HOTĂRÂRE nr. 2.288 din 9 decembrie 2004pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Principalele tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă în România, grupate în funcţie de natura lor, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă se repartizează pe ministere şi alte instituţii publice centrale de specialitate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel teritorial, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, constituite conform legii.  +  Articolul 5În cazul apariţiei şi a altor tipuri de riscuri sau ameninţări ce pot genera situaţii de urgenţă pe teritoriul României şi/sau cu efecte transfrontaliere, neprevăzute la art. 2, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru repartizarea şi coordonarea activităţilor de gestionare a acestora cu sprijinul ministerelor şi al celorlalte organe centrale abilitate de lege.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 2.288.  +  Anexa 1 REPARTIZAREAprincipalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele,celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenireaşi gestionarea situaţiilor de urgenţăI. TABEL SINOPTIC CU REPARTIZAREA PRINCIPALELOR FUNCŢII DE SPRIJIN
  *Font 9*
  Nr c r t. FUNCTII DE SPRIJIN MINISTERE, ORGANE CENTRALE ŞI ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 Ministerul Administraţiei şi Internelor * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  2 Ministerul Economiei şi Comerţului * * * * * * * * *
  3 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului * * * * * * * * *
  4 Ministerul Sănătăţii * * * * * *
  5 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei * * * * *
  6 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale * * * * * * * *
  7 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor * * * * * * * * *
  8 Ministerul Culturii şi Cultelor * * * *
  9 Ministerul Educaţiei şi Cercetării * *
  10 Ministerul Apărării Naţionale * * * * * * * * * * * *
  11 Ministerul Justiţiei * *
  12 Ministerul Finanţelor Publice * * *
  13 Ministerul Muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei * *
  14 Ministerul Afacerilor Externe * * *
  15 Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie *
  16 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat * * *
  17 Autoritatea Naţională Sanitară- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor * * * * *
  18 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare * *
  19 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale * *
  20 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale * * * * *
  21 Serviciul Român de Informaţii * * *
  22 Serviciul de Protecţie şi Pază * * * *
  23 Serviciul de Informaţii Externe * * *
  24 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 1 2 3 4 5 6 * 7 * 8 * 9 10 11 12 13 * 14 * 15 16 17 18 * 19 * 20 *
  25 Inspectoratul de Stat în Construcţii * *
  26 Societatea Română de Radiodifuziune. Societatea Româna de Televiziune, societăţi private de radioteleviziune * *
  27 Operatorii de telefonie fixă şi mobila * * *
  28 Banca Naţională a României *
      LEGENDA
      -------
      1 = Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a
          efectelor negative ale acestora
      2 = Informarea, instiintarea şi avertizarea
      3 = Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor
      4 = Comunicatii şi informatica
      5 = Cautarea, descarcerarea, salvarea persoanelor
      6 = Evacuarea persoanelor, populatiei sau bunurilor periclitate
      7 = Acordarea asistenţei medicale de urgenta
      8 = Prevenirea imbolnavirilor în masa
      9 = Localizarea şi stingerea incendiilor
      10 = Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
      11 = Asigurarea transportului fortelor şi mijloacelor de interventie,
           persoanelor evacuate şi altor resurse
      12 = Efectuarea lucrărilor publice şi ingineresti la constructiile,
           instalatiile şi amenajarile afectate
      13 = Asigurarea hranei şi apei pentru persoanele şi animalele afectate
           sau evacuate
      14 = Asigurarea cazarii şi adapostirii persoanelor afectate sau evacuate
      15 = Asigurarea energiei pentru iluminat, incalzire şi alte utilitati
      16 = Efectuarea depoluarii şi decontaminarii
      17 = Menţinerea şi restabilirea ordinii publice
      18 = Logistica interventiei
      19 = Reabilitarea zonei afectate
      20 = Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despăgubiri şi asistenţa
           sociala şi religioasa
  Notă: Asociaţiile, fundaţiile şi alte organizaţii neguvernamentale de interes public şi mass-media participă la îndeplinirea unor funcţii de sprijin potrivit documentelor de constituire şi specificului activităţii acestora.
   +  Anexa 1 (continuare)II. LISTA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE CARE SE ÎNDEPLINESCÎN CADRUL FUNCŢIILOR DE SPRIJIN1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestoraA. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă.B. Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP - Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC - Bucureşti; d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţională "Apele Române"; e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Economiei şi Comerţului; f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţională de Meteorologie; g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii; h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear, precum şi a transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare; j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii; k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase; l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei şi Comerţului; m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologie: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară; n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării Naţionale; o) monitorizarea obiectivelor militare, sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării Naţionale; p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, semnalate în plan extern şi asigurarea colaborării cu organismele autorizate în domeniu, la nivel internaţional: Ministerul Afacerilor Externe, prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ. q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii r) monitorizarea pericolelor nucleare în instalaţiile speciale de cercetare dezvoltare: Ministerul Educaţiei şi Cercetării; s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă; t) monitorizarea siguranţei alimentelor - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorC. Evaluarea riscurilor specifice: a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii; c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Agenţia Spaţială Română, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale; d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei şi Comerţului şi administratorii exploatărilor geologice; e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Locuinţei, Ministerul Administraţiei şi Internelor/ administraţia publică locală; f) alunecări de teren: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Sănătăţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.D. Evaluarea efectelor negative: a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ autoritatea administraţiei publice locale; b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice.2. Informarea, înştiinţarea şi avertizareaA. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei publice locale; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin instituţiile de învăţământ; c) Ministerul Sănătăţii; d) Mass-media.B. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice; b) asupra producerii situaţiilor de urgentă: administratorii obiectivelor sursă de risc sau, după caz, administratorii proprietăţilor afectate.C Avertizarea populaţiei: a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; b) prin mass-media: Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, societăţi private de radioteleviziune, societăţi de presă şi internet;3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor a) pentru intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă; b) pentru punerea la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale şi umane: Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale; c) asigurarea finanţării măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice: Ministerul Finanţelor Publice, ministerele de resort şi patronatele.4. Comunicaţii şi informatică a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicatii-informatică pentru managementul situaţiilor de urgentă: Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; b) asigurare legăturilor de telecomunicaţii speciale: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de telefonie fixă şi mobilă.5. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; b) stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii/Direcţia Generală de Sănătate Publică; c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii/Direcţia Generală de Sănătate Publică. d) căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile SALVAMONT, serviciile SALVAMAR şi alte servicii de profil; e) salvarea persoanelor pe mare: Agenţia Română de Salvare Vieţi Omeneşti pe Mare.6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Administraţiei şi Internelor; b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ autoritatea administraţiei publice locale; c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei; d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ fiecare unitate administrativ-teritorială locală; e) instalarea taberelor de evacuaţi: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii; g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale; h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii şi Cultelor şi autorităţile administraţiei publice locale; i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României; j) evacuarea penitenciarelor, spitalelor, azilurilor de bătrâni: ministerele care au în subordine astfel de obiective; k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române; l) controlul circulaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General al Poliţiei Române/ Inspectoratul General al Politiei de Frontieră; m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Arhivele Naţionale;7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă a) suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească; b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naţionale; c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; d) acordarea asistentei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale; e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii, Oficiu] Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii/ Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/ Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei; c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii/ Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.9. Localizarea şi stingerea incendiilor a) localizarea, limitarea propagării, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă: Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente; b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine /coordonare: Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Apărării Naţionale; c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale.10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în coordonare / subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de agenţi.11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii; b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor/administraţia publică locală; c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale, după caz; d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; f) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General al Politiei Române; g) controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei; h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistentă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - Administraţia Naţională "Apele Române".12. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcţii, Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală; c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate: ministerele şi instituţiile publice - la obiectivele din subordine/coordonare.13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane:- în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Ministerul Administraţiei şi Internelor/administraţia publică locală;- ulterior primelor 72 ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; c) verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii/Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ autoritatea administraţiei publice locale; b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor/administraţia publică locală, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Apărării Naţionale, Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.15. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgentă, pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi; b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei şi Comerţului; c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice: Ministerul Economiei şi Comerţului; d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: Ministerul Economiei şi Comerţului.16. Efectuarea depoluării şi decontaminării a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase; b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru obiectivele din subordine/coordonare şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Sănătăţii; e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale, personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, cu materialele necesare, puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor; g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii; h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale, personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, cu materialele necesare, puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor; i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluarea efectelor şi realizarea decontaminării: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală; j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale; n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi agenţii poluatori; o) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea marină şi costieră, în caz de poluare cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Economiei şi Comerţului.17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General al Poliţiei Române/Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor; b) menţinerea ordinii publice: consiliile locale prin Politia comunitară; c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării Naţionale; d) stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei: Ministerul Public.18. Logistica intervenţiilor- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin; fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia.19. Reabilitarea zonei afectate- restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare / subordonare sau de sub autoritate, pe domeniile de competenţă.20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat; b) asigurarea asistentei umanitare de urgentă pentru un număr de până la 10.000 victime, prin resursele şi infrastructura proprie, şi peste 10.000 victime prin Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România; c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi economici, instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; e) acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, organizaţiile religioase legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii şi Cultelor. f) acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, cu sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale acestora.  +  Anexa 2 PRINCIPALELE TIPURI DE RISCGENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂÎN ROMÂNIA, GRUPATE ÎN FUNCŢIE DE NATURA LORA. RISCURI NATURALE
  Fenomene meteorologice Incen-Ava- Fenomene distructive
  periculoase dii lan- de origine geologica
  de se
  FurtuniInundatiiTornadeSecetaInghetpadure Alunecari Cutremure
  de teren de pamant
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
      B. RISCURI TEHNOLOGICE
  Accidente, avarii, explozii PrabusiriEse-
  şi incendii Polu- de cul
  are construc-uti-
  Indus- TransportTrans- Nucle- ape tii, în- li- Caderi de Munitie
  trie şi depo- porturi are stalatiitati obiecte neexplo-
  zitare sau lor din atmos- data
  produse amenajaripu- fera sau
  pericu- bli-din cosmos
  loase ce
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
      C. RISCURI BIOLOGICE    
  Îmbolnăviri în masă
  Epidemii Epizootii/zoonoze
  1 2
  Precizări:A-1: vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindinăA-5: poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, poleiA-6: incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cereale păioaseB-1: inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologiceB-3: transporturi terestre, aeriene şi navale, inclusiv metroul, tunele şi transport pe cabluB-7: utilităţi publice vitale şi de amploare: reţele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicaţii, de energie electrică, de gaze, de energie termică, centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluvialeB-9: muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare
   +  Anexa 3 REPARTIZAREAmanagementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă
  MINISTERE ŞI INSTITUŢII PUBLICE CENTRALE DE SPECIALITATE TIPURI DE RISC
  1 Ministerul Administraţiei şi Internelor ● incendii ● accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice ● accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului ● avarierea gravă a sistemelor de gospodărie comunala ● explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare ● evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă ● poluări marine în zona costieră ● căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos
  2 Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului ● accidente majore pe căile de transport ● cutremure puternice - ● alunecări de teren ● căderi masive de zăpada, polei şi blocaje de gheţuri pe Dunăre
  3 Ministerul Economiei şi Comerţului ● accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie ● accidente chimice cu implicaţii pe amplasament ● avarii grave la magistralele de transport gaze produse petroliere, energie electrică ● accidente de construcţii hidrotehnice* ● alunecări şi prăbuşiri de teren la exploatări miniere, inclusiv la cele cu implicaţii asupra infrastructurii reţelelor de transport a energiei şi gazelor naturale
  4 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltam Rurale ● incendii la fondul forestier ● seceta ● căderi de grindina ● invazii de dăunători ● contaminări de culturi vegetale
  5 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ● fenomene meteorologice periculoase ● poluări ale cursurilor de apă interioare ● poluări marine în zona costieră ● accidente de construcţii hidrotehnice*
  6 Ministerul Sănătăţii ● epidemii
  7 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei ● avarii grave la sistemele de comunicaţii şi informatică
  8 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ● epizootii ● contaminări de produse vegetale şi animale
  * Accidente de construcţii hidrotehnice în cazul obiectivelor din subordine /coordonate de ministerele respective.------------