ORDONANTA Nr. 19 din 4 august 1995privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 18 august 1995



    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. f) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, asa cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2). Prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul achiziţiilor publice care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala."2. La articolul 1 după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:"(3) Nominalizarea achiziţiilor publice prevăzute la alin. (2) şi procedurile de realizare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul 2 litera a) va avea următorul cuprins:"a) prin achiziţii publice se înţelege dobindirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică achizitoare, de bunuri, investiţii prin contract de cumpărare, închiriere sau de antrepriza, precum şi servicii, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, din mijloace extrabugetare şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat;"4. La articolul 2 litera b) după punctul VII se adauga un nou punct VIII cu următorul cuprins:"VIII - regiile autonome, în cazul achiziţiilor de bunuri de natura activelor corporale şi a investiţiilor, inclusiv a investiţiilor finanţate din surse proprii."5. Articolul 2 litera d) va avea următorul cuprins:"d) investiţiile reprezintă cheltuieli de capital în vederea realizării, după caz, a următoarelor:- proiectarea şi executarea obiectivelor noi de investiţii, inclusiv instalaţiile aferente, de toate categoriile;- modernizări, transformări, extinderi, consolidări şi alte intervenţii determinate de acţiuni accidentale la construcţii şi instalaţii;- livrări şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul investiţiilor noi, al modernizărilor, al transformărilor şi al extinderilor;- lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetări seismologice şi alte activităţi similare, cu condiţia să fie de interes public;- prestări de servicii care contribuie la realizarea investiţiilor, cum sunt: consultanţa, asistenţa tehnica şi altele asemenea."6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat având următorul cuprins:"În cazul regiilor autonome comisia de licitaţie va fi numita prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale. Pentru investiţiile finanţate din surse proprii comisia de licitaţie se va stabili şi se va numi prin decizie a conducerii regiei autonome."7. La articolul 12 alineatul (3), după liniuţa a 2-a se introduce un nou text cu următorul cuprins:"- reprezentantul ministerului de resort sau, după caz, al autorităţii publice locale, pentru licitaţiile organizate de către regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale şi a investiţiilor finanţate din sursele prevăzute la art. 2 lit. a)."8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Achiziţia prin cererea de oferte de preţPersoana juridică se poate angaja într-o procedură de achiziţie prin cerere de oferte de preţ, conform art. 15, pentru achiziţionarea de bunuri, investiţii sau servicii, cu condiţia ca valoarea estimată a contractului de achiziţie să fie mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii."9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Circumstanţele de utilizare a achiziţiei dintr-o singura sursaPersoana juridică achizitoare poate achizitiona bunuri, realiza investiţii sau angaja servicii prin solicitarea unei oferte de preţ de la un singur contractant în următoarele circumstanţe: a) bunurile, investiţiile şi serviciile pot fi furnizate sau realizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrările artistice, lucrările sub protecţia drepturilor de autor, bunurile sau lucrările sub protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi alte categorii de bunuri sau lucrări de acest gen care vor fi stabilite prin hotărâri ale Guvernului; b) din cauza de forta majoră (calamitati naturale, conflagraţii, alte cazuri temeinic motivate), care fac imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică; c) persoana juridică achizitoare care a achiziţionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăşte ca o serie de elemente adiţionale trebuie procurate de la acelaşi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se impune compatibilitatea cu bunurile, echipamentele sau tehnologia deja achiziţionate, luând în considerare eficienta achiziţiei iniţiale în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor persoanei juridice achizitoare, preţul rezonabil; d) în cazul a doua licitaţii consecutive la care nu s-a prezentat decît un singur ofertant cu o ofertă corespunzătoare, neexistand alternativa privind achiziţia publică în cauza; e) în cazul în care persoana juridică achizitoare realizează investiţia publică cu forte proprii, neintervenind în acest caz un contract de antrepriza; f) pentru lucrări auxiliare, neincluse în proiectul iniţial sau în contractul încheiat, dar care datorită unor circumstanţe au devenit necesare pentru realizarea lucrării în cauza sau atunci când astfel de lucrări, deşi separabile de realizarea contractului iniţial, sunt strict necesare pentru etapele viitoare ale acestuia, cu condiţia ca încredinţarea să fie facuta contractantului care realizează lucrarea, iar valoarea totală a acestor lucrări sa nu depăşească 50% din valoarea contractului iniţial; g) investiţiile care nu pot fi realizate decît de furnizorul sau de antreprenorul iniţial al lucrării, procedura ce poate fi adoptată doar în perioada celor 3 ani de după încheierea contractului iniţial; h) persoana juridică achizitoare urmăreşte sa încheie un contract cu un contractant în scopul întreprinderii unor cercetări, experimentari, studii sau dezvoltări tehnologice, având ca scop achiziţia unui prototip, cu excepţia cazului în care contractantul include producerea de bunuri în cantităţi care să creeze un profit comercial ori sa acopere costurile cercetării şi dezvoltării; i) angajarea unor cheltuieli suplimentare ce ar conduce la depăşirea economiilor previzibil a se realiza prin utilizarea metodei de achiziţie prin licitaţie sau, după caz, prin cerere de oferte de preţ; j) alte circumstanţe stabilite prin hotărâre a Guvernului."10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Justificarea alegerii metodelor de achiziţieÎn cazul achiziţiei de bunuri şi servicii persoana juridică achizitoare care utilizează una din metodele de achiziţie prevăzute la art. 16 va include în dosarul achiziţiei o nota justificativă aprobată de conducătorul persoanei juridice achizitoare privind circumstanţele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achiziţie, avizată de Ministerul Finanţelor; în cazul achiziţiilor de investiţii, nota justificativă aprobată de conducătorul persoanei juridice achizitoare se avizează de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.În cazul achiziţiilor de bunuri sau lucrări cu valoare artistică persoana juridică achizitoare va obţine, în prealabil, avizul Ministerului Culturii, indiferent de valoarea bunurilor sau lucrărilor achiziţionate.Achiziţiile publice ce se efectuează în condiţiile prevederilor art. 16, a căror valoare estimată este mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii, se fac numai cu avizul ordonatorului de credite bugetare."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se republică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3 (1) Bunurile instituţiilor publice scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare pot fi valorificate în starea fizica în care se afla sau ca materiale şi piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii lor, astfel: a) prin transmiterea fără plata de la instituţiile publice deţinătoare la alte instituţii publice, în condiţiile stabilite de Guvern, în cazul bunurilor aflate în stare de funcţionare, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare; b) prin licitaţie organizată potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Finanţelor şi aprobat de Guvern, în cazul bunurilor pentru care nu exista solicitări din partea unor instituţii publice şi care pot fi valorificate în starea fizica în care se afla la scoaterea din funcţiune sau ca materiale şi, după caz, ca piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii; c) prin valorificare directa fără organizarea de licitaţie, în cazul în care producătorul sau un alt ofertant accepta schimbarea bunului cu altul nou, cu aceiaşi parametri funcţionali sau în alte situaţii aprobate de Guvern. (2) declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decît mijloacele fixe, aparţinând instituţiilor publice, şi care depăşesc valoarea de 1.000 lei este de competenţa ordonatorului de credite bugetare.  +  Articolul 4Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Theodor Gavrila,secretar de stat-----------------------