LEGE nr. 597 din 15 decembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 29 iulie 2004 privind unele măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale şi medicamentelor pe casele de asigurări de sănătate se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, stabilite prin normele de aplicare a contractului-cadru, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Veniturile proprii se utilizează de instituţiile sanitare publice pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital. Instituţiile sanitare prevăd, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, sume pentru acordarea tichetelor de masă, în condiţiile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea de servicii de întreţinere şi service, pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM. (2) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca, în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu instituţiile sanitare publice să cuprindă, după caz, şi sumele necesare pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM. (3) În bugetul Ministerului Sănătăţii se pot cuprinde sume pentru înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performanţă din dotarea instituţiilor sanitare publice."5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Decontarea către farmacii a medicamentelor compensate în proporţie de 90% se face de către casele de asigurări sociale de sănătate, în termen de până la 90 de zile."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 15 octombrie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 decembrie 2004.Nr. 597.______________