ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.243 din 23 decembrie 2004    Având în vedere cerinţa asigurarii cadrului legal necesar aplicarii strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea situaţiei comunitaţilor de romi, etnie minoritara care se confrunta cu probleme economico-financiare deosebite, precum şi necesitatea derularii programelor adresate acestei etnii, pentru reducerea saraciei şi creşterea gradului de implicare şi organizare locala la nivelul aşezarilor cu populaţie preponderent roma, în scopul îndeplinirii criteriilor politice de aderare a României la Uniunea Europeana, ţinând seama de nevoia perfecţionării mecanismelor operaţionale de finanţare a proiectelor de dezvoltare destinate categoriilor sociale defavorizate, situaţii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata, este necesară extinderea intervenţiei Fondului Român de Dezvoltare Sociala şi implicarea acestei instituţii în gestionarea programelor destinate în mod prioritar populaţiei rome,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi h) vor avea urmatorul cuprins:"a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale sarace, grupuri sarace de etnie roma, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităţi sarace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii;.............................................................. h) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sarace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti, fie organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primaria unitaţii administrativ-teritoriale singura şi/sau în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale, în cazul grupurilor sarace de etnie roma."2. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:"d^1) grupuri sarace de etnie roma sunt persoane din aşezari situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;".3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:"(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi d^1), precum şi grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi/aşezari oraşeneşti, comunale sau săteşti, în condiţiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândeasca personalitate juridica pe baza procesului-verbal de constituire ca persoana juridica, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunitaţii, respectiv de cel puţin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie roma, înregistrat la consiliul local în a cărui raza teritoriala se afla comunitatea/aşezarea beneficiara sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridica astfel dobândita se poate face uz numai în raporturile juridice nascute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridica astfel constituita înceteaza sa fiinţeze după ce a fost realizat obiectivul finanţarii, potrivit unor proceduri stabilite de Fond."4. După litera c) a articolului 3 se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:"c^1) proiecte şi programe cu abordare integrată adresate grupurilor sarace de etnie roma, aşa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. d^1). Modalităţile de derulare a proiectelor şi programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sarace de etnie roma, se vor stabili, de comun acord cu finanţatorii, prin Manualul de operare;".5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - (1) Grupul din comunitatea rurala saraca, grupurile sarace de etnie roma sau grupul aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti, pot face uz de personalitatea juridica dobândita potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice nascute în legătură cu realizarea unui proiect/program şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţarii de către Fond. La închiderea proiectelor finanţate de Fond, comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de buna execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond."6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca sau grupul productiv aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti, grupuri care au dobândit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o noua persoana juridica în una dintre formele juridice recunoscute prin dispoziţiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond."7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:"Art. 8. - (1) Fondul are ca scop contribuţia la reducerea saraciei prin finanţarea de proiecte în comunitaţile sarace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sarace de etnie roma şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizarii administrative, creşterea capacitaţii de organizare la nivel local."8. Litera c) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:"c) orientarea resurselor către nevoile identificate şi/sau cererile exprimate de grupurile din comunitaţile rurale sarace, inclusiv de grupurile sarace de etnie roma, de grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi oraşeneşti, comunale sau săteşti şi din grupurile dezavantajate;".9. După litera f) a articolului 12 se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:"g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor."10. Partea introductiva a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:"Art. 13. - Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmeaza:".11. Litera b) a articolului 13 va avea urmatorul cuprins:"b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Integrarii Europene şi al Agenţiei Naţionale pentru Romi, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective;".12. După alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:"(2) În cadrul organigramei este prevăzut şi un birou pentru relaţia cu grupurile sarace de etnie roma, precum şi personal suplimentar în cadrul structurilor existente, implicat în derularea proiectelor şi programelor integrate pentru grupurile sarace de etnie roma, o dată cu punerea la dispoziţie a resurselor financiare necesare funcţionarii, a spaţiului necesar, conform art. 35, precum şi a resurselor financiare necesare pentru finanţarea acestor tipuri de proiecte şi programe."13. Litera f) a alineatului (2) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:"f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea condiţiilor necesare extinderii activitaţii Fondului ca urmare a implicarii în pregătirea proiectelor şi programelor integrate privind grupurile sarace de etnie roma."14. După litera a) a alineatului (1) al articolului 26 se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:"a^1) finanţarea de programe cu abordare integrată;".15. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:"Art. 31. - Plata grantului se face în lei, în condiţiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obţinut de Fond în urma licitaţiei valutare din ziua efectuării plaţii."16. După alineatul (1) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:"(2) În cazul în care se constata utilizarea granturilor în alte scopuri decât cele prevăzute în acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectueaza conform legislaţiei în vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de către Fond împreuna cu organele fiscale competente, pe perioada funcţionarii Fondului, iar după încetarea funcţionarii acestuia, de către organele fiscale competente."17. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:"Art. 35. - Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţie Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care să asigure şi spaţiul necesar desfaşurarii activitaţii Biroului pentru relaţia cu grupurile sarace de etnie roma."  +  Articolul IIMinisterul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţa în structura bugetului de stat şi în structura şi volumul bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IIILegea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Seful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen Bejinariup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 131.________________