LEGE nr. 601 din 16 decembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La titlul II articolul IV punctul 1, alineatul (3^1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(3^1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează Parchetul Naţional Anticorupţie, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea priveşte îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, precum şi solicitarea de informări asupra activităţii instituţiei. De asemenea, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă."2. La titlul II articolul IV, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 3, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:«e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticorupţie şi prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor, iar ministrul justiţiei, în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, va prezenta o informare Parlamentului;»".3. La titlul II articolul IV, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"6^1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi adjuncţii acestuia sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu recomandarea ministrului justiţiei, dintre procurorii care au o vechime minimă de 18 ani în funcţia de magistrat, pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitatea reînvestirii. (2) Procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie sunt promovaţi sau transferaţi pe baza raportului consultativ al Colegiului de conducere al acestui parchet.»6^2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:«(2) Condiţiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie sunt: a) pentru funcţia de procuror consilier al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi procuror şef secţie al Parchetului Naţional Anticorupţie, o vechime de 18 ani în funcţia de magistrat; b) pentru funcţia de procuror în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, o vechime în funcţia de magistrat de 15 ani.»"4. La titlul II articolul IV, partea introductivă a punctului 7, precum şi alineatele (5) şi (6) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"7. Alineatele (3), (5), (6) şi (8) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:..............................................................................«(5) Detaşarea ofiţerilor de poliţie judiciară în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie se face, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar numirea acestora în funcţii se face prin ordin al procurorului general al acestui parchet. Pot fi numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie numai ofiţerii care au absolvit o formă de învăţământ superior şi au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuţii de constatare, investigare şi cercetare a infracţiunilor de corupţie. (6) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt detaşaţi în interesul serviciului pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu acordul acestora.»"5. La titlul II articolul IV, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. La articolul 10, alineatul (9) se abrogă."6. La titlul II articolul IV punctul 8, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticorupţie. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă. De asemenea, specialiştii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare."7. La titlul II articolul IV punctul 9, litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către deputaţi, senatori, membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului şi adjuncţii săi, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor judeţene de conturi, guvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Concurenţei, ceilalţi magistraţi, ofiţeri, amirali, generali şi mareşali, ofiţeri de poliţie şi agenţi de poliţie, indiferent de gradul profesional, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, consilierii judeţeni şi locali, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi cele de control ale acestora, notarii publici, avocaţii, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecătoreşti şi executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului."8. La titlul II articolul IV punctul 15, articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie beneficiază de toate drepturile stabilite pentru magistraţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în alte acte normative, precum şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceştia sunt salarizaţi potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 2-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002. (2) Specialiştii din Parchetul Naţional Anticorupţie beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul de bază al specialiştilor se stabileşte potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară din Parchetul Naţional Anticorupţie beneficiază, cu excepţia sporului pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru şi a celor lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, de drepturile prevăzute la art. 11 şi în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul pentru funcţia îndeplinită de ofiţerul de poliţie judiciară se stabileşte potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, de şeful de birou, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 28, de şeful de serviciu, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 27 şi de şeful de brigadă, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 26. (4) Ofiţerii de poliţie judiciară şi specialiştii din Parchetul Naţional Anticorupţie beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute în art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Personalul prevăzut la alin. (1), judecătorii care compun completele de judecată specializate în infracţiunile de corupţie - potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare -, procurorii care participă la judecarea acestor cauze, preşedintele, vicepreşedintele, preşedinţii de secţii şi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adjuncţii săi şi procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie beneficiază de un spor de 40% la indemnizaţia de încadrare brută lunară. Personalul din Parchetul Naţional Anticorupţie prevăzut la alin. (2) şi (3) beneficiază de un spor de 30% pentru activitatea specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie pe care o desfăşoară. (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (7) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului prevăzut la alin. (1)-(3) şi (5) se stabilesc de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, potrivit legii. (8) Drepturile băneşti şi materiale ale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate, precum şi ale ofiţerilor de poliţie judiciară şi ale personalului civil auxiliar şi de altă specialitate din structurile Parchetului Naţional Anticorupţie se plătesc din fondurile acestui parchet. (9) Modul de acordare a sporurilor la indemnizaţiile de încadrare brute lunare prevăzute la alin. (5) se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei."9. La titlul II articolul IV, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:"16^1. După articolul 28^2 se introduce un nou articol, articolul 28^3, cu următorul cuprins:«Art. 28^3. - Drepturile personalului Parchetului Naţional Anticorupţie, trimis în străinătate sau invitat pe contul organizaţiilor ori al altor parteneri străini, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al procurorului general al acestui parchet, iar cheltuielile necesare pentru deplasările în străinătate se aprobă, în limitele reglementărilor aprobate personalului instituţiilor publice, de către procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie.»"  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 11, precum şi pct. 9 al capitolului B din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, se abrogă.  +  Articolul IIIDispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind promovarea în funcţie a procurorilor se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 16 decembrie 2004.Nr. 601.----------