LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.240 din 22 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii, stabilite prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autorităţii tutelare."2. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Bibliotecile de drept public pot realiza consorţii sau alte forme de cooperare interbibliotecară în vederea achiziţiei de documente specifice şi a dezvoltării serviciului de lectură publică."4. La articolul 12 alineatul (1), literele h) şi i) se abrogă.5. La articolul 13, litera e) se abrogă.6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Biblioteca Metropolitană Bucureşti exercită funcţia de bibliotecă publică şi de depozit local pentru municipiul Bucureşti, de bibliotecă judeţeană pentru judeţul Ilfov, precum şi de centru de informare şi documentare în domeniul biblioteconomiei pentru bibliotecile publice din România, având următorul obiect de activitate: a) colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă în toate sectoarele Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile, precum şi publicaţiile de specialitate din ţară şi din străinătate, în vederea informării bibliotecilor publice din România; b) elaborează şi editează bibliografia retrospectivă şi curentă a municipiului Bucureşti, alte publicaţii de specialitate, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare comunitară; c) colecţionează, conservă şi valorifică fondul de documente specifice cu scopul protejării patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov."7. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată integral din bugetul municipiului Bucureşti. (2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv."8. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană respectivă."9. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Consiliile locale pot organiza în şcolile săteşti filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale."10. La articolul 40, alineatele (1), (6) şi (12) vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii......................................................................................... (6) Documentele, bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat......................................................................................... (12) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori."11. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii."12. La articolul 50, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în condiţiile legii, de către Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională Pedagogică, bibliotecile universitare, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi de către asociaţiile profesionale de profil. Metodologia, criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum şi modalităţile de examinare finală şi certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;".13. La articolul 51, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Personalul din bibliotecile de drept public, care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului......................................................................................... (3) Personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta."14. La articolul 51, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1), (3^2) şi (3^3) cu următorul cuprins:"(3^1) Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.(3^2) Personalul din biblioteci beneficiază, pentru suprasolicitare neuropsihică, de un spor de 5% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru fiecare treaptă/gradaţie profesională deţinută.(3^3) Personalul de specialitate şi administrativ din biblioteci, care lucrează pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului stabilit de conducerea instituţiei, în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în zilele de sărbătoare legală, beneficiază de un spor de 100% pentru timpul de lucru efectuat, precum şi de asigurarea repausului legal."15. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile publice judeţene, respectiv din Biblioteca Metropolitană Bucureşti, se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelară, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi cu avizul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor."16. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comisia Naţională a Bibliotecilor, denumită în continuare Comisie, autoritatea naţională ştiinţifică şi de decizie pentru bibliotecile de drept public, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor."17. La articolul 60 alineatul (1), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 6 membri;........................................................................................ d) asociaţiile profesionale de profil - 3 membri;".18. La articolul 60 alineatul (1), litera e) se abrogă.19. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) La propunerea preşedintelui Comisiei, Ministerul Culturii şi Cultelor angajează, cu contract de muncă pe perioadă determinată, un număr de 5-10 specialişti şi/sau încheie contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanţă şi optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum şi a cerinţelor de aliniere la standardele europene."20. La articolul 60 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) Ministerul Culturii şi Cultelor: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Judeţeană «Octavian Goga» din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeţeană «Gh. Asachi» din Iaşi, Biblioteca Judeţeană Constanţa, un reprezentant al compartimentului de specialitate din minister;".21. La articolul 60, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor şi sunt promulgate prin ordin comun al celor 2 miniştri, în termen de maximum 30 de zile. Nesemnarea ordinului comun în cadrul acestui termen de către unul dintre cei 2 miniştri presupune acordul tacit al acestuia pentru respectivul act normativ, în cazul în care nu există un dezacord scris, acesta putând fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."22. La articolul 62, literele a), b), h) şi s) vor avea următorul cuprins:"a) elaborează strategia, programele şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru sistemul naţional de biblioteci; b) coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci, precum şi strategia şi programul de realizare pentru Catalogul naţional electronic, Biblioteca naţională virtuală şi alte proiecte naţionale;........................................................................................ h) stabileşte standardele şi acreditează specialiştii şi experţii din domeniul protejării, evaluării şi restaurării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;........................................................................................ s) elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini procesul decizional de la nivelul administraţiei centrale şi locale;".23. La articolul 62, după litera s) se introduce litera s^1 cu următorul cuprins:"s^1) organizează şi supune avizării Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Corpul de inspecţie format din 7-13 membri, precum şi fondurile financiare necesare funcţionării acestuia;".24. La articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat."25. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXĂ                               BIBLIOTECI PUBLICE    A. Biblioteca comunală
       
    Categoria de personalCriterii de normare
    - Bibliotecar*)- un post/unitate până la 2.500 de locuitori
      *) Postul de bibliotecar reprezintă funcţia de responsabil de bibliotecă şise asimilează cu funcţia de şef de birou.    B. Biblioteca orăşenească sau municipală situată în localitatea       nereşedinţă de judeţ
       
    Categoria de personalCriterii de normare
    - Bibliotecar, responsabil de bibliotecă**) şi alte categorii ale personalului de specialitate- un post până la 2.500 de locuitori
      **) Responsabilul de bibliotecă este asimilat cu funcţia de şef de birou.Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajaţise acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.    C. Biblioteca Metropolitană Bucureşti sau biblioteca judeţeană
       
    Categoria de personalCriterii de normare
    - Director general*)- un post/unitate
    - Director de specialitate*)- un post/unitate
    - Director economic*)- un post/unitate
    - Director*)- un post/unitate
    - Director adjunct de specialitate*)- un post/unitate
    - Director adjunct economic*)- un post/unitate
    - Bibliotecar şi alte categorii ale personalului de specialitate- un post de la 2.500-5.000 de locuitori ai municipiului reşedinţă de judeţ
      *) Postul de director general şi posturile de director de specialitate şide director economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personal deminimum 150 de angajaţi.    *) Postul de director şi posturile de director adjunct de specialitate şide director adjunct economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personalde minimum 75 de angajaţi.    *) Postul de director şi de director adjunct economic se acordă înbiblioteca judeţeană cu un personal mai mic de 75 de angajaţi.Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizează astfel:- personalul de pază şi de pompieri se stabileşte potrivit prevederilor legale;- îngrijitor - un post la 500 mý;- numărul muncitorilor calificaţi şi necalificaţi se acordă în funcţie de necesarul fiecărei unităţi, potrivit prevederilor legale.Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezintă 5% şi maximum 10% din numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege."
   +  Articolul IILegea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 593.----------------------