HOTĂRÂRE nr. 39 din 22 decembrie 2004privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.248 din 23 decembrie 2004    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 32/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:"(3) Comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 11-33 de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. (4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă dintre cele prevăzute la art. 58, cu excepţia membrilor Comisiei pentru regulament."2. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) În prima lor şedinţă, convocată de preşedintele Camerei, comisiile permanente îşi aleg birourile, compuse din câte un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 secretari, cu excepţia Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din preşedinte, un vicepreşedinte şi 2 secretari. Funcţiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare."3. La articolul 45, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) are la dispoziţie logistica necesară în vederea desfăşurării activităţii comisiei, autoturisme, personal de secretariat şi de specialitate, similar cu liderul de grup."4. La articolul 58, după punctul 16 se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:"17. Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi- eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate;- integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce interesează atât femeile, cât şi bărbaţii;- urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEBucureşti, 22 decembrie 2004.Nr. 39.______________