HOTĂRÂRE nr. 2.101 din 24 noiembrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.220 din 20 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor se organizează Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, denumit în continuare S.N.E.I.C.J.  +  Articolul 2 (1) S.N.E.I.C.J. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei cazierului judiciar şi a dactiloscopiei decadactilare, producerea şi eliberarea copiilor de pe cazierul judiciar şi a certificatelor de cazier judiciar. (2) Sistemul definit la alin. (1) cuprinde următoarele două categorii de date, în format electronic: a) datele prevăzute de art. 9 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar; b) impresiunile digitale ale persoanelor aflate în evidenţa cazierului judiciar.  +  Articolul 3S.N.E.I.C.J. funcţionează ca suport unic pentru furnizarea de date privind cazierul judiciar, potrivit competenţelor şi drepturilor legale, pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.  +  Articolul 4Administrarea bazelor de date şi a reţelei create pentru S.N.E.I.C.J., arhivarea şi măsurile de protecţie a informaţiilor cu caracter personal transmise prin reţea se asigură de structurile competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 5 (1) Coordonarea activităţilor de specialitate privind exploatarea S.N.E.I.C.J., actualizarea şi prelucrarea bazelor de date privind evidenţa cazierului judiciar şi a celei dactiloscopice decadactilare, precum şi furnizarea informaţiilor solicitate se asigură de către structurile de profil din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) S.N.E.I.C.J. va asigura în sistem automatizat, în condiţii de absolută siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi, în condiţiile legii, şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate structurile şi instituţiile din domeniul prevăzut la art. 3.  +  Articolul 6 (1) Reţeaua S.N.E.I.C.J. se realizează la nivelul tuturor unităţilor şi subunităţilor de poliţie din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, inclusiv la nivelul secţiilor poliţiei din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (2) În vederea utilizării evidenţelor prevăzute la art. 5, la S.N.E.I.C.J. se conectează toate unităţile şi subunităţile de poliţie, precum şi celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie.  +  Articolul 7 (1) În termen de 24 de luni de la data intrării în exploatare a S.N.E.I.C.J., Direcţia cazier judiciar statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va finaliza preluarea în format electronic a datelor din arhiva cazierului judiciar. (2) Pentru eliberarea copiilor de pe cazierul judiciar şi a certificatelor de cazier judiciar, până la finalizarea implementării în sistem, în format electronic, a datelor existente în evidenţa manuală a Direcţiei cazier judiciar statistică şi evidenţă operativă din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, se pot folosi şi modelele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public furnizează, la solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, datele necesare actualizării permanente a bazei de date a cazierului judiciar, în format electronic. (2) Formularele-tip utilizate pentru comunicarea datelor ce se înscriu în cazierul judiciar şi cele de solicitare a certificatului de cazier judiciar şi a copiei de pe cazierul judiciar sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar. (3) Forma electronică a datelor transmise prin S.N.E.I.C.J. va respecta câmpurile de date cuprinse în formularele menţionate la alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de instituţie responsabilă cu implementarea şi gestionarea S.N.E.I.C.J., este autorizat să declanşeze demersurile necesare în vederea realizării şi achiziţionării sistemului. (2) Pentru realizarea sistemului prevăzut la alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice va garanta în favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor creditul extern necesar. (3) Menţinerea în exploatare a sistemului, dezvoltarea, asigurarea service-ului acestuia şi achiziţionarea materialelor consumabile vor fi asigurate din bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul în curs, cu această destinaţie.  +  Articolul 10Pentru funcţionarea în condiţii corespunzătoare a S.N.E.I.C.J., toate instituţiile implicate, prevăzute la art. 8 alin. (1), în calitate de furnizori principali ai informaţiilor care alimentează bazele de date ale acestui sistem, vor folosi şi vor respecta procedurile de completare a documentelor de evidenţă primară prevăzute la art. 8.  +  Articolul 11Pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar prin S.N.E.I.C.J. persoanelor fizice, solicitanţii trebuie să facă dovada achitării taxei de timbru fiscal prevăzute în anexa la normele de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Pentru exploatarea optimă a sistemului Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura organizarea unor compartimente distincte în acest domeniu de activitate, din care va face parte personalul existent, asigurându-se totodată suplimentarea structurii respective cu personal de specialitate necesar pentru exploatarea sistemelor informatice aferente S.N.E.I.C.J., la nivelul tuturor unităţilor şi subunităţilor de poliţie. (2) Asigurarea necesarului de personal de specialitate pentru exploatarea S.N.E.I.C.J. în cursul anului 2005 se realizează prin redistribuire a numărului de posturi şi din fondurile alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 13Normele tehnico-administrative de exploatare a S.N.E.I.C.J. se elaborează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14 (1) Conectarea la S.N.E.I.C.J. a instituţiilor publice din domeniul prevăzut la art. 3 se face pe baza solicitării scrise a acestora, cu respectarea prevederilor legale şi cu precizarea concretă a informaţiilor la care fiecare instituţie doreşte să aibă acces. (2) În termen de 6 luni de la data solicitării accesului la S.N.E.I.C.J., instituţiile prevăzute la alin. (1) întreprind măsurile ce se impun la nivel intern în vederea preluării şi prelucrării în interes propriu a datelor respective, realizând totodată interfaţa cu S.N.E.I.C.J.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Ioan Cordoş,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.101.  +  Anexa 1                  ROMÂNIA Seria _______ Nr. ___________    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Inspectoratul General al Poliţiei Române            - Cazier Judiciar -                                                 
  Timbru fiscal de (Vârf)
                          Certificat de cazier judiciar                         Nr.______din____________
  Numele .......................... Prenumele ............................
  C.N.P. [][][][][][][][][][][][][] Alte nume
  Tata Mama Data nasterii anul____ luna________ ziua _______
  Locul nasterii ............................................................................
  Ultimul domiciliu ...........................................................................
    Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.   L.S S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la ___________________SEFUL CAZIERULUI JUDICIAR,
   +  Anexa 2                   ROMÂNIA Seria _________ Nr._____________    MINISTERUL ADMINISTRAŢIE ŞI INTERNELOR    Inspectoratul General al Poliţiei Române              Cazier Judiciar                                          
  Timbru fiscal (Vârf)
                  Certificat de cazier judiciar                Nr. ______________ din _______________
  Numele .......................... Prenumele ............................
  C.N.P. [][][][][][][][][][][][][] Alte nume
  Tata Mama Data nasterii anul____ luna________ ziua _______
  Locul nasterii ............................................................................
  Ultimul domiciliu ...........................................................................
   Solicitantul este înscris în cazierul judiciar cu următoarele date:  L.S. S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la:___________________SEFUL CAZIERULUI JUDICIAR,_________________