ORDIN nr. 1.850 din 14 decembrie 2004privind registrele şi formularele financiar-contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 7 ianuarie 2005    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabila, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul, modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere şi numerotare, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 1.850.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICE DE ÎNTOCMIRE ŞI UTILIZARE A REGISTRELOR ŞI FORMULARELOR COMUNE PE ECONOMIE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ ŞI CONTABILAA. Normele generale privind documentele justificative şi financiar-contabile1. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fise şi alte documente contabile, după caz.2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:- denumirea documentului;- denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participa la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept sa aprobe operaţiunile respective, după caz;- alte elemente menite să asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective. În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe bază de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, acestea trebuie să aibă la baza contracte sau convenţii civile, încheiate în acest scop, şi documentul prin care se face dovada plăţii.3. Documentele contabile - jurnale, fise etc. - care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la:- felul, numărul şi data documentului justificativ;- sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate;- conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare;- semnăturile pentru întocmire şi verificare.4. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.5. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsa.Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.Corectarea se face în toate exemplarele documentului justificativ şi se confirma prin semnatura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii.În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifica numerarul, sau al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restrictii, documentul întocmit greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.La corectarea documentului justificativ în care se consemnează operaţii de predare-primire a valorilor materiale şi a mijloacelor fixe este necesară confirmarea, prin semnatura, atât a predatorului, cat şi a primitorului.În cazul completării documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, corecturile sunt admise numai înainte de prelucrarea acestora, menţionându-se data rectificarii şi semnatura celui care a făcut modificarea. Documentele prezentate în listele de erori, anulari sau completări (pe baza cărora se fac modificări în fisiere sau în baza de date a unităţii) trebuie să fie semnate de persoanele împuternicite de conducerea unităţii.6. În cazul în care prelucrarea documentelor justificative se face de către unităţi prestatoare de servicii de informatica, în relaţiile dintre aceste unităţi şi cele beneficiare este necesar ca, pentru asigurarea înregistrărilor în contabilitate, să se respecte următoarele reguli:- documentele justificative să fie întocmite corect şi la timp de către unităţile beneficiare, acestea răspunzând de realitatea datelor înscrise în acestea;- documentele contabile, întocmite de unităţile prestatoare de servicii de informatica pe baza documentelor justificative, trebuie predate unităţilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau convenţiile civile încheiate, unităţile prestatoare de servicii de informatica răspunzând de corectitudinea prelucrării datelor;- unităţile beneficiare trebuie să efectueze verificarea documentelor contabile obţinute de la unităţile prestatoare de servicii de informatica în sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative preluate pentru prelucrare, respectării corespondentei conturilor şi exactitatii sumelor înregistrate etc.7. În vederea înregistrării în jurnale, fise şi celelalte documente contabile a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, potrivit formelor de înregistrare contabila utilizate de unităţi, se poate face contarea documentelor justificative, indicandu-se simbolurile conturilor sintetice şi analitice, debitoare şi creditoare, în conformitate cu planul de conturi general aplicabil.Înregistrările în contabilitatea sintetică şi analitica se fac pe bază de documente justificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator în care sunt înscrise mai multe documente justificative al căror conţinut se referă la operaţiuni de aceeaşi natura şi perioada.În cazul operaţiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate care au la baza note justificative sau note de calcul, după caz.În cazul stornarilor, pe documentul iniţial se menţionează numărul şi data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operaţiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menţionează documentul, data şi numărul de ordine al operaţiunii care face obiectul stornarii.Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite în acest scop.Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma de înregistrare în contabilitate.Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor.Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabila pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de inseriere şi numerotare poate fi diferit de cel prevăzut în prezentele norme, în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru.În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, încredinţează activitatea de întocmire a documentelor justificative şi financiar-contabile unor persoane fizice sau juridice, în baza unui contract de prestări de servicii, normele de întocmire şi utilizare a formularelor respective se adapteaza în mod corespunzător, fiind obligatoriu să se prevadă în contract clauze referitoare la întocmirea şi utilizarea formularelor în aceste condiţii.Formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere şi numerotare, privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor legate de taxa pe valoarea adăugată (Jurnal pentru vânzări, Jurnal pentru cumpărări s.a.) sunt cele aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Neintocmirea, întocmirea eronată şi/sau neutilizarea documentelor justificative şi financiar-contabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale.B. Registrele de contabilitate8. Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi Cartea mare (cod 14-1-3).Registrele de contabilitate se utilizează în stricta concordanta cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, după caz.Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.9. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod cronologic, toate operaţiunile economico-financiare.Operaţiunile de aceeaşi natura, realizate în acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc,), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza înregistrării în Registrul-jurnal.Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pentru, operaţiunile de casa şi banca, decontările cu furnizorii, situaţia încasării-achitării facturilor etc.Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile sintetice debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate.Unităţile care utilizează jurnale auxiliare pot inregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.10. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionarii unităţii, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege pe bază de inventar faptic.În acest registru se înscriu, într-o formă recapitulativa, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului.Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul acestora.În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrărilor şi se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului financiar.11. Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea şi existenta tuturor elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor şi creditor, precum şi soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate conţine câte o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare sta la baza întocmirii balanţei de verificare.Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.Editarea Cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii12. Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Registrul Cartea mare se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, iar în caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care utilizează, potrivit legii, registre şi formulare specifice privind activitatea financiară şi contabila, reglementate prin actele normative în vigoare, vor proceda la înscrierea datelor în aceste registre şi formulare potrivit normelor specifice, prezentate în actele normative respective, precum şi a prezentelor norme privind documentele justificative şi financiar-contabile.C. Formele de înregistrare în contabilitate13. Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre, formulare şi documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematica în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului financiar14. Principalele forme de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare în cazul unităţilor care conduc contabilitatea în partida dubla sunt: "pe jurnale", "maestru-sah" şi forma combinata "maestru-sah cu jurnale".15. În cadrul formei de înregistrare în contabilitate "pe jurnale", principalele registre şi formulare care se utilizează sunt:- Registrul-jurnal (cod 14-1-1);- Registrul-inventar (cod 14-1-2);- Cartea mare (cod 14-1-3);- Jurnale auxiliare;- Balanţa de verificare.Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative. Pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative se întocmeşte Nota de contabilitate (cod 14-6-2/A).Notele de contabilitate se întocmesc pe bază de note justificative sau note de calcul şi se înregistrează în mod cronologic în Registrul-jurnal.Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operaţiuni, cum sunt:1. Jurnal privind operaţiunile de casa şi banca (cod 14-6-5);2. Jurnal privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6);3. Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7);4. Jurnal privind consumurile şi alte iesiri de stocuri (cod 14-6-8);5. Jurnal privind salariile şi contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurările de sănătate (cod 14-6-10);6. Jurnal privind operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a).Lunar, sau la alta perioada prevăzută de lege, în fiecare jurnal auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare înregistrate în cursul lunii (perioadei), totaluri care se înscriu în Registrul-jurnal.Contabilitatea analitica se poate tine fie direct pe aceste jurnale (pentru unele conturi), fie cu ajutorul altor formulare tipizate comune (fişa de cont analitic pentru valori materiale, fişa de cont pentru operaţiuni diverse etc.) sau specifice, folosite în acest scop.Pentru unele conturi, pe lângă jurnalul privind operaţiunile de credit se întocmeşte şi situaţia privind operaţiunile de debit.Înregistrările în jurnale se fac în mod cronologic în tot cursul lunii (perioadei) sau numai la sfârşitul lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor centralizatoare întocmite pentru operaţiunile aferente lunii (perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic în acestea.Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabila care cuprinde toate conturile sintetice şi reflecta existenta şi miscarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat.Cartea mare serveşte la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor conturilor sintetice şi sta la baza întocmirii balanţei de verificare a conturilor sintetice.Pentru stabilirea rulajelor, se preia în Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se stabileşte prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de conturi corespondente ale jurnalelor.Soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte în funcţie de rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv, ţinându-se seama de soldul de la începutul anului, care se înscrie pe rândul destinat în acest scop.Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitica, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balantele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, şi ori de câte ori se considera necesar.16. În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah", principalele registre şi formulare care se utilizează sunt:- Registrul-jurnal (cod 14-1-1);- Registrul-inventar (cod 14-1-2);- Cartea mare (sah - cod 14-1-3/a);- Balanţa de verificare.Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, la fel ca în cazul formei de înregistrare "pe jurnale".În vederea înregistrării în Registrul-jurnal, documentele justificative sunt supuse prelucrării contabile (sortare pe feluri de operaţiuni, verificare, evaluare, contare). Dacă pentru acelaşi fel de operaţiuni exista mai multe documente justificative, acestea se totalizează cu ajutorul documentelor cumulative întocmite fie pentru debitul, fie pentru creditul contului care reflecta asemenea operaţiuni.Pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative se întocmeşte Nota de contabilitate (cod 14-6-2A).Cartea mare (sah - cod 14-1-3/a) este documentul de sistematizare a înregistrărilor contabile în conturile sintetice.Înregistrările în Cartea mare (sah) se fac pe baza documentelor justificative, a documentelor cumulative şi a notelor de contabilitate, cronologic, zilnic, lunar sau ori de câte ori este nevoie. Înregistrarea în acest document, deschis pentru fiecare cont sintetic, este precedată de înregistrarea în Registrul-jurnal.La sfârşitul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din Cartea mare (sah) se stabilesc totaluri ale rulajului contului debitor sau creditor şi ale conturilor corespondente. Totalurile sumelor conturilor corespondente trebuie să fie egale cu rulajul debitor sau creditor al contului respectiv.Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor comune (fişa de cont pentru operaţiuni diverse, fişa de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor specifice folosite în acest scop.Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (sah), respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitica se pot întocmi balante de verificare analitice. La instituţiile publice, balantele de verificare sintetice se întocmesc lunar, iar balantele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmesc situaţiile financiare.17. În cazul utilizării formei de înregistrare combinata "maestru-sah cu jurnale", pe lângă formularele menţionate la forma de înregistrare "maestru-sah" se utilizează jurnalele auxiliare specifice formei de înregistrare "pe jurnale".În Cartea mare (sah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile lunare stabilite în jurnal se înscriu atât în coloana destinată rulajului debitor sau creditor, cat şi în coloanele conturilor corespondente.La instituţiile publice şi persoanele juridice fără scop patrimonial se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-sah simplificat". În acest caz, contabilitatea sintetică se tine pe Fise de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a), deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea mare (sah), iar contabilitatea analitica se tine pe fişele menţionate la forma de înregistrare "maestru-sah". Evidenta analitica a creditelor bugetare, plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul Fisei pentru operaţiuni bugetare (cod 14-6-23).Primăriile comunale utilizează următoarele registre de contabilitate:- Registrul-inventar;- Registru pentru evidenta mijloacelor fixe;- Fişa de cont analitic pentru valori materiale, sub forma de registru;- Registru pentru evidenta veniturilor;- Registru pentru evidenta cheltuielilor şi altor operaţii.D. Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor18. Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia din următoarele metode, operativ-contabila, cantitativ-valorică, global-valorică.Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor.Metoda cantitativ-valorică se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor, animalelor şi ambalajelorMetoda global-valorică se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a mărfurilor şi ambalajelor din unităţile de desfacere cu amănuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protecţie în folosinţă, precum şi altor categorii de bunuri.19. Metoda operativ-contabila consta în ţinerea, în cadrul fiecărei gestiuni, a evidentei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fişelor de magazie. În contabilitate, aceasta metoda consta în ţinerea evidentei valorice pe conturi de materiale, desfăşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, după caz.Controlul exactitatii înregistrărilor din evidenta gestiunilor şi din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.În metoda operativ-contabila se pot folosi următoarele formulare comune pe economie:- Fişa de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a, după caz);- Fişa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22);- Borderou de predare a documentelor (cod 14-3-7);- Registrul stocurilor (cod 14-3-11).Fişele de magazie servesc pentru evidenta cantitativă, pe feluri de stocuri, la locul de depozitare, iar în contabilitate, pentru controlul operaţiunilor înregistrate de gestionar sau persoana desemnată, pentru preluarea în registrul stocurilor a cantităţilor aflate în stoc, precum şi pentru calculul valorii bunurilor existente în stoc la sfârşitul lunii (perioadei), în scopul confruntarii cu datele din contabilitatea sintetică.La gestiune, fişele de magazie se ţin în ordinea în care sunt înscrise materialele în registrul stocurilor. În aceste fise, cantităţile se înregistrează zilnic de gestionar sau persoana desemnată, pe baza documentelor de intrare (factura, aviz de însoţire a mărfii, nota de recepţie şi constatare de diferenţe etc.) şi a documentelor de ieşire (bon de consum, fişa limita de consum, aviz de însoţire a mărfii, factura etc), poziţie cu poziţie.Erorile constatate în evidenta gestiunilor se corecteaza în prezenta persoanei care răspunde de înregistrările efectuate în fişele de magazie, iar abaterile de la regulile de întocmire şi utilizare a documentelor se aduc la cunoştinţa conducătorului compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate sa conducă contabilitatea, după caz, pentru stabilirea măsurilor care se impun.Semnatura persoanei desemnate pentru evidenta stocurilor în fişele de magazie constituie dovada verificării înregistrărilor efectuate şi preluării documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor.Preluarea documentelor privind miscarea stocurilor se face pe baza Borderoului de predare a documentelor (cod 14-3-7).În contabilitate, documentele privind miscarea stocurilor se grupează pe gestiuni, surse de aprovizionare (de la furnizori, din prelucrare la terţi, consum intern etc.) şi, în cadrul acestora, pe conturi de materiale şi gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, după caz.Intrările sau ieşirile de bunuri de natura stocurilor se înregistrează în contabilitatea sintetică şi analitica, fie direct pe baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situaţii întocmite zilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centralizarea datelor din documentele privind miscarea stocurilor.Verificarea înregistrărilor efectuate în conturile de stocuri şi fişele de magazie se face cu ajutorul Registrului stocurilor (cod 14-3-11). În acest scop, în registrul stocurilor, la sfârşitul fiecărei luni (perioade), se înscriu pe feluri de stocuri, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe, stocurile cantitative din fişele de magazie, se calculează valoarea cantităţilor aflate în stoc pe baza preţurilor de înregistrare şi se totalizează valoarea acestora pe pagini ale registrului stocurilor, pe subgrupe de materiale, grupe de stocuri, conturi şi magazii (depozite).În măsura în care nu se constata diferenţe între valoarea cantităţilor în stoc din fişele de magazie şi soldurile conturilor de materiale din contabilitate, registrul stocurilor se poate întocmi trimestrial.În cazul în care se constată că exista frecvente diferenţe între soldurile conturilor de stocuri din registrul stocurilor şi cele din contabilitate, provenind din înregistrarea operaţiunilor, evaluarea cantităţilor de stocuri din documentele de intrare şi de ieşire, prelucrarea acestora etc, diferenţele respective pot fi localizate printr-o noua centralizare a intrărilor şi iesirilor valorice de materiale, pe grupe sau feluri de materiale, iar totalurile obţinute se confrunta cu datele din registrul stocurilor.20. Pentru produse finite şi produse reziduale, metoda operativ-contabila se aplică în acelaşi mod ca şi pentru stocuri de materii prime şi materiale consumabile. În acest caz, evidenta cantitativă pe feluri de produse se tine la magazie (depozit) cu ajutorul fişelor de magazie, iar evidenta valorică se tine în contabilitate cu ajutorul contului sintetic de produse finite, desfăşurat în analitic pe gestiuni, în care înregistrările se fac pe baza datelor obţinute prin centralizarea zilnica a documentelor de mişcare a produselor respectiveVerificarea înregistrărilor la sfârşitul lunii (perioadei) se face, de asemenea, cu ajutorul registrului stocurilor în care se stabilesc soldurile pe feluri de produse finite şi pe total cont, prin transcrierea cantităţilor în stoc din fişele de magazie şi evaluarea acestora pe baza preţurilor de înregistrare.21. Metoda cantitativ-valorică pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar în depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, mărfuri, animale şi ambalaje consta în ţinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni, iar în contabilitate - a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care reflecta stocurile de valori materiale se desfăşoară în analitic pe gestiuni. Verificarea exactitatii înregistrărilor din evidenta de la locurile de depozitare şi din contabilitate se efectuează prin punctajul periodic dintre cantităţile operate în fişele de magazie şi cele din fişele de cont analitic din contabilitate.În metoda cantitativ-valorică se pot folosi următoarele formulare comune pe economie:Fişa de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a, după caz);Fişa de cont analitic pentru valori materiale (cod 14-3-10);Fişa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22);Borderou de predare a documentelor (cod 14-3-7);Balanţa analitica a valorilor materiale (cod 14-6-30/c).Evidenta cantitativă a materialelor se tine la gestiune cu ajutorul fişelor de magazie, care se ţin în ordinea fişelor de cont analitic din contabilitate. În fişele de magazie, înregistrările se fac zilnic, de gestionar sau persoana desemnată, pe baza documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor. După înregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe bază de borderou. În contabilitate, documentele se înregistrează în fişele de cont analitic pentru valori materiale şi se stabilesc stocurile şi soldurile, după ce în prealabil s-a verificat modul de emitere şi completare a documentelor privind miscarea materialelor. De asemenea, pe baza aceloraşi documente se întocmesc situaţiile centralizatoare privind intrările şi ieşirile de materiale pentru înregistrare în contabilitatea sintetică.Controlul înregistrărilor din conturile sintetice şi cele analitice ale stocurilor se asigura cu ajutorul balanţei de verificare analitice, întocmită separat pentru fiecare cont de stoc.În vederea întocmirii balanţei de verificare este necesar să se efectueze controlul asupra concordanţei stocurilor scriptice din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale.În cazul instituţiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum şi în cazul instituţiilor care au subunitati cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analitica a stocurilor se poate asigura, în cadrul compartimentului financiar-contabil al instituţiei al carei conducător are calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul Fisei de evidenta a materialelor şi a materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă (cod 14-3-9/a) în locul Fisei de cont analitic pentru valori materiale (cod 14-3-10).22. Metoda cantitativ-valorică pentru evidenta analitica a produselor finite şi produselor reziduale se aplică în acelaşi mod ca şi pentru celelalte stocuri, cu următoarele particularităţi:- atât intrările, cat şi ieşirile valorice pot fi înregistrate în fişele de cont analitic pentru stocuri numai lunar, prin înmulţirea cantităţilor totale de produse finite şi produse reziduale cu preţurile unitare respective, fără a mai fi necesară evaluarea cantităţilor de produse în documente,- pentru controlul înregistrărilor din contabilitatea sintetică şi cea analitica a produselor finite, în locul balanţei de verificare se poate folosi registrul stocurilor.23. Metoda global-valorică se aplică pentru evidenta mărfurilor şi ambalajelor aflate în unităţile de desfacere cu amănuntul (magazine, restaurante, bufete etc), folosindu-se formularul comun "Fişa de cont pentru operaţiuni diverse" (cod 14-6-22) şi raportul de gestiune, după caz.Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a mărfurilor şi ambalajelor se tine global-valoric, atât la gestiune, cat şi în contabilitate, iar controlul concordanţei înregistrărilor din evidenta gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric la perioade stabilite de unitate.Raportul de gestiune se completează pe baza documentelor de intrare şi de ieşire a mărfurilor şi ambalajelor şi de depunere a numerarului din vânzare, iar în fişele valorice (ţinute pe gestiuni în cadrul conturilor de mărfuri şi ambalaje din contabilitate), înregistrările se fac pe baza aceloraşi documente.Soldurile valorice ale mărfurilor şi ambalajelor aflate în gestiune se verifica pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate, sau cu ocazia inventarierii, după caz.24. Metoda global-valorică se foloseşte, de asemenea, pentru evidenta rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii, precum şi la alte categorii de bunuri. În acest caz, evidenta cantitativă se poate tine pe feluri de rechizite, imprimate, materiale pentru ambalare etc, la locurile de gestionare, cu ajutorul Fişelor de magazie (cod 14-3-8), care se completează de gestionar sau persoana desemnată.Evidenta valorică a miscarilor se tine în contabilitate, pe gestiuni, în cadrul contului de materiale consumabile, cu ajutorul Fişelor de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22). Înregistrările în fişele de magazie se fac pe baza documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor consumabile respective şi se preiau de către contabilitatea stocurilor, în prealabil făcându-se verificarea înregistrărilor din fişele de magazie. Prin centralizarea datelor din documentele respective se asigura înregistrarea acestora atât în fişele valorice pe gestiuni, cat şi în conturile sintetice de stocuri.25. Pentru materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă se tine numai evidenta cantitativă cu ajutorul formularului Fişa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9).În contabilitate, evidenta valorică se tine cu ajutorul Fisei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22), pe secţii (locuri de muncă, unităţi etc), în care înregistrările se fac valoric în funcţie de intrari şi iesiri (scoateri din uz).Documentele ce se întocmesc pentru darea în folosinţă, în condiţiile în care se returnează obiectul de inventar uzat, nu se înregistrează în evidenta magaziei (depozitului), dar se confrunta la sfârşitul fiecărei luni cu procesele-verbale pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe /de declasare a unor bunuri materiale şi se anexează la acestea.Controlul exactitatii înregistrărilor se efectuează la perioadele stabilite de unitate şi cu ocazia inventarierilor, evaluandu-se stocurile existente pe baza Listelor de inventariere (cod 14-3-12/a) şi confruntandu-se soldul astfel obţinut cu soldul conturilor respective din contabilitate.26. Contabilitatea analitica a SDV-urilor speciale şi AMC-urilor se tine la gestiunea de SDV-uri şi AMC-uri, cantitativ, pe persoanele sau comenzile pentru care sunt destinate, cu ajutorul Fisei de magazie (cod 14-3-8), iar în contabilitate, global-valoric, la nivel de produs.E. Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse27. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme.28. Orice persoană care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia sa încunoştinţeze, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorul unităţii (administratorul unităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective).În termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal, care să cuprindă:- datele de identificare a documentului dispărut;- numele şi prenumele salariatului responsabil cu păstrarea documentului;- data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.Procesul-verbal se semnează de către:- conducătorul unităţii;- conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie;- salariatul responsabil cu păstrarea documentului şi- şeful ierarhic al salariatului responsabil cu păstrarea documentului, după caz.Salariatul responsabil este obligat ca, odată cu semnarea procesului-verbal, sa dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul respectiv.Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii, măsurile prevăzute de prezentele norme se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, după caz.29. Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală.30. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", întocmit separat pentru fiecare caz.Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea documentului dispărut, şi anume:- sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului;- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii şi declaraţia salariatului respectiv;- dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sanctionarii disciplinare a salariatului vinovat, după caz;- dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului;- o copie a documentului reconstituit.31. În cazul în care documentul dispărut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. În acest caz, unitatea emitenta va trimite unităţii solicitatoare, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.32. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.Documentele reconstituite conform prezentelor norme constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. În acest caz, vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba adusă unităţii, salariaţilor sau altor unităţi, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.33. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc raspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii.În cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal, şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.34. Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidentei curente a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea şi evidenta responsabililor de păstrarea acestora, evidenta tuturor reconstituirilor de documente, precum şi pentru păstrarea dosarelor de reconstituire, pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit.F. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile35. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlaltor documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate.Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz.Registrele şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva, în baza unor contracte de prestări de servicii, cu titlul oneros, de către alte persoane juridice române, care dispun de condiţii corespunzătoare. Şi în acest caz, răspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare.Unitatea care a încredinţat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiara, va înştiinţa organul fiscal teritorial de care aparţine despre aceasta situaţie.Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, să prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative şi contabile şi în alte locatii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dacă considera ca acestea nu sunt păstrate corespunzător.36. Termenul de păstrare a registrelor şi a documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani.37. În caz de încetare a activităţii, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, predau documentele la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.38. Arhivarea documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale şi cu următoarele reguli generale:- documentele se grupează în dosare, numerotate, şnuruite şi parafate;- gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui exerciţiu financiar ia care se referă acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societăţii, documentele aferente acestei perioade se arhiveaza separat;- dosarele conţinând documente justificative şi contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;- evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit legii, în care sunt evidentiate dosarele şi documentele intrate în arhiva, precum şi miscarea acestora în decursul timpului39. Eliminarea din arhiva a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie sub conducerea administratorului sau ordonatorului de credite, după caz. În aceasta situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al arhivei.G. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabila40. Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei unităţi trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.La elaborarea şi adaptarea programelor informatice vor fi avute în vedere următoarele: a) cuprinderea în procedurile de prelucrare, a reglementărilor în vigoare şi a posibilităţii de actualizare a acestor proceduri, în funcţie de modificările intervenite în legislaţie; b) cunoaşterea adecvată a funcţiilor sistemului de prelucrare automată a datelor, de către personalul implicat şi respectarea acestora; c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protecţiei lor împotriva unor accese neautorizate, realizarea confidenţialităţii datelor din sistemul informatic; d) stabilirea tipului de suport pentru păstrarea datelor de intrare, intermediare sau de ieşire; e) soluţionarea eventualelor erori care pot să apară în funcţionarea sistemului informatic; f) verificarea completa sau prin sondaj a modului de funcţionare a procedurilor de prelucrare prevăzute de sistemul informatic; g) verificarea totală sau prin sondaj a operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitate, astfel încât acestea să fie efectuate în concordanta stricta cu prevederile actelor normative care le reglementează; h) verificarea prin teste de control a programului informatic utilizat.41. Sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la următoarele criterii considerate minimale: a) să asigure concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează; b) sa precizeze tipul de suport care asigura prelucrarea datelor în condiţii de siguranţă; c) fiecare data înregistrată în contabilitate trebuie să se regaseasca în conţinutul unui document, la care să poată avea acces atât beneficiarii, cat şi organele de control; d) să asigure listele operaţiunilor efectuate în contabilitate pe bază de documente justificative care să fie numerotate în ordine cronologică, interzicandu-se inserari, intercalari, precum şi orice eliminari sau adăugiri ulterioare; e) să asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obţinute anterior; f) să asigure conservarea datelor pe o perioadă de timp care să respecte prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată; g) sa precizeze procedurile şi suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situaţiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate; h) sa nu permită inserari, modificări sau eliminari de date pentru o perioadă închisă; i) să asigure următoarele elemente constitutive ale înregistrărilor contabile:- data efectuării înregistrării contabile a operaţiunii,- jurnalul de origine în care se regăsesc înregistrările contabile;- numărul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent); j) să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor şi a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informaţii, copii de siguranţă pentru programe şi informaţii; k) să asigure listari clare, inteligibile şi complete, care să conţină următoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare pagina, după caz:- tipul documentului sau al situaţiei;- denumirea unităţii;- perioada la care se referă informaţia,- datarea listarilor;- paginarea cronologică;- precizarea programului informatic şi a versiunii utilizate; l) să asigure listarea ansamblului de situaţii financiare şi documente de sinteza necesare conducerii operative a unităţii; m) să asigure respectarea conţinutului de informaţii prevăzut pentru formulare; n) să permită, în orice moment, reconstituirea conţinutului conturilor, listelor şi informaţiilor supuse verificării; toate soldurile conturilor trebuie să fie rezultatul unei liste de înregistrări şi al unui sold anterior al acelui cont; fiecare înregistrare trebuie să aibă la baza elemente de identificare a datelor supuse prelucrării; o) sa nu permită:- deschiderea a doua conturi cu acelaşi simbol;- modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;- suprimarea unui cont în cursul exerciţiului financiar curent sau aferent exerciţiului financiar precedent, dacă acesta conţine înregistrări sau sold;- editarea a doua sau a mai multor documente de acelaşi tip, cu acelaşi număr şi conţinut diferit de informaţii; p) să permită suprimarea unui cont care nu are înregistrări pe parcursul a cel puţin doi ani (exercitii financiare), în mod automat sau manual; r) sa prevadă în documentaţia produsului informatic modul de organizare şi tipul sistemului de prelucrare:- monopost sau multipost;- monosocietate sau multisocietate;- reţea de calculatoare;- portabilitatea fisierelor de date; s) sa precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:- preluări pe loturi cu control ulterior;- preluări în timp real cu efectuarea controlului imediat;- combinarea celor două tipuri; t) să permită culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operaţiunile contabile; u) sa posede documentaţia tehnica de utilizare a programelor informatice necesară exploatării optime a acestora; v) să respecte reglementările în vigoare cu privire la securitatea datelor şi fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor.42. Elaboratorii de programe informatice au obligaţia de a prevedea, prin contractele de livrare a programelor informatice, clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate, precum şi clauze privind eliminarea posibilităţilor de modificare a procedurilor de prelucrare automată a datelor de către utilizatori.Unităţile de informatica sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.43. Utilizatorul trebuie:- să se asigure de perenitatea documentaţiei, a surselor în diferite versiuni ale produsului-program, în cazul dispariţiei prestatorului de servicii sau a distribuitorului de produse-program;- sa organizeze salvarea şi arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare, astfel încât informaţiile să poată fi reprocesate ulterior prin acelaşi lant informatic şi în condiţiile de exploatare reconstituite;- să deţină la sediul sau, pe perioada neprescrisa, manualul de utilizare complet şi actualizat al fiecărui produs-program utilizat.44. Pe perioada neprescrisa se va organiza o gestiune a versiunilor, modificărilor, corecturilor şi schimbărilor de sistem informatic, produse-progam şi sistem de calcul.Dacă unitatea, în cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a datelor, trebuie să se efectueze o reconciliere între datele arhivate şi versiunile noi ale produselor-progam şi ale echipamentelor de calcul.Arhivele pe suport magnetic trebuie "improspatate" periodic pentru a le asigura lizibilitatea, respectiv accesibilitatea.45. Responsabilităţile ce revin personalului unităţii cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor se stabilesc prin regulamente interne.H. Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic registrele, jurnalele şi alte documente financiar-contabile46. Din punct de vedere al bazei de date sa existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar-contabile.47. Registrele, jurnalele şi alte documente financiar-contabile, care se arhiveaza pe suport WORM (Write Once Read Many), să fie semnate de persoana care le întocmeşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.48. Sa existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice şi organizatorice care să asigure următoarele cerinţe minimale: a) confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor; b) confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor; c) confidenţialitatea şi integritatea datelor; d) împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem; e) restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamitati naturale, evenimente imprevizibile, prin:- arhivarea datelor utilizând tehnologia WORM (Write Once Read Many), care să permită inscriptionarea o singură dată şi accesarea ori de câte ori este nevoie a informaţiilor stocate;- înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de calcul, cu aceleaşi caracteristici, care să fie amplasat într-o alta locatie,49. Sa se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor şi formularelor la cererea organelor de control.  +  Anexa 2 NOMENCLATORUL, modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere şi numerotare┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea formularului │ Cod ││crt. │ ├──────────┬────────────┤│ │ │ baza │ varianta │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ I. REGISTRELE DE CONTABILITATE │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 1. │ Registrul-jurnal │ 14-1-1 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 2. │ Registrul-inventar │ 14-1-2 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 3. │ Registrul Cartea mare │ 14-1-3 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Registrul Cartea mare (sah) │ │ 14-1-3/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ II. MIJLOACE FIXE │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 4. │ Registrul numerelor de inventar │ 14-2-1 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 5. │ Fişa mijlocului fix │ 14-2-2 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 6. │ Bon de mişcare a mijloacelor fixe │ 14-2-3 A │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Proces-verbal de scoatere din funcţiune │ │ ││ │ a mijloacelor fixe/de declasare a unor │ │ ││ │ bunuri materiale │ │ 14-2-3/aA│├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 7. │ Proces-verbal de recepţie │ 14-2-5 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Proces-verbal de recepţie provizorie │ │ 14-2-5/a ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Proces-verbal de punere în funcţiune │ │ 14-2-5/b │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 8. │ Nota de recepţie şi constatare de diferenţe │ 14-3-1A │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Nota de recepţie şi constatare de diferenţe │ │ 14-3-1/aA││ │(pentru unităţile cu amănuntul) │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 9. │ Bon de primire în consignaţie │ 14-3-2 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 10. │ Bon de predare, transfer, restituire │ 14-3-3A │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 11. │ Bon de consum │ 14-3-4A │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Bon de consum (colectiv) │ │ 14-3-4/aA ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Fişa limita de consum │ │ 14-3-4/bA││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Lista zilnica de alimente │ │ 14-3-4/dA│├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 12. │ Dispoziţie de livrare │ 14-3-5A │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 13. │ Borderou de predare a documentelor │ 14-3-7 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 14. │ Fişa de magazie │ 14-3-8 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Fişa de magazie(cu doua unităţi de măsura) │ │ 14-3-8/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 15. │ Fişa de evidenta a materialelor de natura │ │ ││ │ obiectelor de inventar în folosinţă │ 14-3-9 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 16. │ Registrul stocurilor │ 14-3-11 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Registrul stocurilor │ │ 14-3-11/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 17. │ Lista de inventariere │ 14-3-12 │ 14-3-12/b ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Lista de inventariere (pentru gestiuni │ │ ││ │ global-valorice) │ │ 14-3-12/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 18. │ Chitanţa pentru operaţii în valută │ │ 14-4-1/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 19. │ Proces-verbal de plati │ 14-4-3A │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 20. │ Dispoziţie de plată-încasare către casierie │ 14-4-4 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Dispoziţie de plată-încasare către casierie │ │ ││ │ (colectivă) │ │ 14-4-4/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 21. │ Borderoul documentelor achitate cu cecuri de │ │ ││ │ decontare │ 14-4-6 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 22. │ Registru de casa │ 14-4-7A │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Registru de casa │ │ 14-4-7/bA││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Registru de casa (în valută) │ │ 14-4-7/aA││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Registru de casa (în valută) │ │ 14-4-7/cA│├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 23. │ Borderou de achiziţie │ 14-4-13 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Borderou de achiziţie(alimentaţie publică) │ │ 14-4-13/a ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Borderou de achiziţie (de la producători │ │ ││ │ individuali) │ │ 14-4-13/b │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 24. │ Decont pentru operaţii în participaţie │ 14-4-14 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 25. │ Stat de salarii │ │ 14-5-1/a ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Stat de salarii (fără elementele componente │ │ ││ │ ale salariului total) │ │ 14-5-1/b ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Stat de salarii (fără elementele componente │ │ ││ │ ale salariului total) │ │ 14-5-1/c ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Stat de salarii │ │ 14-5-1/k ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Lista de avans chenzinal │ │ 14-5-1/d │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 26. │ Ordin de deplasare (delegaţie) │ 14-5-4 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate│ │ ││ │ (transporturi internaţionale) │ │ 14-5-4/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 27. │ Decont de cheltuieli(pentru deplasări externe) │ 14-5-5 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Decont de cheltuieli valutare (transporturi │ │ ││ │ internaţionale) │ │ 14-5-5/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ VI. CONTABILITATEA GENERALĂ │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 28. │ Nota de debitare-creditare │ 14-6-1A │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 29. │ Nota de contabilitate │ 14-6-2A │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 30. │ Extras de cont │ 14-6-3 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 31. │ Jurnal privind operaţiile de casa │ │ ││ │ şi banca │ 14-6-5 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 32. │ Jurnal privind decontările cu furnizorii │ 14-6-6 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 33. │ Situaţia încasării-achitării facturilor │ 14-6-7 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 34. │ Jurnal privind consumurile şi alte iesiri │ │ ││ │ de stocuri │ 14-6-8 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 35. │ Jurnal privind salariile, contribuţia pentru │ │ ││ │ asigurările sociale, protecţia socială a │ 14-6-10 │ ││ │ şomerilor şi asigurări sociale de sănătate │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 36. │ Borderou de primire a obiectelor în │ │ ││ │ consignaţie │ 14-6-14 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 37. │ Borderou de ieşire a obiectelor din │ │ ││ │ consignaţie │ 14-6-15 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 38. │ Jurnal privind operaţii diverse (pentru │ │ ││ │ conturi sintetice) │ 14-6-17 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 39. │ Fişa de cont analitic pentru cheltuieli │ │ ││ │ efective de producţie │ 14-6-21 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Fişa de cont analitic pentru cheltuieli │ │ ││ │ │ │ 14-6-21/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 40. │ Fişa de cont pentru operaţiuni diverse │ 14-6-22 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ - Fişa de cont pentru operaţiuni diverse │ │ ││ │ (în valută şi în lei) │ │ 14-6-22/a │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 41. │ Fişa pentru operaţiuni bugetare │ 14-6-23 │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 42. │ Document cumulativ │ 14-6-24 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │- Document cumulativ │ │ 14-6-24/b │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 43. │ Balanţa de verificare (cu patru egalitati) │ 14-6-30 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │- Balanţa de verificare (cu patru egalitati) │ │ 14-6-30/A ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │- Balanţa de verificare (cu cinci egalitati) │ │ 14-6-30/a ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │- Balanţa de verificare (cu şase egalitati) │ │ 14-6-30/b ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │- Balanţa analitica a stocurilor │ │ 14-6-30/c │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │ VII. ALTE SUBACTIVITĂŢI │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ 44. │ Decizie de imputare │ 14-8-2 │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │- Angajament de plată │ │ 14-8-2/a │└─────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘GRUPA IRegistrele de contabilitateREGISTRUL-JURNAL (Cod 14-1-1)1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematica a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta unităţii.Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflecta miscarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.În cazul în care unitatea foloseşte jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal.În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va inregistra prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În aceasta situaţie, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. Registrul-jurnal va fi snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta unităţii în luna următoare celei în care numărul de file editate este 100, sau anual, dacă numărul filelor editate este sub 100, pentru un exerciţiu financiar.În cazul în care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, registrul-jurnal se va conduce de către subunitati, cu condiţia înregistrării acestuia la nivelul subunitatii.În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activităţii, până la 31 decembrie, sau încetarea activităţii.În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea în registru.În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanţa, jurnal privind operaţiunile de casa şi banca, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.), precum şi numărul şi data acestuia.În coloana 4 se trece felul operaţiunii, dându-se explicaţiile în legătură cu operaţiunea respectiva şi elemente de identificare a acesteia.În coloanele 5 şi 6 se trece simbolul conturilor debitoare şi, respectiv, creditoare.În coloanele 7 şi 8 se trec sumele totale, debitoare şi creditoare din documentul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar etc).În Registrul-jurnal se trec toate operaţiunile economice privind modificarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii, indiferent dacă acestea au loc în numerar sau prin conturile deschise la bănci, netinandu-se seama dacă a avut loc plata sau încasarea acestora.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.    Unitatea.......................                        REGISTRUL-JURNAL                                                            Nr. pagina ...... ┌────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │Data │Documentul│Explicaţii│ Simbol conturi │ Sume │ │crt.│inreg.│(felul │ │ │ │ │ │ │nr., data)│ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │Debitoare │Creditoare│Debitoare │Creditoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘  Întocmit, Verificat, 14-1-1REGISTRUL-INVENTAR (Cod 14-1-2)1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta unităţii.Se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv grupate după natura lor conform posturilor din bilanţ. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv.În cazul încetării activităţii, registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de activ şi de pasiv inventariate faptic la acea data.În cazul în care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, registrul-inventar se va conduce de către subunitati, în condiţiile înregistrării acestuia în evidenta subunitatii.În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în ordine cronologică, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii.În coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ şi de pasiv, conturile de valori materiale putând fi defalcate pe gestiuni.În coloana 3 se înscrie valoarea contabila a elementelor inventariate.În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ şi de pasiv, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere).În coloana 5 se trec diferenţele din evaluare de înregistrat, calculate ca diferenţa între valoarea contabila şi valoarea de inventar.În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezasortari etc.).3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.    Unitatea......................                       REGISTRUL-INVENTAR        la data de ........ Nr. pagina ..........┌────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Recapitulatia elementelor │Valoarea │Valoarea de │ Diferenţe din ││crt.│ inventariate │contabila │ inventar │evaluare ││ │ │ │ │(de înregistrat) │├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┬────────────┤│ │ │ │ │Valoarea│ Cauze ││ │ │ │ │ │ diferenţe │├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤└────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────────┘     Întocmit, Verificat, 14-1-2REGISTRUL CARTEA MARE (Cod 14-1-3)1. Serveşte:- la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice, la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";- la verificarea înregistrărilor contabile efectuate;- la întocmirea balanţei de verificare.2. Se întocmeşte la sfârşitul lunii (perioadei), astfel:- rulajul creditor se reportează din jurnalul contului respectiv, într-o singura suma, fără desfăşurarea pe conturi corespondente;- sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale se reportează din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;- soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte în funcţie de rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv, ţinându-se seama de soldul de la începutul anului (care se înscrie pe rândul destinat în acest scop).3. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.4. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.    .............................    (Unitatea)                                  CARTEA MARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐                                CONTUL ...... │────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──────┤    │ │To-│To-│ │    │ │tal│tal│ │    │ │ru-│ru-│ │    │ CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE │laj│laj│ │    │ │de-│cre│ Sold │    │ │bi-│di-│ │    │ │tor│tor│ │Lu- │ │ │ │ │ni- ├─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼───┴───┼──┬───┤le │Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│La 1 │de│cre│    │....│....│....│....│....│....│....│....│....│....│....│....│ian. │bi│di-│    │Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│(anul) │to│tor│    │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │..... │r │ │    │....│....│....│....│....│....│....│....│....│....│....│....│ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┬────┼──┼───┤ian.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Feb.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Mar.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤To- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tr.I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Apr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Mai.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Iun.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤To- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tr I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Iul.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Aug.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Sept│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤To- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Oct.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Nov.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤Dec.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤To- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gen.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(I- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴────┴──┴───┤                                                                               │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   14-1-3REGISTRUL CARTEA MARE (SAH - Cod 14-1-3/a)1. Serveşte:- la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare în unităţile care utilizează forma de înregistrare contabila "maestru-sah";- la întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice.2. Se întocmeşte într-un exemplar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor.Se completează pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare şi notelor de contabilitate.În cazul în care la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decât numărul coloanelor pe care le cuprinde fişa, se deschide o fişa anexa cu acelaşi simbol de cont, pe care se va continua înscrierea conturilor corespondente. În fişa anexa nu se trece suma din coloana principala, aceasta figurand în coloana "Suma" a fiecărei fise.La începutul anului, la deschiderea fişelor, pe primul rând al coloanei "Suma" se înregistrează soldul iniţial, pe baza balanţei conturilor sintetice încheiată la finele anului precedent. Soldul înscris în fişa se bareaza şi apoi se efectuează înregistrarea operaţiunilor lunii ianuarie.La sfârşitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente şi se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunate pe orizontala, trebuie să fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticala.Cartea mare (sah) poate fi folosită pentru o perioadă mai mare (trimestru, semestru, an), dacă numărul operaţiunilor economice şi financiare este prea mare. În acest caz, este necesar să se stabilească totalul sumelor separat pentru fiecare luna.Acest procedeu de utilizare a registrului Cartea mare (sah) se aplică în cazul folosirii balanţei de verificare cu patru egalitati (cod 14-6-30), care serveşte şi la stabilirea rulajelor cumulate de la începutul anului (inclusiv soldurile iniţiale).În cazul balanţei cu patru egalitati (cod 14-6-30/A), în Cartea mare (sah), pe lângă rulajele lunare, este necesar să se stabilească şi rulajele cumulate de la începutul anului (inclusiv soldurile iniţiale).3. Registrul Cartea mare (sah) poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.4. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.    ................      (Unitatea)┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐│ CARTEA MARE (SAH) │Simbol│Debit │Pagina││Denumirea contului │cont │ │ ││.................. ├──────┼───────┼──────┤│ │ │Credit │ │├───────┬────┬─────┬─────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┤│Nr. din│Data│Suma │ Conturi corespondente ││regis- │oper│ ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬──────┤│trul- │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││jurnal │anul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤└───────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘                                                                      14-1-3/aGrupa a II-aMijloace fixeREGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR(Cod 14-2-1)1. Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificarii lor.2. Se întocmeşte de compartimentul financiar-contabil, pe grupe de mijloace fixe, prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate.Se poate folosi, fie câte un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente şi al celor care urmează a intră în unitate.În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenta, un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achizitionare, construire, confectionare, transfer etc. (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circulă prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprima pe acestea.Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regula, în ordinea succesiva a numerelor şi pe grupe de mijloace fixe.La stabilirea numerelor de inventar în cadrul seriei se au în vedere, atât mijloacele fixe existente, cat şi mijloacele fixe care vor fi achiziţionate, construite sau confectionate în anii următori.Numărul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează să fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.Numărul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaza pe o placuta ce se fixează pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care să asigure identificarea mijlocului fix respectiv.Pe fiecare obiect este obligatoriu să se imprime şi initialele unităţii căreia îi aparţin mijloacele fixe respective.Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) şi pentru mijloacele fixe a căror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distribuţie gaz metan, drumuri, linii electrice etc), pe fiecare obiect se indica numărul de inventar atribuit. În aceste cazuri, este necesar ca, pe lângă numărul de inventar respectiv, să se folosească şi numere suplimentare.Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unităţi sau scoase din funcţiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere rămân libere până la renumerotarea mijloacelor fixe, când se întocmeşte un nou registru al numerelor de inventar.Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie, în conturile în afară bilanţului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.Principalele date ale formularului se completează astfel:- în coloana 1 se înscrie numărul de inventar;- în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix;- în coloana 3 se înscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;- în coloana 4 se înscrie locul unde se afla mijlocul fix. În cazul miscarilor frecvente, aceasta coloana se completează cu creionul negru, pentru a se putea şterge denumirea locului de folosinţă anterior şi a se înscrie noul loc unde se afla mijlocul fix;- coloana 5 se foloseşte în măsura în care sunt necesare şi alte menţiuni decât cele făcute în celelalte coloane, ca, de exemplu, menţiuni privind transferul sau scoaterea din funcţiune a mijlocului fix.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- denumirea unităţii;- numărul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice; locul unde se afla.    Unitatea.................... Numar pagina..............                    REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR┌────────┬────────────┬────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│Nr. de │ Codul de │Denumirea mijlocului fix│ Locul unde se │Alte menţiuni ││inventar│clasificare │ şi caracteristici │ afla │ ││ │ │ tehnice │ │ │├────────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────┼────────────┼────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤├────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤└────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                    14-2-1FIŞA MIJLOCULUI FIX(Cod 14-2-2)1. Serveşte ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.2. Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi luna.Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizarile corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.Când formularul este folosit ca fişa colectivă, nu se sorteaza pe locuri de folosinţă.Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se scot din cartoteca şi se păstrează separatSe completează pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluarii lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc).Când formularul este folosit ca fişa colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloana numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.În coloana "Bucăţi", intrările se înscriu "în negru", iar ieşirile "în roşu".Înregistrările în coloanele "Debit", "Credit" şi "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o clădire se completează instalaţiile de încălzire centrala, sanitare, electrice etc.Data amortizarii complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- numărul de inventar;- felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;- valoarea de inventar;- amortizarea lunară;- denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice;- accesorii;- grupa; codul de clasificare; data dării în folosinţă (anul, luna); data amortizarii complete (anul, luna); durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%);- numărul de inventar (de la număr la număr); documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc miscarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold.┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ FIŞA MIJLOCULUI FIX │ Grupa ......................... ││ │ ││Nr. inventar ...................... ├──────────────────────────────────┤│Fel, serie, nr. data document provenienţă..│ Codul de ││Valoare de inventar ............... │ clasificare ................... ││Amortizare lunară ................. │ ││ ├──────────────────────────────────┤│ │ Data dării în folosinţă ││Denumirea mijlocului fix şi caracteristici │ Anul ........................ ││tehnice │ Luna ........................ ││ │ ││ ├──────────────────────────────────┤│ │ Data amortizarii complete ││Accesorii │ Anul ........................ ││ │ Luna ........................ ││ │ ││ ├──────────────────────────────────┤│ │ Durata normală de ││ │ funcţionare .................... ││ │ ││ ├──────────────────────────────────┤│ │ Cota de amortizare............% ││ │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘                                                                     (verso)┌──────────┬──────────┬────────────────────────┬─────┬───────┬────────┬────────┐│Nr.invent.│Documentul│Operaţiile care privesc │Buc. │ Debit │ Credit │ Sold ││ (de la │(data, │miscarea, creşterea sau │ │ │ │ ││număr la │felul, │diminuarea valorii │ │ │ │ ││număr) │numărul) │mijlocului fix │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤└──────────┴──────────┴────────────────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┘                                                                  14-2-2 t2BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE(Cod 14-2-3A)1. Serveşte ca:- document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între doua locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigada, atelier, unităţi subordonate etc);- document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predatoare la cea primitoare;- document justificativ de înregistrare în evidenta ţinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef, energetic-şef, administrativ etc).3. Circula:- la persoana care aproba miscarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare);- la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);- la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenta la locul de folosinţă (exemplarul 1);- la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea miscarii mijlocului fix (exemplarul 1).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); predator; primitor;- numărul curent; denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice; numărul de inventar; bucăţi; valoarea de inventar;- subunitatea predatoare (secţie, atelier etc); numele şi prenumele; semnatura;- subunitatea primitoare (secţie, atelier etc); numele şi prenumele; semnatura;- aprobat: data, semnatura.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE │├───────────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤│ │Data eliberării│ │ ││ Număr document │ │ │ ││ ├────┬────┬─────┤ Predator │ Primitor ││ │ziua│luna│anul │ │ ││ ├────┼────┼─────┤ │ │├───────────────────┴────┴────┴─────┴──────────────────┴───────────────────────┤│Subsemnaţii din partea .......................................... şi din ││partea ................................., am procedat la predarea-primirea ││mijloacelor fixe în baza ................... din ......................... │├─────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────┤│ Nr. │ Denumirea mijlocului fix şi │Numărul de│ Buc. │ Valoarea de ││crt. │ caracteristici tehnice │inventar │ │ inventar │├─────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────┤├─────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────┤├─────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────┤├─────┴──────────────────────────────────┴──────────┼──────┴───────────────────┤│ SUBUNITATEA PREDATOARE (secţie, stelier, etc.) │ APROBAT │├──────────────────────────┬────────────────────────┤ ││ Numele şi prenumele │ Semnatura │ │├──────────────────────────┼────────────────────────┼──────┬───────────────────┤│ │ │ Data │ Semnatura │├──────────────────────────┴────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│ SUBUNITATEA PRIMITOARE (secţie, stelier, etc.) │ │ │├──────────────────────────┬────────────────────────┤ │ ││ Numele şi prenumele │ Semnatura │ │ │├──────────────────────────┼────────────────────────┤ │ ││ │ │ │ │└──────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴───────────────────┘                                                                     14-2-3APROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELORFIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE (Cod 14-2-3/aA)1. Serveşte ca:- document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe, potrivit dispoziţiilor legale;- document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale;- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe, precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune, deviz estimativ al reparatiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, specificăţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc).Formularul se completează astfel:- capitolele I şi II, de către comisia constituită în acest scop, după caz (la unităţile cu capital privat responsabilitatea revine administratorilor), cu constatările şi concluziile rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semnează de membrii comisiei;- capitolul III, după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune, din uz sau declasarii, de către comisia de analiza şi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegaţii numiţi de conducerea unităţii care semnează pentru realitatea operaţiunilor; serveşte şi ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale.Se menţionează că, în cazul scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, numărul de inventar se va trece la cap. II în coloana "Denumirea". În situaţia în care capitolul III se completează în alte exercitii financiare, este necesar să se întrunească o noua comisie care să întocmească un nou proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale care să confirme datele completate în acest capitol.3. Circula:- la persoana autorizata sa aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);- la secţie (serviciu, subunitate) pentru înregistrarea în evidenta la locul de folosinţă a mijloacelor fixe scoase din funcţiune (ambele exemplare);- la magazie (depozitul de materiale), pentru descărcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenta a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);- la magazia primitoare, pentru semnare de către gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea şi înregistrarea operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);- la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune, din uz sau de declasare, pentru înregistrare (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la compartimentul care tine evidenta mijloacelor fixe (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- aprobat; data;- predatorul;- constatările şi concluziile comisiei;- mijloacele fixe scoase din funcţiune sau bunurile materiale declasate;- numărul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; amortizarea până la scoaterea din funcţiune;- ansamble, subansamble, piese, componente şi materiale rezultate,- numărul şi data (ziua, luna, anul) documentului;- predatorul;- primitorul;- numărul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea;- numele, prenumele şi semnatura membrilor comisiei şi a gestionarului pentru primire.┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐│ PROCES-VERBAL │ APROBAT│ DATA ││ UNITATEA DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE ├────────┼───────┤│ ......... A MIJLOACELOR FIXE ├────────┼───────┤│ ......... ────────────────── ├────────┼───────┤│ DE DECLASARE A UNOR BUNURI └────────┴───────┤│ MATERIALE ││ ││ ┌────────┬────────────────────┬──────────┐ ││ │ Număr │ Data │ Cod │ ││ │document├──────┬──────┬──────┤ predator │ ││ │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ ││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ ││ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘ ││ ││ I. CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI .................................. ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE │├────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬────────┬─────────────────┤│ Nr.│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Preţ │Valoarea│ Amortizarea ││crt.│ │ │ │ │ unitar │ │ până la ││ │ │ │ │ │ │ │ scoaterea din ││ │ │ │ │ │ │ │ funcţiune │├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤└────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────┘    III ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE              ┌────────┬────────────────────┬──────────┬─────────┐              │ Număr │ Data │ │ │              │document├──────┬──────┬──────┤ Predator │Primitor │              │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │              ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤              │ │ │ │ │ │ │              └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘┌────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬──────────────────────────┐│ Nr.│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Preţ │ ││crt.│ │ │ │ │ unitar │ Valoarea │├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤├────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┼────────┴───────┬──────────────────┤│ │Delegaţi la │ Primit în ││ COMISIA │dezmembrare sau │ gestiune ││ │la declasare │ │├───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┴┬─────────┬─────┴─┬─────────┬──────┤│Nume şi│Semnatura│Nume şi│Semnatura│Nume şi│Semnatura│Nume şi│Semnatura│ ││prenume│ │prenume│ │prenume│ │prenume│ │ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │└───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┘                                                                   14-2-3/aAPROCES-VERBAL DE RECEPŢIE (Cod 14-2-5)PROCES-VERBAL DE RECEPţiE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE (Cod 14-2-5/b)1.Serveşte ca:- document de înregistrare în evidenta operativă şi în contabilitate;- document de consemnare a stadiului în care se afla obiectivul de investiţii;- document de apreciere a calităţii lucrărilor privind obiectivul de investiţii;- document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5);- document de constatare a îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a);- document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a);- document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b).2. Se întocmeşte în trei exemplare, la data punerii în funcţiune a mijlocului fix, astfel:- procesul-verbal de recepţie (cod 14-2-5) se întocmeşte pentru mijloacele fixe independente care nu necesita montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru intervenţie, unelte, accesorii de producţie, mijloace de transport auto, animale etc), acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor;- procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeşte pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei;- procesul-verbal de punere în funcţiune (cod 14-2-5/b) se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesita montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.Se întocmeşte de către secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investiţii, în prezenta membrilor comisiei care este formată din: preşedinte, specialişti-consultanţi, asistenţi la recepţie.3. Circula:- la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 şi 3);- la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de recepţie (exemplarele 2 şi 3).4. Se arhiveaza:La furnizor (antreprenor):- la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 şi 3). La beneficiar:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).Unitatea Obiectivul de investiţii ..........Obiectivul supus recepţiei ........Concluzia ........................A. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE(Cod 14-2-5)I. DATE GENERALE1. Comisia de recepţie convocată la data de .............. şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: .................II. CONSTATĂRIÎn urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:1. Documentaţia tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii:.............................Comisia constata ca lista documentaţiei prevăzute mai sus nu împiedica/împiedica efectuarea recepţiei.2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de ......, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în funcţiune au trecut ....... luni.3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de ......... lei.4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: ...............................5. Următorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ..........................6. La data recepţiei se constata următoarele disponibilitati de capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ....................7. S-a constatat ca sunt/nu sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte:a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor arata cele ce nu sunt asigurate);b. lucrări conexe, utilităţi, deserviri etc;c. forta de muncă;d. ..................................III. CONCLUZII1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de păreri:SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDA CALIFICATIVUL........................................................2. Comisia de recepţie stabileşte ca, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cat mai buna exploatare a capacităţilor ce se receptioneaza, mai sunt necesare următoarele măsuri:3. Prezentul proces-verbal, care conţine ...... file şi ....... anexe numerotate cu un total de .... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ......... în trei exemplare originale.┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de muncă │ Semnatura ││ │ prenumele │ │ │ │├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│Preşedinte │ │ │ │ ││Membri: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Specialişti-│ │ │ │ ││consultanţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Asistenţi │ │ │ │ ││la recepţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Secretar │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘Unitatea ............. Obiectivul pentru investiţii .......Obiectivul supus recepţiei .......Concluzia .........................B. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE(Cod 14-2-5/a)1. DATE GENERALE1. Comisia numita de ........... prin ....... pentru receptionarea obiectivului de investiţii intitulat ......... şi situat în ....... a fost convocată la data de ........ pentru a proceda la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj aferente.Obiectul (obiectele)/părţi de obiect ............. pentru care proiectantul general este ........... antreprenor general este ......... şi beneficiar de investiti este ........2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..............3. Valoarea situaţiei de plată a lucrărilor de construcţii-montaj supuse recepţiei provizorii este de ........., conform anexei.4. Lucrările de construcţii-montaj supuse acestei recepţii au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din ........5. Valoarea mijloacelor fixe ce se receptioneaza este de ....... lei.II. CONSTATĂRIA. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj .................Comisia considera ca actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calităţii lucrărilor şi a dispus ..................B. Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru prezentare la recepţie.1. Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii cuprinse în devizul general:a. lucrările sunt terminate;b. următoarele lucrări, conform anexei, nu sunt terminate.2. Efectuarea prealabilă a probelor mecanice şi a rodajului mecanic la instalaţiile şi utilajele tehnologice.3. Unităţile care condiţioneaza folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate ........................4. Terminarea lucrărilor aferente spaţiilor cu alta destinaţie inclusă în construcţia obiectului supus recepţiei (în cazul blocurilor de locuinţe)Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. B pct. 1-4, comisia constata ca sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca obiectul să fie supus recepţiei. Totodată, comisia hotărăşte ca lucrările arătate în anexa, ca neexecutate - să fie terminate până la .............................C. Calitatea lucrărilor realizate.1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările şi modificările aduse).În urma examinării lucrărilor executate şi a semnalarilor făcute de proiectant, comisia a reţinut în anexa următoarele nerealizari ale proiectului - dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate;.....................................................................Concluzie: Comisia considera ca abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influenţează comportarea, exploatarea, aspectul şi integritatea obiectului.Lucrările pentru care s-a făcut menţiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate.2. Calitatea soluţiilor constructive şi detaliile de execuţie folosite în proiect.În urma examinării lucrărilor şi a observaţiilor prezentate de executant, au fost reţinute în anexa următoarele deficiente de proiectare care influenţează executarea, exploatarea sau funcţionarea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia:....................................................................Concluzie: Comisia atrage atenţia proiectantului ce poarta răspunderea pentru consecinţele acestei deficiente şi în acelaşi timp hotărăşte remedierea în contul proiectantului a deficienţelor pentru care a stabilit termen în acest sens.3. Calitatea execuţiei lucrărilor.Din dispoziţiile de şantier, buletinele de încercare a betoanelor şi imbinarilor metalice, procesele-verbale de lucrări ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate şi materiale folosite, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, precum şi din constatările făcute de comisia de recepţie la faţa locului, rezultă următoarele:3.1. La structura de rezistenta....................................................................3.2. La restul lucrărilor de construcţii....................................................................3.3. La lucrările de instalaţii....................................................................3.4. La lucrările de montaj al instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect....................................................................4. Deficiente ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiţii....................................................................5. Alte constatări:........................................................................................................................................III. CONCLUZII GENERALE1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate/în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea (respingerea) recepţiei provizorii a lucrărilor de construcţii-montaj aferente obiectelor(obiectului) ................... care au fost terminate la data de ...... şi care fac parte din obiectivul ..............2. Perioada de garanţie a lucrărilor recepţionate aferente fiecărui obiect este de ......... luni (se completează numai în cazul admiterii recepţiei).3. Comisia de recepţie apreciază ca pentru o cat mai buna utilizare a obiectelor/obiectului recepţionate mai sunt necesare următoarele măsuri:4. Prezentul proces-verbal, conţinând ..... file şi ..... anexe numerotate cu un total de ....... file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat azi ...... în trei exemplare originale.┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de muncă │ Semnatura ││ │ prenumele │ │ │ │├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│Preşedinte │ │ │ │ ││Membri: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Specialişti-│ │ │ │ ││consultanţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Asistenţi │ │ │ │ ││la recepţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Secretar │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRESubsemnaţii ......................... pe baza calităţii şi a împuternicirilor menţionate în dreptul fiecăruia şi ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepţiei provizorii, am procedat azi ....... la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului ...............PREDAT,Antreprenor general (denumireaunităţii, numele, calitatea,împuternicirea şi semnaturaPRIMIT,Beneficiar de instalaţii (denumireaunităţii, numele, calitatea,împuternicirea şi semnaturaprimitorului) predatorului)PROCES-VERBAL Nr. ....privind executarea completărilor şi remedierilor prevăzuteîn anexa la procesul-verbal de recepţie provizoriea obiectului ..........┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐│Poziţie în anexa procesului- │ Termen prevăzut în anexa │ Unitatea care ││ verbal de recepţie │ │ a efectuat ││ provizorie │ │ remedierea │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘                 EXECUTANT,      ..................................         (Numele, prenumele, funcţia)                                               BENEFICIAR,                                    ..........................                                      (Numele, prenumele, funcţia)Unitatea .......... Obiectivul de investiţii .........Capacitatea de producţie .........Concluzia ........................C. PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE(Cod 14-2-5/b)I. DATE GENERALE1. Comisia de recepţie convocată la data de .......... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: .................II. CONSTATĂRIÎn urma examinării documentaţiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:1. Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiţii a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepţie, lipsind:...................................................................2. În perioada ........... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor, conform documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.3. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi este următorul: ........................................4. Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate, este de ....... lei.5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de ....... lei.6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinţă) este la data recepţiei de ............ lei.7. Alte constatări.III. CONCLUZII1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte:ADMITEREA RECEPŢIEI PUNERII ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢII:.....................................................2. Comisia de recepţie stabileşte ca, pentru o cat mai buna exploatare a capacităţii puse în funcţiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:......................................................................................................................................3. Prezentul proces-verbal, care conţine ......... file şi ...... anexe, numerotate cu un total de ....... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ........ în trei exemplare originale.┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de muncă │ Semnatura ││ │ prenumele │ │ │ │├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│Preşedinte │ │ │ │ ││Membri: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Specialişti-│ │ │ │ ││consultanţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Asistenţi │ │ │ │ ││la recepţie │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Secretar │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘GRUPA a III-aBunuri de natura stocurilorNOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE(Cod 14-3-1A şi 14-3-1/aA)1. a) Serveşte ca:- document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;- document justificativ pentru încărcare în gestiune;- act de proba în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii, pentru diferenţele constatate la recepţie;- document justificativ de înregistrare în contabilitate. b) Se foloseşte ca document distinct de recepţie în cazul:- bunurilor materiale cuprinse într-o factura sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite;- bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare;- bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;- bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;- bunurilor materiale care prezintă diferenţe la recepţie;- mărfurilor intrate în gestiunile la care evidenta se tine la preţ de vânzare cu amănuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA).În alte cazuri decât cele menţionate la lit. b), recepţia şi încărcarea în gestiune, după caz, şi înregistrarea în contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care însoţeşte transportul (factura, avizul de însoţire a mărfii etc).2. Se întocmeşte în doua exemplare, la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul, după caz, pe măsura efectuării recepţiei. În situaţia în care la recepţie se constata diferenţe, Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în trei exemplare de către comisia de recepţie legal constituită.În cazul în care bunurile materiale sosesc în transe, se întocmeşte câte un formular pentru fiecare transa, care se anexează apoi la factura sau la avizul de însoţire a mărfii.Datele de pe verso formularului se completează numai atunci când se constata diferenţe la recepţie.3. Circula:- la gestiune, pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepţionate (toate exemplarele);- la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenţelor constatate (toate exemplarele), precum şi pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitica, ataşată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii);- la unitatea furnizoare (exemplarul 2) şi la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: a) pentru formularul cod 14-3-1A- denumirea unităţii;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul facturii/avizului de însoţire al mărfii;- numărul curent; denumirea bunurilor recepţionate; U/M; cantitatea conform documentelor insotitoare; cantitatea recepţionată, preţul unitar şi valoarea;- numele, prenumele şi semnatura membrilor comisiei de recepţie; data primirii în gestiune şi semnatura gestionarului; b) pentru formularul cod 14-3-1/aA, pe lângă informaţiile de la lit. a) (mai puţin preţul unitar şi valoarea), sunt obligatorii şi informaţiile următoare.- preţul de achiziţie al cantităţii recepţionate; adaosul comercial unitar şi total; preţul de achiziţie unitar plus adaosul comercial; valoarea la preţ de vânzare, inclusiv tva.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE ││ ││ Unitatea ....... ││ ┌─────┬──────────────┬───────────────────────────────┤│ │Nr. │ Data │ Factura ││ │doc. ├────┬────┬────┤ Nr. ││ │ │Ziua│Luna│Anul│ Aviz de însoţire a mărfii ││ ├─────┼────┼────┼────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ └─────┴────┴────┴────┴───────────────────────────────┤│ Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la receptionarea││ valorilor materiale furnizate de .....................................││ din ........... cu vagonul/auto nr. ..... documente insotitoare ..... ││ delegat ........... constatandu-se următoarele: ......................││ │├─┬────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────────────────────┤│N│ Denumirea │ U/M │ Cantitatea │ Receptionat ││r│ bunurilor │ │ conform ├─────────┬───────┬────────────────┤│ │recepţionate│ │ documente │Cantitate│ Preţ │ Valoare ││c│ │ │ │ │unitar │ ││r│ │ │ │ │ │ ││t│ │ │ │ │ │ │├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤├─┴────────────┴───────┴───────────────┴─────────┼───────┴────────────────┤│ Comisia de recepţie │ Primit în gestiune │├───────────────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────┤│Numele şi prenumele│Semnatura │ Data │ Semnatura │├───────────────────┴────────────────────────────┤ │ │├────────────────────────────────────────────────┤ │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────┘                                                      14-3-1A t2                                                                   (verso)┌─────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Denumirea cantităţii │ Pe cantarul nr.│Denumirea cantităţii s-a făcut prin││s-a făcut prin: .... │............... │proba ......... nr. ...............││.................... │ │ │├─────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┤│Expeditor ............. Cărăuş ................... Însoţitor .............││Statia de expediţie .............. Statia de destinaţie ..................││Data eliberării ...................... Data expedierii ...................││Data sosirii ..................... ││Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie: │├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ Participanţi la recepţie │ │├──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ ││Reprezentant │Numele şi│Calitatea│Buletin/ │Semnatura│ Alte menţiuni ││ al: │prenumele│ │ Carte de │ │ ││ │ │ │identitate│ │ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┴─────────┤ ││ │ │ │ Diferenţe (±) │ │├───┬──────────┴─┬───┬─┬─┴───────┬─┴─────────┬──────────┤ ││ * │Denumirea │Cod│U│ │ │ │ ││ │bunurilor │ │/├ │ │ │ ││ │recepţionate│ │M│Cantitate│Preţ unitar│ Valoare │ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┴────────────┴───┴─┴─────────┴───────────┴──────────┘ ││Concluziile comisiei de recepţie .........................................││..........................................................................││Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului ││(delegatul neutru) .......................................................││..........................................................................││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   * Tip document (operaţie)┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea ││............. ││ ││ NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE (pentru unităţile cu ││ amănuntul) ││ ││ ┌─────┬──────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Nr. │ Data │ Factura ││ │doc. ├────┬────┬────┤ Nr. ││ │ │Ziua│Luna│Anul│ Aviz de însoţire a mărfii ││ ├─────┼────┼────┼────┼─────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ └─────┴────┴────┴────┴─────────────────────────────────┤│ Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la receptionarea ││ valorilor materiale furnizate de .......................................││ din ............cu vagonul/auto nr. ........... documente insotitoare ..││ delegat ........... constatandu-se următoarele: ........................││ │├─┬─────┬────┬──────┬───────────┬─────────┬─────┬──────────┬────────────────┤│N│Denu-│ U │Can- │Receptionat│Adaos │Preţ │ │Valoare la ││r│mirea│ / │ti │ │comercial│ de │ TVA │preţ de vânzare ││ │bunu-│ M │tate ├─────┬─────┼───┬─────┤achi-│ │inclusiv TVA ││c│rilor│ │con- │Can- │Preţ │Uni│Total│zitie├───┬──────┼───────┬────────┤│r│recep│ │form │tita-│achi-│tar│ │uni- │U- │Totală│Unitară│Totală ││t│tio- │ │docu │ te │zitie│ │ │tar +│ni-│ │ │ ││ │nate │ │men- │ │ │ │ │adaos│ta-│ │ │ ││ │ │ │te │ │ │ │ │comer│ra │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │cial │ │ │ │ │├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=4x6│8=5+6│ 9 │10=4x9│11=8+9 │12=4x11 │├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤│ Total│ X │ X │ X │ X │ X │ │ X │ X │ │ X │ │├───────┴────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴───┴──────┴───────┴────────┤│ Comisia de recepţie Primit în gestiune │├───────────────────┬────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│Numele şi prenumele│Semnatura │ Data │ Semnatura │├───────────────────┴────────────────────────────┤ │ │├────────────────────────────────────────────────┤ │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘                                                             14-3-1/aA t2                                                                     (verso)┌─────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Denumirea cantităţii │ Pe cantarul nr.│Denumirea cantităţii s-a făcut prin││s-a făcut prin: .... │............... │proba ......... nr. ...............││.................... │ │ │├─────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┤│Expeditor ............. Cărăuş ................... Însoţitor .............││Statia de expediţie .............. Statia de destinaţie ..................││Data eliberării ...................... Data expedierii ...................││Data sosirii ..................... ││Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie: │├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ Participanţi la recepţie │ │├──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ ││Reprezentant │Numele şi│Calitatea│Buletin/ │Semnatura│ Alte menţiuni ││ al: │prenumele│ │ Carte de │ │ ││ │ │ │identitate│ │ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┴─────────┤ ││ │ │ │ Diferenţe (±) │ │├───┬──────────┴─┬───┬─┬─┴───────┬─┴─────────┬──────────┤ ││ * │Denumirea │Cod│U│ │ │ │ ││ │bunurilor │ │/├ │ │ │ ││ │recepţionate│ │M│Cantitate│Preţ unitar│ Valoare │ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │├───┴────────────┴───┴─┴─────────┴───────────┴──────────┘ ││Concluziile comisiei de recepţie .........................................││..........................................................................││Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului ││(delegatul neutru) .......................................................││..........................................................................││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   * Tip document (operaţie)BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAŢIE (Cod 14-3-2)1. Serveşte ca:- dovada de primire/predare a obiectului spre vânzare în consignaţie;- act de plată către deponent;- document de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte de unităţile de consignaţie în doua exemplare. La primirea obiectului se face descrierea caracteristicilor obiectului şi se stabileşte preţul de vânzare în funcţie de preţul de evaluare sau de achiziţie.Ambele exemplare sunt semnate de deponent şi pretuitor, din care primul exemplar este predat deponentului drept dovada ca a predat obiectul pentru vânzare în regim de consignaţie.Reducerile de preţ se calculează pe baza unei declaraţii semnate de deponent, în care se specifică noul preţ de evaluare sau de achiziţie şi se completează rubricile destinate acestei operaţiuni.Restituirile se fac la cererea deponentului, semnandu-se pentru primirea obiectelor restituite.În cazul în care deponentul este plătitor de TVA, mărfurile depuse în consignaţie sunt însoţite de avizul de însoţire a mărfii care va purta menţiunea: "pentru vânzare în regim de consignaţie". Unitatea de consignaţie va face încărcarea în gestiune cu mărfurile primite spre vânzare pe baza facturii primite de la deponent, în momentul în care marfa a fost vândută.Deponentul încasează valoarea obiectelor vândute în consignaţie pe baza bonului ele primire pe care semnează pentru primirea sumei în rubrica destinată acestei operaţiuni.Exemplarul al doilea constituie fişa de evidenta pentru înregistrarea în contabilitatea unităţii de consignaţie.3. Circula la:- deponent pentru confirmarea de predare a obiectului pentru vânzare în consignaţie (exemplarul 1);- la casierie pentru plata sumei (exemplarul 1);- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 1 şi 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii; codul unic de înregistrare; localitatea; judeţul;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul curent; denumirea obiectului, descrierea obiectului şi caracteristicile lui; cantitatea depusa; preţul de evaluare (achiziţie); comisionul; TVA unitară; preţul de vânzare, valoarea totală;- valoarea totală la primire (în cifre şi litere),- semnatura deponentului pentru luarea la cunoştinţa de instrucţiunile prevăzute pe verso;- semnatura de primire spre vânzare în consignaţie;- datele de identificare ale deponentului (numele şi prenumele, adresa, B.I/C.I. - seria, nr., secţia de poliţie);- semnatura pretuitorului, dacă este cazul;- ştampila unităţii;- restituiri (denumirea obiectului, cantitatea restituită, semnatura deponentului, comisionul acordat);- reduceri de preţ acordate de deponent cf. Declaraţiei nr. ... din data de ... (denumirea obiectului, preţul de evaluare, comision şi TVA, preţul de vânzare);- plati (data, denumirea obiectului, cantitatea vândută, preţ de evaluare, total suma, semnatura deponentului).Unitatea ............................Codul unic de înregistrare .........Nr. înregistrare Oficiul reg. com./an ...........Localitatea .........................Judeţul .............................            BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAŢIE nr. .... din data de ........┌────┬──────────┬───────────┬───────┬─────┬─────┬────┬────────────┬────────────┐│Nr. │Denumirea │Descrierea │Cantit.│Preţ │Comi-│TVA │Preţ vânzare│Val. totală ││crt.│obiectului│obiectului │depusa │ de │sion │uni-│ (4+5+6) │ (3x7) ││ │ │şi caracte-│ │eva- │ │ţara│ │ ││ │ │risticile │ │luare│ │ │ │ ││ │ │lui │ │(a- │ │ │ │ ││ │ │ │ │chiz)│ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┼──────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤├────┴──────────┴───────────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────┼────────────┤│ Total │ │ x │ │ │ x │ │└───────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴────┴────────────┴────────────┘Valoarea totală la primire ......... lei Am primit spre vânzare în consignaţieîn litere .......................... obiectele menţionate mai sus, de laAm luat la cunoştinţa de instruc- ............... din .................ţiunile prevăzute pe verso adresa ..............................Semnatura deponentului ............. B.I./C.I. Seria ...... Nr. .........                                          eliberat de Secţia de poliţie .......                                          Semnatura pretuitorului .............                                               L.S.   RESTITUIRI┌────┬────────────────────┬───────┬───────────────────┬────────────────────────┐│Poz.│Denumirea obiectului│Cantit.│Semnatura deponent │ Comision acordat ││ │ │resti- │ │ ││ │ │tuita │ │ │├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼───────┼───────────────────┼────────────────────────┤├────┴────────────────────┴───────┴───────────────────┴────────────────────────┘│REDUCERI de preţ acordate de deponent cf. declaraţiei Nr. ..................│din data de ................├────┬────────────────────┬────────┬──────────────────┬────────────────────────┐│Poz.│Denumirea obiectului│Preţ de │Comision şi TVA │ Preţ ││ │ │evaluare│ │ vânzare │├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤├────┼────────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┤└────┴────────────────────┴────────┴──────────────────┴────────────────────────┘                                                               14-3-2 t2  PLATI┌────┬────┬───────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬─────────────────┐│Poz.│Data│Denumirea │Cantitatea│Preţ de evaluare│Total suma│ Semnatura ││ │ │obiectului │ vândută │ │ │ deponent │├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤├────┼────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────────┤└────┴────┴───────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴─────────────────┘                                                                14-3-2 t2(verso)Instrucţiuni pentru deponenti1. Obiectele depuse spre vânzare în consignaţie sunt şi rămân proprietatea deponentului, până în momentul vânzării.2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase în următoarele condiţii:..................................................................................................................................3. Dacă obiectele depuse nu se vand în perioada ......... preţul de vânzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate în scris de către deponent4. Plata valorii obiectelor vândute în consignaţie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de deponent.5. În caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie după bonul de primire, de la societatea emitenta6. Comisionul unităţii de consignaţie pentru vânzarea obiectelor în consignaţie este de ........%.7. După expirarea perioadei legale de păstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vânzarea obiectelor depuse în consignaţie şi neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.8. Pentru orice informaţii privind reducerile de preţ, retragerea obiectelor, reclamaţii etc., deponentul se va adresa unităţii unde se afla depuse obiectele, zilnic între orele .......... sau la telefon nr. ........9. Plata sumelor se va face în maximum ......... zile de la data vânzării obiectelor depuse în consignaţie.10. Alte clauze ..............................................................................................................BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE (Cod 14-3-3A)În cazul utilizării ca bon de predare a produselor finite la depozit1. Serveşte ca:- document de predare la magazie a produselor finite;- document justificativ pentru încărcare în gestiune;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate;- sursa de date pentru urmărirea realizării producţiei;- sursa de date pentru calculul şi plata salariilor.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pe măsura predării la magazie a produselor, de către secţie, atelier etc.Dacă operaţiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".3. Circula:- la magazia de produse finite, semnandu-se de predare de către secţie (atelier) şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);- la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1);- la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta (exemplarul 1);- la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).În cazul utilizării ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie1. Serveşte ca:- document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare;- document justificativ pentru încărcare în gestiune;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pe măsura predării la magazie a materialelor refolosibile de către secţii, ateliere etc. şi se semnează de şeful secţiei care dispune predarea.3. Circula:- la magazia de materiale refolosibile, semnandu-se de predare de către delegatul secţiei, atelierului etc. şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor şi exemplarul 2 pentru evidenta costurilor).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).În cazul utilizării ca bon de predare a semifabricatelor la magazie1. Serveşte ca:- document de predare la magazie sau între secţii a semifabricatelor rezultate din producţie;- document justificativ pentru încărcare în gestiune;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate;- sursa de date pentru calculul şi plata salariilor.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pe măsura predării la magazie a semifabricatelor de către secţie, atelier etc.Dacă operaţiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".3. Circula:- la magazia de semifabricate pentru predarea cantităţilor prevăzute, semnandu-se de predare de către delegatul secţiei care face predarea şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);- la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1, direct de la magazie);- la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).În cazul utilizării ca bon de transfer între doua gestiuni aflate în incinta unităţii1. Serveşte ca:- dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii;- document justificativ pentru scădere din gestiunea predatorului şi de încărcare în gestiunea primitorului.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pe măsura ce se efectuează transferuri, de către persoana care dispune transferul, care semnează la rubrica corespunzătoare. Transferul se efectuează numai între gestiuni din incinta aceleiaşi unităţi. În cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeşte Aviz de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A).3. Circula:- la magazia predatoare pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnandu-se de predare de către gestionar (ambele exemplare);- la delegatul magaziei primitoare care semnează de primire pe exemplarul 1 şi retine exemplarul 2;- la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, după confruntarea lor, stau la baza efectuării înregistrărilor în evidenta magaziilor.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).În cazul utilizării ca bon de restituire1. Serveşte ca:- dispoziţie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale şi semifabricate) de secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare;- document justificativ de încărcare în gestiunea primitorului;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pe măsura restituirii la magazie a valorilor materiale, de persoana care efectuează restituirea (secţii, ateliere etc.) şi care semnează la rubrica corespunzătoare.Nu se completează rubrica "Unitatea".3. Circula:- la magazie, pentru primirea cantităţilor restituite, semnandu-se de predare de către delegatul secţiei (atelierului etc.) care face restituirea şi de primire de către gestionar (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor, exemplarul 2 pentru evidenta costurilor).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).5. În toate situaţiile menţionate, conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- predatorul;- primitorul;- numărul comenzii/codul produsului;- numărul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U/M; cantitatea efectivă; preţul unitar, valoarea;- data şi semnatura predatorului şi primitorului.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│UNITATEA BON │├───┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ ││Nr.│ DATA │ │ │Nr.comanda│ DE PREDARE-TRANSFER ││doc├────┬────┬────┤ Predator │ Primitor │──────────┤ RESTITUIRE ││ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Cod produs│ │├───┴────┴────┴────┼────────────┼────────────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │├───┬──────────────┴────────────┴────────┬───┴┬───┬─────┴────┬──────┬──────────┤│Nr.│Denumirea valorilor materiale │ │ │Cantitatea│Preţul│ Valoarea ││crt│ (inclusiv sort, marca, profil │Cod │U/M│ efectivă │unitar│ ││ │ dimensiune) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤├───┴───────────────────┬────────────────┴────┴───┴────┬─────┴───┬──┴──────────┤│Data şi semnatura │Viza C.T.C.(Propus miscarea) │Predator │ Primitor │└───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘                                                                    14-3-3ABON DE CONSUM (Cod 14-3-4A)BON DE CONSUM (colectiv-Cod 14-3-4/aA)1. Serveşte ca:- document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor;- document justificativ de scădere din gestiune;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectuează lansarea, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unităţii, care solicită materiale pentru a fi consumate.Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condiţiile utilizării tehnicii de calcul.Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeşte pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaşi cont de materiale, loc de depozitare şi loc de consum.În situaţia când materialul solicitat lipseşte din depozit, se procedează în felul următor:- în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso formularului se obţin semnăturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;- în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit şi se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeşte un bon de consum separat, aplicându-se un semn distinctiv sau materialul înlocuitor se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaşi bon de consum.În bonul de consum, coloanele "Unitatea de măsura" şi "Cantitatea necesară" de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicita şi se eliberează din magazie materiale cu doua unităţi de măsura.Dacă operaţiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "predat în timpul inventarierii".3. Circula:- la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);- la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor inlocuitoare;- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnandu-se de predare de către gestionar şi de primire de către delegatul care primeşte materialele (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (ambele exemplare).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea formularului;- produs/lucrare (comanda); norma; bucăţi lansate;- numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;- denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; U/M; cantitatea eliberata; preţul unitar; valoarea;- data şi semnatura gestionarului şi a primitorului.┌────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐│UNITATEA....................................│ Buc. │ ││PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ...................│ lansate │ ││REPER ...................... NR. ...........│ │ ││DENUMIREA PIESEI ............NORMA .........│ │ │└────────────────────────────────────────────┴──────────┘ BON DE CONSUM │┌───┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ ││Nr.│Data eliberării│ │ │Nr.comanda│ ││doc├────┬────┬─────┤ Predator │ Primitor │───────── │ ││ │Ziua│Luna│Anul │ │ │Cod produs│ │├───┴────┴────┴─────┼────────────┼────────────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │├───────────────────┴───┬────────┴────────┬───┼───┬──────┴───┬──────┬──────────┤│DENUMIREA MATERIALULUI │ Cantitatea │ │ │Cantitatea│Preţul│ ││ (inclusiv sort,marca, │ necesară │Cod│U/M│eliberata │unitar│ Valoarea ││profil, dimensiune) │ │ │ │ │ │ │├──────────┬────────────┼─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│Cf.normei │ │ 1 │ │ │ │ │ ││ tehnice │ ├─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│ │ │ 2 │ x │ │ │ x │ x │├──────────┼────────────┼─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│ Inloc. │ │ 1 │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤│ │ │ 2 │ x │ │ │ x │ x │├──────────┴────────┬───┴─────────────────┴───┴─┬─┴──────────┴──┬───┴──────────┤│ Data şi semnatura │ Şef compartiment │ Gestionar │ Primitor ││ ├───────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘                                                              14-3-4A t2                                                                        (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. ELIBERARI PARŢIALE CARE SE LICHIDEAZĂ ││ ÎN CEL MULT 24 ORE ││ DATA ....... │├──────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ │ Cantitatea │ ││Materialul├────────────┬───────────┤ Semnatura ││ │ Cerută │ Eliberata │ │├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤├──────────┴┬───────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤│Restituiri │ Normat │ x │ ││ ├───────────┼───────────┤ Se trece pe faţa bonului ││ │Înlocuitor │ x │ │├───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤│ Total │ Normat │ x │ ││ ├───────────┼───────────┤ ││ │Înlocuitor │ x │ │├───────────┴───────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DATE PRIVIND ÎNLOCUIREA │├──────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│ │ Serv. aproviz. │ Şef. secţie producţie ││ Data ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Semnatura │ │ │├──────────┼─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤│ Data şi │ APROBAT ÎNLOCUIREA ││semnatura ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ MENŢIUNI ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│UNITATEA │Produs,lucrare(comanda) │├───┬──────────────┼────────────┬────────────┬──────────┐ BON ││Nr.│ DATA │ │ │Nr.comanda│ DE CONSUM ││doc├────┬────┬────┤ Pedator │ Primitor │──────────┤ (COLECTIV) ││ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Cod produs│ │├───┴────┴────┴────┼────────────┼────────────┼──────────┤ ││ │ │ │ │ │├───┬──────────────┴────┬───────┴──────────┬─┴─┬─┬──────┴────┬──────┬──────────┤│Nr.│Denumirea materia- │ Cantitatea │Cod│U│ Cantitatea│Preţul│ Valoarea ││crt│lelor(inclusiv │ necesară │ │/│ eliberata │unitar│ ││ │sort,marca,profil, │ │ │M│ │ │ ││ │dimensiune) │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤├───┴───────────────────┼──────────────────┴───┴─┴─────┬─────┴───┬──┴──────────┤│Data şi semnatura │Şef compartiment │Gestionar│ Primitor ││ ├──────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘                                                             14-3-4/aAFIŞA LIMITA DE CONSUM (Cod 14-3-4/bA)1. Serveşte ca:- document de stabilire a cantităţii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executării unui produs (comanda) sau unei lucrări;- document de eliberare succesiva a aceluiaşi fel de material pentru acelaşi produs (comanda sau lucrare);- document justificativ de scădere din gestiune;- document de stabilire a economiilor sau depasirilor de materiale;- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, la începutul lunii sau lansării produsului (comenzii) sau lucrării, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate.În cazul fisei limita de consum, dacă în cursul lunii se produc modificări în programul de producţie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modifica, în mod corespunzător, cantitatea limita de material (col. "i"), inscriind în col. "d" cantitatea care se suplimenteaza sau se scade.Dacă în urma schimbărilor intervenite în programul de producţie nu se mai foloseşte materialul iniţial, se recalculează cantitatea limita corespunzătoare producţiei executate până în acel moment, emitandu-se o noua fişa.În cazul când în cursul lunii se fac înlocuiri intamplatoare cu alte materiale pentru care se întocmesc bonuri de consum distincte, se corecteaza cantitatea limita (col. "i"), înscriindu-se în coloanele respective (col. "g" şi "h") numărul bonului de consum şi cantitatea eliberata.Eliberarile de materiale se înregistrează în fişele de magazie la terminarea executării produsului, lucrării sau la închiderea comenzii (dacă acestea se termina în cursul lunii) sau la sfârşitul lunii.Valoarea economiilor sau depasirilor de materiale se completează la unităţile unde nu exista producţie neterminată.În cazul în care, în cursul lunii, se fac înlocuiri intamplatoare cu alte materiale decât cele stabilite la întocmirea documentului, coloanele rezervate materialului înlocuit se bareaza. De asemenea, în rubrica "Diminuare" se înscrie cantitatea cu care se corecteaza cantitatea limita iniţială, iar pentru materialul înlocuitor se utilizează un alt grup de coloane libere.3. Circula:- la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);- la persoanele autorizate sa aprobe înlocuirea, suplimentarea sau diminuarea cantităţilor de materiale cu ocazia modificării programului de producţie (ambele exemplare);- la magazia de materiale, pentru înscrierea cantităţilor eliberate, semnandu-se de delegatul care primeşte materialele (exemplarul 1);- la secţie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale şi situaţie a eliberarilor în cadrul cantităţii limita, semnandu-se de gestionarul magaziei predatoare (exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitica (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizează ca document de scădere din gestiune, iar al doilea exemplar pentru înregistrarea în contabilitate a costurilor.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea, numărul şi data (luna, anul) întocmirii formularului;- denumirea unităţii;- predatorul;- primitorul;- numărul comenzii/codul produsului;- denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U.M.; cantitatea eliberata; preţul unitar; valoarea;- semnatura de predare - primire;- cantitatea conform producţiei realizate; cantitate consumată;- economii (-) depăşiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depasirilor.┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐│ Unitatea..................... │ Numar │ Data ││ │ ├──────┬───────┤│ │ │ Luna │ Anul ││ FIŞA LIMITA DE CONSUM ├─────────┼──────┼───────┤│ │ │ │ │├──────────┬──────────┬──────────────────────────────┬┴─────────┴──┬───┴───────┤│ Cod │ Cod │ Număr comanda │ Cont │ Cont ││ predator │ primitor │ Cod produs │ debitor │ creditor │├──────────┼──────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤├──────────┴──────────┴──────────────────────────────┼─────────────┴───────────┤│Denumirea materialului (inclusiv sort, marca,profil,│ Cod ││ dimensiune) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │├─────┬────────────────┬────────────────┬────────────┴─────────────────────────┤│ U/M.│ Cant eliberata │ Preţ unitar │ │├─────┼────────────────┼────────────────┤ ││ │ │ │ Valoare ││ │ │ │ │├─────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤├─────┴────────────────┴────┬───────────┴────────────────┬─────────────────────┤│ Producţia │ Denumire produs, lucrare │ Cod │├─────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│ U/M.│ Planificat│Realizat │ │ │├─────┼───────────┼─────────┤ │ ││ │ │ │ │ │├─────┴───────────┴─────────┴──────────────────────┬─────┴─────────┬───────────┤│ Cantitate necesară │Cant. înlocuită│ │├─────┬─────────────────┬─────────┬─────┬──────────┼──────┬────────┤ ││ U/M │Cf.normei tehn. │Suplimen-│ │Semnatura │Bon de│ De │ Cantitate ││ ├──────┬──────────┤tare sau │Data │ de │consum│scăzut │ limita ││ │ Pe │ Pentru │diminuare│ │ aprobare │nr. │din can-│ valabilă ││ │uni- │produc- │ │ │ │ │titate │ ││ │tate │tia pla- │ │ │ │ │ │ ││ │produs│nificata │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤│ a │ b │ c │ d │ e │ f │ g │ h │ i │├─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤├─────┴──────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤│Şef de comp │Recalculat│ │ │ │ │ │ ││ │ în baza │ │ │ │ │ │ ││ │producţiei├─────────┼─────┼──────────┼──────┼────────┼───────────┤│ │realizate │ │ │ │ │ │ │├──────────┬─┴──────────┼─────────┴─────┴──────────┴────┬─┴────────┴───────────┤│ Data │ Cantitatea │ Cantităţi eliberate │ Semnatura ││eliberării│ cerută ├───────────────┬───────────────┤ predare-primire ││ │ │ Parţial │ Cumulat │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ x │ Restituiri │ x │ │ x │├──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ x │ Total │ x │ │ x │└──────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────────┘14-3-4/bACantitate conform producţiei realizate...........................Cantitate consumată..............................................Economii (-) Depăşiri (+) cantitative ...........................Valoarea economiilor sau depasirilor.............................LISTA ZILNICA DE ALIMENTE (Cod 14-3-4/dA)1. Serveşte:- la stabilirea meniurilor zilnice;- la calculul alocaţiei de hrana şi urmărirea încadrării în nivelul acesteia;- ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregătirii hranei;- ca document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către cantinele de pe lângă instituţiile publice (învăţământ, sănătate, asistenţa socială etc., organizaţii fără scop patrimonial finanţate din alocaţii bugetare etc.). Documentul se completează de către persoana desemnată de ordonatorul de credite sau conducătorul unităţii respective pe baza centralizatorului întocmit pe meniuri.Pe faţa formularului se înscriu meniurile care urmează a fi servite la mesele de dimineata, la ora 10, la pranz, la ora 16 şi seara, precum şi numărul de portii necesare. Totodată, se stabileşte situaţia meselor servite faţă de efectivul care a servit masa, precum şi suma alocata în ziua respectiva, în funcţie de efectivul la hrana şi alocaţie cuvenită, determinandu-se în acelaşi timp şi economia sau depăşirea alocaţiei în ziua respectiva şi cumulat de la începutul anului. Verso formularului este destinat pentru înscrierea datelor privind cantitatea şi felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, preţul unitar şi valoarea acestora.3. Circula:- la compartimentul financiar-contabil, pentru calculatie şi viza şi pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul l);- la persoana autorizata sa aprobe eliberarea alimentelor din magazie;- la magazia de alimente, pentru eliberarea cantităţilor de alimente prevăzute şi semnare de predare de către gestionar, de primire de către bucatar, precum şi de persoana desemnată sa asiste şi sa confirme predarea-primirea alimentelor (ambele exemplare);- la blocul alimentar, cantina etc., după caz, pentru urmărirea meniurilor preparate şi a meselor servite (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la cantina etc., după caz (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- denumirea unităţi;- efectiv la masa; alocaţie; drepturi; recapitulatia cheltuielilor pentru hrana; portii preparate, distribuite, rămase;- semnături: şef compartiment, aprobat, vizat compartimentul financiar-contabil;- regim numărul; efectiv; dimineata; ora 10 ; pranz; ora 16; seara;- alimente: numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); predatorul; primitorul;- denumirea alimentelor, U/M, codul, cantitatea solicitată, cantitatea eliberata, preţul unitar, valoarea;- semnături: întocmit, gestionar, bucatar, confirmat, calculat.┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Unitatea │ ││ │ ││ │ Şef compartiment ││ LISTA ZILNICA DE ALIMENTE │ ││Cantitatea │ │├───────┬──────┬─────┬─────────────────┴────────┬───────┬──────┬──────┬────────┤│Efectiv│Aloca-│Drep-│ Recapitulatia │Mese │Dimi- │Pranz*│Seara* ││ la │tie │turi │ cheltuielilor │servite│neata*│ │ ││ masa │ │ │ pentru hrana │ │ │ │ ││ │-lei- │-lei-│ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┬────────┬────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤├───────┼──────┼─────┤Economii│Economii│Depăşiri│Efectiv│ │ │ │├───────┼──────┼─────┤ sau │ │ │ la │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤depăşiri│ │ │ hrana │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤ de │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤alocaţii│ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤├───────┼──────┼─────┤ De la │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤incepu- │ │ │Portii │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤tul pe- │ │ │prepa- │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤rioadei │ │ │rate │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤(1.I )│ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤├───────┼──────┼─────┤ Pe zi │ │ │Distri-│ │ │ │├───────┼──────┼─────┤ │ │ │ buite │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤├───────┼──────┼─────┤La fine-│ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤le peri-│ │ │Rămase │ │ │ │├───────┼──────┼─────┤oadei │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼─────┼────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┤├───────┼──────┼─────┤ │├───────┼──────┼─────┤ │├───────┼──────┼─────┤ Aprobat, Vizat │├───────┼──────┼─────┤ ............... Compartiment financiar-contabil │├───────┼──────┼─────┤ ................................ ││Total │ │ │ │├───────┴──────┼─────┤ ││Consum │ │ ││efectiv │ │ ││- lei - │ │ │├──────────────┼─────┴─┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤│ Regim numărul│Efectiv│Dimineata│ Ora 10 │ Pranz │ Ora 16 │ Seara │├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤└──────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘   *) Nu se completează de către unităţile sanitare 14-3-4/dA t2                                                                      (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ALIMENTE │├───┬───────────────┬─────────┬────────┐ ││Nr.│Data eliberării│ │ │ ││doc├────┬────┬─────┤Predator │Primitor│ ││ │Ziua│Luna│Anul │ │ │ │├───┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┤ │├───┴────┴────┴─────┼─┬─┬────┬┴───┬────┼───────────────────┬─┬─┬────┬────┬─────┤│ │U│C│Cant│Preţ│Va- │ │U│C│Cant│Preţ│Va- ││ │/│o├─┬──┤uni-│loa-│ │/│o├─┬──┤uni-│loa- ││ │M│d│S│E │tar │rea │ │M│d│S│E │tar │rea ││ │ │ │o│l │ │ │ │ │ │o│l │ │ ││ │ │ │l│i │ │ │ │ │ │l│i │ │ ││ │ │ │i│b │ │ │ │ │ │i│b │ │ ││ Denumirea │ │ │c│e │ │ │ Denumirea │ │ │c│e │ │ ││ │ │ │i│r │ │ │ │ │ │i│r │ │ ││ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │t│a │ │ ││ │ │ │a│t │ │ │ │ │ │a│t │ │ ││ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │t│a │ │ ││ │ │ │a│ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┴─┴─┴─┴──┴────┴─────┤│ │ │ │ │ │ │ │1. TOTAL │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │2. Lista suplimentară nr. │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │3. Alimente restituite cu nota nr. │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │4. Portii rămase │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │5. Ambalaje primite bon nr. │├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │6. Ambalaje restituite bon nr. │└───────────────────┴─┴─┴─┴──┴────┴────┴───────────────────────────────────────┘   Întocmit, Gestionar, Bucatar,                                  Confirmat, Calculat,DISPOZIŢIE DE LIVRARE (Cod 14-3-5A)1. Serveşte ca:- document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale destinate vânzării;- document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predatoare;- document de baza pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii, după caz.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către serviciul desfacere.3. Circula:- la magazie, pentru eliberarea produselor, mărfurilor sau altor valori materiale şi pentru înregistrarea în evidenta magaziei, semnandu-se de către gestionarul predator pentru cantităţile livrate (ambele exemplare);- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidentele acestuia şi pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau facturii, după caz (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la magazie (exemplarul 1);- la compartimentul desfacere (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- denumirea furnizorului;- numărul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispusă; cantitatea livrata; preţul unitar;- semnături: întocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Furnizor ....................... ││ ││ DISPOZIŢII DE LIVRARE ││ ││ ┌──────────────────────────────────────┐ ││ │ Nr. .............................. │ ││ │ │ ││ │ Data (ziua,luna,anul) ............ │ ││ └──────────────────────────────────────┘ ││ ││ Veţi elibera produsele de mai jos către .................................... ││ ││ prin delegatul ..................... cu delegaţia nr. ...................... ││ ││ B.I. / C.I. seria ...... nr. ......... emis de ............................. ││ ││ │├────┬────────────────────┬───┬────────────────────────────┬───────────────────┤│Nr. │Denumirea produsului│U/M│ Cantitatea │ Preţul unitar ││crt.│ │ ├─────────────┬──────────────┤ ││ │ │ │ Dispusă │ Livrata │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤├────┴──────────────────┬─┴───┴─────────────┴┬─────────────┴─┬─────────────────┤│ Semnatura │ Dispus livrarea │ Gestionar │ Primitor │└───────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                                               14-3-5ABORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR (Cod 14-3-7)1. Serveşte ca:- document de predare la contabilitate, de către gestionar, a documentelor justificative privind miscarea bunurilor;- document de predare a documentelor justificative între compartimentele unităţii;- document de control al sumelor înregistrate în contabilitatea sintetică, prin confruntarea acestora cu totalul borderoului.2. Se întocmeşte în doua exemplare, zilnic sau pe măsura predării documentelor, separat pentru intrari şi separat pentru iesiri, de gestionar, care completează toate datele prevăzute de formular, cu excepţia celor referitoare la valoare, care se completează de compartimentul financiar-contabil.Se întocmeşte pe baza documentelor justificative privind miscarea bunurilor materiale şi se semnează de gestionar, pentru predarea documentelor şi de persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea documentelor.În cazul în care se utilizează pentru predarea documentelor justificative între alte compartimente, se întocmeşte de compartimentul care preda documentele respective.Întocmirea borderoului nu este obligatorie în cazul când se folosesc alte metode de predare-primire a documentelor (de exemplu, prin semnare în fişele de magazie).3. Circula:- la compartimentul financiar-contabil sau la compartimentele interesate, însoţit de documentele justificative respective (exemplarul 1);- rămâne la magazie sau la ceilalţi emitenti, pentru justificarea predării documentelor (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil sau la celelalte compartimente primitoare (exemplarul 1);- la magazie sau ia celelalte compartimente emitente (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului privind materiale intrate/ieşite;- magazia;- felul şi numărul documentului; anexe; valoarea;- data întocmirii; semnături: predator, primitor.┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│ Magazia │ BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR Nr ............... │├────────────────────┤ ││ │ intrate ││ │ privind materialele ──────── din data de ............ ││ │ ieşite ││ │ │├────────────────────┼───────┬──────────┬─────────────────────┬───────┬────────┤│Felul şi nr. docum. │ Anexe │ Valoarea │ Felul şi nr. docum. │ Anexe │Valoarea│├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤├────────────────────┴───────┼──────────┴─────────────────────┼───────┴────────┤│ Data │ Predator │ Primitor │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤│ Semnatura │ │ │└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────┘                                                                   14-3-7FIŞA DE MAGAZIE (Cod 14-3-8)FIŞA DE MAGAZIE (cu doua unităţi de măsura - Cod 14-3-8/a)1. Serveşte ca;- document de evidenta la locul de depozitare a intrărilor, iesirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu doua unităţi de măsura, după caz;- document de contabilitate analitica în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri);- sursa de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale.2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către:- compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnatura de control). în coloana "Data şi semnatura de control" semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii.- gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrari, iesiri şi stoc.Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetica.Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fise distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.În scopul ţinerii corecte a evidentei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifica inopinat, cel puţin o dată pe luna, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie.Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.3. Nu circula, fiind document de înregistrare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului; numărul paginii;- denumirea unităţii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;- U/M; preţul unitar;- data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului; intrari; iesiri; stoc; data şi semnatura de control;┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Unitatea │ FIŞA DE MAGAZIE │Pagina........ ││ │ │ │├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│Magazia │Materialul(produsul), sort., calitate, marca, profil, dimensiune ││ │ │├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ U/M │ Preţ unitar │ │ ││ ├─────────┼─────────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤│ Document │ Intrari │ Iesiri │ Stoc │ Data şi semnatura │├────┬─────┬───┤ │ │ │ de control ││Data│Număr│Fel│ │ │ │ │├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤└────┴─────┴───┴───────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────┘                                                                 14-3-8┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Unitatea │ FIŞA DE MAGAZIE │Pagina ││ │ (cu doua unităţi de măsura) │ │├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│Magazia │Materialul(produsul), sort, calitate, marca, profil, dimensiune ││ │ │├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ U/M │ Preţ unitar │ │ ││ ├─────────┼─────────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤│ Document │ Intrari │ Iesiri │ Stoc │ Data şi semnatura │├────┬─────┬───┼───────┬───────┼─────┬──────┼─────┬────┤ de control ││Data│Număr│Fel│ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │U/M │ ││ │ │ │...... │...... │.... │..... │.... │... │ │├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤└────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────┴───────────────────────┘                                                          14-3-8/aFIŞA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURAOBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA(Cod 14-3-9)1. Serveşte ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului şi materialelor de protecţie date în folosinţă personalului, până la scoaterea lor din uz.2. Se întocmeşte într-un exemplar, pe măsura dării în folosinţă a bunurilor pe fiecare persoana, de gestionarul care eliberează obiectele respective sau de persoana desemnată sa ţină evidenta acestora.Formularul se completează în mod diferit, în funcţie de organizarea depozitarii acestora, şi anume:- când eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului muncitor, coloanele destinate eliberarilor se completează pe baza bonului de consum, iar coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;- când eliberarea se face din magazia de exploatare, atât eliberarea, cat şi restituirea obiectelor date în folosinţă personalului se fac pe bază de semnatura direct în fişa;- în cazul obiectelor eliberate pe bază de nomenclatoare stabilite pe funcţii, care nu se întocmesc decât după restituirea obiectelor uzate, înregistrările în fişa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă se pot face, pentru simplificare, o singură dată, la eliberarea iniţială şi la restituirea definitivă a obiectelor respective.3. Nu circula, fiind document de înregistrare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- denumirea unităţii, secţia (locul de folosinţă);- numele şi prenumele, marca, funcţia;- denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc); termenul de folosire; preţul unitar; U/M;- primiri: data, felul şi numărul documentului, cantitatea, semnatura;- restituiri: data, felul şi numărul documentului, cantitatea, semnatura.┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea │ ││Secţia (locul de folosinţă)│ FIŞA DE EVIDENTA A OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN │├───────────────────────────┘ FOLOSINTA ││ ││Numele şi prenumele........ Marca..... Funcţia........... │├───────────┬────────┬──────┬──────┬──────────────────────┬────────────────────┤│Denumirea │Termenul│ P/U │ U/M │ PRIMIRI │ RESTITUIRI ││obiectelor │ de │ │ ├──────────┬──────┬────┼──────────┬───┬─────┤│inclusiv │folosire│ │ │Documentul│Canti-│Sem-│Documentul│Can│Sem- ││seria, │ │ │ ├────┬─────┤tatea │na- ├────┬─────┤ti-│na- ││dimensiunea│ │ │ │Data│Felul│ │tura│Data│Felul│ta-│tu- ││ etc. │ │ │ │ │ şi │ │ │ │ şi │tea│ra ││ │ │ │ │ │nr. │ │ │ │ nr. │ │ │├───────────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼─────┤├───────────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼─────┤├───────────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼─────┤└───────────┴────────┴──────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴───┴─────┘                                                                  14-3-9REGISTRUL STOCURILOR (Cod 14-3-11 şi Cod 14-3-11/a)1. Serveşte ca document de evaluare a stocurilor de bunuri şi de verificare a concordanţei înregistrărilor efectuate în fişele de magazie şi în contabilitate.2. Se întocmeşte de compartimentul financiar-contabil la sfârşitul fiecărei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar şi produse, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetica, prin înscrierea stocurilor din fişele de magazie şi evaluarea lor la preţurile de înregistrare.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- denumirea unităţii;- numărul curent;- materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea); U/M; preţul unitar; luna; cantitatea; valoarea;- semnături: întocmit, verificat.Unitatea...........REGISTRUL STOCURILOR                                                           (pag. din stanga)┌────┬──────────┬───┬───┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Materialul│COD│U/M│Preţ│ 1 IAN. │ 31 IAN. │ 28 FEB. │31 MART. │ 30 APR. ││crt.│(produsul)│ │ │uni-├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤│ │sort, │ │ │tar │Can- │Va-│Can- │Va-│Can- │Va-│Can- │Va-│Can- │Va-││ │calitate, │ │ │ │ti- │loa│ti- │loa│ti- │loa│ti- │loa│ti- │loa││ │marca, pro│ │ │ │tatea│rea│tatea│rea│tatea│rea│tatea│rea│tatea│rea││ │fil, dimen│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │siune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │12 │ 13 │ 14│├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤├────┼──────────┼───┼───┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤└────┴──────────┴───┴───┴────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘         Întocmit Verificat 14-3-11 A3 t2                                                             (pag. din dreapta)┌──┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───┐│N │31 Mai │30 Iun. │31 Iul. │31 Aug. │30 Sept.│31 Oct. │30 Nov. │31 Dec. │Nr.││r.├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤crt││c │Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│Cant│Val│ ││r │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││t.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ 15 │ 16│ 17 │ 18│ 19 │ 20│ 21 │ 22│ 23 │ 24│ 25 │ 26│ 27 │ 28│ 29 │ 30│ │├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1│├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2│├──┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3│└──┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴───┘                                                                        14-3-11                 Întocmit, Verificat,                              REGISTRUL STOCURILOR┌────┬─────────────────────────────────────┬───┬────┬──────────┬──────┬────────┐│Nr. │Materialul (produsul), sort, calitate│Cod│ U/M│Cantitatea│Preţul│Valoarea││crt.│ marca, profil, dimensiune │ │ │ │unitar│ │├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤├────┼─────────────────────────────────────┼───┼────┼──────────┼──────┼────────┤└────┴─────────────────────────────────────┴───┴────┴──────────┴──────┴────────┘             Întocmit, Verificat, 14-3-11/aLISTA DE INVENTARIERE(Cod 14-3-12)1. Serveşte ca:- document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii;- document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizari, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc);- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;- document pentru întocmirea registrului-inventar;- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri;- document centralizator al operaţiunilor de inventariere.2. Se întocmeşte într-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unităţii şi separat pentru cele aparţinând altor unităţi, aflate asupra personalului unităţii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.În cazul bunurilor primite în custodie şi/sau consignaţie, pentru prelucrare etc, se întocmeşte în doua exemplare iar copia se înaintează unităţii în a carei evidenta se afla bunurile respectiveÎn cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionării, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea, cat şi de gestionarul (gestionării) care primeşte gestiunea.În listele de inventariere a bunurilor aflate în ambalaje originale intacte, a lichidelor a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau a materialelor de masa, în vrac etc, a căror inventariere prin cantarire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataşa notele de calcul privind inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor.Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate în secţiile de producţie şi nesupuse prelucrării se înscriu separat în listele de inventariere.Materialele, obiectele de inventar, produsele finite şi ambalajele se înscriu în listele de inventariere pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de măsura, unii indici calitativi (tărie alcoolică, grad de umiditate la cereale etc).Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparţinând altor unităţi trebuie să conţină, pe lângă elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc), numărul şi data actului de predare-primire.Pentru stocurile fără mişcare, de calitate necorespunzătoare, depreciate, fără desfacere asigurata, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexează procesele-verbale în care se arata cauzele nefolosirii, caracterul şi gradul deteriorării sau deprecierii, dacă este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum şi persoanele vinovate, după caz.Constatările făcute se soluţionează de conducerea unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale.3. Circula:- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor şi a deprecierilor constatate la inventar, precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;- la gestionar, prin semnarea fiecărei file, menţionând pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantităţile au fost stabilite în prezenta sa, ca bunurile respective se afla în păstrarea şi răspunderea sa;- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum şi pentru verificarea calculelor efectuate;- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic, împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorării bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere;- la conducătorul unităţii, împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute;- la unitatea căreia îi aparţin valorile materiale primite în custodie, pentru prelucrare etc, în scopul comunicării eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- denumirea unităţii;- gestiunea; locul de depozitare;- numărul curent;- denumirea bunurilor inventariate;- codul sau numărul de inventar;- unitatea de măsura;- cantităţi: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferenţe în plus, diferenţe în minus;- preţ unitar;- valoarea contabila: valoarea, diferenţe în plus, diferenţe în minus;- valoarea de inventar;- deprecierea: valoarea, motivul;- comisia de inventariere: numele şi prenumele, semnatura;- gestionar: numele şi prenumele, semnatura;- contabilitate: numele şi prenumele, semnatura.┌────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┐│Unitatea│ LISTA DE INVENTARIERE │Gestiunea │Pagi-│├────────┤ ├─────────────────┤na...││Magazia │ Data............. │Loc de depozitare│ │├──┬─────┴─┬─────┬───┬────────────────────┬────┬──────┴───────┬───┬─────┴─────┤│N │Denumi-│Codul│U/M│ CANTITĂŢI │PREŢ│ VALOAREA │Va-│DEPRECIEREA││r.│rea bu-│ sau │ ├─────────┬──────────┤UNI-│ CONTABILA │loa├───┬───────┤│c │nurilor│numa-│ │ Stocuri │ Diferenţe│TAR ├───┬──────────┤rea│Va-│Motivul││r │inven- │rul │ ├───┬─────┼────┬─────┤ │Va-│ DIFERENŢE│ de│loa│ (cod) ││t.│tariate│de în│ │Fap│Scrip│Plus│Minus│ │loa├────┬─────┤în-│rea│ ││ │ │ven- │ │ti-│tice │ │ │ │rea│Plus│Minus│ven│ │ ││ │ │tar │ │ce │ │ │ │ │ │ │ │tar│ │ │├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13│ 14 │├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤├──┴──────┬┴─────┴───┴───┼─────┴────┴─────┴────┴┬──┴────┴─────┴───┴───┴───────┤│Numele şi│ Comisia de │Gestionar (Responsabil│ Contabilitate ││prenumele│inventariere │ mijloace fixe) │ ││ ├────┬────┬────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤├─────────┼────┼────┼────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤│Semnatura│ │ │ │ │ │└─────────┴────┴────┴────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘                                                                       14-3-12┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea.............. Pag..... ││Gestiunea............. ││ LISTA DE INVENTARIERE ││ ││ Data............ ││ │├────┬────────────────┬───────────────┬────┬────────────────┬─────────────────┤│Nr. │Cod sau denumire│Inventar faptic│Nr. │Cod sau denumire│ Inventar faptic││crt.│ │ │crt.│ │ │├────┼────────────────┼───────────────┼────┼────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────┼────┼────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼───────────────┼────┼────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────┼───────────────┴────┴────────────────┼─────────────────┤│ Comisia de │ Numele şi prenumele │ Semnatura ││ inventariere ├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────┘                                                                    14-3-12/bLISTA DE INVENTARIERE(pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)1. Serveşte ca:- document pentru inventarierea mărfurilor, ambalajelor şi altor materiale aflate în evidenta cantitativ-valorică în unităţile cu amănuntul;- document pentru stabilirea minusurilor şi plusurilor valorice din gestiunile inventariate;- document justificativ de înregistrare în evidenta de la locurile de depozitare şi în contabilitate;- document pentru întocmirea registrului-inventar;- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri.2. Se întocmeşte în doua exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni şi conturi de materiale, mărfuri şi ambalaje şi se semnează de membrii comisiei de inventariere, de gestionar şi contabilul care tine evidenta gestiunii. În cazul predării-primirii gestiunii, listele de inventariere se întocmesc în trei exemplare din care un exemplar la gestionarul predator, un exemplar la gestionarul care primeşte gestiunea, iar un exemplar la contabilitate.Pentru bunurile deteriorate total sau parţial, degradate, precum şi pentru cele fără mişcare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se întocmesc liste de inventariere separate.În cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de toţi gestionării sau de persoanele care au calitatea de gestionari, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (sau persoanele) care preda (predau) gestiunea, cat şi de gestionarul (gestionării) care primeşte (primesc) gestiunea.Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte, lichidele a căror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau mărfurile în vrac etc. a căror inventariere prin cantarire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, în listele de inventariere se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea şi datele tehnice care stau la baza calculelor.În listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numărare, cantarire, măsurare sau cubare, după caz.Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat după determinarea cantităţilor inventariate, în ordinea în care ele au fost grupate, ţinând seama de dimensiunile şi unităţile de măsura cu care figurează în evidenta de la locurile de depozitare şi în contabilitate.Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaşi preţuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate.Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedează la o verificare amănunţită a exactitatilor tuturor evaluărilor, calculelor, totalizarilor şi înregistrărilor din contabilitate şi din evidenta de la locurile de depozitare. Greşelile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.3. Circula:- la gestionar (sau gestionari în cazul predării-primirii gestiunii), pentru semnarea fiecărei file a listei, menţionând pe ultima fila a listei ca toate cantităţile au fost stabilite în prezenta sa (lor), ca bunurile respective se afla în păstrarea şi răspunderea sa (lor), că nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum şi faptul ca preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile de măsura au fost stabilite în prezenta sa (lor) şi nu are (au) obiecţiuni de făcut;- la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecărei file a listei, calcularea listelor de inventariere, întocmirea recapitulatiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitatilor, conform dispoziţiilor legale, în cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;- la compartimentul financiar-contabil unde se efectuează confruntarea între raportul de gestiune predat la contabilitate şi valoarea totală a inventarului faptic. Totodată, se iau măsuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate şi înregistrarea în contabilitate a provizioanelor pentru depreciere;- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la oficiul juridic, împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării, deteriorării bunurilor, numele persoanelor vinovate şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere;- la conducătorul unităţii, împreună cu procesele-verbale sus-menţionate, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute.4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la compartimentul de verificări gestionare (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea formularului;- data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- denumirea unităţii;- gestiunea;- locul de depozitare;- numărul curent;- denumirea bunurilor inventariate;- unitatea de măsura; cantitatea;- preţul unitar de înregistrare în contabilitate;- valoarea contabila;- valoarea de inventar;- deprecierea: valoarea, motivul;- comisia de inventariere: numele şi prenumele, semnatura;- gestionar şi gestionar primitor (în cazul predării - primirii gestiunii): numele şi prenumele, semnatura;- contabilitate: numele şi prenumele, semnatura.┌────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐│Unitatea............ │ │Gestiunea │ Pagina │├────────────────────────┤ LISTA DE INVENTARIERE ├─────────────────┤ ││Magazia │Data................... │Loc de depozitare│ │├────┬───────────────────┼───┬───┬────────┬────────┴─┬──────┬──────┬─┴─────────┤│Nr. │Denumirea bunurilor│Cod│U/M│Cantita-│ Preţ │Valoa-│Valoa-│Deprecierea││crt.│ inventariate │ │ │tea │unitar de │rea │rea de├───┬───────┤│ │ │ │ │ │inregistra│con- │inven-│Va-│Motivul││ │ │ │ │ │re în con-│tabila│tar │loa│ (cod) ││ │ │ │ │ │tabilitate│ │ │rea│ │├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤│ │Total pagina │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │├────┴──────────────┬────┴───┴───┴────────┴─┬────────┴┬─────┴─────┬┴───┴───────┤│ │Comisia de inventariere│Gestionar│Gestionar*)│Contabili- ││ │ │ │ │ tate │├───────────────────┼──────┬────────┬───────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Numele şi prenumele│ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Semnatura │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────────┘  *) Se semnează de gestionarul primitor, în cazul predării-primirii gestiunii.                                                                    14-3-12/aGRUPA a IV-aMijloace băneşti şi decontăriCHITANŢA PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTA (Cod 14-4-1/a)1. Serveşte ca:- document justificativ pentru încasările şi plăţile în valută efectuate în numerar;- document justificativ de înregistrare în registrul de casa în valută şi în contabilitate.2. Se întocmeşte la unităţile care efectuează operaţiuni în valută, în doua exemplare, pentru fiecare suma în valută, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta.3. Circula la depunator/plătitor, exemplarul 1, cu ştampila unităţii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casa în valută.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare ia oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numele şi prenumele persoanei care depune/încasează sume în valută şi ce reprezintă acestea;- felul valutei; suma în valută (în cifre şi în litere); cursul de schimb valutar; c/val în lei;- semnatura casierului pentru plata/încasarea sumei în valută.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea........................... ││ Cod de identificare fiscală......... ││ Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. ....... ││ Sediul (localitatea, str., număr)................. ││ Judeţul............................ ││ ││ CHITANŢA PENTRU OPERAŢII ÎN VALUTA Nr........ ││ Data.......................... ││Am primit/plătit de la/către .............................................││următoarele sume în valută, reprezentând .................................││ .........................................................................│├────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤│ Felul │ Suma în valută │ │ ││valutei ├─────────────┬─────────────────┤ Curs │ C/val în lei ││ │ în cifre │ în litere │ │ │├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ Total │ x │ x │ x │ │├────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┤│ Casier, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                14-4-1/aPROCES-VERBAL DE PLATI(Cod 14-4-3A)1. Serveşte ca:- document justificativ pentru sumele predate de casierul unităţii mandatarului plătitor, în vederea efectuării plăţilor;- document justificativ al sumelor primite de mandatarul plătitor;- document justificativ de înregistrare în contabilitate a salariilor şi altor drepturi neachitate.2. Se întocmeşte într-un exemplar şi se retine în casieria unităţii ori de câte ori se fac plati prin casierii plătitori, astfel:- faţa formularului se completează de casierul unităţii, care semnează de predarea sumelor şi a actelor de plată, şi de casierul plătitor pentru primirea acestora. Documentul se retine în casieria unităţii pentru justificarea salariilor, ajutoarelor din fondurile de asigurări sociale, premiilor şi altor drepturi asimilate acestora, ridicate de la banca şi predate casierilor plătitori până la termenul legal de efectuare a plăţii sumelor respective. Sumele predate casierilor plătitori nu se înregistrează la plati în registrul de casa, acestea figurand în soldul casei de la data inmanarii sumelor până la data când casierii plătitori justifica sumele primite la casieria unităţii;- verso formularului se completează la restituirea sumelor neachitate, împreună cu actele de plati.În situaţia în care spaţiul este insuficient se întocmeşte o lista (anexa) suplimentară care trebuie să conţină toate informaţiile cerute de document.3. Circula la compartimentul financiar-contabil ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:faţa- denumirea unităţii;- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numele şi prenumele casierului şi mandatarului plătitor;- suma predată/primită (în cifre şi în litere), cu menţionarea actelor de plati;- semnatura casierului şi mandatarului plătitor pentru suma predată/primită, precum şi pentru suma primită/restituită;verso- data (ziua, luna, anul) decontării sumelor neachitate;- numele şi prenumele; marca sau nr. matricol; sumele rămase neachitate.┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ .............. ││ (Unitatea) ││ ││ PROCES-VERBAL DE PLATI ││ ││ Întocmit azi .......................................................││ Subsemnaţii: casier .................................................. ││ Mandatar plătitor ......................................................││ Primul am predat, iar secundul am primit suma de ................... lei││ (............................................) ││ (în litere) ││ reprezentând actele de plati specificate mai jos, pentru secţia, ││ atelierul, serviciul etc. ││ 1) ........................................ lei ││ 2) ........................................ lei ││ 3) ........................................ lei ││ TOTAL ............ lei ││ Decontarea se va face la data de .................................... ││ ││ Casier, Mandatar plătitor, ││ ││ ...................................................................... ││ Azi ...................... am restituit la casierie actele de plati ││ menţionate mai sus împreună cu suma de ........... lei. ││ (.....................) rămasă neachitata conform listei nominale ││ (în litere) ││ de pe verso formularului. ││ Mandatar plătitor, Casier, ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                              14-4-3A t2                                                                  (verso)┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐│ Unitatea ........................│ │ Data ││ │ ├──────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ Ziua │ Luna │ Anul ││ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┘ └──────────┴───────────┴───────────┘┌─────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐│ Nr. │ Numele şi prenumele │ Marca │ Suma rămasă ││ crt. │ │ sau nr. matricol │ neachitata │├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤├─────────┴─────────────────────────┴────────────────────┼─────────────────┤│ TOTAL │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    Mandatar plătitor,DISPOZIŢIE DE PLATA/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE(Cod 14-4-4)DISPOZIŢIE DE PLATA/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE(colectivă - Cod 14-4-4/a)1. Serveşte ca:- dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificarii unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc;- dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;- document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.2. Se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:- în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc);- în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc;- în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc).Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.3. Circula:- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza în cazurile prevăzute de lege;- la persoanele autorizate sa aprobe încasarea sau plata sumelor respective;- la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plata, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de persoana care a primit suma;- la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;- suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;- semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;- date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnatura;- casier; suma plătită/încasată; data şi semnatura.    Unitatea .........................    ..................................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DISPOZIŢIE DE*)............................... CĂTRE CASIERIE ││ nr. ........... din .................................... ││ Numele şi prenumele ................................................... ││ Funcţia (calitatea) ................................................... ││ Suma.......................... lei..................................... ││ (în cifre) (în litere) ││ ││ Scopul încasării-plăţii ............................................... ││ ....................................................................... ││ │├──────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┤│Semnatura │ Conducătorul │ Viza de control │ Compartiment ││ │ unităţii │ financiar-preventiv │ financiar-contabil ││ ├───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┘                                                                14-4-4 t2---------------    *) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATA", după caz                                                                   (verso)┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: ││ │ ││ Se │ ││comple- │ Actul de identitate ...... Seria.... nr. ....... ││teaza │ Am primit suma de .............................. lei ││numai │ (în cifre) ││pentru │ ││plati │ Data .................... ││ │ Semnatura ............... ││ │ │├─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ CASIER ││ ││ Plătit/încasat suma de ........................... lei ││ (în cifre) ││ Data .......... ││ Semnatura ................ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Unitatea ................┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DISPOZIŢIE DE*) ................. CĂTRE CASIERIE nr......... din....... ││ Scopul încasării/plăţii ............................................... ││ │├───────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────┤│ Numele şi │ Funcţia │ Actul de │ SUMA │ Semnatura││ prenumele │(calitatea)│ identitate ├───────────────────┬───────┤ de ││ │ │ (seria, │ Reprezentând │ Total│ primire ││ │ │ nr.)**) ├────┬────┬────┬────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┬──────┼──────────┬┴──────┬──────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤│ │ │ Viza de │Compar-│ │ │ │ │ │ │ ││Sem-│Condu-│control │timent │TOTAL │ │ │ │ │ │ ││na- │cato- │financiar-│finan- │ │ │ │ │ │ │ ││tu- │rul │preventiv │ciar │ │ │ │ │ │ │ ││ra │uni- │ │conta- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tatii │ │bil │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼──────────┼───────┼──────┴────┴────┴────┴────┴───────┘ ││ │ │ │ │ CASIER Plătit/încasat suma ││ │ │ │ │ totală de ............ lei ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ Data .......... Semnatura ............ ││ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────┘                                                                   14-4-4/a--------    *) Se va scrie "ÎNCASARE" sau "PLATA", după caz.    **) Se va completa numai pentru platiBORDEROUL DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURIDE DECONTARE (Cod 14-4-6)1. Serveşte ca:- document justificativ (împreună cu documentele anexe) ai sumelor achitate cu cecuri de decontare;- document de predare la compartimentul financiar-contabil a documentelor în baza cărora s-au emis cecuri.2. Se întocmeşte într-un exemplar, zilnic sau la alte perioade stabilite de conducătorul compartimentului financiar-contabil, de către gestionarul carnetului de cecuri, pe măsura utilizării filelor din carnet.Borderoul se întocmeşte separat pe feluri de cecuri.În cazul în care pentru un cec se anexează mai multe documente, acestea se trec pe randuri distincte, urmând ca în dreptul ultimului document să se completeze celelalte coloane ale formularului.3. Circula:- la compartimentul aprovizionare sau alt compartiment desemnat, pentru confirmarea legalităţii, necesităţii, oportunitatii şi operaţiunii;- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar-preventiv, pentru acordarea vizei respective;- la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele anexate, semnandu-se de verificare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numele şi prenumele gestionarului carnetului de cecuri;- numărul curent; felul, numărul şi data documentului; documentul de recepţie (numărul şi data); beneficiarul sumei; seria şi numărul cecului; suma achitată;- numărul actelor justificative anexate;- semnături: viza compartimentului aprovizionare sau alt compartiment desemnat, viza de control financiar preventiv, gestionar carnet cecuri.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea ......... ││ ││ ││ BORDEROUL ││ DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURI ││ DE DECONTARE ││ prezentate de ...... la data de ........... │├────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Documentul │ Documentul │ Beneficiarul │ Seria şi│ Suma ││crt.├─────┬────────┬──────┤ de recepţie │ sumei │ numărul │achitată││ │ Fel │ Număr │ Data │ (Nr. şi data)│ │ cecului │ │├────┼─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────┤│ ├─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┤ │ │├────┼─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────┤│ ├─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┤ │ │├────┼─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────┤│ ├─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┤ │ │├────┴─────┴────────┴──────┴───────────────┴──────────────┼──────────┼────────┤│ Anexez un număr de ...........acte justificative │ TOTAL │ ││ Gestionar carnet cecuri, └──────────┴────────┤│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                       14-4-6    Viza compartimentului Viza de control Întocmit, Verificat,    aprovizionare sau alt financiar preventiv    compartiment desemnat,REGISTRU DE CASA(Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA)1. Serveşte ca:- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casa;- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casa.2. Se întocmeşte în doua exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană imputernicita, pe baza actelor justificative de încasări şi plati.La sfârşitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza.Soldul de casa al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs.Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casa (exemplarul 2).Exemplarul 1 rămâne la casier.4. Se arhiveaza:- la casierie (exemplarul 1);- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul curent; numărul actului de casa; numărul anexelor; explicaţii; încasări; plati;- report/sold ziua precedenta;- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.                                               ┌──────────────────┬──────────┐  Unitatea................ │ Data │ Contul │                                               ├──────┬─────┬─────┤ casa │               REGISTRU DE CASA │ Ziua│ Luna│ Anul│ │                                               ├──────┼─────┼─────┼──────────┤                                               │ │ │ │ │┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────┬┴──────┴─────┴┬────┴──────────┤│Nr. │ Nr. act│ Nr. │ Explicaţii │ Încasări │ Plati ││crt.│ casa │ anexa │ │ │ │├────┴─────────┴───────┴──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│Report/Sold ziua precedenta │ │ │├────┬─────────┬───────┬──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴───────┴──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ De reportat pagina/TOTAL │ │ │├─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤│ CASIER, Compartiment financiar-contabil, │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                    14-4-7A                                                                     ┌─────────┐     Unitatea ............... │ Contul │                                                                     │ casa │                          REGISTRU DE CASA ├─────────┤                                                                     │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌────┬─────────────────┬───────┬──────┬───────────┬───────────────┬────────────┐│Nr. │ Data │Nr. act│ Nr. │ Explicaţii│ Încasări │ Plati ││crt.├────┬─────┬──────┤ casa │ anexa│ │ │ ││ │Ziua│ Luna│ Anul │ │ │ │ │ │├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤│ Report/Sold ziua precedenta │ │ │├────┬────┬─────┬──────┬───────┬──────┬───────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤│ De reportat pagina/TOTAL │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┤│ CASIER, Compartiment financiar-contabil, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                    14-4-7/bAREGISTRU DE CASA(în valută - Cod 14-4-7/aA şi Cod 14-4-7/cA)1. Serveşte ca:- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casa;- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casa în valută.2. Se întocmeşte în doua exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană imputernicita, pe baza actelor justificative de încasări şi plati în valută.În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valuta care se încasează sau se plăteşte. în coloanele formularului se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloana echivalentul acestora în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operaţiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea.Valutele care apar în doua sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.La sfârşitul zilei, randurile neutilizate se bareaza.Soldul de casa al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs.În cazul în care numărul valutelor şi al cecurilor de călătorie încasate în cursul unei zile depăşeşte numărul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completează atâtea file câte sunt necesare.Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor valutare (exemplarul 2).Exemplarul 1 rămâne la casier.4. Se arhiveaza:- la casierie (exemplarul 1);- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul curent; numărul actului de casa; numărul anexelor; explicaţii; felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări şi plati; încasări; plati; contravaloarea în lei;- report/sold ziua precedenta;- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────┐│ Unitatea....... │ DATA │Contul││ ├─────┬────┬────┤ ││ REGISTRU DE CASA (în valută) │ Ziua│Luna│Anul│ casa ││ ├─────┼────┼────┼──────┤│ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴──────┘┌───┬─────┬─────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────┐│Nr.│ Nr. │ Nr. │Explicaţii │ ÎNCASĂRI │ PLATI │Contra-││crt│ act.│anexa│ ├────────┬──┬───┬──┬───┼──┬───┬──┬──┬───┤valoare││ │ casa│ │ │ Felul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei ││ │ │ │ │ valutei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤│ │ │ │ │ Cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤│ │ │ │ Report/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sold ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │precedenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤│ │ │ │De reportat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pag./TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────┴─────┴─────────────┴────────┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───────┤│ Casier, Compartiment financiar-contabil, │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   14-4-7/aA┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ ............. │Contul ││ (Unitatea) │ Casa ││ ├────────┤│ REGISTRU DE CASA (în valută) Contul Casa │ ││ │ │├───┬────────┬────┬─────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬┴────────┤│ │ Data │ │ │ │ ÎNCASĂRI │ PLATI │ Contra- ││ │ │ │ │ │ │ │valoarea ││Nr.├──┬──┬──┤Nr. │Nr. │ ├──────┬───┬───┬────┼────┬───┬───┤ în lei ││crt│Z │L │A │act │anexe│Explicaţii │Felul │ │ │ │ │ │ │ ││ │i │u │n │casa│ │ │valu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │u │n │u │ │ │ │tei │ │ │ │ │ │ │ ││ │a │a │l │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │Cur- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sul │ │ │ │ │ │ │ X │├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │Report/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Sold ziua │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │precedenta │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │De reportat│ │ │ │ │ │ │ │ X ││ │ │ │ │ │ │pag/Total │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──┴──┴──┴────┴─────┴───────────┴──────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────────┤│Casier, Compartiment financiar-contabil, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                 14-4-7/cABORDEROU DE ACHIZIŢIE(Cod 14-4-13, Cod 14-4-13/a şi Cod 14-4-13/b)1. Serveşte ca:- document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate;- document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate;- document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către delegatul însărcinat sa aprovizioneze unitatea cu produse de pe piaţa taraneasca, de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice, în momentul achiziţiei.Se semnează de delegatul care face achiziţiile respective şi de gestionarul care primeşte marfa.3. Circula:- la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- rămâne în carnet (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la delegatul achizitor (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: a) pentru formularul cod 14-4-13:- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- produsul; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar de achiziţie; valoarea achiziţiei;- semnături: achizitor, gestionar; b) pentru formularul cod 14-4-13/a:- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, strM număr); judeţul;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- produsul; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar de achiziţie; valoarea achiziţiei; preţul unitar de alimentaţie publică; valoarea de alimentaţie publică;- semnături: achizitor, gestionar; c) pentru formularul cod 14-4-13/b:- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul şi data contractului; producătorul: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate;- denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; avansul acordat; suma plătită; semnatura de primire a sumei;- semnături: achizitor, gestionar.Unitatea.....................................Codul de identificare fiscală.........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului.................Sediul (localitatea, str., număr).......................................Judeţul...........................................BORDEROU DE ACHIZIŢIEnr..........data.................┌────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐│ Produsul │ Cod │ U/M │ Cantitate │Preţ unitar de │ Valoarea ││ │ │ │ │ achiziţie │achiziţiei │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ TOTAL │ X │ X │ │ X │ │└────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘                                                                  14-4-13    Semnatura achizitorului, Semnatura gestionarului,Unitatea..................................Codul de identificare fiscală.........Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului.................Sediul (localitatea, str., număr).......................................Judeţul...........................................BORDEROU DE ACHIZIŢIEnr.............data..............(alimentaţia publică)┌────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬─────┐│Produsul│ Cod │ U/M │Cantitate│ Preţ │ Valoarea │ Preţ │Valoarea│Men- ││ │ │ │ │unitar de│achiziţiei│unitar │ alim. │tiuni││ │ │ │ │achiziţie│ │alim. │publică │ ││ │ │ │ │ │ │publică│ │ │├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤│ TOTAL │ X │ X │ │ X │ │ X │ │ X │└────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴─────┘                                                                    14-4-13/a     Semnatura achizitorului, Semnatura gestionarului,Unitatea..............................Codul de identificare fiscală.........Numărul de înregistrare la Oficiul reg. com............Sediul (localitatea, str., număr).....................Judeţul ..............................................BORDEROU DE ACHIZIŢIEnr..........data..............(de la producători individuali)┌────────┬────────────┬────────┬──────┬───┬──┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────┐│CONTRACT│Producător │Buletin │Denu- │Cod│UM│Can-│Preţ│Va- │Avans│Suma│Semna- ││ │ │/Carte │mirea │ │ │ti- │uni-│loa-│ │pla-│tura de││ │ │de iden-│produ-│ │ │tate│tar │re │ │tita│primire││ │ │titate │selor │ │ │ │ │ │ │ │a sumei│├───┬────┼──────┬─────┼───┬────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Nr.│Data│Numele│Domi-│se-│nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ şi │ci- │ria│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │prenu-│liul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ mele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤├───┴────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤│Total │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X│ │ X │ │ │ │ X │└────────┴──────┴─────┴───┴────┴──────┴───┴──┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────┘                                                                      14-4-13/b         Semnatura achizitorului Semnatura gestionarului,DECONT PENTRU OPERAŢIUNI ÎN PARTICIPAŢIE(Cod 14-4-14)Se utilizează în toate domeniile de activitate în care se efectuează operaţiuni în participaţie.1. Serveşte ca document pe baza căruia se decontează cheltuielile şi veniturile realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele virate între coparticipanti.2. Se întocmeşte de unitatea care tine contabilitatea asocierilor în participaţie, lunar, în doua exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile şi cheltuielile ce revin acestuia, pentru înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevăzute în contractele de asociere încheiate. Cheltuielile şi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli şi venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.În decont se înscriu şi alte transferuri, reprezentând valoarea mijloacelor băneşti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe şi alte sume rezultate din operaţiunile în participaţie.3. Circula:- exemplarul 1 - la compartimentul care primeşte decontul;- exemplarul 2 - rămâne la compartimentul care tine contabilitatea operaţiunilor în participaţie şi care întocmeşte decontul.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii emitente şi destinatare; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile şi sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile şi sumele primite; valoarea transmisă conform contractului de asociere în participaţie;- semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila, conducătorul compartimentului financiar-contabil.Unitatea emitenta Unitatea destinataraCodul de identificare fiscală............ Codul de identificare fiscală...........Numărul de înregistrare Numărul de înregistrarela Oficiul reg. corn..................... la Oficiul reg. com.....................Sediul (localitatea, str., număr)........ Sediul (localitatea, str., număr).......Judeţul.................................. Judeţul.................................DECONT PENTRU OPERAŢIUNI ÎN PARTICIPAŢIEnr.........data.............┌────┬─────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Simbol cont │ Denumire cont creditor pentru │ Valoarea transmisă ││crt.├───────┬─────────┤cheltuielile şi sumele transmise│ conform contract ││ │Debitor│Creditor │ Denumire cont debitor pentru │ asociere în ││ │ │ │ veniturile şi sumele primite │ participaţie │├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤├────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┤└────┴───────┴─────────┴────────────────────────────────┴────────────────────┘                                                                   14-4-14      Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului            L. S. financiar-contabil,GRUPA aV-aSalarii şi alte drepturi de personalSTAT DE SALARII(Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c şi Cod 14-5-1/k)1. Serveşte ca:- document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate;- document justificativ de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenta a muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc, a evidentei şi a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale (în cazul statului de salarii cod 14-5-1/b şi cod 14-5-1/c) şi se semnează, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de către persoana care determina salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular.Pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor şi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reţinerilor, se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii.Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizaţiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga suma a salariilor calculate şi toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.3. Circula:- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv şi sa aprobe plata (exemplarul 1);- la casieria unităţii pentru efectuarea plăţii sumelor cuvenite (exemplarul 1), după caz;- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);- la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicita plata salariilor neridicate.4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati (exemplarul 1);- la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;- denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;- numele şi prenumele; venitul brut; contribuţia individuală de asigurări sociale; contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personală de baza; deduceri suplimentare; venitul baza de calcul; impozitul calculat şi reţinut; salariul net;- semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.Unitatea...................STAT DE SALARIIpe luna..............anul........    (secţia, serviciul etc.)┌─┬──┬─┬───┬─┬─┬──────┬────────┬─────┬─────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │Timp │ │Timp │Sala-│ ││ │ │ │ │ │ │lucrat│din care│nelu-│riul │ ││ │ │ │ │ │ │ ore/ │ │crat │de │ CALCULUL SUMELOR ││ │ │ │ │ │ │zile │ │ore/ │baza │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │zile │pen- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tru │ ││ │ │ ├─┬─┤ │ ├─┬─┬──┼──┬──┬──┼──┬──┤tim- ├──┬──┬──┬──┬──────────────┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pul │ │ │ │ │ SPORURI │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efec-│ │ │ │ ├──┬──┬──┬──┬──┤ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │crat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │regim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│0│1 │2│3│4│5│6│7│8│9 │10│11│12│13│14│ 15 │16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤└─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                              (continuare)┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬─────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Alte │Total││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ reţineri │ de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──┬──┤plata││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Chi-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼─────┤│28│28│30│31│32│33│34│35│36│37│38│39│40│41│42│43│ 44 │45│46│ 47 │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼─────┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼─────┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼─────┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼──┼──┼─────┤└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴──┴──┴─────┘                                                         14-5-1/a  Conducătorul Conducătorul compartimentului Întocmit,    unităţii, financiar-contabil,STAT DE SALARIILegenda:0 = Nr. crt.1 = NUMELE ŞI PRENUMELE2 = Marca (funcţia) sau numărul matricolSalariul de baza (pe ora, zi, luna)3 = de încadrare4 = spaţiu5 = Vechime în munca %6 = spaţiuTimp lucrat (ore sau zile)7 = Efectiv în acord8 = După norma9 = Ore regie sau zile lucratedin care:10 = Suplimentare11 = spaţiu12 = De noapteTimp nelucrat (ore sau zile)13 = Întreruperi14 = spaţiu15 = Salariul de baza pt. timpul efectiv lucrat în regim normal de lucruCALCULUL SUMELOR16 = Ore după norma17 = Ore regie sau zile lucrate18 = spaţiu19 = spaţiuSPORURI20 = spaţiu21 = Ore suplimentare22 = Ore de noapte23 = Vechime neîntreruptă24 = Condiţii deosebite25 = Indemnizaţie de concediu26 = Întreruperi27 = Adaos pt. depăşirea sarcinilor28 = Alte drepturi impozabile29 = Contravaloarea avantajelor în natura30 = Venit brut31 = Contribuţia individuală pentru asigurări sociale32 = Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor33 = Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate34 = Cheltuieli profesionale (Cota 15%)35 = Venit net36 = Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile37 = Deducere personală de baza38 = Deduceri suplimentare39 = Venit baza de calcul40 = Impozit calculat şi reţinut41 = Salariul net42 = Avans43 = Rest de platăAlte reţineri44 = Chirii45 = Spaţiu46 = Spaţiu47 = Total de plată┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ................ ││ (Unitate) STAT DE SALARII ││ pe luna ........ anul ......... ││ ││ ...................... ││ (secţia, serviciul etc. ││ │├──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬──┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ALTE REŢINERI │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ 0│ 1│2 │3 │4 │5 │6│7 │8│9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤└──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                                     14-5-1/b   Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                 financiar-contabil,STAT DE SALARIILegenda0 = Nr. crt.1 = NUMELE ŞI PRENUMELE2 = Marca (funcţia) sau numărul matricol3 = Total salariu4 = Indemnizaţie pt. primele 10 zile de boala5 = Indemnizaţie din asigurări sociale de stat6 = Alte drepturi impozabile7 = Venit brut8 = Contribuţia individuală pentru asigurări sociale9 = Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor10 = Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate11 = Cheltuieli profesionale (Cota 15%)12 = Venit net13 = Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile14 = Deducere personală de baza15 = Deduceri suplimentare16 = Venit baza de calcul17 = Impozit calculat şi reţinut18 = Salariul net19 - Indemnizaţie concediu odihna, lichidari20 - Avans21 - Chirii22 - Imputatii23 - Popriri24 - Rate25 - Alte câştiguri în bani şi în natura26 - Total de plată┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ................ ││ (Unitate) STAT DE SALARII ││ pe luna ........ anul ......... ││ ││ ...................... ││ (secţia, serviciul etc. ││ │├──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬──┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ALTE REŢINERI │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ 0│ 1│2 │3 │4 │5 │6│7 │8│9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤└──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                                     14-5-1/c   Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                 financiar-contabil,STAT DE SALARIILegenda0 = Nr. crt.1 = NUMELE ŞI PRENUMELE2 = Marca (funcţia) sau numărul matricol3 = Total salariu4 = Indemnizaţie pt. primele 10 zile de boala5 = Indemnizaţie din asigurări sociale de stat6 = Alte drepturi impozabile7 = Venit brut8 = Contribuţia individuală pentru asigurări sociale9 = Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor10 = Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate11 = Cheltuieli profesionale (Cota 15%)12 = Venit net13 = Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile14 = Deducere personală de baza15 = Deduceri suplimentare16 = Venit baza de calcul17 = Impozit calculat şi reţinut18 = Salariul net19 - Indemnizaţie concediu odihna, lichidari20 - Avans21 - Spaţiu22 - Spaţiu23 - Spaţiu24 - Spaţiu25 - Spaţiu26 - Total de plată┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ................ ││ (Unitate) STAT DE SALARII ││ pe luna ....... anul ......... ││ ││ ...................... ││ (secţia, serviciul etc. ││ │├──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│ 16│ 17│ 18 │ 19│├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘                                                                      14-5-l/k   Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                  financiar-contabil,STAT DE SALARIILegenda0 = Nr. crt.1 = NUMELE ŞI PRENUMELE (marca)2 = Salariu de baza3 = Alte drepturi salariale4 = Alte drepturi impozabile5 = Venit brut6 = Contribuţia individuală pentru asigurări sociale7 = Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor8 = Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate9 = Cheltuieli profesionale (Cota 15%)10 = Venit net11 = Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile12 = Deducere personală de baza13 = Deduceri suplimentare14 = Venit baza de calcul15 = Impozit calculat şi reţinut16 = Salariu net17 - Avans18 - Alte reţineri19 - Total de platăLISTA DE AVANS CHENZINAL(Cod 14-5-1/d)1. Serveşte ca:- document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor ca avansuri chenzinale;- document pentru reţinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale plătite;- document justificativ de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate şi se semnează pentru confirmarea exactitatii calculelor de persoana care a calculat avansurile chenzinale şi a întocmit lista.3. Circula:- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv şi sa aprobe plata (exemplarul 1);- la casieria unităţii, pentru efectuarea plăţii avansurilor cuvenite (exemplarul 1), după caz;- la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru înregistrare în contabilitate (exemplarul 1);- la compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemp. 2 al registrului de casa (exempl. 1);- la compartimentul care a întocmit lista de avans chenzinal (exempl. 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;- denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;- numele şi prenumele; salariul de baza; timpul efectiv: lucrat, concediu medical; avans de plată;- semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.Unitatea...............(secţia, serviciul etc.)LISTA DE AVANS CHENZINALpe luna............anul........ ┌────┬───────────────┬─────────┬───────────┬────────────────────┬──────────┐ │Nr. │ Numele şi │ Marca │ Salariul │ Timp efectiv │ Avans │ │crt.│ prenumele │ │ de baza ├──────────┬─────────┤ de plată │ │ │ │ │ │ Lucrat │ Concediu│ │ │ │ │ │ │ │ medical │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ └────┴───────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘                                                                  14-5-1/d     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,                                   financiar-contabil,ORDIN DE DEPLASARE(DELEGAŢIE - Cod 14-5-4)1. Serveşte ca:- dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea;- document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate;- document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;- document justificativ de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmează a efectua deplasarea, precum şi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale în numerar.3. Circula:- la persoana imputernicita sa dispună deplasarea, pentru semnare;- la persoana care efectuează deplasarea;- ia persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea şi plecarea persoanei delegate;- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurării materialelor, stabilind diferenţa de primit sau de restituit, avându-se în vedere eventualele penalizări şi semnand pentru verificare.În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenţa de primit de titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, după caz).În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de dispoziţie de încasare (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, după caz);- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza;- la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi numărul formularului;- numele, prenumele şi funcţia persoanei delegate; scopul, destinaţia şi durata deplasarii; ştampila unităţii; semnatura conducătorului unităţii; data;- data (ziua, luna, anul, ora) sosirii şi plecării în/clin delegaţie; ştampila unităţii; semnatura conducătorului unităţii;- ziua şi ora plecării; ziua şi ora sosirii; data depunerii decontului; penalizări calculate; avans spre decontare;- cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentul, numărul şi data actului, suma;- numărul şi data chitanţei pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit;- semnături: conducătorul unităţii, controlul financiar preventiv, persoana care verifica decontul, şeful de c compartiment, titularul de avans.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│................ Depus decontul (numărul şi data) ││(Unitatea) .................................... ││ ││ ││ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ││ Nr. ................. ││ ││ Dl./D-na ................................................................. ││având funcţia de ........................................................... ││este delegat pentru ........................................................ ││............................................................................ ││............................................................................ ││............................................................................ ││la ......................................................................... ││............................................................................ ││............................................................................ ││ Durata deplasarii de la ................ la .......................... ││ Se legitimează cu .................................................... ││ Ştampila unităţii şi semnatura ││ ││Data .......................... │├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│Sosit*) ...........................│ Sosit*) ............................ ││Plecat*) ..........................│ Plecat*) ........................... ││Cu (fără) cazare │ Cu (fără) cazare ││ Ştampila unităţii │ Ştampila unităţii ││ şi semnatura │ şi semnatura │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Sosit*) ...........................│ Sosit*) ............................ ││Plecat*) ..........................│ Plecat*) ........................... ││Cu (fără) cazare │ Cu (fără) cazare ││ Ştampila unităţii │ Ştampila unităţii ││ şi semnatura │ şi semnatura │└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘    *) Se va completa ziua, luna, anul şi ora. 14-5-4 t2                                                                (verso)┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Ziua şi ora plecării ..............│ Avans spre decontare: ││Ziua şi ora sosirii ...............│ - Primit la plecare .............. lei ││Data depunerii decontului .........│ - Primit în timpul deplasarii .... lei ││Penalizări calculate ..............│ TOTAL ........................... lei │├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┤│Felul actului şi emitentul │ Nr. şi data actului │ Suma │├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┤│ TOTAL CHELTUIELI │├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤│Diferenţa de restituit s-a depus │ primit ││cu dispoziţie de încasare către │ Diferenţa de ----------- lei ......... ││casierie nr. ....... din ........ │ restituit ││ │ │├──────────────┬─────────────┬─────┴────────┬──────────────┬───────────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular avans, ││ conducătorul │ financiar- │ decont │compartiment │ ││ unităţii │ preventiv │ │ │ │└──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE(transporturi internaţionale - Cod 14-5-4/a)1. Serveşte ca:- dispoziţie către conducătorii auto să efectueze transporturi în străinătate cu autovehiculele unităţii;- document de stabilire a avansului în valută, pentru deplasarile conducătorilor auto care urmează să efectueze transporturi în străinătate, pe baza căruia aceştia ridica avansul de la casierie;- document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum şi a valutei aduse la inapoiere în ţara;- document justificativ de înregistrare în registrul de casa (în valută) şi în contabilitate.2. Se întocmeşte ia unităţile care efectuează transporturi în străinătate, în doua exemplare, pentru fiecare deplasare, de către sectorul de exploatare şi se semnează de şeful sectorului pentru confirmarea realităţii datelor şi exactitatii calculelor din ordinul de deplasare.3. Circula:- la conducătorul unităţii, pentru semnare (ambele exemplare);- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza (ambele exemplare);- la conducătorii auto care urmează să efectueze deplasarea, pentru semnare, pe ambele exemplare, de primire a avansurilor în valută, retinand exemplarul 1, care urmează să fie atasat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) (cod 14-5-5/a);- la casierul unităţii care semnează pentru plata sumei în valută (ambele exemplare) şi efectuează înregistrarea sumelor plătite în registrul de casa (în valută).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi numărul formularului;- numele, prenumele şi funcţia titularului de avans; destinaţia; marca şi numărul autovehiculului; scopul deplasarii; locul de încărcare; locul de descărcare;- detalierea elementelor de avans în lei şi în valută;- numărul şi data chitanţei pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit;- semnături: conducătorul unităţii, şeful de compartiment, controlul financiar preventiv, titularul de avans.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea............. ││ ││ ││ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE ││ (transporturi internaţionale) ││ NR. ............ ││ ││ Titularii de avans (Numele, prenumele şi funcţia) ......................... ││ ........................................................................... ││ se deplaseaza în .......................................................... ││ ......................... cu autovehiculul nr. ............................ ││ marca ............................... pentru .............................. ││ ................... conform comenzii nr. ........ emisă de ................ ││ ........................... locul de încărcare ............................ ││ locul de descărcare ...................... pleacă la ...................... ││ anul ..... se înapoiază la terminarea cursei sau marsrutei ................ │├──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤│ Nr. Km. parcursi │ Relaţia │ Relaţia │ Relaţia │├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ Km. dus-întors │ │ │ ││ conform marsrutei │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ Km. pt. redirijare │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ Total Km. │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼──────────┬────────┤│ Avans în valută │ Valuta │ Lei │ Valuta │ Lei │ Valuta │ Lei ││ se acordă pentru │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│1. Diurna │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│2. Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ ││ deplasare: │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┴─────────┴─┬─────┴─────────┴───────┴──────────┴────────┤│Diferenţa de restituit s-a depus │ primit ││cu chitanţa nr..... din ......... │ Diferenţa de ----------- lei ......... ││ │ restituit │├──────────────┬─────────────┬─────┴────────┬──────────────┬───────────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular avans, ││ conducătorul │ financiar- │ decont, │compartiment, │ ││ unităţii │ preventiv, │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘                                                                      14-5-4/aDECONT DE CHELTUIELI(pentru deplasări externe - Cod 14-5-5)1. Serveşte ca:- document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasarii în străinătate;- document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;- document justificativ de înregistrare în registrul de casa (în valută) şi în contabilitate.2. Se întocmeşte într-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe întreaga durata a deplasarii.3. Circula:- la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere, care semnează de verificare;- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv şi sa aprobe plata diferenţei în cazul în care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasarii, suma cheltuielilor efective depăşeşte avansul primit;- la casieria unităţii pentru plata diferenţei, caz în care titularul de avans semnează pentru primirea diferenţei respective, fără a se mai întocmi document distinct.În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de Chitanţa pentru operaţiuni în valută (cod 14-4-1/a), Dispoziţie de încasare către casierie (cod 14-4-4/a), după caz.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numele şi prenumele titularului de avans;- avans în valută sau în valută şi în lei; sume decontate; diferenţe de restituit/primit;- semnături: conducătorul unităţii, şeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, titularul de avans, persoana care verifica decontul. Unitatea ...................... Nr. ........... din ............ Titularul de avans ............                              DECONT DE CHELTUIELI                           (pentru deplasări externe)┌─────────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────┐│I. AVANSURI ÎN VALUTA│ Ţara │ Ţara │ Ţara │ Total│├─────────────────────┼────────┬───────┼──────┬──────┼───────────┬─────┼───────┤│A. Primite de la: │ Valuta │ Lei │Valuta│ Lei │ Valuta │ Lei │ Lei │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Banca │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Casierie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│B. Sume depuse la: │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Banca │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- Casierie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│C. Rest de justificat│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│D. Sume decontate │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│E. Diferenţe │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- de restituit │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┤│- de primit │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────┴───────┼──────┴──────┴───────────┼─────┴───────┤│II. AVANSURI ÎN LEI │ │1. Diferenţa de restituit│ ││ ├────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│ │ │- contravaloarea valutei │ ││ │ │primite şi nedecontate │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│A. Sume primite │ │ │ ││ - Total │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- bilete călătorie │ │- diferenţa până la │ ││ │ │limita de recuperare │ ││ │ │legal stabilită │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- surplus bagaj │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│B. Sume decontate │ │- penalităţi pt. │ ││ - Total │ │depunerea cu întârziere │ ││ │ │a valutelor neutilizate │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- bilete călătorie │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- surplus bagaj │ │- penalităţi pt. │ ││ │ │depunerea cu întârziere │ ││ │ │a decontului │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- taxa aeroport │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│C. Sume de recuperat │ │2. Diferenţa de primit │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- CFR │ │- contravaloarea în lei │ ││ │ │a valutei depuse în plus │ │├─────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤│- TAROM │ │- chelt. în lei neprimite│ ││ │ │în avans │ │├────────────┬────────┴──┬─────────────┼────────────────┬────────┴─────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular ││conducătorul│financiar- │ decont, │compartiment, │ avans, ││ unităţii, │preventiv, │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘                                                               14-5-5 t2                                                                    (verso)┌──────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│I. DECONTAREA │ Data plecării │Data plecării ││ DIURNEI │ (ziua şi ora) │(ziua şi ora) ││ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Numele şi │ Mijloc de transport │Mijloc de transport ││prenumele ├───────┬────────────┬─────────────┼────────────┬───────────────┤│delegaţilor │ Ca- │Ţara │ Ţara │Ţara │ Număr zile ││ │ teg.├────────────┼─────────────┼────────────┼──────┬────────┤│ │ │Valuta │ Valuta │Valuta │Total │ Tran- ││ │ ├─────┬───┬──┼─────┬───┬───┼─────┬───┬──┤ │ sport ││ │ │Peri-│Zi-│Su│Peri-│Zi-│Su │Peri-│Zi-│Su│ │ ││ │ │oada │le │ma│oada │le │ma │oada │le │ma│ │ ││ │ │ ├───┤ │ ├───┤ │ ├───┤ ├──────┼────────┤│ │ │ │ba-│ │ │ba-│ │ │ba-│ │ │ ││ │ │ │rem│ │ │rem│ │ │rem│ │ │ │├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───┼─────┼───┼──┼──────┼────────┤│ │ │ ├───┤ │ ├───┤ │ ├───┤ │ │ │├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───┼─────┼───┼──┼──────┼────────┤│ │ │ ├───┤ │ ├───┤ │ ├───┤ │ │ │├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───┼─────┼───┼──┼──────┼────────┤│ │ │ ├───┤ │ ├───┤ │ ├───┤ │ │ │├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───┼─────┼───┼──┼──────┼────────┤│ │ │ ├───┤ │ ├───┤ │ ├───┤ │ │ │├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┼─────┼───┼───┼─────┼───┼──┼──────┼────────┤│TOTAL I │ X │ X │ X │ │ X │ X │ │ X │X │ │ │ │├──────────────┼──────┬┴────┬┴───┼──┴┬───┬┴──┬┴──┬┴──┬──┴┬──┴─┬┴──┬───┴────────┤│II. DECONTAREA│ Număr│ Ca-│ Nr.│Ba-│Su-│Nr.│Ba-│Su-│Nr.│Ba- │Su-│ Total ││ CAZARII │ per- │ teg│ n │rem│ma │n │rem│ma │n │rem │ma ├──────┬─────┤│ Nr. şi data │ soane│ │ o │ │ │o │ │ │o │ │ │număr │ x ││ actului │ │ │ p │ │ │p │ │ │p │ │ │nopti │ ││ │ │ │ t │ │ │t │ │ │t │ │ │ │ ││ │ │ │ i │ │ │i │ │ │i │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼──────┼─────┤├──────────────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼──────┼─────┤├──────────────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼──────┼─────┤├──────────────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼──────┼─────┤├──────────────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼──────┼─────┤├──────────────┼──────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼──────┼─────┤│ TOTAL II │ │ X │ │ X │ │ │ X │ │ │ X │ │ │ │├──────────────┴──────┴─────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴──────┴─────┤│III. ALTE CHELTUIELI (inclusiv diferenţa de curs valutar şi comision schimb) │├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ VALUTA │ VALUTA │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤├───────┬──────────────┬─────────────┼────────┬───────────────┬────────────────┤│ Nr. │ Felul │ Sume-devize │ Nr. │ Felul │ Sume-devize ││actului│ cheltuielii │ │actului │ cheltuielii │ │├───────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤├───────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤├───────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤├───────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼────────────────┤├───────┴────────┬─────┴─────┬───────┴─┬──────┴──────────────┬┴────────────────┤│IV. DECONTAREA │ Seria │ Număr │ Ruta: de la ..... │Valoarea lei ││TRANSPORTULUI │ biletelor │ bilete │ la ............. │ ││- felul │ │ │ │ ││biletelor │ │ │ │ │├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────┤├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────┤├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────┤├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────┤├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────┤├────────────────┼───────────┴───────┬─┴─────────┬───────────┼─────────────────┤│ │ Recapitulatia │ Valuta │ Lei │ ││ │ cheltuielilor │ │ │ ││ ├───────────────────┼───────────┼───────────┤ ││ ├───────────────────┼───────────┼───────────┤ ││ ├───────────────────┼───────────┼───────────┤ ││ ├───────────────────┼───────────┼───────────┤ ││ ├───────────────────┼───────────┼───────────┤ │└────────────────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE(transporturi internaţionale - Cod 14-5-5/a)1. Serveşte ca:- document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasarii în străinătate;- document pentru stabilirea diferenţei de primit sau de restituit de către titularul de avans;- document de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte la unităţile care executa transporturi în străinătate, într-un exemplar, de către titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe întregul parcurs, semnandu-se de titularul de avans.3. Circula:- la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din străinătate şi calculul eventualelor penalizări de întârziere, care semnează de verificare.În cazul în care, la decontarea avansului, suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit de către titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie (cod 14-4-4 sau 14-4-4/a, după caz).În situaţia în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efectuate sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de Dispoziţie de încasare către casierie (cod 14-4-4 sau 14-4-4/a, după caz).- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza;- la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate şi a eventualei diferenţe de primit de către titularul de avans.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numele şi prenumele titularului de avans;- avans în valută; sume decontate; diferenţe de restituit/primit;- semnături: conducătorul unităţii, şeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, titularul de avans, persoana care verifica decontul.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Unitatea ................. ││Titularii de avans .............................................. ││Autovehiculul nr. .................. marca ...................... ││Cursa s-a efectuat în perioada .................................. ││ ││ DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE ││ (transporturi internaţionale) ││ Nr. ....... din data ........ ││ │├───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤│Nr. km. parcursi │ Relaţia │ Relaţia │ Relaţia │├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤├───────────────────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼───────────┬──────────┤│Km. dus-întors │ │ │ │ │ │ ││conform marsrutei │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Km. pt. redirijare │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Total Km. │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Avansul acordat │ Valuta │ Lei │ Valuta │ Lei │ Valuta │ Lei │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│- prin casierie │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│- împrumuturi │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Total avans │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┤│Total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴─────────┴───────┴┬────────┴───────┴───────────┴──────────┤│ Diferenţa de restituit s-a depus │ ││ cu dispoziţia de încasare nr. ...... │ ││ din ............... │ primit ││ │ Diferenţa de ────────── ........ ││ │ restituit ││ Casier ............ │ ││ │ │├────────────┬───────────┬─────────────┼────────────────┬──────────────────────┤│ Aprobat, │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular ││conducătorul│financiar- │ decont │compartiment │ avans ││ unităţii │preventiv │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘                                                                 14-5-5/aGRUPA a VI-aContabilitate generalăNOTA DE DEBITARE-CREDITARE(Cod 14-6-1A)1. Serveşte ca:- document de înregistrare a operaţiilor de decontare intervenite între unitate şi subunitati care ţin contabilitate proprie şi între subunitati ale aceleiaşi unităţi care ţin contabilitate proprie;- document justificativ de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, de compartimentul financiar-contabil, pe baza actelor justificative care stau la baza operaţiunii.3. Circula:- la conducătorul compartimentului financiar-contabil sau inlocuitorul sau, pentru semnare (ambele exemplare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrare (exemplarul 2);- la unitatea sau subunitatea care participa la operatia de decontare, pentru înregistrare (exemplarul 1).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al părţilor participante la operaţiunea decontare (exemplarul 1 la destinatar şi exemplarul 2 la emitent).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- emitentul; destinatarul; conturi debitoare/creditoare; suma; data operaţiunilor;- semnături: persoana care întocmeşte documentul şi compartimentul financiar-contabil. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOTA DE DEBITARE-CREDITARE │ │ │ │ Numar DATA │ │ document ┌────┬────┬────┐ │ │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │ └────┴────┴────┘ │ │ │ ├────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │Nr. │Emitent │ Către │ Conturi │Va debitam │ │crt.├────────────┴─────────────────────┤debitoare │(creditam) │ │ │Data operaţiunilor │(creditoare)│cu suma de lei│ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ └────┴──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘    Întocmit, Compartiment financiar-contabil, 14-6-1ANOTA DE CONTABILITATE(Cod 14-6-2A)1. Serveşte ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitica, de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative (stornari etc).2. Se întocmeşte, într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil.3. Circula;- la persoana autorizata sa verifice şi să semneze documentul;- la persoana care asigura contabilitatea sintetică şi analitica în cadrul compartimentului financiar-contabil.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- denumirea unităţii;- explicaţii; simbolul contului debitor/creditor; suma;- semnături: întocmit, verificat.┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐│ │ │ ││ Unitatea ............. │ Nr. │ Data ││ │ document ├────┬────┬────┤│ NOTA DE CONTABILITATE │ │Ziua│Luna│Anul││ │ │ │ │ │├────┬───────────────┬──────────────────────┴────────────┼────┴────┴────┤│ Nr.│ Explicaţii │ Simbolul conturilor │ ││crt.│ ├─────────────────┬─────────────────┤ Suma ││ │ │ Debitoare │ Creditoare │ │├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤├────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘    Întocmit, Verificat, 14-6-2AEXTRAS DE CONT(Cod 14-6-3)1. Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, rămase neachitate, provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrala.2. Se întocmeşte în trei exemplare, de compartimentul financiar-contabil al unităţii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.3. Circula:- la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);- la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2), care restituie unităţii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiecţii asupra sumelor prevăzute în extrasul de cont se consemnează într-o nota explicativa semnată de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, care se anexează la exemplarul 2 al extrasului de cont.4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil al unităţii emitente (exemplarul 3, precum şi exemplarul 2, după primirea confirmării);- la compartimentul financiar-contabil al unităţii debitoare (exemplarul 1).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii creditoare;- codul de identificare fiscală;- sediul (localitate, strada, număr);- judeţul;- contul;- banca;- denumirea formularului;- denumirea unităţii debitoare;- felul, numărul şi data documentului;- explicaţii;- suma;- semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila, conducătorul compartimentului financiar-contabil. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Unitatea creditoare ............ Nr. de înregistrare ...... din ... │ │ Cod de indentificare fiscală ..... Către ............................ │ │ Nr. de înregistrare la │ │ Oficiul reg. com. .............. │ │ Sediul (localitatea, strada, număr) .......... │ │ Judeţul ........................ │ │ Cont ........................... │ │ Banca .......................... │ │ │ │ │ │ EXTRAS DE CONT │ │ │ │ Conform dispoziţiilor în vigoare, va instiintam ca, în evidentele │ │ noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figurează │ │ cu următoarele debite ............................................. │ │ │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Documentul │ Explicaţii │ Suma │ │ (felul, numărul şi data)│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘                                                               14-6-3 t2                                                                  (verso) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ În termen de 5 zile de la primire urmează sa ne restituiti acest │ │ extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de │ │ diferenţe sa anexati nota explicativa cuprinzând obiecţiile dvs. │ │ Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform │ │ procedurii arbitrale. │ │ │ │ │ │ Conducătorul unităţii, │ │ Conducătorul compartimentului │ │ L.S. ........ financiar-contabil, │ │ ............................... │ │ │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Unitatea debitoare ........ Nr. de înregistrare ... din .... │ │ ........................... Către .......................... │ │ ........................... ................................ │ │ │ │ │ │ Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............. lei, │ │ pentru achitarea căreia (se va completa după caz): │ │ a) am depus la banca ordinul de plată nr. ...... din ............ │ │ b) am depus la Oficiul Poştal nr. .............. │ │ mandatul poştal nr. ................. din ................... │ │ c) urmează sa efectuam plata într-un termen de ............... │ │ │ │ Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont │ │ sunt cuprinse în nota explicativa anexată. │ │ │ │ │ │ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului │ │ L.S. ............ financiar-contabil, │ │ .............................. │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASA ŞI BANCA(Cod 14-6-5)1. Serveşte:- ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor cu mijloace băneşti la unităţile care aplica forma ele înregistrare "pe jurnale";- la completarea registrului Cartea mare.2. Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont sintetic, utilizându-se formatul potrivit, în funcţie de numărul conturilor corespondente.Se completează pe baza registrului de casa şi a extraselor de cont primite de la banca la care sunt anexate documentele justificative. În acest scop, se poate efectua gruparea sumelor pe conturi, atât pentru încasări, cat şi pentru plati, într-un document cumulativ.La sfârşitul lunii se determina rulajul total, precum şi totalurile fiecăruia dintre conturile corespondente, care se trec în Cartea mare.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii; contul;- denumirea formularului şi data (luna, anul) pentru care se întocmeşte;- registrul de casa sau extrasele de cont de la banca; conturile corespondente; rulajul;- semnături: întocmit, verificat.    (Unitatea) ............. Contul .............                JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASA ŞI BANCA                                      Luna ...... Anul .........┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ Reg. de casa │ Conturi corespondente ││rd.│ sau extrase de ├──────────────────────────────────┬───────────┤│ │cont de la banca│ │ Rulaj │├───┼────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┼───────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘                                                        14-6-5         Întocmit, Verificat,JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII(Cod 14-6-6)1. Serveşte:- ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor privind decontările cu furnizorii pentru materiale, mărfuri, lucrări executate, servicii prestate etc. la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";- la ţinerea contabilităţii analitice a furnizorilor;- la completarea registrului Cartea mare.2. Se întocmeşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toţi furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.Se completează pe baza documentelor justificative (facturi, note de recepţie şi constatare de diferenţe etc.) sau pe bază de centralizatoare, pentru operaţiunile înregistrate în creditul contului de furnizori şi pe baza documentelor justificative anexate la extrasul de cont primit de la banca sau registrul de casa pentru operaţiunile înregistrate în debitul acestui cont.În cazul înregistrării pe bază de centralizatoare, evidenta analitica a furnizorilor se tine separat de jurnal, utilizându-se Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (Fişa de cont pentru operaţiuni diverse, cod 14-6-22).Facturile rămase neachitate (nelichidate) până la sfârşitul lunii se înregistrează în Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7).La sfârşitul lunii, se determina rulajul creditor total, precum şi totalurile fiecăruia din conturile corespondente debitoare care se trec în Cartea mare.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului; contul;- ziua înregistrării; numărul şi data notei de recepţie/ factura; furnizorul - localitatea (explicaţii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor al contului de furnizori;- plata facturilor (debit cont furnizori), ziua achitării, cont corespondent creditor, nr. document, suma;- semnături: întocmit, verificat.    Unitatea ...........                                          Contul .......................                                          Luna ...... Anul ... Pag. ...                                JURNAL                 PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII┌───┬────┬───────┬──────┬──────────────────────────┬─────┬──────────────────┬──┐│Nr.│Ziua│Numărul│Furni-│CONTURI CORESPONDENTE │Rulaj│Plata facturilor │Nr││rd.│în- │şi data│zorul-│ DEBITOARE │cre- │(debit cont fur- │rd││ │reg.├───┬───┤loca- ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ditor│ nizori) │ ││ │ │No-│Fac│lita- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ al ├───┬─────┬───┬────┤ ││ │ │tei│tu-│tea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con- │Zi-│Cont │Nr.│Suma│ ││ │ │de │rii│(Ex- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tului│ua │cores│doc│ │ ││ │ │re-│ │plica-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │a- │pon- │ │ │ ││ │ │cep│ │tii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fur- │chi│dent │ │ │ ││ │ │tie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ni- │ta-│cre- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zori │rii│ditor│ │ │ │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│13│ 14 │ 15│ 16 │ 17│ 18 │ │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 │└───┴────┴───┴───┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───┴─────┴───┴────┴──┘              ÎNTOCMIT, VERIFICAT, 14-6-6SITUAŢIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR(Cod 14-6-7)1. Serveşte:- ca jurnal auxiliar pentru ţinerea contabilităţii analitice a clienţilor sau furnizorilor la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";- ca situaţie a soldurilor contului 411 "Clienţi" sau contului 401 "Furnizori".2. Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toţi clienţii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clienţi sau de furnizori. În cazul în care situaţia se întocmeşte pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au în vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru înregistrarea în Jurnalul privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6).Formularul se completează astfel:În cazul încasării facturilor- periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau mărfurile livrate, lucrările executate, serviciile prestate etc, respectiv încasarea de la clienţi;- la începutul lunii, prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neîncasate din situaţia încasării facturilor întocmită pentru luna precedenta.În cazul achitării facturilor- periodic, pe baza documentelor justificative de recepţie a materialelor şi produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, în cazul în care contabilitatea analitica a furnizorilor nu se tine cu ajutorul Jurnalului privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6);- la începutul lunii, prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neachitate din situaţia achitării facturilor sau din Jurnalul privind decontările cu furnizorii, cod (14-6-6).3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;- ziua înregistrării; numărul şi data facturii; clientul (furnizorul), localitatea (explicaţii); sume de primit (datorate);- încasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului, suma;- semnături: întocmit, verificat.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ .......... Pag. ..... ││ (Unitatea) ││ ││ SITUAŢIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR ││ ││ Luna .... Anul ..... │├────┬──────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────────┤│Nr. │ Ziua │Numărul │Client (furnizor)-│Sume de primit│Încasarea (plata) ││rând│inre- │şi data │ localitate │ (datorate) │ facturilor ││ │gis- │facturii│ (explicaţii) │ │ ││ │trarii│ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────┬───────┬────┬─────┤│ │ │ │ │ │Ziua│Cont │Nr. │Suma ││ │ │ │ │ │ │cores- │doc.│ ││ │ │ │ │ │ │pondent│ │ │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤└────┴──────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴────┴───────┴────┴─────┘              ÎNTOCMIT, VERIFICAT, 14-6-7JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IESIRI DE STOCURI(Cod 14-6-8)1. Serveşte:- ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunară a operaţiunilor în creditul conturilor de stocuri la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";- la completarea registrului Cartea mare.2. Se întocmeşte periodic sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil.Se înregistrează la sfârşitul perioadei, document cu document sau pe baza centralizatoarelor pe operaţiuni (documente cumulative, situaţii de ieşire), în funcţie de metoda folosită pentru contabilitatea analitica a bunurilor.În antetul coloanelor se înscrie simbolul fiecărui cont creditor, precum şi documentul care furnizează datele (numărul şi data documentului justificativ sau ale centralizatorului).Conturile corespondente debitoare se deschid mai întâi pentru conturile de cheltuieli, fie pe conturi sintetice, analitice şi pe secţii, fie numai pe conturi sintetice şi pe secţii. În acest caz, concomitent cu efectuarea înregistrărilor în jurnal se fac înregistrările şi în evidenta analitica a conturilor de cheltuieli (fise, documente cumulative sau alte documente aprobate).Rulajele creditoare totale se trec în Cartea mare.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;- ziua înregistrării; felul şi nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice, sume; conturi creditoare;- semnături: întocmit, verificat.    Unitatea ....... Luna .... Anul ....                               JURNAL             PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IESIRI DE STOCURI┌────┬─────┬───────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │Ziua │ Doc. │CONTURI DEBITOARE │ CONTURI CREDITOARE ││rând│inre-│(felul,├──────┬──────┬────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │gis- │ nr.) │Sinte-│Anali-│Sume│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tra- │ │tice │tice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘            ÎNTOCMIT, VERIFICAT, 14-6-8JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRISOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILORŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE(Cod 14-6-10)1. Serveşte:- ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunară a operaţiunilor în creditul conturilor privind salariile, contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de sănătate la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";- la completarea registrului Cartea mare.2. Se întocmeşte lunar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, pe unitate sau secţii de producţie, după caz, pe baza statelor de salarii.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;- ziua înregistrării; felul şi nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice; conturi creditoare;- semnături: întocmit, verificat    Unitatea ..........                                JURNAL                PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI                     SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR                        ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE                                            Luna ............ anul .........┌────┬──────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │Ziua │Documentul │ Conturi debitoare│ Conturi creditoare ││rând│inre- │ (fel şi nr)├─────────┬──────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤│ │gistra│ │Sintetice│Analitice │ │ │ │ │ ││ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                                                 14-6-10       ÎNTOCMIT, VERIFICAT,BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE(Cod 14-6-14)1. Serveşte;- la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vânzare în consignaţie;- ca document de încărcare în gestiune cu obiectele primite spre vânzare;- document de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte de pretuitor sau persoana desemnată cu evaluarea obiectelor primite de la deponenti, în doua exemplare, şi se semnează de acesta pentru predare şi de gestionar pentru primirea obiectelor.3. Circula:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la gestionar, împreună cu obiectele primite în consignaţie (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la gestionar (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul;- denumirea unităţii;- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; raionul;- numărul bonului de primire/chitanţa; valoarea la primire/vânzare; descrierea obiectului; deponent: numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate;- semnături: pretuitor, gestionar.    Unitatea .......... Pagina ...............                                   BORDEROU                  DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE                       în ziua de ........ anul ........ raionul .........┌────────────┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐│Număr bon de│ Valoarea - lei - │ Descrierea │ Deponent ││ primire - ├──────────┬──────────┤ obiectului ├──────────┬───────────────┤│ chitanţa │la primire│la vânzare│ │Numele şi │Seria şi nr. ││ │ │ │ │prenumele │ act de ││ │ │ │ │ │ identitate │├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤├────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┤└────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┘        Predat Primit 14-6-14        Pretuitor, Gestionar,BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE(Cod 14-6-15)1. Serveşte la evidenta miscarii obiectelor primite în consignaţie.2. Se întocmeşte în doua exemplare, de către gestionar, pe baza bonurilor fiscale sau facturilor.3. Circula:- la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele de vânzare (exemplarul 1);- rămâne la gestionar, pentru justificarea predării documentelor (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);- la gestionar (exemplarul 2).5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;- numărul şi data bonului de primire; numărul facturii sau al bonului fiscal; denumirea obiectului;- valoarea obiectelor: retrase de deponent, după schimbarea preţului, la preţ de vânzare către cumpărător (inclusiv comision şi TVA), la preţ de cumpărare de la deponent, comision (exclusiv TVA), valoarea TVA;- semnatura gestionarului.    Unitate ............ Pagina ...............                 BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE                    în ziua de ......... anul ...... raionul .......┌─┬──────────────┬────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────┐│N│Bon de primire│Numărul │Denu-│ Valoarea obiectelor - lei ││r├───────┬──────┤facturii│mirea├──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬────┤│ │Numărul│ Data │ sau al │ │Retra-│După │La preţ │La preţ │Comision │TVA ││c│ │ │bonului │obi- │se de │schim-│de van- │de cum- │(exclusiv│ ││r│ │ │fiscal │ec- │depo- │barea │zare │parare │ TVA) │ ││t│ │ │ │tului│nent │pretu-│către │de la │ │ ││ │ │ │ │ │ │lui │cumpara-│deponent│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tor (în-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │clusiv │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │comision│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ şi │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ │├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤├─┼───────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────┤└─┴───────┴──────┴────────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴────┘                                                                  14-6-15                             Gestionar,JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE(pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17)1. Serveşte:- ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor în creditul conturilor fără dezvoltare analitica sau a căror dezvoltare se asigura pe fise separate, dar care nu sunt cuprinse în alte jurnale, la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";- la completarea jurnalului Cartea mare.2. Se întocmeşte pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil. Modelul formularului se adapteaza, în funcţie de numărul conturilor folosite.Se completează document cu document sau pe bază de centralizatoare.Înscrierea conturilor se poate face pe genuri de operaţiuni, pe grupe de conturi care au legătură între ele sau în ordinea simbolurilor conturilor.Dacă volumul operaţiunilor este mic, în jurnal pot fi cuprinse unul până la trei conturi creditoare.La sfârşitul perioadei, după înregistrarea în jurnal a tuturor operaţiunilor, se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificandu-se ca totalul sumelor din grupare să fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a făcut gruparea.Periodic, rulajele creditoare ale fiecărui cont, precum şi sumele totale ale conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec în Cartea mare.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea formularului şi luna, anul pentru care se întocmeşte;- ziua înregistrării; felul, numărul şi data documentului; explicaţii; cont corespondent debitor; rulaj creditor; gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare;- semnături: întocmit, verificat.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Pag. .......││ ............. ││ (Unitatea) ││ ││ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE ││ (pentru conturi sintetice) ││ pe luna ...... anul .......... │├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────┤│Nr│ Ziua │Document │Expli-│ Cont │ Rulaj │ Gruparea sumelor pe ││ │înregistrării│(fel,nr.)│catii │corespon-│creditor│conturi corespondente ││r │ │ │ │dent │ │ debitoare ││a │ │ │ │debitor │ ├────────────┬────────────┤│n │ │ │ │ │ │ Cont │ Suma ││d │ │ │ │ │ │ debitor │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤│ CONTUL ............. │├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤│ 1│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 2│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 3│ │ │ │ │ │ │ │├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤│ CONTUL ............. │├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤│ 1│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 2│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤│ 3│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤│ Întocmit, Verificat, │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                14-6-17FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELIEFECTIVE DE PRODUCŢIE(Cod 14-6-21)1. Serveşte ca:- document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de construcţii, lucrări de întreţinere şi reparaţii şi altele;- document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculatie.2. Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare comanda, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect) de construcţii, lucrare de întreţinere şi reparaţii.Se completează la începutul anului pe baza soldurilor de la sfârşitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestată, a cheltuielilor indirecte şi alte cheltuieli efectuate potrivit dispoziţiilor legale. La sfârşitul fiecărei perioade se totalizează sumele înregistrate, în vederea întocmirii balanţei de verificare a operaţiunilor înregistrate3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea formularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc;- numărul comenzii; contul; cantitatea;/U/M; data începerii (fabricaţiei, comenzii etc); data terminării (recepţiei);- data, felul şi numărul documentului; total cheltuieli; decontarea producţiei: cantitatea, preţul unitar, valoarea; contul corespondent;- semnatura de întocmire.┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐│ .......... │Nr.COMENZII│ CONT │ PAGINA ││ (Unitatea) ├─────┬─────┼─────────┼──────────┤│ │CANT.│U/M │DATA │ DATA ││ FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI │ │ │ÎNCEPERII│TERMINĂRII││ EFECTIVE DE PRODUCŢIE │ │ │(fabrica-│(recepţiei││ (comanda,produsul,obiectul,lucrarea etc.)│ │ │tiei,com.│ ││ ....................................... │ │ │etc.) │ │├─────────────────────────────────────────────┴─┬───┴─────┴┬────────┴──┬───────┤│ Document │ TOTAL │DECONTAREA │ Cont │├────┬─────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤CHELTUIELI│PRODUCŢIEI │cores- ││Data│Felul│Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────┬─┤pondent││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Can-│Preţ│V│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tita│uni-│a│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tar │l│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │o│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │├────┼─────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼────┼────┼─┼───────┤├────┼─────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼────┼────┼─┼───────┤├────┼─────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼────┼────┼─┼───────┤└────┴─────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴────┴────┴─┴───────┘               Întocmit, 14-6-21FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI(Cod14-6-21/a)1. Serveşte ca document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale secţiei, cheltuielilor generale de administraţie, pe secţii şi feluri de cheltuieli, după natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulaţie (cheltuieli de desfacere a produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service" în perioada de garanţie, după caz.2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli. În cazul în care numărul coloanelor fisei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se deschid doua sau mai multe fise, după caz.Se completează pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.La sfârşitul fiecărei perioade, se totalizează rulajele, în vederea întocmirii balanţei analitice de verificare a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea de gestiune.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea formularului;- denumirea contului (secţiei, atelierului, unităţii); contul;- data, felul şi numărul documentului; explicaţii; total debit; simbol cont corespondent; suma creditata;- semnatura de întocmire.┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┐│FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU│Denumirea contului (secţiei, │ Cont │ Pagina ││ CHELTUIELI │atelierului, unităţii) ├────────┼──────────┤│ │ ───────────────────────── │ │ │├────┬──────────┬────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼─────┬──┴───┬──────┤│Data│Documentul│Explicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Simbol│ Suma ││ │(felul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │debit│ cont │credi-││ │nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cores-│tata ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pon- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dent │ │├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤└────┴──────────┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴──────┴──────┘                Întocmit, 14-6-21/aFIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE(Cod 14-6-22)FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE(în valută şi în lei - Cod 14-6-22/a)1. Serveşte:- la ţinerea contabilităţii analitice a conturilor de clienţi, debitori, furnizori, creditori etc;- la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare.2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor şi se sorteaza pe conturi analitice de grupare, potrivit planului de conturi aplicabil.În cazul în care se utilizează pentru ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare, fişele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfăşoară pe conturi sintetice de gradul II, şi pentru conturile de gradul II prevăzute în planul de conturi aplicabil.Se completează, la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârşitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.La sfârşitul fiecărei perioade, în fişele analitice se totalizează rulajele pe perioada respectiva şi cumulat de la începutul anului, în vederea întocmirii balanţei de verificare a conturilor analitice sau a situaţiilor de solduri, iar în fişele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit şi credit, precum şi soldul contului, în vederea întocmirii balanţei de verificare a conturilor sintetice.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:- denumirea unităţii;- denumirea formularului;- simbolul contului; data, felul şi numărul documentului; explicaţii; simbol cont corespondent; debit; credit; D/C; sold;- semnatura de întocmire.┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐│ Unitatea .............. │ │ ││FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE │ Simbol cont │ Pagina ││ ├──────────────┼─────────┤│ │ │ │├────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬──────┴──┬─────────┬─┴─────────┤│Data│Document │ EXPLICAŢII │ Simbolul │ Debit │ Credit │ D/C │ Sold │├────┼─────┬───┤ │ cont │ │ │ │ ││ │Felul│Nr.│ │corespond.│ │ │ │ │├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤└────┴─────┴───┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┘      Întocmit, 14-6-22┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│............ FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢII DIVERSE Ţara ....... │ Simbol cont ││(Unitatea) (în valută şi lei) Firma ...... ├─────────────┤│ │ Pag. │├────┬────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┬────┴─────────────┤│ │ │ │ │ │ LEI ││ │ │ │ │ ├───┬───┬───┬──┬───┤│Data│Document│Explicaţii│Simbol cont │ VALUTA │ C │ D │ C │ D│ S ││ ├─────┬──┤ │corespondent│ │ u │ e │ r │ /│ o ││ │Felul│Nr│ ├─────┬──────┼─────┬──────┬───┬────┤ r │ b │ e │ C│ l ││ │ │ │ │Sin- │Anali-│Debit│Credit│D/C│Sold│ s │ i │ d │ │ d ││ │ │ │ │tetic│tic │ │ │ │ │ u │ t │ i │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l │ │ t │ │ │├────┼─────┼──┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┤├────┼─────┼──┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┤├────┼─────┼──┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┤└────┴─────┴──┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───┴────┴───┴───┴───┴──┴───┘              Întocmit, 14-6-22/aFIŞA PENTRU OPERAŢIUNI BUGETARE(Cod 14-6-23)1. Serveşte ca document pentru evidenta analitica astfel:La instituţiile publice finanţate de la buget;- pentru evidenta creditelor bugetare aprobate, a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective;La instituţiile publice finanţate din mijloace proprii şi fonduri cu destinaţie specială:- pentru evidenta prevederilor din bugetul aprobat, a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective.2. Se completează:- la ordonatorii de credite, se înscriu în col. 3 creditele aprobate, diminuarile sau anularile de credite în col. 4 şi soldul după fiecare operaţiune în col. 5;- la instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi din fonduri cu destinaţie specială, prevederile trimestriale de cheltuieli prevăzute în buget, inclusiv majorările acestora se înscriu în col. 3, anularea sau diminuarea lor pe parcursul execuţiei bugetului în col. 4, iar soldul după fiecare operaţie în col. 5;- în col. 6 se înregistrează plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară sau din contul de disponibil, după caz, care nu sunt în acelaşi timp şi cheltuieli efective; exemplu: materiale (inclusiv alimentele şi combustibilii) aprovizionate de la furnizori şi predate de la magazie, ridicările în numerar de la banca pentru salarii şi alte drepturi, avansuri spre decontare;- în col. 7 se înscriu plăţile efectuate prin trezoreria statului sau prin unităţi bancare, după care reprezintă în acelaşi timp şi cheltuieli efective; exemplu: procurarea activelor fixe, a obiectelor de inventar, plata serviciilor prestate şi lucrărilor executate (energie electrica, energie termica, posta, telefon, telex, radio, televizor etc);- în col. 8 se înscrie totalul sumelor înregistrate în coloanele 6 şi 7.La sfârşitul fiecărei luni totalul sumelor înregistrate în coloana 7 se transfera în coloana 9, pentru ca adunate cu sumele înregistrate anterior în aceasta coloana de cheltuieli să se poată stabili totalul cheltuielilor efective.Reconstituirile de plati se înregistrează "în roşu" în coloanele 6 şi 7, după caz, precum şi în coloana 8.Plăţile şi reconstituirile înregistrate în col. 6 şi 7 se evidenţiază după fiecare operaţiune în coloana 8 "Total plati" care reprezintă "plata neta de casa" din contul de finanţare de la buget, respectiv din contul de disponibil.- în col. 9, în cursul lunii, se înregistrează sumele care reprezintă cheltuieli efective; exemplu: consumurile de materiale, cheltuielile efectuate din avansurile spre decontare, totalul salariilor, contribuţiile la asigurările sociale de stat impozitele, taxele etc, iar la sfârşitul lunii totalul plăţilor preluate din coloana 7;- în col. 10 se înregistrează sumele care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, diminuează cheltuielile efective; exemplu: plusurile de materiale constatate la inventariere, valoarea materialelor aflate în stoc la sfârşitul fiecărui semestru la compartimentele din cadrul instituţiilor publice sau la unităţile subordonate acestora, care nu ţin contabilitate proprie etc.- în col. 11 se evidenţiază soldul debitor al contului de cheltuieli la sfârşitul perioadei de raportare.3. Se întocmeşte într-un exemplar, pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice, din cadrul fiecărui subcapitol de cheltuieli, prevăzut în bugetul aprobat.4. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.*Font 9*                          FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI BUGETARE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Capitolul ... Subcapitolul ... Articolul ... Alineatul ... Pagina ...││ │├──────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ Contul Contul Contul ││ │ ├─────┬──────┬─────┬────────┬─────────┬─────┬──────┬──────┬─────┤ │ │ Explicaţii│ │ │ │Plati │ Plati │Total│ │ │ ││ Data │(felul, nu-│Debit│Credit│ Sold│care nu │care sunt│plati│Debit │Credit│Sold ││ inreg. │marul şi │ │ │ │sunt în │în ace- │ │ │ │ ││ │data docu- │ │ │ │acelaşi │lasi timp│ │ │ │ ││ │mentului) │ │ │ │timp şi │şi chel- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cheltu- │tuieli │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ieli │efective │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │efective│ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤└──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┴─────┴──────┴──────┴─────┘         Întocmit, Cod 14-6-23DOCUMENT CUMULATIV(Cod 14-6-24 şi Cod 14-6-24/b)1. Serveşte ca:- document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operaţiuni economice şi financiare de acelaşi fel dintr-o anumită perioada (intrari şi iesiri de materiale, produse sau mărfuri, operaţiuni băneşti etc);- document justificativ centralizator de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitica.2. Se întocmeşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, completandu-se titulatura şi conţinutul coloanelor în funcţie de natura operaţiunilor economice şi financiare şi de necesităţile de centralizare şi de înregistrare.La instituţiile publice, în situaţia în care, în cursul unei zile, exista un număr mai restrâns de operaţiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operaţiunile unei zile. În acest caz, documentul cumulativ va avea doua părţi: în partea stanga, pe coloane distincte, se vor înscrie conturile care se debiteaza, iar în partea dreaptă, conturile care se crediteaza. Fiecare operaţiune se înscrie pe un rând separat pentru a se urmări corespondenta conturilor. Pe ultimul rând se face totalul sumelor pe fiecare coloana. Totalul conturilor debitoare trebuie să corespundă cu totalul conturilor creditoare. La fiecare cont se înregistrează totalul rezultat în coloana corespunzătoare.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│.................. DOCUMENT CUMULATIV ││ (Unitatea) │├────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│rând│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┤├────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤├────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤├────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤├────┼───────┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤└────┴───────┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┘            Întocmit, 14-6-24.............. (Unitatea)                                   DOCUMENT CUMULATIV┌──┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│Nr│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤Nr.││c │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │crt││r ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ││t │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│ │├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤└──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘          Întocmit, 14-6-24/bBALANŢA DE VERIFICARE(cu patru egalitati - Cod 14-6-30 şi cod 14-6-30/A)BALANŢA DE VERIFICARE(cu cinci egalitati - Cod 14-6-30/a)BALANŢA DE VERIFICARE(cu şase egalitati - Cod 14-6-30/b)BALANŢA ANALITICA A STOCURILOR(Cod 14-6-30/c)1. Serveşte:- la verificarea exactitatii înregistrărilor;- la controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitica;- la întocmirea situaţiilor financiare.2. Se întocmeşte într-un singur exemplar, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de câte ori se considera necesar.Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile unităţii următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente, după caz, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare. Balanţa de verificare la 1 ianuarie, în coloanele 2 şi 3, se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie.În cazul aplicării formei de înregistrare "maestru-sah", când, pentru evidenta sintetică, se utilizează Cartea mare (sah) în care se fac numai totaluri periodice, se foloseşte formularul cod 14-6-30.Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.3. Nu circula, fiind document de sinteza.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: a) pentru formularele cod 14-6-30, 14-6-30/A, 14-6-30/a şi 14-6-30/b:- denumirea unităţii;- denumirea formularului; data pentru care se întocmeşte;- simbolul şi denumirea conturilor; soldurile iniţiale debitoare şi creditoare sau total sume precedente debitoare/creditoare, după caz ; rulajele lunii curente debitoare/creditoare; total sume debitoare/creditoare; soldurile finale debitoare/creditoare;- semnături: conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care întocmeşte documentul, după caz. b) pentru formularul cod 14-6-30/c:- denumirea unităţii;- denumirea formularului; data pentru care se întocmeşte;- codul; stocul iniţial; cantitatea intrata/iesita; stocul final; preţul unitar; soldul iniţial; valoarea: debit/credit; soldul final;- semnături: conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care întocmeşte documentul;┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea .......... │ BALANŢA DE VERIFICARE ││ │ la data de ............. │├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Simbolul │Denumirea │Total sume │ Rulajele │ Total sume │ Solduri ││conturilor│conturilor │precedente │ lunii │ │ finale ││ │ │ │ curente │ │ ││ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                                           14-6-30   Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea .......... │ BALANŢA DE VERIFICARE ││ │ la data de ............. │├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Simbolul │Denumirea │Soldurile │ Rulajele │ Total sume │ Solduri ││conturilor│conturilor │ iniţiale │ lunii │ │ finale ││ │ │ │ curente │ │ ││ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                                              14-6-30/A   Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,*Font 9*┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea .......... │ BALANŢA DE VERIFICARE ││ │ la data de ............. │├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Simbolul │Denumirea │Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Solduri ││conturilor│conturilor │ iniţiale │ sume │ lunii │ sume │ finale ││ │ │ │ precedente │ curente │ │ ││ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                                              14-6-30/a   Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea .......... BALANŢA DE VERIFICARE ││ la data de ............. │├─────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ Sim-│Denu-│Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Total │ Solduri ││bolul│mirea│ iniţiale │ sume │ lunii │ rulaje │ sume │ finale ││con- │con │ │ precedente │ curente │ │ │ ││turi-│turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│lor │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-││ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                                              14-6-30/b   Întocmit, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Unitatea ││.................. ││ BALANŢA ANALITICA A STOCURILOR ││ la data de ............. │├─────┬─────────┬──────────────┬─────┬──────┬───────┬────────────┬─────────────┤│ Cod │ Stoc │ Cantitate │ Stoc│ Preţ │ Sold │ Valoare │ Sold final ││ │ iniţial ├───────┬──────┤final│unitar│iniţial├─────┬──────┤ ││ │ │Intrata│Iesita│ │ │ │Debit│Credit│ │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴─────┴──────┴─────────────┘                                                             14-6-30/c     Întocmit, Verificat,GRUPA a VII-aAlte subactivităţiDECIZIE DE IMPUTARE(Cod 14-8-2)1. Serveşte ca:- document de imputare a valorii pagubelor produse;- titlu executoriu din momentul comunicării;- document de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare sau în mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) şi se semnează de către conducătorul unităţii, cu viza de control financiar preventiv şi viza compartimentului juridic.3. Circula:- la persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar - preventiv (ambele exemplare);- la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalităţii şi realităţii;- la conducătorul unităţii, pentru semnare (ambele exemplare);- la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii pentru semnare de luare la cunoştinţa şi de imputare (ambele exemplare).4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).    Unitatea ............                               DECIZIE DE IMPUTARE                             Nr. ...... din data de .........    Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.)  nr. ...... din data de ......... întocmit de ....... în calitate de ......  din care rezultă ca s-a produs o paguba în valoare de lei .........  reprezentând ..........................    Paguba s-a produs în perioada ....... fiind adusă la cunoştinţa conducerii  prin actul de constatare sus-arătat.    Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada  analizata, au lucrat la gestiunea verificata    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determina angajarea  răspunderii materiale, valoarea totală a pagubei de ....... lei se suporta  de persoanele vinovate, după cum urmează:    lei .......... de domnul(a) .................    lei .......... de domnul(a) .................    lei .......... de domnul(a) .................    lei .......... de domnul(a) .................    Calculul s-a făcut asa cum rezultă din actul de constatare.    În nota(ele) explicativa(e) data(e) cu ocazia constatării pagubei, domnul    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................                                                             14-8-2 t2                                                              (verso)    ................... a susţinut ca ...................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    Susţinerile s-au dovedit neintemeiate deoarece:    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    În baza prevederilor legale ......................................    .....................................................................                                   DECIDE:    Se imputa d-lui (d-nei) ............, având funcţia de ...........  locul de muncă ......... domiciliat în ............, suma de ......... lei,  adică ..................     Conducătorul unităţii, Viza de control Viza                              financiar preventiv, Compartiment juridic,                            DOVADA DE COMUNICARE    Subsemnatul ........... domiciliat în ................... am primit  decizia de imputare nr. .......... din data de ........ emisă de ...........  în valoare de lei ....../(în cifre şi litere) .....                                                      Semnatura,                                                   Data ..........ANGAJAMENT DE PLATA(Cod 14-8-2/a)1. Serveşte ca:- angajament de plată a unei sume ce reprezintă o paguba adusă unităţii;- titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;- titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului.2. Se întocmeşte într-un exemplar, de persoana care îşi ia angajamentul, în condiţiile în care exista documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).3. Circula la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop) pentru semnare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ANGAJAMENT DE PLATA │ │ │ │ │ │ Subsemnatul ....... domiciliat în ............ str. ........... nr. ..... │ │ bloc .... sc. .... et. .... apart. ..... jud. ....... posesor al B.L/C.L │ │ seria ....... nr. .... emis de .......... sub nr. ...... în anul ...... │ │ având funcţia de .......... la unitatea ........... luând cunoştinţa de │ │ faptul ca prin ................ s-a constatat ca din vina mea am produs │ │ unităţii .......... o paguba de lei .......... provenită din ............ │ │ imi iau angajamentul de a plati această sumă unităţii pagubite astfel │ │ ........................................................................ │ │ Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu .................. │ │ În cazul nerespectării angajamentului de plată, se va proceda la │ │ executarea silită. │ │ │ │ │ │ Dat astăzi .......... │ │ │ │ │ │ Semnat în faţa noastră, Semnatura, │ │ │ │ │ │ Calitatea ............... │ │ Semnatura ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                      14-8-2/a-------------