HOTĂRÂRE nr. 2.201 din 30 noiembrie 2004privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.277 din 30 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Legea-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Definiţii şi atribuţii ale structurilor implicate în procesul de descentralizare  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Cartea verde - documentul prin care se analizează şi se formulează soluţii tehnice cu privire la anumite aspecte ale procesului de descentralizare, care este supus dezbaterii publice şi consultării tuturor instituţiilor implicate în acest proces, precum şi a reprezentanţilor societăţii civile; b) Cartea albă - documentul care conţine propunerile de acţiuni privitoare la anumite aspecte ale procesului de descentralizare.  +  Articolul 2Comitetul tehnic interministerial, înfiinţat în conformitate cu art. 20 lit. a) din Legea-cadru nr. 339/2004, are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea grupurilor de lucru în descentralizarea sectorială; b) asigură un forum de dezbatere şi consultare asupra soluţiilor de descentralizare prezentate în format de Carte verde; c) analizează şi hotărăşte asupra creării de noi grupuri de lucru, la propunerea ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării; d) informează trimestrial Consiliul Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală asupra progresului implementării strategiei de descentralizare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.623/2003; e) informează periodic Cancelaria Primului-Ministru cu privire la stadiul de desfăşurare a procesului de descentralizare; f) elaborează Raportul anual pe care Guvernul îl prezintă în faţa Parlamentului, privind stadiul descentralizării; g) asistă Ministerul Administraţiei şi Internelor în organizarea Forumului anual pe tema descentralizării; h) îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 9 lit. c) şi g) şi la art. 10 lit. c), e) şi l).  +  Articolul 3 (1) Comitetul tehnic interministerial este compus din următorii membri cu statut permanent: a) ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte, în conformitate cu art. 20 lit. a) din Legea-cadru nr. 339/2004; b) şeful Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de vicepreşedinte; c) câte un secretar de stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi a celorlalte ministere implicate în procesul de descentralizare; d) conducătorii ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării, la nivelul cărora s-au constituit grupuri de lucru; e) preşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România; f) preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România; g) conducătorul Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice; h) conducătorul Unităţii pentru Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) În funcţie de ordinea de zi, membrii Comitetului tehnic interministerial pot invita să participe la şedinţe, cu statut de observator, reprezentanţi ai principalelor organisme internaţionale finanţatoare, reprezentanţi ai grupurilor de lucru, alţi reprezentanţi ai asociaţilor autorităţilor administraţiei publice locale şi ai corpurilor profesionale, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi alţi experţi. (3) Comitetul tehnic interministerial se întruneşte trimestrial în şedinţe sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea unuia dintre membri, aprobată de preşedinte. (4) Decizia în cadrul Comitetului tehnic interministerial se ia prin vot, cu majoritate simplă.  +  Articolul 4Grupurile de lucru constituite în conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea-cadru nr. 339/2004 au următoarele atribuţii: a) coordonează procesul de formulare şi implementare a politicilor publice în domeniul descentralizării, astfel cum este definit la cap. II; b) efectuează analize de impact şi formulează propuneri cu privire la descentralizarea anumitor competenţe, cu sprijinul comitetelor tehnice judeţene; c) elaborează sistemul de monitorizare a implementării strategiilor sectoriale cu privire la descentralizare, care să includă mecanismul de raportare; d) formulează propuneri de acte normative şi coordonează procesul de actualizare a legislaţiei necesare implementării strategiilor sectoriale cu privire la descentralizare, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial; e) identifică surse de finanţare, interne sau externe, pentru studiile necesare în procesul de descentralizare şi întreprinde demersurile necesare atragerii acestor fonduri; f) elaborează rapoarte periodice referitoare la stadiul descentralizării şi la activitatea proprie, pe care le înaintează către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice; g) îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute la art. 9 lit. a), b), e) şi f) şi la art. 10 lit. b), d), g), h), j) şi k).  +  Articolul 5 (1) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale grupurilor de lucru constituite la nivelul ministerelor care gestionează domeniile supuse procesului descentralizării se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective. (2) Grupul de lucru este constituit din 3 specialişti din cadrul ministerului care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare şi din câte un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice, desemnaţi prin ordin al ministrului. (3) Grupul de lucru este condus de către un director general sau un director din cadrul ministerului care gestionează domenii supuse procesului descentralizării şi se reuneşte în şedinţă lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea unuia dintre membrii săi. (4) La procesul de formulare a politicilor publice în domeniul descentralizării, grupurile de lucru pot invita experţi din partea societăţii civile, cu statut de observator. (5) Ministerele cu responsabilităţi în procesul de descentralizare propun Comitetului tehnic interministerial înfiinţarea grupurilor de lucru, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. În termen de 5 zile de la primirea aprobării din partea Comitetului tehnic interministerial, conducătorii instituţiilor emit ordinele de constituire a grupurilor de lucru. (6) Ordinele prevăzute la alin. (1) se transmit secretariatului tehnic al Comitetului tehnic interministerial, în termen de 5 zile de la data la care au fost emise, pentru centralizare şi asigurarea coordonării procesului de descentralizare.  +  Articolul 6 (1) În domeniul descentralizării financiare se constituie grupul de lucru privind finanţele publice, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Grupul de lucru privind finanţele publice are următoarele atribuţii: a) exercită rol intersectorial şi asistă grupurile de lucru, direct sau prin intermediul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice desemnaţi să facă parte din aceste grupuri, în ceea ce priveşte fundamentarea soluţiilor de descentralizare din punct de vedere financiar; b) elaborează analize şi opţiuni de politici publice privind aspecte ale descentralizării financiare şi fiscale; c) avizează propunerile, din punct de vedere financiar, prevăzute de Cartea verde, elaborate de grupurile de lucru, înainte ca acestea să fie transmise către Comitetul tehnic interministerial; d) propune modificări legislative în domeniul financiar, care să sprijine procesul de descentralizare, în general, precum şi, pentru fiecare sector, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Grupul de lucru privind finanţele publice are următoarea componenţă: câte 3 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Finanţelor Publice, câte un reprezentant al Federaţiei Autorităţilor Locale din România, al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi al Asociaţiei Directorilor Economici. (4) Grupul de lucru este condus de un director general din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 7Decizia în cadrul grupurilor de lucru se ia prin consens. În cazul în care, în termen de 15 zile, nu se poate ajunge la consens, conducătorul grupului de lucru decide asupra problemei nesoluţionate.  +  Articolul 8Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice are următoarele atribuţii: a) asigură secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial; b) realizează sistemul de monitorizare a implementării strategiei de descentralizare; c) monitorizează implementarea strategiilor sectoriale cu sprijinul grupurilor de monitorizare a reformei din cadrul ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării; d) elaborează rapoarte şi minute asupra progresului implementării strategiei de descentralizare, care sunt înaintate Comitetului tehnic interministerial, Cancelariei Primului-Ministru şi Consiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală, precum şi ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării; e) organizează, împreună cu grupurile de lucru de la nivelul ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării, reuniuni de lucru ale reprezentanţilor Mecanismului de coordonare a organismelor finanţatoare internaţionale; f) evaluează, împreună cu grupurile de lucru, necesarul de formare în vederea dezvoltării capacităţii grupurilor de lucru pentru implementarea strategiilor sectoriale în domeniul descentralizării; g) promovează, împreună cu grupurile de lucru, activitatea acestora şi a Comitetului tehnic interministerial; h) diseminează, împreună cu grupurile de lucru şi cu grupurile de monitorizare a reformei, soluţiile de descentralizare adoptate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţelor Comitetului tehnic interministerial; i) monitorizează evoluţia dezbaterilor publice organizate de către grupurile de lucru constituite la nivelul ministerelor, în baza legii transparenţei; j) elaborează strategia de comunicare, împreună cu reţeaua naţională de modernizatori şi cu grupurile de lucru, care să asigure transparenţa procesului de descentralizare la nivelul societăţii civile.  +  Capitolul II Procesul de formulare şi implementare a politicilor publice în domeniul descentralizării  +  Articolul 9Procesul de formulare a politicilor publice în domeniul descentralizării parcurge următoarele etape: a) grupul de lucru coordonează elaborarea de studii privind stadiul descentralizării şi repartizarea competenţelor pe diverse niveluri şi structuri ale administraţiei publice; b) grupul de lucru identifică soluţii alternative de descentralizare şi înaintează către Comitetul tehnic interministerial, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa acestuia, un dosar cuprinzând soluţiile identificate, precum şi studii care să releve impactul presupus al acestei soluţii; c) Comitetul tehnic interministerial analizează soluţiile alternative propuse de grupurile de lucru şi o alege pe cea care este supusă dezbaterii publice sub forma Cărţii verzi; d) dezbaterea Cărţii verzi este realizată în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi este organizată de către ministerul care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare; e) Grupul de lucru centralizează rezultatele dezbaterii Cărţii verzi şi întocmeşte un raport de consultare; f) Grupul de lucru propune Comitetului tehnic interministerial un proiect de Carte albă însoţit de studii care să releve impactul presupus al soluţiei identificate; g) Comitetul tehnic interministerial avizează proiectul de Carte albă propus de grupul de lucru şi îl înaintează pentru aprobare Guvernului.  +  Articolul 10Implementarea politicilor publice în domeniul descentralizării se realizează astfel: a) după aprobarea Cărţii Albe, ministerul care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare demarează implementarea fazelor-pilot; b) Grupul de lucru recomandă Comitetului tehnic interministerial criteriile de selecţie a judeţelor care derulează fazele-pilot; c) Comitetul tehnic interministerial aprobă criteriile de selecţie a judeţelor care derulează fazele-pilot, la recomandarea grupurilor de lucru; d) Grupul de lucru propune spre aprobarea Comitetului tehnic interministerial, în baza criteriilor adoptate, o listă a judeţelor sau a localităţilor în care se derulează fazele-pilot. Autorităţile administraţiei publice locale vizate sunt consultate cu privire la includerea lor în această listă; e) Comitetul tehnic interministerial selectează din lista propusă de grupul de lucru judeţele sau localităţile în care se desfăşoară proiectele-pilot, înaintând lista finală ministerului care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare; f) ministerul care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare adoptă ordinul de planificare a fazelor-pilot şi îl înaintează grupului de lucru; g) grupul de lucru planifică programele de pilotare împreună cu comitetele tehnice judeţene, întocmind un plan de lucru detaliat care conţine obiectivele, activităţile aferente, instituţia responsabilă, data de începere şi de finalizare, costurile aferente, precum şi indicatorii de monitorizare; h) grupurile de lucru coordonează activitatea comitetelor tehnice judeţene privind implementarea programelor prevăzute în Cartea albă; i) comitetele tehnice judeţene participă la negocieri directe cu ministerele privind transferul de competenţe şi responsabilităţi de la nivel central la nivel local; j) grupurile de lucru monitorizează implementarea programelor prevăzute în Cartea albă; k) grupurile de lucru întocmesc rapoarte de evaluare a implementării programelor prevăzute de Cartea albă şi formulează recomandări de ajustare a acesteia şi a legilor aferente. Aceste recomandări pot include: rezultatele pilotării, comentariile societăţii civile şi ale altor beneficiari relevanţi, ca urmare a publicării şi a implementării Cărţii albe; l) Comitetul tehnic interministerial dezbate, alege şi înaintează Guvernului propuneri privind ajustarea componentei de descentralizare din cadrul Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei administraţiei publice.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 11Grupurile de lucru deja constituite la nivelul ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Descentralizarea serviciilor având caracter intersectorial este coordonată de grupurile de lucru ale ministerelor care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare, reunite, care formulează politicile publice în domeniul descentralizării acestor servicii.  +  Articolul 13În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează comitete tehnice judeţene, prin hotărâri ale consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din Legea-cadru nr. 339/2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.201.-------