LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 93 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 30 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă."2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(4) Ministerul Sănătăţii împreună cu CNAS sunt abilitate să organizeze licitaţii numai în vederea derulării programelor naţionale."3. La articolul I, punctul 5 se abrogă.4. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(5) Asiguraţii beneficiază de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru."5. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(3) CNAS este autorizată să încheie şi să deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale sanitare, componente ale programelor naţionale de sănătate, precum şi servicii medicale de dializă."6. La articolul I punctul 10, alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Pot intră în relaţie contractuală cu casele de asigurări numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, acreditaţi conform legii............................................................... (4) Comisiile de acreditare la nivel naţional sunt formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi CNAS, ai structurilor naţionale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, iar la nivel judeţean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ai caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din reprezentanţi ai direcţiilor medicale ori reprezentanţi ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii şi reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. (5) Regulamentul de funcţionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se elaborează de comisiile naţionale de acreditare şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii. Standardele de acreditare elaborate de comisiile naţionale de acreditare se avizează de Ministerul Sănătăţii."7. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) CNAS poate stabili relaţii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializă. Contractele pot fi multianuale, în limita creditelor aprobate anual."8. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:"(2) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară."9. La articolul I, punctul 14 se abrogă.10. La articolul I punctul 15, litera o) a alineatului (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:"o) încheie şi derulează contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale sanitare pentru derularea programelor de sănătate, precum şi contracte de furnizare de servicii medicale de dializă;"11. La articolul I punctul 16, litera p^1) a alineatului (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:"p^1) asigură logistica şi baza materială necesare activităţii de pregătire şi formare profesională a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."12. La articolul I, după punctul 16 se introduc punctele 16^1 -16^5, cu următorul cuprins:"16^1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:«Art. 70. - (1) Consiliul de administraţie al CNAS se constituie din 19 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmează:»16^2. La alineatul (1) al articolului 70, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:«e) 2 membri numiţi de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.»16^3. Alineatul (1) al articolului 72 va avea următorul cuprins:«Art. 72. - (1) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 13 membri.»16^4. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:«Art. 80. - (1) Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmează:»16^5. La alineatul (1) al articolului 80, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:«d^1) 2 de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti;»"13. La articolul I punctul 17, alineatele (4)-(6) ale articolului 91 vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii şi membrii secretariatului tehnic beneficiază de indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia de şedinţă pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. (5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depăşi 30%, respectiv 20% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. (6) Cheltuielile reprezentând indemnizaţiile de şedinţă pentru arbitri, precum şi pentru membrii secretariatului tehnic se suportă din cheltuielile de administrare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."14. La articolul I punctul 18, articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - CNAS poate organiza activităţi finanţate din venituri proprii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 583._____________