LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare"2. La articolul 1, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:..................................................................... c) activitatea de intermediere;"3. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, tranzitul internaţional şi transbordările de produse militare efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a eşaloanelor militare ale celorlalte state membre ale NATO".4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora; b) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral; c) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c); d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat; e) activitatea de intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:- negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau- cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Exportul, reexportul şi transmisia de software şi tehnologie, inclusiv prin mijloace electronice, de produse militare care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul este informat de către agenţie că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la: a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea sau utilizarea de produse militare; sau b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea sau utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă. (2) Dacă exportatorul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze agenţia, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul respectiv. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se comunică persoanelor interesate."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea: a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României; b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României; c) principiilor şi criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme; d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind transferurile de arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de state membre NATO; e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare; f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor; g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, reglementată prin Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, denumită în continuare agenţie, preia în responsabilitate controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului şi în acest domeniu."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai pe baza autorizaţiei eliberate de către agenţie sau de către alte organe abilitate, potrivit legii."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii: a) licenţă individuală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeaşi categorie, către sau de la un singur partener extern; b) licenţă globală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi parteneri externi. (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se efectuează în baza unei licenţe individuale."12. La articolul 13, alineatele (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare agenţiei destinaţia produselor militare, precum şi destinatarul sau utilizatorul final al acestora............................................................................... (7) Cererile de autorizaţie, de licenţă sau de permis, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Titularii autorizaţiilor, ai licenţelor sau ai permiselor sunt obligaţi să declare agenţiei orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în autorizaţii, licenţe, respectiv permise, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări ori diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia, licenţa sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări ori diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizaţie, licenţă sau permis, după caz."14. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Valabilitatea licenţelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum un an."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale stabilite în documentele eliberate de agenţie. (2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile vamale stabilite potrivit alin. (1)."16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cazul exporturilor de produse militare, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internaţional de import ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor române abilitate potrivit legii. Certificatul internaţional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licenţă de export. (2) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. (3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenţiei, în original, în termenul prevăzut la alin. (2)."17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În cazul importurilor de produse militare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului internaţional de import ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului de control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Naţională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare."18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul operaţiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obţină de la partenerul extern documente cuprinzând garanţiile acestuia, din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligaţiile sau angajamentele internaţionale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operaţiuni necomerciale."19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În cazul operaţiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obţină de la agenţie documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din ţara acestuia."20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, agenţia coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. (2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, agenţia are următoarele atribuţii principale: a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3, altele decât cele menţionate la art. 26 alin. (1), să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare; c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora; d) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1; e) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori, în vederea eliberării licenţelor de export de produse militare; f) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile de produse militare; g) examinează şi aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul sau importul de produse militare; h) eliberează licenţele de export sau de import de produse militare; i) examinează şi aprobă cererile de permis pentru operaţiuni necomerciale, de tranzit internaţional şi de transbordare pe teritoriul României; j) eliberează permise pentru operaţiuni necomerciale, permise de tranzit internaţional, permise de transbordare pe teritoriul României, precum şi documentele solicitate de partenerii externi pentru operaţiuni necomerciale de transfer în teritoriul României; k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea ori interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări; l) informează anual Guvernul asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă; m) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a agenţilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul exporturilor şi importurilor de produse militare; n) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import sau a altor operaţiuni cu produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă; o) controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu; p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor şi importurilor de produse militare; q) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:- informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de licenţă sau al permisului pentru produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;- actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse militare;- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară; r) iniţiază, împreună cu instituţiile competente, actualizarea listelor de produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România; s) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii interesate, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor şi importurilor de produse militare;ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării şi controlului exporturilor şi importurilor de produse militare."21. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, în vederea clasificării sau nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, se suportă financiar de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare. În situaţii deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securităţii naţionale, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul agenţiei................................................................... (4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agenţiei, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare. (5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului. (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii."22. La articolul 23, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ai agenţiei................................................................................. (4) Consiliul interministerial examinează şi avizează cererile de licenţă pentru: a) exportul şi importul de produse militare; b) activitatea de intermediere."23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Cererile de autorizaţie, de licenţă şi de permis pentru operaţiunile cu produse militare se aprobă prin ordin al preşedintelui agenţiei."24. Articolul 25 se abrogă.25. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Soluţionarea cererilor de licenţă ale agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţională pentru exportul sau importul de produse militare este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a autorizaţiei de export sau de import, emisă de Ministerul Apărării Naţionale. (2) Soluţionarea cererilor de licenţă ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de produse militare, este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a avizului Ministerului Apărării Naţionale."26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Rezolvarea cererilor de licenţă pentru exportul sau importul de produse militare, altele decât cele prevăzute la art. 26, este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a autorizaţiei de a efectua operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, eliberată de către agenţie."27. După articolul 28 se introduce articolul 28^1 cu următorul cuprins:"Art. 28^1 . - (1) Agenţia refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare dacă statul destinatarului final este supus unui embargo privind transferurile de arme instituit printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene ori decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. (2) Agenţia poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de state membre NATO."28. La articolul 29, alineatele (2), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Agenţia are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse............................................................................ (4) La solicitarea agenţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau alte instituţii abilitate efectuează verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale. (5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţie agenţiei, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi la alte operaţiuni cu produse militare."29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la operaţiunile cu produse militare, precum şi a celor privind sinceritatea declaraţiilor, care constituie infracţiuni potrivit legii, se pedepseşte conform prevederilor Codului penal."30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Eliberarea autorizaţiilor, licenţelor de export sau de import de produse militare, precum şi a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii."31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Nerespectarea destinaţiei şi utilizării finale ale produselor militare, înscrise în documente în baza declaraţiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei."32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) şi (3) şi ale art. 22 alin. (5) şi (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 14 şi ale art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei."33. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni."34. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29."35. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului exporturilor şi importurilor de produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, agenţia poate suspenda sau retrage autorizaţiile, licenţele ori permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii."36. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Agenţia face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul produselor militare."37. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Agenţia este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internaţionale de control al exporturilor de produse militare, al interzicerii armelor chimice, precum şi în ţările cu care România desfăşoară curent operaţiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detaşat în Ministerul Afacerilor Externe."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 595.----------