ORDIN nr. 1.870 din 16 decembrie 2004pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.256 din 27 decembrie 2004  În temeiul art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 decembrie 2004.Nr. 1.870.  +  AnexăINSTRUCŢIUNIde completare a numărului de evidenţă a plăţii1. Numărul de evidenţă a plăţii are 23 de caractere numerice, cu următoarea structură:
         
      - cod document fiscal2 caractere;
      - cod obligaţie bugetară3 caractere;
      - categorie fiscală2 caractere;
      - perioada de raportare (lună, an)4 caractere;
      - scadenţă (zi, lună, an)6 caractere;
      - tip document1 caracter;
      - secvenţă3 caractere;
      - cifra de control2 caractere.
  1.1. Cod document fiscal - se completează din nomenclatorul de documente, cu următoarele valori:
         
      - 10pentru declaraţie/decont;
      - 20decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
      - 22decizie de impunere pentru amenzi;
      - 24decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
      - 30înştiinţare de plată;
      - 40titlu executoriu;
      - 50înlesnire la plată;
      - 60poprire;
      - 70valorificare.
  1.2. Cod obligaţie bugetară - se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligaţii bugetare prezentat în anexa A.1.3. Categorie fiscală - se completează cu următoarele valori, care reprezintă:
         
      - 01debit;
      - 02rată debit;
      - 03dobândă;
      - 04rată dobândă;
      - 07penalităţi;
      - 08rată penalităţi;
      - 09dobândă simplă;
      - 10rată dobândă simplă;
      - 11penalitate întârziere;
      - 12rată penalitate întârziere;
      - 13titlu executoriu
  Ratele reprezintă sumele înscrise în graficele de eşalonare.1.4. Perioada de raportare - se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa.1.5. Tip document - se completează cu:- 1 pentru ordin de plată care poate constitui şi declaraţie - în situaţia în care plata obligaţiei se face la termenul legal;- 0 pentru restul situaţiilor.1.6. Scadenţa obligaţiei bugetare - se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa.1.7. Secvenţa - are valoarea 0 pentru situaţiile în care numărul de evidenţă a plăţii este generat de programul de asistenţă şi diferit de 0 pentru numerele de evidenţă a plăţii generate de organul fiscal pe documentele fiscale.1.8. Cifrele de control - se calculează automat de programul informatic.2. Numărul de evidenţă a plăţii este generat automat de programele de asistenţă pentru contribuabili o dată cu editarea documentului fiscal respectiv - declaraţii şi/sau ordine de plată - sau va fi transcris de contribuabili de pe documentul emis de organul fiscal pe ordinul de plată.3. În situaţia în care ordinul de plată se întocmeşte pentru obligaţii care nu se regăsesc în nomenclatorul prezentat în anexa A, nu se generează numărul de evidenţă a plăţii.4. Numărul de evidenţă a plăţii se înscrie în mod obligatoriu pe toate documentele de plată utilizate pentru achitarea obligaţiilor fiscale.  +  Anexa ANOMENCLATOR OBLIGAŢII BUGETARE
       
    Cod obligaţie bugetarăDenumire obligaţie bugetară
    101Impozit pe profit datorat de Banca Naţională a României
    102Impozit pe profit datorat de băncile comerciale
    103Impozit pe profit datorat de persoane juridice române
    104Impozit pe profit anual
    105Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine
    106Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice
    121Impozit pe veniturile microîntreprinderi
    122Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice
    140Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoane juridice nerezidente
    150Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice
    200Accize
    211Accize din vânzarea de bere
    212Accize din vânzarea de vinuri
    213Accize din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
    214Accize din vânzarea de produse intermediare
    215Accize din vânzarea de alcool etilic
    220Accize din vânzarea produselor din tutun
    230Accize din vânzarea uleiurilor minerale
    240Accize din vânzarea de cafea
    250Accize din vânzarea altor produse
    290Accize de rambursat
    300Taxa pe valoarea adăugată
    301Taxa pe valoarea adăugată - lunar
    302Taxa pe valoarea adăugată - trimestrial
    411Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
    412Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
    413Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoane pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
    414Contribuţia pentru pensia suplimentară reţinută de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale
    415Contribuţia la fondul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor
    416Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
    417Contribuţia pentru asigurări sociale
    418Contribuţia de asigurare pt. accidente de muncă şi boli profesionale pt. şomeri
    421Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator
    422Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi
    431Contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator
    432Contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi
    433Contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată pentru persoane pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
    434Contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac stagiul militar în termen
    435Contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv
    436Contribuţia pentru asigurări de sănătate calculată pentru concediile medicale care se deduce din contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
    501Taxa pe jocuri de noroc datorată anticipat sau lunar pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de noroc
    502Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare
    503Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
    601Impozit pe veniturile din activităţi independente
    602Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
    603Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
    604Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
    605Impozit pe veniturile din dobânzi
    607Impozit pe veniturile din pensii
    608Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
    609Impozit pe veniturile obţinute din câştiguri din transferul titlurilor de valoare
    611Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală
    612Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoane fizice
    613Impozit pe veniturile din activităţi agricole
    614Impozit pe veniturile obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţile desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
    615Impozit pe veniturile din profesii libere (activităţi de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară)
    616Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii sau contracte civile pe prestări servicii încheiate în condiţiile codului civil
    617Impozit pe veniturile din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare
    618Impozit pe veniturile din activităţi comerciale - impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile încheiate în condiţiile codului civil
    690Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice
    710Impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă
    720Taxa asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii
    725Taxa pentru autorizarea şi controlul activităţii nucleare
    730Cota din veniturile realizate de persoanele juridice române care prestează activităţile prevăzute la art. 2 lit. a) din OG nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
    735Cota aplicată fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câştigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice (art. 53/OUG nr. 102/1999)
    740Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2000 cm3
    750Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor minerale
    755Redevenţe miniere şi petroliere
    760Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice
    770Taxa din veniturile instituţiilor de învăţământ superior
    780Vărsăminte din profitul net
    790Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei
    810Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
    811Sume datorate privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
    820Contribuţia pentru învăţământul de stat
    830Contribuţia agenţilor economici din turism
    910Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiile legale
    920Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe
    930Impozit pe profitul obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecţia consumatorilor
  ---------