PROCEDURĂ din 22 decembrie 2004de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 5 ianuarie 2005   +  Capitolul I Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget1. Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele prevăzute la art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.2. Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de zile de la data depunerii şi înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a creanţelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, denumit în continuare organul fiscal competent.3. (1) Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, să cuprindă codul de înregistrare fiscală a contribuabilului, suma şi natura creanţei solicitate a fi restituită, precum şi documentele necesare din care să rezulte că aceasta nu este datorată la buget. (2) Cererea de restituire va fi însoţită de copii de pe documentele din care rezultă că suma a fost plătită la buget pentru sumele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă, precum şi de copii legalizate de pe hotărârile definitive şi irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdicţionale sau administrative, după caz, pentru sumele stabilite prin acestea. (3) Pentru accizele a căror scutire la plată, prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acordă prin restituirea acestora, se efectuează în conformitate cu procedura de restituire specifică, aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.4. (1) După primirea cererii de restituire organul fiscal competent va efectua verificarea acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din evidenţa pe plătitori. (2) Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, va solicita contribuabilului în scris prezentarea acestora. (3) Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent.5. În cazul în care, după primirea documentaţiei complete înaintate de contribuabil şi verificarea datelor din evidenţa pe plătitori, organul fiscal competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale contribuabilului care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante.6. (1) În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale contribuabilului, organul fiscal competent va efectua compensarea până la concurenţa acestor obligaţii fiscale, iar diferenţa rezultată o va restitui acestuia. (2) Pentru restituirea diferenţei de sumă rămasă după efectuarea compensării, în condiţiile legii, organul fiscal competent va întocmi în 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. Decizia de restituire se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. (3) În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi în 3 exemplare nota de restituire. (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se transmit de îndată, pe bază de borderou, unităţii de trezorerie şi contabilitate publică, în vederea operării restituirii în conturile bugetare corespunzătoare. (5) Unitatea de trezorerie şi contabilitate publică efectuează restituirea, înscrie pe cele 3 exemplare ale notei de restituire data la care s-a efectuat această operaţiune şi îşi reţine un exemplar, restituind organului fiscal competent celelalte două exemplare. (6) Organul fiscal competent înregistrează operaţiunea de restituire în evidenţa pe plătitor, îşi reţine un exemplar din cele două ale deciziei de restituire şi notei de restituire, transmise de unitatea de trezorerie şi contabilitate publică, iar celălalt exemplar al fiecăruia dintre aceste documente îl transmite contribuabilului o dată cu înştiinţarea de efectuare a operaţiunii de compensare şi/sau restituire, în termen de 7 zile de la data înregistrării acestor operaţiuni în trezorerie. (7) Organul fiscal competent va întocmi un dosar complet pentru operaţiunea de restituire, care va cuprinde:- cererea contribuabilului;- documentaţia care a stat la baza acesteia;- copia fişei contribuabilului din evidenţa analitică pe plătitori pentru veniturile care au făcut obiectul operaţiunii de compensare, dacă a fost cazul;- nota de compensare şi/sau nota de restituire, după caz, confirmate de unitatea de trezorerie şi contabilitate publică.7. Pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentând venituri la bugetul de stat şi bugetele contribuţiilor sociale încasate de instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, pe cererea de restituire, depusă la organul fiscal competent unde este înregistrat ca plătitor contribuabilul respectiv, vor trebui menţionate, în mod obligatoriu, confirmarea instituţiei publice privind numărul şi data documentului de plată cu care s-a virat suma respectivă la buget, precum şi confirmarea unităţii de trezorerie şi contabilitate publică la care aceasta a fost virată.8. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, sumele de restituit reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Procedura de restituire a impozitului pe venit este cea prevăzută prin normele specifice cu privire la acest impozit.9. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, care, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, reprezintă şi cerere de rambursare, se soluţionează potrivit metodologiei de soluţionare a acestor deconturi, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.10. Procedura de restituire pentru taxele de timbru este cea prevăzută de reglementările specifice în materie, coroborate cu cele ale art. 112 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată.  +  Capitolul II Procedura de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal1. Pentru sumele nerestituite sau nerambursate în termenul prevăzut de art. 199 alin. (1) şi (2) sau de art. 112 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, după caz, contribuabilul are dreptul la dobândă conform dispoziţiilor art. 119 din aceeaşi ordonanţă.2. Dobânda se calculează începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut la pct. 1 sau a celui prevăzut la cap. I pct. 4 alin. (3), după caz, până în ziua înregistrării, inclusiv, a operaţiunii de compensare şi/sau a operaţiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferenţe rămase după efectuarea compensării, în conturile bugetare corespunzătoare, cu excepţia impozitului pe venit.3. Dobânda se calculează de organul fiscal competent numai asupra sumei care a fost aprobată a fi restituită, după efectuarea operaţiunii de compensare, care se înmulţeşte cu numărul de zile determinate conform pct. 2 şi cu nivelul dobânzii prevăzute la art. 115 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată.4. Plata dobânzii cuvenite contribuabilului se va face numai în baza cererii exprese depuse de acesta la organul fiscal competent.Cererea va cuprinde următoarele elemente:- datele de identificare a contribuabilului;- specificarea cererii la care se referă solicitarea de dobânzi, cu indicarea numărului şi a datei de înregistrare la organul fiscal competent (eventual data poştei, în cazul depunerii prin poştă);- felul impozitului sau taxei şi suma solicitată la restituire ori rambursare.5. Cererea de plată a dobânzii se soluţionează de organul fiscal competent în termenul prevăzut la art. 199 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată.6. (1) După primirea cererii de plată a dobânzii, organul fiscal competent va verifica de îndată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 199 alin. (1) şi (2) sau a termenului prevăzut la art. 112 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, după caz, respectiv termenul în care a fost soluţionată cererea de restituire sau rambursare, pentru a cărei întârziere peste termenul legal contribuabilul solicită dobânda. (2) Dacă se constată că cererea de restituire sau rambursare a fost soluţionată în termenul legal, inclusiv în cazul prelungirii acestui termen cu perioada prevăzută la art. 199 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, după caz, organul fiscal competent înştiinţează contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a dobânzii, cu menţionarea motivelor care au stat la baza acestei respingeri. (3) În cazul în care se constată că cererea formulată de contribuabil pentru plata dobânzii este întemeiată, organul fiscal competent va întocmi de îndată procesulverbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, al cărui model va fi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. Procesul-verbal va fi însoţit de un referat avizat de conducătorul organului fiscal competent, care va cuprinde motivaţia depăşirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire sau rambursare.7. Procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului se încheie în 3 exemplare şi se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.Organul fiscal competent îşi reţine două exemplare ale procesului-verbal, înaintând câte un exemplar compartimentului cu atribuţii de colectare şi compartimentului de evidenţă pe plătitori, iar al treilea exemplar îl comunică contribuabilului.8. (1) Dacă contribuabilul înregistrează la data plăţii dobânzilor obligaţii fiscale restante, sumele reprezentând dobânzi cuvenite acestuia se vor plăti numai după efectuarea compensării acestor obligaţii. (2) În cazul în care suma reprezentând dobânda cuvenită contribuabilului este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale acestuia, se efectuează compensarea până la concurenţa sumei reprezentând dobânda, conform art. 112 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată. Organul fiscal competent întocmeşte în 3 exemplare nota de compensare privind efectuarea acestei operaţiuni, care va avea circuitul şi destinaţia prevăzute la cap. 1 pct. 6 alin. (4), (5) şi (6). (3) Atunci când suma reprezentând dobânda cuvenită contribuabilului este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale acestuia se efectuează compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, diferenţa rezultată restituindu-se acestuia potrivit dispoziţiilor art. 112 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată. În această situaţie se întocmeşte în 3 exemplare nota de restituire, circuitul şi distribuirea acestui document fiind aceleaşi cu cele ale notei de compensare.9. Dacă contribuabilul nu are obligaţii fiscale restante şi nu a solicitat compensarea cu obligaţii fiscale viitoare, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând dobânda cuvenită.10. Reprezentând acte administrative fiscale, procesulverbal privind calculul accesoriilor, împreună cu un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire, după caz, confirmate de unităţile de trezorerie şi contabilitate publică, se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent.11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dobânzilor se va întocmi un dosar care se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului şi va cuprinde:- cererea de acordare a dobânzilor, depusă de contribuabil;- referatul cuprinzând motivaţia depăşirii termenului legal de soluţionare a solicitării de restituire sau rambursare;- procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului;- nota de compensare şi/sau nota de restituire a dobânzilor;- orice alte date necesare soluţionării cererii de acordare a dobânzilor.12. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din acelaşi buget şi cont de venit bugetar din care s-au făcut compensarea şi/sau restituirea, după caz, a sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii. Dobânda se plăteşte în lei, inclusiv atunci când contribuabilul solicită plata acestora în valută.13. În evidenţa analitică pe plătitor, în baza procesuluiverbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, suma datorată acestuia se va înregistra pe credit ca suprasolvire.14. Compensarea şi/sau plata dobânzilor se operează în roşu, pe credit, în baza notei de compensare şi/sau a notei de restituire, confirmate de unităţile de trezorerie şi contabilitate publică.  +  Anexa la procedură  
       
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
    D.G.F.P. .................................Aprobat/Data .................
    A.F.P. ...................................Conducătorul unităţii fiscale,
    Str. ................ nr. ................  
    Localitatea ..............................Semnătura
    Nr. .............../data .................L.S.
                               DECIZIE DE RESTITUIRE                   a sumelor de la bugetul ..................    Către:    Denumirea contribuabilului ......................., cu domiciliul fiscal în  localitatea .................., str. .................. nr. ......, bl. ....,  sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul .......................................    Cod de identificare fiscală*) .............................................    În baza art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de  procedură fiscală, republicată, a Cererii de restituire nr. .................  din data ............., s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:    - suma solicitată la restituire: ......................... lei;    - suma compensată, în conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanţa  Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată:  ........................ lei;    - suma aprobată pentru restituire: .......................... lei.    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la  organul de soluţionare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, în termenul prevăzut de art. 176  din acelaşi act normativ.
       
    Verificat, ──────────  FuncţiaÎntocmit, ─────────  Funcţia
    Numele şi prenumele ...................Numele şi prenumele ..................
    Data ..................................Data .................................
    Semnătura .............................Semnătura ............................
  _________    * ) Se va completa numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare        fiscală sau codul unic de înregistrare, codul numeric personal,        după caz.-----