HOTĂRÂRE nr. 2.267 din 9 decembrie 2004privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală derulat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, ciclul I, etapa V
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.252 din 24 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală derulat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, ciclul I, etapa V, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinse în anexele nr. 2/1-2/28*).  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1 "Lista obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală derulat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, ciclul I, etapa V", ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. 2/1-2/28, se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Anexa nr. 1 şi anexele nr. 2/1-2/28 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 2.267.--------- Notă *) Anexele nr. 2/1-2/28 se comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Anexa 1 LISTAobiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltarerurală derulat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor,ciclul I, etapa V
       
    Nr. crt.Denumirea obiectivului de investiţii
    1.Reabilitare prin pietruire a drumurilor comunale şi vicinale în comuna Pomârla, judeţul Botoşani
    2.Reabilitare drumuri de pământ (străzi) prin împietruire cu piatră spartă în satele Dor Mărunt, Ogoru şi Pelinu din comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi
    3.Reabilitare drumuri de pământ prin împietruire cu piatră spartă în satele Vărăşti, Dorobanţu şi Boşneagu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi
    4.Reabilitare străzi prin împietruire cu piatră spartă pe substrat din balast în satele Dragoş Vodă şi Bogdana, comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi
    5.Reabilitare drum comunal DC 45A (Răzoare-Arţari) în comuna Ileana, judeţul Călăraşi
    6.Reabilitare drumuri prin împietruire cu balast amestec optimal pe substrat de nisip natural în satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi
    7.Modernizare drumuri din pământ în drumuri pietruite în satele Călăreţi, Şeinoiu şi Tămădău Mare, comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi
    8.Reabilitare drumuri (străzi) din pământ prin împietruire cu piatră spartă, pe substrat de nisip în satele Valea Argovei, Siliştea şi Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi
    9.Sisteme de alimentare cu apă potabilă în comuna Bucovăţ, judeţul Dolj
    10.Modernizare străzi rurale în comuna Coţofenii din Dos, judeţul Dolj
    11.Modernizare DC 129 şi străzi rurale în comuna Gogoşu, judeţul Dolj
    12.Reabilitare străzi principale în comuna Greceşti, judeţul Dolj
    13.Modernizare drumuri interioare în comuna Seaca de Pădure, judeţul Dolj
    14.Sisteme de alimentare cu apă potabilă în comuna Secu, judeţul Dolj
    15.Sisteme de alimentare cu apă potabilă în comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj
    16.Reabilitare alimentare cu apă în localităţile Ileanda şi Bizuşa, comuna Ileanda, judeţul Sălaj
    17.Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor Letca, Lemniu şi Topliţa, comuna Letca, judeţul Sălaj
    18.Reabilitare străzi în localitatea Baia, comuna Baia, judeţul Tulcea
    19.Modernizarea şi extinderea sistemului public de alimentare cu apă în localitatea Beştepe, comuna Beştepe, judeţul Tulcea
    20.Reabilitarea staţiei de pompare şi extinderea sistemului public de alimentare cu apă a localităţii Chilia Veche, comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea
    21.Extinderea reţelei de distribuţie a sistemului de alimentare cu apă în satul Teliţa, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea
    22.Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Horia, comuna Horia, judeţul Tulcea
    23.Reabilitare străzi în comuna Mahmudia, judeţul Tulcea
    24.Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, judeţul Tulcea
    25.Reabilitarea şi extinderea sistemului public de alimentare cu apă în satul Nalbant, comuna Nalbant, judeţul Tulcea
    26.Reabilitarea prin pietruire a străzilor principale din comuna Ostrov, judeţul Tulcea
    27.Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă al comunei Stejaru, judeţul Tulcea
    28.Reabilitarea prin pietruire a unor străzi din satele Topolog şi Sâmbăta Nouă, comuna Topolog, judeţul Tulcea
  -----------