LEGE nr. 602 din 30 decembrie 2004privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.283 din 30 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, pe durata vacanţei parlamentare, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2005, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Economie, finanţe publice şi mediu de afaceri:1. modificarea şi completarea legislaţiei privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;2. reglementarea unor măsuri financiare;3. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005;4. modificarea şi completarea legislaţiei referitoare la Codul fiscal;5. modificarea şi completarea legislaţiei referitoare la Codul de procedură fiscală;6. modificarea şi completarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003;8. reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE;9. reglementarea unor măsuri pentru complexurile energetice;10. modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare;11. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002;12. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare;13. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;14. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare;15. măsuri pentru recuperarea creanţelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul unor acte normative;16. Regulamentul de transport pe căile ferate din România;17. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;18. amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor;19. dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional;20. măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul turismului la nivel naţional;21. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995;22. reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă.II. Administraţie publică:1. stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Ministerului Finanţelor Publice;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.III. Justiţie:1. măsuri pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi în activitatea judiciară;2. modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;3. reglementarea salarizării şi a altor drepturi ale magistraţilor.IV. Muncă şi protecţie socială:1. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare;2. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;3. reglementarea creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit legilor speciale de salarizare;4. reglementarea organizării şi funcţionării centrelor de protecţie a persoanelor cu handicap;5. modificarea art. 54 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare.V. Sănătate:1. modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;2. modificarea şi completarea Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările ulterioare;6. modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;7. măsuri privind îmbunătăţirea asistenţei medicale.VI. Apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională:1. acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaţilor şi soldaţilor, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale ca urmare a unor acţiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului militar;2. modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare;3. reglementarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în portul Constanţa.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Senatului şi Camerei Deputaţilor, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2005. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 decembrie 2004.Nr. 602.______________