HOTĂRÂRE nr. 2.300 din 14 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂRE privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman"2. În tot cuprinsul hotărârii, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "învăţământ postuniversitar medical şi farmaceutic uman" cu "învăţământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman"; b) "educaţie medicală continua" cu "educaţie continua în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman"; c) "stomatologie" cu "medicina dentara"; d) "medicii stomatologi" cu "medicii dentisti"; e) "specialităţi medico-farmaceutice" cu "specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice"; f) "domeniul/profilul medical şi farmaceutic uman" cu "domeniul/profilul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman"; g) "medici şi farmacisti" cu "medici, medici dentisti şi farmacisti"; h) "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" cu "Ministerul Sănătăţii"; i) "Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice, competente şi supraspecializari pentru reţeaua de asistenţa medicală" cu "Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţa medicală".3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Formele de învăţământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman sunt: a) rezidentiatul; b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi; c) educaţia continua în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman; d) cursurile postuniversitare de perfecţionare şi alte forme prevăzute de lege. (2) Educaţia continua în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practica destinate medicilor, medicilor dentisti şi, respectiv, farmacistilor, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilitaţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv. Aceasta cuprinde: a) programele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare; b) alte forme de perfecţionare prevăzute de lege."4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Formarea prin rezidentiat implica participarea rezidentului la toate activităţile specifice domeniului de specializare, inclusiv în garzi, desfăşurate în clinicile universitare sau în unităţile sanitare acreditate unde rezidentul îşi efectuează pregătirea, pe întreaga durata a săptămânii de lucru şi, respectiv, a anilor de pregătire în rezidentiat.(2^2) Rezidentiatul se poate întrerupe, la cerere, pentru motive întemeiate stabilite în metodologia de aplicare a prezentei hotărâri. După reluarea pregătirii prin rezidentiat, prezentarea la examenul de specialist se va face după efectuarea integrală a duratei de pregătire prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţa medicală."5. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(6) Rezidentul participa efectiv la activităţile şi responsabilităţile clinicilor, secţiilor, laboratoarelor, cabinetelor de specialitate, de medicina de familie, cabinetelor medico-dentare şi farmaciilor în care efectuează pregătirea, sub îndrumarea şi supravegherea directa a coordonatorilor săi din instituţiile şi unităţile sanitare acreditate conform art. 4. Pe durata pregătirii în specialitate rezidentii sunt salarizaţi conform legii."6. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) fără susţinerea unui nou concurs naţional pentru rezidentiat, dar cu parcurgerea integrală a stagiului de pregătire, dacă specialitatea este inrudita cu cea pentru care solicitantul are certificat, cu avizul organizaţiilor profesionale de profil şi aprobarea Ministerului Sănătăţii."7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Lista specialitatilor înrudite se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii cu avizul organizaţiilor profesionale de profil, pe baza Nomenclatorului specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţa medicală, şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii."8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Atestatul de studii complementare reprezintă: a) formele de pregătire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice; b) formele de pregătire postuniversitară suplimentare, aprofundate în domenii conexe specialitatii de baza. (2) Formele de pregătire postuniversitară prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează numai de către medicii specialişti sau medicii primari. (3) Atestatele de studii complementare aferente fiecărei specialităţi medicale, medico-dentare şi, respectiv, farmaceutice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul organizaţiilor profesionale de profil. (4) Durata şi conţinutul programelor de pregătire pentru obţinerea de atestate de studii complementare se aproba de către Ministerul Sănătăţii la propunerea instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate."9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Programele de pregătire în vederea dobândirii atestatelor de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătăţii prin instituţiile de învăţământ superior de stat cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate. (2) Ministerul Sănătăţii organizează examenele de evaluare a pregătirii dobândite în cadrul programelor prevăzute la alin. (1) şi eliberează atestatele."10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Atestatele de studii complementare dobândite în străinătate pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii."11. Alineatul (1) al articolului 20 se abroga.12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Educaţia continua în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu excepţia studiilor complementare care duc la dobândirea unui atestat, este organizată de către Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Colegiul Farmacistilor din România, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu Academia de Ştiinţe Medicale şi cu Ministerul Sănătăţii."13. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Taxele de instruire pentru formele de pregătire profesională rezidentiat cu taxa, specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi, atestate de studii complementare, cursuri postuniversitare, educaţie continua în domeniul medical, medico-dentar sau farmaceutic uman sunt suportate de către beneficiari sau angajatorii acestora."  +  Articolul IICertificatele de competente şi certificatele de supraspecializare eliberate în baza reglementărilor anterioare datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri conferă aceleaşi drepturi ca şi atestatele de studii complementare, fiind echivalente. Certificatele de competente şi certificatele de supraspecializare pot fi înlocuite cu atestate de studii complementare, la cerere, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre transpune integral prevederile art. 24 şi ale anexei I la Directiva Consiliului 93/16/EEC din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulatii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri de medic, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 165 din 7 iulie 1993, p. 1.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul sănătăţii,Ion Bazac,secretar de statp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 2.300.----