europene care introduce pe piaţa produsul şi/sau îl pune în funcţiune sub responsabilitatea sa. În acest caz, persoana care introduce produsul pe piaţa sau îl pune în funcţiune trebuie să prezinte unui organism notificat o cerere pentru întocmirea unui raport după terminarea construcţiei. Persoana care introduce produsul pe piaţa şi/sau îl pune în funcţiune trebuie să furnizeze organismului notificat orice document disponibil şi dosar tehnic care face referire la introducerea pe piaţa pentru prima oara a produsului în ţara de origine. Organismul notificat va examina produsul individual şi va efectua calculele şi alte evaluări pentru asigurarea conformitatii echivalente cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. În acest caz, placuta constructorului descrisă în anexa nr. 1 lit. A pct. 2.2 va include sintagma "Certificat după terminarea construcţiei". Organismul notificat va întocmi un raport de conformitate cu privire la evaluarea efectuată şi va informa persoana care introduce produsul pe piaţa şi/sau îl pune în funcţiune asupra obligaţiilor sale. Acea persoana va întocmi o declaraţie de conformitate potrivit anexei nr. 3 şi va aplica sau va dispune aplicarea în numele sau a marcajului CE pe produs, însoţit de numărul distinctiv al respectivului organism notificat. (2) Pentru proiectarea şi construcţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), producătorul ambarcatiunii sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica pentru ambarcatiunile din categoriile de proiectare A, B, C şi D, definite la pct. 1 din anexa nr. 1 lit. A, următoarele proceduri: a) pentru categoriile A şi B:(i) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m şi 12 m: "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, sau "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;(îi) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 12 m şi 24 m: "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H; b) pentru categoria C:(i) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m şi 12 m:1. dacă sunt aplicate standardele europene armonizate pentru conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 3.2 şi 3.3: "Controlul intern al producţiei (Modulul A)", prevăzut în anexa nr. 6, sau "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, ori "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;2. dacă nu sunt aplicate standardele europene armonizate pentru conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 3.2 şi 3.3: "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, ori "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;(îi) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 12 m şi 24 m: "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H; c) pentru categoria D: pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m şi 24 m: "Controlul intern al producţiei (Modulul A)", prevăzut în anexa nr. 6, sau "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, ori "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H; d) pentru motovehiculele nautice: "Controlul intern al producţiei (Modulul A)", prevăzut în anexa nr. 6, sau "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, ori "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H; e) Pentru componentele prevăzute în anexa nr. 2: oricare dintre următoarele module: B+C, B+D, B+F sau G ori H. (3) În materie de emisii de gaze: pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), producătorul motorului sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica "Examinarea EC de tip (Modulul B)", prevăzută în anexa nr. 8, urmată de procedura "Conformitatea cu tipul (Modulul C)", prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H. (4) În materie de emisii sonore: a) pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (îi), producătorul ambarcatiunii sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica:(i) în cazul în care încercările sunt efectuate utilizând standardul român SR EN ISO 14509:2002 pentru măsurarea zgomotului: fie "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, fie "Verificarea unităţii de produs (Modulul G)", prevăzută în anexa nr. 13, fie "Asigurarea totală a calităţii (Modulul H)", prevăzută în anexa nr. 14;(îi) în cazul în care la evaluare se utilizează numărul Froude şi metoda raportului putere/deplasament: fie "Controlul intern al producţiei (Modulul A)", prevăzut în anexa nr. 6, fie "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, fie "Verificarea unităţii de produs (Modulul G)", prevăzută în anexa nr. 13, fie "Asigurarea totală a calităţii (Modulul H)", prevăzută în anexa nr. 14;(iii) în cazul în care se utilizează pentru evaluare datele cu privire la ambarcatiunea de referinţa certificată, stabilite în conformitate cu pct. (i): fie "Controlul intern al producţiei (Modulul A)", prevăzut în anexa nr. 6, fie "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, fie "Verificarea unităţii de produs (Modulul G)", prevăzută în anexa nr. 13, fie "Asigurarea totală a calităţii (Modulul H)", prevăzută în anexa nr. 14; b) pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (iii) şi (iv), producătorul motorului/motovehiculului nautic sau reprezentantul autorizat al acestuia va efectua "Controlul intern al producţiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)", prevăzut în anexa nr. 7, sau Modulul G ori H. (5) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (1) se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul de certificare care evalueaza conformitatea.  +  Secţiunea a 2-a Organisme notificate  +  Articolul 9 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 8, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme sunt desemnate să le îndeplinească, precum şi numerele de identificare alocate în prealabil de Comisia Europeană. (2) Evaluarea organismelor prevăzute la alin. (1) se realizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere criteriile minime din anexa nr. 15, pe baza unei metodologii de evaluare care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Se considera ca organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene armonizate relevante îndeplinesc criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15. (4) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului retrage desemnarea organismului şi informează de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată.  +  Secţiunea a 3-a Marcaje  +  Articolul 10 (1) Atunci când următoarele produse sunt introduse pe piaţa, acestea trebuie să aibă aplicat marcajul CE: a) ambarcatiunile de agrement, motovehiculele nautice şi componentele prevăzute în anexa nr. 2, care respecta cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1; b) motoarele exterioare care respecta cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. B şi C; c) motoarele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, care respecta cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. B şi C. (2) Marcajul CE, prevăzut în anexa nr. 17, se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil direct pe ambarcatiuni şi pe motovehicule nautice, conform pct. 2.2 din anexa nr. 1 lit. A, pe componentele prevăzute în anexa nr. 2 şi/sau pe ambalajul acestora şi pe motoarele exterioare şi cele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, conform pct. 1.1 din anexa nr. 1 lit. B. Marcajul CE trebuie să fie asociat cu numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru implementarea procedurilor prevăzute în anexele nr. 10-14. (3) Este interzisă aplicarea pe produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) a unor marcaje sau inscripţii asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj de conformitate. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi/sau pe ambalajul acestora, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie astfel reduse. (4) În cazul în care organismul de control constata ca marcajul a fost aplicat în mod eronat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri şi sa realizeze produsul conform prevederilor privind aplicarea marcajului. (5) În cazul în care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta ia măsurile necesare de restrangere sau de interzicere de la introducerea pe piaţa a produsului în cauza ori asigura retragerea sa de pe piaţa.  +  Capitolul IV Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 şi 14 se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea prevederilor art. 16 se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa a produselor cu marcaj CS. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul împuternicit al Autorităţii Navale Române, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Prevederile privind contravenţiile menţionate la alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Autoritatea Navala Română, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 13 (1) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Autoritatea Navala Română, din care rezultă retragerea de pe piaţa, interzicerea sau restrictionarea introducerii pe piaţa şi/sau punerii în funcţiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), va menţiona temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri, motivele de fapt care au condus la luarea deciziei, căile legale de atac şi termenele legale în care acestea pot fi exercitate şi va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi persoanelor interesate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii. (2) Împotriva deciziei administrative se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data primirii deciziei, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţa teritorial, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) cu marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, se interzice aplicarea pe produsele prevăzute la art. (1) alin. (1), concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS. (3) Marcajul CS prevăzut la art. 14 alin. (1) se aplică de producător sau de reprezentantul sau autorizat, persoana fizica ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România. (4) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei hotărâri. (5) Înainte de introducerea pe piaţa sau de punerea în funcţiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerinţelor prevăzute la art. 4 şi marcarea produselor în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 15 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului întocmeşte lista cuprinzând organismele aprobate să execute procedurile prevăzute la art. 8, îndicand sarcinile specifice pe care respectivele organisme trebuie să le îndeplinească, precum şi numărul de identificare atribuit. (2) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se modifica şi se completează ori de câte ori se actualizează lista cuprinzând organismele aprobate. (4) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului solicita înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare. (5) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează, conform prevederilor prezentei hotărâri, de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 16 (1) De la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat, se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) numai cu marcaj CE. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuit, a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), marcate cu marcajul CS.  +  Articolul 17 (1) Pe data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat, ordinul prevăzut la art. 15 alin. (2) se abroga. (2) La termenele stabilite la alin. (1) organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi notificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform prevederilor art. 9.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 20Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a produselor care sunt în curs de fabricaţie, conform reglementărilor naţionale actuale, după cum urmează: a) până la 31 decembrie 2005, produsele care intra sub incidenţa art. 1 alin. (1) lit. a); b) până la 31 decembrie 2005, motoarele cu aprindere prin compresie şi motoarele cu aprindere prin scanteie în 4 timpi; şi c) până la 31 decembrie 2006, motoarele cu aprindere prin scanteie în 2 timpi.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 312/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a ambarcatiunilor de agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002.  +  Articolul 22Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/25/CE din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă şi administrativă a statelor membre referitoare la ambarcatiunile de agrement, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 164 din 30 iunie 1994, amendata prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/44/CE din 16 iunie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 214 din 26 august 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.195.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALEOBSERVATIE PRELIMINARĂÎn sensul prezentei anexe, termenul "ambarcatiune" va include ambarcatiunile de agrement şi motovehiculele nautice.A. Cerinţe esenţiale de siguranţă pentru proiectarea şi construcţia ambarcatiunilor1. Categorii de proiectare a ambarcatiunilor
         
    Categoria de proiectareCondiţii de vânt şi val
    Forţa vântului pe scara Beaufort (viteza vântului, km/h)Înălţimea semnificativă a valurilor*) [H 1/3) metri]
    A - OceanicăPeste 8 (viteza vântului peste 74 km/h)peste 4 m
    B - Maritimă în largul coasteipână la 8 inclusiv (viteza vântului până la 74 Km/h)până la 4 m inclusiv
    C - Maritimă în apropierea coasteipână la 6 inclusiv (viteza vântului până la 49 Km/h)până la 2 m inclusiv
    D - Ape protejatepână la 4 inclusiv (viteza vântului până la 28 Km/h)până la 0,3 m inclusiv
  Definiţii:Categoria A - oceanica - ambarcatiune proiectata pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora forta vantului poate depăşi valoarea 8 pe scara Beaufort şi înălţimea semnificativă a valurilor poate depăşi 4 metri, excluzând totuşi situaţiile extreme.Categoria B - maritima în largul coastei - ambarcatiune proiectata pentru voiaje în largul coastelor, în condiţii în care forta vantului poate atinge inclusiv valoarea 8 pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime semnificativă de până la 4 metri inclusiv.Categoria C - maritima în apropierea coastei - ambarcatiune proiectata pentru voiaje în apropierea coastelor, în golfuri mari, estuare, lacuri şi fluvii, în condiţii în care forta vantului poate atinge inclusiv valoarea 6 pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime semnificativă de până la 2 metri inclusiv.Categoria D - ape protejate - ambarcatiune proiectata pentru voiaje în apropierea coastelor protejate, în golfuri mici, pe lacuri mici, râuri şi canale, în condiţii în care forta vantului poate atinge valoarea 4 pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime semnificativă de până la 0,3 metri inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălţime maxima de 0,5 m, de exemplu de la navele care trec prin apropiere.Ambarcatiunile din fiecare categorie vor fi corespunzător proiectate, construite şi echipate pentru a corespunde acelor parametri referitori la stabilitate, flotabilitate, precum şi celorlalte cerinţe esenţiale din prezenta anexa, cat şi pentru a avea bune caracteristici de manevrare.2. Cerinţe generaleProdusele care intra sub incidenţa art. 1, alin. (1), lit. a) din hotărâre vor fi conforme cu cerinţele esenţiale din prezenta anexa în măsura în care acestea le sunt aplicabile.2.1. Identificarea ambarcatiuniiFiecare ambarcatiune va fi marcată cu un număr de identificare care include următoarele informaţii: a) codul producătorului; b) ţara de fabricaţie; c) numărul unic de serie al corpului; d) anul de fabricaţie; e) anul modelului.Standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre conţin detalii privind aceste cerinţe.2.2. Placuta constructoruluiPe fiecare ambarcatiune va exista o placa fixată permanent, separat de marcajul de identificare a numărului corpului, care va conţine următoarele informaţii: a) numele producătorului; b) marcajul de conformitate; c) categoria de proiectare a ambarcatiunii, conform pct. 1; d) capacitatea maxima de încărcare recomandată de producător, conform pct. 3.6, exclusiv greutatea conţinutului rezervoarelor fixe atunci când sunt pline; e) numărul maxim de persoane recomandat de producător pentru transportul cărora ambarcatiunea a fost proiectata.2.3. Prevenirea caderilor peste bord şi mijloace care să permită revenirea la bordÎn funcţie de categoria de proiectare ambarcatiunile vor fi proiectate în asa fel încât să se reducă la minimum riscurile de cadere peste bord şi să se asigure urcarea înapoi la bord.2.4. Vizibilitatea de la postul principal de comandaPentru ambarcatiunile cu motor postul principal de comanda va oferi conducătorului, în condiţii normale de utilizare din punct de vedere al vitezei şi al încărcării, o buna vizibilitate în toate direcţiile.___________ Notă *) Media inaltimilor a 10% din numărul total de valuri care au cea mai mare înălţime între gol şi creasta, în cursul unei observaţii de scurta durata.2.5. Manualul proprietaruluiAmbarcatiunile de agrement comercializate pe teritoriul României sunt însoţite de manualul proprietarului, tradus în limba română.Acest manual va atrage atenţia în mod special asupra riscurilor de incendiu şi de inundare şi va conţine totodată informaţiile prevăzute la pct. 2.2, 3.6 şi 4, precum şi masa ambarcatiunii fără incarcatura, exprimată în kg.3. Cerinţe referitoare la integritate şi structura3.1. StructuraAlegerea materialelor şi combinarea lor, precum şi felul construcţiei vor asigura robustetea ambarcatiunii, din toate punctele de vedere. Se va acorda o atenţie deosebită categoriei de proiectare, conform pct. 1, şi capacităţii maxime de încărcare recomandate de producător, conform pct. 3.6.3.2. Stabilitate şi bord liberAmbarcatiunile vor avea suficienta stabilitate şi bord liber, în funcţie de categoria de proiectare, conform pct. 1, şi de capacitatea maxima de încărcare recomandată de producător, conform pct. 3.6.3.3. Plutirea şi flotabilitateaAmbarcatiunile vor fi construite astfel încât să se asigure caracteristicile de flotabilitate adecvate categoriei de proiectare, conform pct. 1, şi capacităţii maxime de încărcare recomandate de producător, conform pct. 3.6.Toate ambarcatiunile cu mai multe corpuri locuibile vor fi proiectate astfel încât să aibă suficienta flotabilitate care să le permită sa rămână în plutire, chiar şi în poziţie rasturnata.Ambarcatiunile cu o lungime mai mica de 6 metri, la care exista pericolul inundarii atunci când sunt utilizate conform categoriei lor de proiectare, vor fi prevăzute prin construcţie cu mijloace de flotabilitate adecvate care să le menţină în plutire după inundare.3.4. Deschideri în corp, punte şi suprastructuraDeschiderile practicate în corp, punte/punti şi suprastructura nu vor afecta integritatea structurală a ambarcatiunii sau etanseitatea acesteia când sunt închise.Ferestrele, hublourile, uşile şi bocaportii vor rezista la presiunea apei care este posibil să apară în locurile în care sunt amplasate aceste deschideri, precum şi la sarcini concentrate reprezentând greutatea persoanelor care se deplaseaza pe punte.Armaturile destinate să permită trecerea apei către sau dinspre interiorul corpului ambarcatiunii, aflate sub linia de plutire corespunzătoare capacităţii maxime de încărcare recomandate de producător, conform pct. 3.6, vor fi prevăzute cu dispozitive de închidere uşor accesibile în orice moment.3.5. InundareaAmbarcatiunile vor fi proiectate astfel încât riscul de scufundare să fie minim. O atenţie specială se va acorda: a) cockpit-urilor şi altor adancituri în punte, care vor fi cu autodrenare sau sa nu lase apa sa pătrundă în interiorul ambarcatiunii; b) sistemelor de ventilare; c) sistemelor de evacuare a apei cu pompe sau cu alte mijloace.3.6. Capacitatea maxima de încărcare recomandată de producătorCapacitatea maxima de încărcare recomandată de producător: combustibil, apa, provizii, diverse echipamente şi persoane, exprimată în kg, pentru care a fost proiectata ambarcatiunea, va fi determinata corespunzător categoriei de proiectare conform pct. 1, caracteristicilor de stabilitate şi de bord liber conform pct. 3.2 şi caracteristicilor de plutire şi flotabilitate conform pct. 3.3.3.7. Amplasarea plutelor de salvareToate ambarcatiunile de categoriile A şi B, precum şi ambarcatiunile de categoriile C şi D cu o lungime mai mare de 6 metri vor fi prevăzute cu unul sau mai multe amplasamente pentru una sau mai multe plute de salvare, suficient de mari pentru a prelua numărul de persoane pentru care ambarcatiunea a fost concepută să le transporte, asa cum este recomandat de producător. Aceste amplasamente vor fi uşor accesibile în orice moment.3.8. EvacuareToate ambarcatiunile cu mai multe spaţii locuibile, cu o lungime mai mare de 12 metri, vor fi prevăzute cu mijloace de evacuare eficiente în caz de rasturnare.Toate ambarcatiunile cu mai multe spaţii locuibile vor fi prevăzute cu mijloace de evacuare eficiente în caz de incendiu.3.9. Ancorare, amarare şi remorcareToate ambarcatiunile, ţinând seama de categoria de proiectare şi de caracteristicile acestora, vor fi prevăzute cu unul sau mai multe puncte întărite sau cu alte mijloace capabile sa suporte, în deplina siguranţa, solicitarile sistemelor de ancorare, amarare şi remorcare.4. Caracteristici de conducere şi manevrareConstructorul va asigura caracteristici de conducere şi de manevrare satisfăcătoare pentru ambarcatiune, atunci când este echipata cu motorul cel mai puternic pentru care este proiectata şi construită.Pentru toate motoarele de uz naval care echipeaza ambarcatiunile de agrement, în manualul proprietarului va fi indicată puterea maxima a motorului, conform standardelor prevăzute la art. 6 din hotărâre.5. Cerinţe referitoare la instalaţii5.1. Motoare şi spaţii pentru motoare5.1.1. Motoare instalate în interiorul ambarcatiuniiToate motoarele instalate permanent în interiorul ambarcatiunii vor fi amplasate într-un spaţiu închis şi izolat de spaţiile pentru locuit, astfel încât să fie reduse la minimum riscul de producere şi propagare a unor incendii, precum şi riscul oricăror pericole datorate patrunderii fumului toxic şi de propagare a caldurii, a zgomotului sau a vibratiilor în spaţiile pentru locuit.Părţile motorului şi accesoriile care necesita o inspecţie şi/sau o întreţinere frecventa vor fi uşor accesibile.Materialele izolante utilizate în interiorul compartimentelor pentru motoare vor fi ignifuge.5.1.2. VentilatiaCompartimentele pentru motoare vor fi ventilate. Se va preveni pătrunderea apei prin toate căile de ventilaţie în compartimentele pentru motoare.5.1.3. Părţile expuse ale motoruluiÎn cazul în care motorul nu este protejat de o carcasa sau nu are un locas propriu închis, părţile mobile sau fierbinti ale acestuia, care pot cauza accidente corporale, vor fi protejate local.5.1.4. Pornirea motoarelor instalate în exteriorul ambarcatiuniiToate ambarcatiunile echipate cu motoare instalate în exteriorul acestora vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să împiedice pornirea în priza a motorului, cuplat la propulsor, cu excepţia cazurilor în care: a) tractiunea la punct fix produsă de motor este mai mica de 500 N; b) motorul este echipat cu un limitator de putere care reduce tractiunea la 500 N în momentul pornirii sale.5.1.5. Motovehicule nautice funcţionând fără pilotMotovehiculele nautice vor fi echipate cu un dispozitiv de oprire automată a motorului sau cu un dispozitiv automat care să permită ambarcatiunii să efectueze o mişcare circulara de avans cu viteza redusă atunci când pilotul părăseşte voluntar ambarcatiunea sau atunci când cade peste bord.5.2. Instalatia de alimentare cu combustibil5.2.1. GeneralitatiAmplasarea şi instalarea sistemelor de umplere, inmagazinare, aerisire şi alimentare cu combustibil vor fi concepute în asa fel încât sa reducă la minimum riscurile de incendiu şi de explozie.5.2.2. Rezervoare pentru combustibilRezervoarele, conductele şi furtunurile pentru combustibil vor fi fixate şi separate sau protejate de orice sursa de căldură puternica. Alegerea materialelor constitutive pentru rezervoare şi a metodelor de fabricaţie a acestora va fi corespunzătoare pentru capacitatea rezervorului şi tipul de combustibil.Toate spaţiile în care sunt rezervoare vor fi ventilate.Benzina va fi depozitata în rezervoare independente care să nu facă parte din corpul ambarcatiunii şi care vor fi: a) izolate de compartimentul pentru motoare şi de orice alta sursa de aprindere; b) izolate de spaţiile locuibile de la bordul ambarcatiunii.Motorina poate fi depozitata în rezervoare integrate în corpul ambarcatiunii.5.3. Instalaţii şi echipamente electriceInstalaţiile şi echipamentele electrice vor fi proiectate şi realizate astfel încât să asigure buna funcţionare a ambarcatiunii în condiţii normale de utilizare, iar riscurile de incendiu şi de electrocutare să fie reduse la minimum.Toate circuitele alimentate de la baterii, cu excepţia circuitelor de pornire a motoarelor, vor fi protejate contra suprasarcinilor şi scurtcircuitelor.Va fi asigurata o ventilaţie corespunzătoare în scopul prevenirii acumularii gazelor pe care bateriile ar putea să le degaje. Bateriile vor fi fixate solid şi vor fi protejate împotriva patrunderii apei.5.4. Sistemul de guvernare5.4.1. GeneralitatiSistemul de guvernare va fi proiectat, construit şi instalat astfel încât să permită transmiterea forţelor de guvernare în condiţii previzibile de funcţionare a ambarcatiunii.5.4.2. Guvernarea de avarieAmbarcatiunile cu vele şi ambarcatiunile cu un singur motor instalat în interiorul lor, care sunt dotate cu sistem de guvernare cu comanda de la distanta a carmelor, vor fi prevăzute şi cu un sistem de guvernare de avarie, pentru manevrarea ambarcatiunii la viteza redusă.5.5. Aparate cu gazAparatele cu gaz pentru uz gospodăresc vor fi de tipul celor cu evacuare de vapori şi vor fi proiectate şi instalate în asa fel încât să se prevină scurgerile de gaz şi riscurile de explozie şi să permită efectuarea verificărilor de etanseitate. Materialele şi componentele acestora vor fi adecvate tipului de gaz utilizat, pentru a rezista la solicitarile şi acţiunile mediului marin.Fiecare aparat cu gaz va fi echipat cu un dispozitiv de siguranţă la stingerea flacarii, care să funcţioneze pentru fiecare arzator. Fiecare aparat consumator de gaz va fi alimentat printr-o racordare separată din sistemul de distribuţie şi fiecare aparat va fi controlat separat printr-un dispozitiv propriu de închidere. Se va asigura o ventilaţie adecvată pentru a se preveni pericolele datorate scurgerilor de gaz şi de produse rezultate din ardere.Toate ambarcatiunile care au aparate cu gaz instalate permanent la bord vor fi prevăzute cu o incinta destinată depozitarii tuturor buteliilor cu gaz. Incinta va fi izolata de spaţiile de locuit, va fi accesibila doar de la exterior şi va fi ventilata în asa fel încât să se asigure evacuarea gazelor spre exteriorul ambarcatiunii. Orice aparat cu gaz instalat permanent la bord va fi încercat după instalare.5.6. Protecţia contra incendiilor5.6.1. GeneralitatiTipurile de echipamente instalate la bord şi planul de amenajare al ambarcatiunii vor tine seama de riscurile de incendiu şi de propagare a focului. Se va acorda o atenţie specială zonelor din jurul dispozitivelor cu flacara libera, zonelor fierbinti ale motoarelor şi maşinilor auxiliare, dispozitivelor de deversare a uleiului şi combustibilului, conductelor pentru ulei şi combustibil neacoperite şi se va evita instalarea cablurilor electrice deasupra zonelor fierbinti ale maşinilor.5.6.2. Echipamente de prevenire şi stingere a incendiilorAmbarcatiunile vor fi prevăzute cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, adecvate riscurilor de incendiu sau trebuie să fie indicată poziţia şi capacitatea echipamentului de protecţie contra incendiului corespunzător pericolului de incendiu. Ambarcatiunea nu va fi pusă în funcţiune până când nu este amplasat echipamentul de protecţie contra incendiului. Spaţiile în care sunt amplasate motoarele cu benzina vor fi protejate printr-un sistem de stingere a incendiilor, care să nu necesite deschiderea respectivelor spaţii în caz de incendiu. Stingatoarele portabile vor fi amplasate în locuri uşor accesibile şi unul dintre acestea va fi amplasat astfel încât să se poată ajunge la el cu usurinta de la postul principal de comanda al ambarcatiunii.5.7. Lumini de navigaţieAtunci când sunt instalate lumini de navigaţie, acestea vor fi conforme cu reglementările internaţionale aplicabile*), după caz.___________ Notă *) "Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare" (Colreg -1972) sau "Codul european al căilor de navigaţie interioară" (CEVN1), adoptat prin Rezoluţia CEE-ONU nr. 24 din 15 noiembrie 1985.5.8. Prevenirea deversarii poluantilor şi instalaţiile care facilitează evacuarea reziduurilor la ţărm.Ambarcatiunile vor fi construite astfel încât să se prevină orice deversare accidentala în apa a substanţelor poluante, cum ar fi: ulei, combustibil etc.Ambarcatiunile dotate cu grupuri sanitare vor fi prevăzute cu: a) rezervoare de stocare; sau b) sisteme care să poată permite instalarea unor rezervoare de stocare.Ambarcatiunile dotate cu rezervoare de stocare permanente trebuie să fie prevăzute cu un racord standard de descărcare pentru a permite tubulaturii instalaţiilor de recepţie să fie racordata la tubulatura de evacuare a ambarcatiunii.În plus, orice tubulatura pentru deversarea dejectiilor în exteriorul ambarcatiunii va fi prevăzută cu armături care să poată fi închise cu un dispozitiv de securitate normal închis.B. Cerinţe esenţiale pentru emisiile de gaze de la motoarele de propulsieMotoarele de propulsie trebuie să fie conforme cu cerinţele esenţiale pentru emisiile de gaze.1. Identificarea motorului1.1. Fiecare motor trebuie să fie marcat în mod vizibil cu următoarele informaţii: a) marca producătorului motorului sau numele producătorului, b) tipul motorului, familia de motoare, dacă este cazul, c) numărul unic de identificare a motorului, d) marcajul CE, dacă s-a cerut conform art. 10 din hotărâre.1.2. Aceste marcaje trebuie să fie durabile pe perioada normală de viaţa a motorului şi trebuie să fie lizibile şi sa nu se stearga. Dacă se utilizează etichete sau plăci, acestea trebuie să fie ataşate asa încât fixarea să fie durabila pe perioada normală de viaţa a motorului şi etichetele/plăcile sa nu poată fi indepartate fără distrugerea sau ştergerea lor.1.3. Aceste marcaje trebuie să fie fixate pe o componenta a motorului necesară funcţionarii normale a acestuia şi care nu impune înlocuirea pe timpul duratei de viaţa a motorului.1.4. Aceste marcaje trebuie să fie amplasate astfel încât să fie cu usurinta vazute de către o persoană obişnuită după ce motorul a fost asamblat cu toate componentele necesare pentru funcţionarea sa.2. Cerinţe privind emisiile de gazeMotoarele de propulsie trebuie să fie proiectate, construite şi asamblate astfel încât atunci când sunt instalate corect şi utilizate corespunzător, emisiile sa nu depăşească valorile limita obţinute din următorul tabel:Tabelul 1┌───────────────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐│Tipul │Monoxid de carbon │ Hidrocarburi │Oxizi │ Particule ││ │ CO =A+B/PN^n │ HC=A+B/PN^n │ de │ PT ││ ├───────┬─────┬─────┼──────┬──────┬─────┤azot │ ││ │ A │ B │ n │ A │ B │ n │ NO(x) │ │├───────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────────────┤│Doi timpi cu │ │ │ │ │ │ │ │ Nu se ││explozie │ 150,0 │600,0│ 1,0 │ 30,0 │100,0 │ 0,75│ 10,0 │ aplica │├───────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────────────┤│Patru timpi cu │ │ │ │ │ │ │ │ Nu se ││explozie │ 150,0 │600,0│ 1,0 │ 6,0 │ 50,0 │ 0,75│ 15,0 │ aplica │├───────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────────────┤│Aprindere prin │ │ │ │ │ │ │ │ ││compresie │ 5,0 │ 0│ 0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,5 │ 9,8 │ 1,0 │└───────────────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┴─────────────┘unde A, B şi n sunt constante indicate în tabel, PN este puterea nominală a motorului în kW şi emisiile de evacuare sunt măsurate în conformitate cu standardul român SR EN ISO 8178 - 1:2001.Pentru motoarele cu puterea de peste 130 kW se pot utiliza fie cicluri de încercare E3(IMO), fie cicluri de încercare E5 - marin de agrement.Combustibilul de referinţa ce va fi utilizat pentru încercările privind emisiile la motoarele ce funcţionează cu benzina şi motorina va fi asa cum s-a prevăzut în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, Anexa IX, tabelele 1 şi 2, iar pentru acele motoare ce funcţionează cu gaz petrolier lichefiat asa cum s-a prevăzut în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1356/2004 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din românia RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.3. DurabilitateProducătorul motorului trebuie să asigure instrucţiunile de instalare şi întreţinere a motorului a căror aplicare trebuie să permită respectarea limitelor indicate mai sus pe durata de viaţa normală a motorului şi în condiţii normale de utilizare.Producătorul motorului trebuie să obţină aceste informaţii prin încercări prealabile la anduranta, pe baza ciclurilor de funcţionare normală şi prin calcularea oboselii elementelor constructive astfel încât instrucţiunile necesare pentru întreţinere să poată fi întocmite de către producător şi puse la dispoziţia utilizatorilor o dată cu ansamblul noilor motoare atunci când se introduc pe piaţa pentru prima oara.Prin viaţa normală a motorului se înţelege: a) la motoarele interioare sau interioare cu propulsor orientabil cu sau fără evacuare integrată: 480 de ore sau 10 ani, în funcţie de care din aceste evenimente survine primul; b) la motoarele motovehiculelor nautice: 350 de ore sau cinci ani, în funcţie de care din aceste evenimente survine primul; c) la motoare exterioare: 350 de ore sau 10 ani, în funcţie de care din aceste evenimente survine primul.4. Manualul proprietaruluiFiecare motor va fi însoţit de manualul proprietarului, redactat sau tradus în limba română şi în alte limbi străine stabilite conform prevederilor contractuale între părţi. Acest manual trebuie: a) sa furnizeze instrucţiunile în vederea instalării şi întreţinerii necesare pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a motorului şi satisfacerii în acest mod a cerinţelor de la pct. 3 -durabilitate; b) sa specifice puterea motorului atunci când s-a măsurat în conformitate cu standardul armonizat.C. Cerinţe esenţiale pentru emisiile sonoreAmbarcatiunile de agrement cu motoare interioare sau interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, motovehiculele nautice şi motoarele exterioare şi interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată trebuie să corespundă următoarelor cerinţe esenţiale pentru emisiile sonore.1. Nivelul emisiilor sonore1.1. Ambarcatiunile de agrement cu motoare interioare sau interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, motovehiculele nautice şi motoarele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată trebuie să fie proiectate, construite şi asamblate astfel încât emisiile sonore măsurate în conformitate cu încercările definite în standardul român SR EN ISO 14509:2002 sa nu depăşească valorile limita din următorul tabel:Tabelul 2
       
    Puterea unui singur motor, în kWNivelul maxim al presiunii acustice = L(pASmax) în dB
    P(N) <= 1067
    10 < P(N) <= 4072
    P(N) > 4075
  unde Pn = puterea nominală a motorului în kW în regim nominal şi I(pASmax) = nivelul maxim al presiunii acustice, în dB.Pentru instalaţiile cu motoare identice şi motoare multiple, indiferent de tipul acestora, se poate aplica o toleranta de 3 dB.1.2. Ca alternativa la încercările de măsurare acustica, ambarcatiunile de agrement dotate cu motor interior sau interior cu propulsor orientabil, fără evacuare integrată, se considera ca respecta aceste cerinţe referitoare la zgomot dacă au un număr Froude ≤ 1,1 şi un raport al P/D ≤ 40 şi dacă motorul şi instalatia de evacuare sunt instalate în conformitate cu specificăţiile producătorului motorului.1.3. Numărul Froude se calculează prin împărţirea vitezei maxime a ambarcatiunii V (m/s) la radacina patrata a produsului dintre lungimea liniei de plutire Lwl (m) şi acceleratia gravitationala data (g=9,8 m/sý)              V    Fn = ────────────         √(g●LxlRaportul P/D trebuie să fie calculat prin împărţirea puterii motorului P (kW) la deplasamentul ambarcatiunii             P    D(t) = ────            D1.4. O alta alternativa la încercările de măsurare acustica, consta în faptul ca ambarcatiunile de agrement dotate cu motoare interioare sau interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată se considera ca respecta cerinţele de zgomot dacă parametrii lor principali de proiectare sunt identici sau apropiati de cei ai unei ambarcatiuni de referinţa certificată pentru toleranţele specificate în standardul român SR EN ISO 14509:2002.1.5. Ambarcatiunea de referinţa certificată reprezintă un ansamblu specific constituit dintr-un corp şi motor interior sau interior cu propulsor orientabil fără evacuare integrată despre care s-a constatat ca respecta cerinţele de emisie sonora atunci când acestea sunt măsurate în conformitate cu pct. 1.1 şi pentru care toate măsurătorile parametrilor principali de proiectare şi ale nivelurilor acustice au fost incluse ulterior în lista publicată a ambarcatiunilor de referinţa certificate.2. Manualul armatoruluiPentru ambarcatiunile de agrement echipate cu motor interior sau motor interior cu propulsor orientabil cu sau fără evacuare integrată şi motovehiculele nautice, manualul armatorului, cerut conform anexei nr. 2, partea A, pct. 2.5, trebuie să cuprindă informaţii necesare pentru menţinerea ambarcatiunii şi instalaţiei de evacuare într-o stare tehnica care, pe cat posibil, să asigure conformitatea cu valorile limita de zgomot specificate atunci când sunt utilizate în corespunzător.Pentru motoarele exterioare, manualul armatorului, cerut conform anexei nr. 2, partea B, pct. 4 trebuie să furnizeze instrucţiunile necesare pentru menţinerea motorului exterior într-o stare tehnica care, pe cat posibil, să asigure conformitatea cu valorile limita de zgomot atunci când sunt utilizate corespunzător.
   +  Anexa 2COMPONENTEComponentele pentru ambarcatiunile de agrement sunt:1. echipamente cu protecţie la aprindere pentru motoare interioare şi motoare interioare cu propulsor orientabil;2. dispozitive de protecţie la pornire pentru motoare exterioare;3. timone, mecanisme de guvernare şi ansambluri de cabluri pentru guvernare;4. rezervoare de combustibil destinate instalaţiilor fixe şi furtunuri pentru combustibil;5. capace de magazii şi hublouri prefabricate.  +  Anexa 3DECLARAŢIA DE CONFORMITATE1. Declaraţia de conformitate cu prevederile prezentei hotărâri este un document scris, care va însoţi întotdeauna: a) ambarcatiunea şi motovehiculul nautic şi va fi ataşată la manualul proprietarului conform pct. 2.5 din anexa nr. 1, partea A; b) componentele prevăzute în anexa nr. 2; c) motoarele de propulsie şi va fi ataşată la manualul proprietarului conform pct. 4 din anexa 1, partea B.2. Declaraţia de conformitate va fi redactată în limba română sau într-o limbă străină, conform prevederilor pct. 2.5 din anexa nr. 1, partea A, şi va include următoarele informaţii: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia: numele comercial şi sediul; reprezentantul autorizat va specifică şi numele comercial şi sediul producătorului; b) descrierea produsului definit la pct. 1: descrierea execuţiei produsului, tipul, numărul seriei, după caz; c) referinţe privind standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre care au fost utilizate sau specificăţii legate de conformitatea declarata; d) după caz, referinţe privind alte acte normative sau directive comunitare aplicate. e) după caz, referinţe privind certificatul de examinare EC de tip eliberat de organismul desemnat/ notificat; f) după caz, numele şi adresa organismului notificat; g) date de identificare a persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia3. Referitor la: a) motoarele interioare şi motoarele interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, b) motoarele care au primit aprobare de tip conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea în scopul protecţiei atmosferei şi care corespund etapei a II-a prevăzută în secţiunea 4.2.3 din anexa nr. 1 din aceasta hotărâre şi; c) motoarele care au primit aprobare de tip conform prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare; destinate propulsiei vehiculelor şi emisiilor de gaze poluante provenind de la motoarele cu aprindere comandata funcţionând cu gaze naturale sau gaz petrolier lichefiat şi destinate propulsiei vehiculelor; declaraţia de conformitate trebuie să cuprindă suplimentar faţă de informaţiile de la pct. 2, o declaraţie a producătorului referitor la faptul ca motorul va respecta cerinţele privind emisiile de gaze, atunci când va fi instalat într-o ambarcatiune de agrement, în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi ca acest motor nu trebuie să fie pus în funcţiune până când ambarcatiunea de agrement în care urmează să se instaleze nu este declarata conformă, dacă se impune acest lucru, cu prevederile corespunzătoare din prezenta hotărâre.  +  Anexa 4DECLARAŢIAproducătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatoruluiA. Declaraţia producătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului, referitoare la ambarcatiunile parţial construite conform prevederilor art. 5 alin. (2) din hotărâre, va cuprinde următoarele informaţii: a) numele şi adresa producătorului; b) numele şi adresa reprezentantului producătorului sau, după caz, ale importatorului; c) descrierea ambarcatiunii parţial construite; d) o declaraţie din care să rezulte ca ambarcatiunea parţial construită este destinată să fie terminată de alţii şi ca este conformă cu cerinţele esenţiale aplicabile pentru stadiul de construcţie în care se afla.B. Declaraţia producătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din hotărâre, referitoare la componente, va cuprinde următoarele informaţii: a) numele şi adresa producătorului; b) numele şi adresa reprezentantului producătorului sau, după caz, ale importatorului; c) descrierea componentei; d) o declaraţie din care să rezulte conformitatea componentelor cu cerinţele esenţiale aplicabile acestora.  +  Anexa 5DOSARUL TEHNIC DE FABRICAŢIEDosarul tehnic de fabricaţie la care se face referire în anexele nr. 6, 8, 9, 10, 11 şi 13 va conţine toate datele sau mijloacele relevante folosite de producător pentru a asigura ca ambarcatiunile sau componentele sunt conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile.Dosarul tehnic de fabricaţie va permite înţelegerea proiectului, construcţiei şi a funcţionarii produsului şi va asigura posibilitatea evaluării conformitatii cu cerinţele prezentei hotărâri.Dosarul tehnic de fabricaţie va conţine, în măsura în care sunt relevante pentru evaluare: a) descrierea generală a tipului; b) desene conceptuale de ansamblu, planuri de fabricaţie cu detalii de execuţie, inclusiv desenele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc; c) explicaţii, descrieri şi precizări necesare pentru înţelegerea prevederilor de la lit. a) şi b) şi pentru înţelegerea funcţionarii produsului; d) lista cu standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre, aplicate total sau parţial, şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinarile efectuate etc; f) rapoarte de încercări sau calcule, în special privind stabilitatea conform pct. 3. 2 şi flotabilitatea conform pct. 3.3 din cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, partea A; g) rapoarte de încercări privind emisiile de gaze din care rezultă respectarea pct. 2 din cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, partea B; h) rapoarte de încercări privind emisiile sonore sau date despre ambarcatiunea de referinţa care demonstreaza respectarea punctului 1 din cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, partea C.  +  Anexa 6CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEIModulul A1. Controlul intern al producţiei este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, asigura şi declara faptul ca produsele avute în vedere satisfac cerinţele prezentei hotărâri, care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe fiecare produs şi va emite o declaraţie de conformitate.2. Producătorul va elabora documentaţia tehnica descrisă la pct. 3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va deţine documentaţia tehnica şi o va pune la dispoziţie organismelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, în vederea inspectarii. În cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, documentaţia tehnica revine importatorului.3. Documentaţia tehnica va permite evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele prezentei hotărâri. Dacă este relevant pentru evaluare, documentaţia tehnica se va referi la fazele de proiectare, producţie şi funcţionare a produsului.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra o copie de pe declaraţia de conformitate împreună cu documentaţia tehnica.5. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru ca procesele de fabricaţie să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentaţia tehnica la care se face referire la pct. 2, precum şi cu cerinţele din prezenta hotărâre.  +  Anexa 7CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI CU ÎNCERCĂRI SUPLIMENTAREModulul Aa, opţiunea 1Aceasta procedura conţine toate prevederile procedurii prezentate în anexa nr. 6, la care se adauga următoarele cerinţe suplimentare:A. Proiectare şi construcţieProducătorul va efectua direct sau va dispune efectuarea în numele sau, pe una sau mai multe ambarcatiuni care reprezintă fabricatia producătorului, următoarele încercări, calcule echivalente sau controale: a) verificarea stabilitatii conform pct. 3.2 din cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, partea A; b) verificarea caracteristicilor de flotabilitate conform pct. 3.3 din cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, partea A.Prevederi comune pentru cele doua variante:Încercările, calculele echivalente sau controalele vor fi efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.B. Emisii sonorePe ambarcatiunile de agrement prevăzute cu motoare interioare sau interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată şi pentru motovehiculele nautice:Producătorul va efectua direct sau va dispune efectuarea în numele sau, pe una sau mai multe ambarcatiuni care reprezintă fabricatia producătorului, încercările privind emisiile sonore definite în anexa nr. 1, partea C, sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.Pentru motoarele exterioare şi motoarele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată:Producătorul va efectua direct sau va dispune efectuarea în numele sau, pe unul sau mai multe motoare din fiecare familie de motoare care reprezintă fabricatia producătorului, încercările privind emisiile sonore definite în anexa nr. 1, partea C, sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.Atunci când sunt încercate mai multe motoare dintr-o familie, se va aplica metoda statistica descrisă în anexa nr. 16 în vederea asigurării conformitatii cu esantionul.  +  Anexa 8EXAMINAREA EC DE TIPModulul B1. Examinarea EC de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata şi atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere corespunde cerinţelor prezentei hotărâri, care îi sunt aplicabile.2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip va fi înaintată de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia unui organism notificat, ales de producător. Cererea va include: a) numele şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al producătorului, numele şi adresa acestuia din urma; b) o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.Solicitantul va pune la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare "tip". " Tip"-ul poate să acopere mai multe variante ale produsului cu condiţia ca diferenţele dintre variante sa nu afecteze gradul de siguranţă şi alte cerinţe referitoare la performanta produsului.Organismul notificat poate cere şi alte exemplare dacă acestea îi sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.3. Documentaţia tehnica va permite evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele prezentei hotărâri. În măsura în care este relevant pentru evaluarea conformitatii produsului, documentaţia tehnica va cuprinde informaţii privind proiectarea, fabricatia şi funcţionarea produsului conform anexei nr. 5.4. Organismul notificat are următoarele obligaţii: a) sa examineze documentaţia tehnica, sa verifice dacă tipul este fabricat în conformitate cu documentaţia tehnica şi sa identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre, precum şi componentele care au fost proiectate fără a se aplică prevederile din respectivele standarde; b) să efectueze sau să solicite efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, în cazul în care nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre; c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă standardele au fost aplicate efectiv, în cazul în care producătorul a ales aplicarea standardelor relevante; d) sa convină cu solicitantul cererii asupra locului unde vor fi efectuate examinarile şi încercările necesare.5. Dacă tipul corespunde cerinţelor prezentei hotărâri, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul va conţine numele şi sediul producătorului, concluziile examinării, condiţiile pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare privind identificarea tipului aprobat.La certificatul de examinare EC de tip va fi anexată o lista cuprinzând elementele importante pentru evaluare din documentaţia tehnica, iar organismul notificat va păstra o copie a acestei liste.Dacă unui producător îi este refuzată certificarea de tip, organismul notificat va justifica detaliat motivele refuzului.6. Solicitantul va informa organismul notificat care păstrează documentaţia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificărilor aduse produsului aprobat, care va obţine o certificare suplimentară, atunci când astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta certificare suplimentară este data sub forma unui act adiţional la originalul certificatului de examinare EC de tip.7. Fiecare organism notificat va informa alte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare EC de tip şi completările la acestea, emise sau retrase.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare EC de tip şi/sau de pe completările la acestea. Anexele la certificate se vor pune la dispoziţie celorlalte organisme notificate, la cerere.9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra dosarul tehnic de fabricaţie împreună cu copiile de pe certificatele de examinare EC de tip şi de pe completările la acestea o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, conform prevederilor art. 7 din hotărâre.În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea de a deţine şi de a pune la dispoziţie organismelor de control documentaţia tehnica, la cerere, revine importatorului.  +  Anexa 9CONFORMITATEA CU TIPULModulul C1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura şi declara ca produsele avute în vedere sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul va aplica marcajul CE pe fiecare produs şi va emite o declaraţie de conformitate potrivit anexei nr. 3.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricaţie asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra un exemplar al declaraţiei de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organismelor de control documentaţia tehnica, la cerere, revine importatorului.4. Referitor la evaluarea conformitatii cu cerinţele privind emisiile de gaze din prezenta hotărâre şi dacă producătorul nu aplica un sistem al calităţii adecvat, asa cum s-a descris în anexa nr. 14, un organism notificat ales de către producător poate efectua sau sa dispună să se efectueze în numele sau verificările produselor la intervale de timp aleatorii. Atunci când nivelul calităţii pare nesatisfăcător sau atunci când se considera necesar să se verifice valabilitatea datelor prezentate de către producător, se va utiliza următoarea procedura: se ia un motor din seria de fabricaţie şi se supune incercarii descrise în anexa nr. 1, partea B. Motoarele supuse încercărilor trebuie să fi funcţionat, parţial sau complet, conform specificatiilor producătorului. Dacă emisiile de gaze specifice ale motorului luat din seria de fabricaţie depăşesc valorile limita prevăzute de anexa nr. 1 partea B, producătorul poate cere efectuarea măsurătorilor pe un esantion de motoare luat din seria de fabricaţie din care făcea parte motorul ales iniţial. Pentru a stabili conformitatea esantionului de motoare definit mai sus cu cerinţele acestei hotărâri, se va aplica metoda statistica descrisă în anexa nr. 16.  +  Anexa 10ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEIModulul D1. Asigurarea calităţii producţiei este acea parte a procedurii prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigura şi declara ca produsele considerate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe fiecare produs şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate potrivit anexei nr. 3. Marcajul CE va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţie şi încercare finala a produsului, asa cum se prevede la pct. 3; sistemul calităţii certificat este supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va inainta o cerere unui organism notificat ales de el, pentru evaluarea propriului sistem al calităţii, corespunzător produselor considerate.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) dacă este cazul, documentaţia tehnica a tipului aprobat conform anexei nr. 5 şi o copie de pe certificatul de examinare EC de tip.3.2. Sistemul calităţii va asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii va conţine, în special, o descriere adecvată a următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea produselor; b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate; c) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie, precum şi frecventa cu care acestea vor fi efectuate; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc; e) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute produselor şi a funcţionarii eficace a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul român SR EN ISO 9001:2001.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienta în tehnologia de fabricare a produsului considerat. Procedura de evaluare va include o vizita de inspectare la locul de fabricaţie a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficace.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia organismului notificat se va transmite producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi motivarea deciziei evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este de a asigura ca producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul reprezentanţilor organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în incintele de producţie, de control şi încercare şi de depozitare a produselor şi va pune la dispoziţie acestora toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3 organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat va preda producătorului un proces-verbal al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deţine şi va pune la dispoziţie organismului de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii prevăzut la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunică celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la certificatele privind sistemul calităţii, emise sau retrase.  +  Anexa 11ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUIMODULUL E1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile de la punctul 2 asigura şi declara ca produsele respective corespund tipului descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe fiecare produs şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate. Marcajul CE va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia finala a produsului şi încercări, după cum se specifică la punctul 3 şi va fi supus supravegherii cerute la pct. 4.3. Sistem de calitate3.1. Producătorul va inainta o cerere unui organism notificat ales de el, pentru evaluarea propriului sistem al calităţii corespunzător produselor considerate.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate, b) documentaţia privind sistemul calităţii, c) dacă este cazul, documentaţia tehnica a tipului aprobat şi o copie de pe certificatul de examinare EC de tip.3.2. În cadrul sistemului calităţii, fiecare produs trebuie să fie examinat şi încercat în mod corespunzător asa cum se prevede în standardul sau standardele aplicabile prevăzute la art. 6 sau trebuie efectuate încercări echivalente pentru a se verifica conformitatea sa cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Ea va conţine în special o descriere adecvată a următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea produselor, b) examinarile şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie, c) mijloacele de urmărire a funcţionarii eficace a sistemului calităţii, d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul român SREN ISO 9001:2001.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienta în tehnologia de fabricare a produsului considerat. Procedura de evaluare va include o vizita de inspectare la locul de fabricaţie a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficace.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia organismului notificat se va transmite producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi motivarea deciziei evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este de a asigura ca producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul reprezentanţilor organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în incintele de producţie, de control şi încercare şi de depozitare a produselor şi va pune la dispoziţie acestora toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3 organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat va preda producătorului un proces-verbal al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deţine şi va pune la dispoziţie organismului de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii prevăzut la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunică celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la certificatele privind sistemul calităţii, emise sau retrase.  +  Anexa 12VERIFICAREA PRODUSULUIModulul F1. Verificarea produsului este acea procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia verifica şi atesta faptul ca produsele cărora li se aplică prevederile pct. 3 sunt conforme cu tipul, asa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip, şi satisfac cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.2. Producătorul va lua măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea produselor cu tipul, asa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip, şi satisfac cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica pe fiecare produs marcajul CE şi va emite o declaraţie de conformitate potrivit anexei nr. 3.3. Organismul notificat va efectua examinarile şi încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea produselor cu cerinţele prezentei hotărâri, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui produs conform prevederilor pct. 4, fie prin examinarea şi încercarea produselor prin metode statistice conform prevederilor pct. 5; metoda de examinare şi încercare a produsului este aleasă de producător.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra o copie de pe declaraţia de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.4. Verificarea prin examinare şi încercare a fiecărui produs4.1. Toate produsele vor fi examinate individual şi vor fi încercate în mod corespunzător conform prevederilor din standardul sau standardele relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau vor fi supuse unor încercări cu efect echivalent, pentru a se verifica conformitatea acestora cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.4.2. Organismul notificat va aplica sau va solicita aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat şi va emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va prezenta, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.5. Verificarea statistica5.1. Producătorul va prezenta produsele sale sub forma de loturi omogene şi va lua toate măsurile necesare pentru ca procedeul de fabricaţie să asigure omogenitatea fiecărui lot de produse.5.2. Toate produsele vor fi disponibile pentru verificare, sub forma de loturi omogene. Din fiecare lot se alege în mod aleatoriu un esantion. Produsele din cadrul esantionului vor fi examinate individual şi vor fi supuse unor încercări adecvate, conform prevederilor standardului sau standardelor relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau vor fi supuse unor încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea acestora cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins.5.3. Procedura statistica va utiliza următoarele elemente: a) metoda statistica aplicată; b) planul de esantionare şi caracteristicile sale operationale.Pentru evaluarea conformitatii cu cerinţele privind emisiile de gaze, se va aplica procedura definită în anexa nr. 16.5.4. În cazul loturilor acceptate organismul notificat aplica sau solicita să fie aplicat numărul sau de identificare pe fiecare produs aprobat şi emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate. Toate produsele din lot pot fi introduse pe piaţa, cu excepţia produselor din esantion care au fost găsite neconforme.Dacă un lot este respins, organismul notificat sau organismul de control va lua măsuri corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţa a respectivului lot. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistica.Producătorul poate să aplice numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de fabricaţie, sub responsabilitatea organismului notificat.5.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va prezenta, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.  +  Anexa 13VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUSModulul g1. Verificarea unităţii de produs este procedura prin care producătorul asigura şi declara ca produsul supus evaluării, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 2, este conform cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestuia.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe produs şi va emite o declaraţie de conformitate potrivit anexei nr. 3.2. Organismul notificat va examina produsul individual şi va efectua încercările corespunzătoare, conform prevederilor standardului sau standardelor relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau va supune produsul unor încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea acestuia cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Organismul notificat va aplica sau va solicita să fie aplicat numărul sau de identificare pe produsul aprobat şi va emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3. Scopul documentaţiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele prezentei hotărâri şi înţelegerea proiectului, fabricaţiei şi funcţionarii produsului în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.  +  Anexa 14ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢIIModulul H1. Asigurarea totală a calităţii reprezintă procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigura şi declara ca produsele supuse evaluării satisfac cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica pe fiecare produs marcajul CE şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate potrivit anexei nr. 3. Marcajul CE va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercare finala a produsului, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat face obiectul supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va inainta o cerere pentru evaluarea sistemului propriu al calităţii unui organism notificat ales de el.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va include: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate; b) documentaţia privind sistemul calităţii.3.2. Sistemul calităţii va asigura conformitatea produselor cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii va conţine în special o descriere adecvată a următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea proiectării şi calitatea produselor; b) specificăţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate şi, în situaţia în care nu se aplică integral standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre, vor fi descrise mijloacele utilizate pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre; c) tehnicile de control şi de verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice folosite pentru proiectarea produselor care aparţin unei categorii de proiectare; d) tehnicile corespunzătoare de fabricaţie, de control şi asigurare a calităţii, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate; e) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, cu indicarea frecvenţei de efectuare a acestora; f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor efectuate, datele privind etalonarea aparatelor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc; g) mijloacele de urmărire a realizării calităţii dorite în ceea ce priveşte proiectarea şi realizarea produsului şi, respectiv, funcţionarea efectivă a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă el corespunde cerinţelor enumerate la pct. 3.2.Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul român SR EN ISO 9001:2001.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o vizita de evaluare la locul de fabricaţie al producătorului. Decizia privind evaluarea va fi notificată producătorului. Notificarea va conţine concluziile evaluării şi motivatiile care stau la baza deciziei de evaluare.3.4. Producătorul se va angaja sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat şi sa îl menţină la un nivel eficient şi corespunzător.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricăror intentii de actualizare a acestuia.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat continua sa corespundă cerinţelor pct. 3.2. sau dacă este necesară o noua evaluare.Acesta va notifica producătorului asupra deciziei sale. Notificarea va conţine concluziile evaluării şi motivele care stau la baza deciziei.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura îndeplinirea corecta de către producător a obligaţiilor ce decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în locurile în care se proiectează, se fabrica, se verifica, se efectuează încercările şi se depozitează produsele şi va pune la dispoziţie informaţiile necesare, în special în legătură cu: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calităţii la faza de proiectare, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc; c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calităţii la faza de fabricaţie, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, datele privind etalonarea aparatelor de măsura, rapoartele privind calificarea personalului folosit etc.4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi va prezenta producătorului rapoartele de audit.4.4. În plus organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia unor astfel de vizite reprezentanţii organismului notificat au dreptul să efectueze încercări sau pot solicita efectuarea de încercări pentru a verifica, atunci când este necesar, dacă sistemul calităţii funcţionează corespunzător. Organismul notificat va prezenta producătorului un proces-verbal al vizitei, precum şi rezultatul încercărilor, dacă astfel de încercări s-au efectuat.5. Producătorul va tine la dispoziţia autorităţilor naţionale timp de 10 ani de la data fabricării ultimului produs următoarele: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare menţionate la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, menţionate în ultimul alineat al pct. 3.4. şi, respectiv, la pct. 4.3. şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunică altor organisme notificate informaţii relevante privind certificatele sistemelor calităţii emise sau retrase.  +  Anexa 15CRITERII MINIMEavute în vedere la notificarea organismelor1. Organismul notificat, conducătorul sau şi personalul cu responsabilităţi privind efectuarea încercărilor de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau cel care a instalat produsele prevăzute la art. 1 din hotărâre care se inspecteaza şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părţi. Totodată ei nu vor fi implicaţi direct sau ca reprezentanţi autorizaţi în activităţile de proiectare, construcţie, comercializare sau întreţinere a produselor menţionate. Aceasta nu exclude însă posibilitatea schimbului de informaţii tehnice dintre producător şi organismul notificat.Un organism notificat trebuie să fie independent şi nu trebuie să fie controlat de către producători sau furnizori.2. Organismul notificat, respectiv personalul sau va executa încercările de verificare cu integritate profesională şi competenţa tehnica, liber de orice presiuni şi influente de ordin financiar, care ar putea să-i influenteze deciziile sau rezultatele activităţilor efectuate, din partea unor persoane ori grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor şi/sau ale încercărilor.3. Organismul notificat va dispune de personal competent şi de dotarea necesară pentru a fi în măsura să îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile administrative şi competentele tehnice necesare efectuării verificărilor şi va dispune sau va avea acces la echipamentele impuse pentru efectuarea încercărilor specifice.4. Personalul cu responsabilităţi privind efectuarea verificărilor va avea: a) pregătire tehnica şi experienta profesională de specialitate; b) cunoştinţe corespunzătoare cerinţelor şi exigenţelor privind încercările pe care le efectuează sau la efectuarea cărora contribuie şi experienta corespunzătoare în executarea acestor încercări; c) capacitatea de a întocmi certificatele, înregistrările şi rapoartele necesare pentru autentificarea rezultatelor încercărilor.5. Imparţialitatea personalului de inspecţie va fi garantată. Remunerarea acestuia nu va fi determinata de numărul încercărilor realizate sau de rezultatele respectivelor încercări.6. Personalul organismului notificat va păstra secretul profesional, potrivit legii, cu privire la informaţiile pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.7. Organismul notificat va obţine o asigurare corespunzătoare de răspundere civilă, pentru cazul în care, potrivit legii, răspunderea îi revine.  +  Anexa 16EVALUAREA CONFORMITATII PRODUCŢIEI PENTRU EMISIILE DE GAZEŞI EMISIILE SONORE1. Pentru verificarea conformitatii unei familii de motoare, se ia un esantion de motoare din seria de fabricaţie. Producătorul trebuie să decidă mărimea esantionului, de comun acord cu organismul notificat.2. Media aritmetica X a rezultatelor obţinute plecand de la esantion trebuie să fie calculată pentru fiecare componenta reglementată a emisiilor de gaze şi emisiilor sonore. Se considera ca seriile de fabricaţie corespund cerinţelor ("decizie pozitiva") dacă se respecta următoarea condiţie:X + k●S≤LS este abaterea standard, unde: ____ \S2 = / (x - X)2/(n - 1) ____ X = media aritmetica a rezultatelorx = unul din rezultatele individuale obţinute cu esantionulL = valoarea limita adecvatăn = numărul de motoare din esantionk = factorul statistic în funcţie de n (vezi tabelul)
                       
    n2345678910
    k0,9730,6130,4890,4210,3760,3420,3170,2960,279
    n111213141516171819
    k0,2650,2530,2420,2330,2240,2160,2100,2030,198
  Dacă n ≥ 20 atunci k =0,860/√ n.
   +  Anexa 17MARCAJUL CEMarcajul de conformitate CE consta din initialele "CE" având următoarea forma: În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.Marcajul CE va fi urmat de numărul de identificare al organismului notificat, dacă acesta intervine în controlul producţiei, precum şi de ultimele doua cifre ale anului în care este aplicat marcajul CE.__________________