LEGE nr. 576 din 14 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.223 din 20 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ICodul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 4 al articolului 29 se abrogă.2. Alineatul 2 al articolului 311 va avea următorul cuprins:"Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului, recursului în interesul legii, precum şi hotărârea pronunţată de instanţa de recurs în rejudecarea cauzei se numeşte decizie."3. După articolul 408 se introduce articolul 408^1 cu următorul cuprins:"Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor OmuluiArt. 408^1. - Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot fi supuse revizuirii.Pot cere revizuirea: a) persoana al cărei drept a fost încălcat; b) soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia; c) procurorul, din oficiu.Instanţa competentă să judece cererea de revizuire este instanţa care a judecat cauza în primă instanţă.Cererea de revizuire se poate face în termen de un an de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I.După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea executării hotărârii atacate şi poate reveni asupra suspendării acordate.La judecarea cererii de revizuire părţile se citează.Părţile prezente la judecarea cererii de revizuire au dreptul la cuvânt, chiar dacă nu au fost citate.Dispoziţiile art. 402 se aplică în mod corespunzător.Participarea procurorului este obligatorie.Soluţiile instanţei de revizuire sunt cele prevăzute la art. 406 alin. 1, 3 şi 4, care se aplică în mod corespunzător.Instanţa nu va putea obliga statul la plata unor despăgubiri care au fost acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi încasate de victima încălcării unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Statul are acţiune în regres împotriva aceluia care, cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă, a provocat situaţia generatoare de daune.Hotărârile instanţei de revizuire sunt supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile la care se referă revizuirea."4. Denumirea secţiunii III din capitolul IV al titlului II va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA IIIRecursul în interesul legii"5. Articolele 409-414^1 se abrogă.  +  Articolul IICauzele privind recursurile în anulare declarate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să fie judecate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit dispoziţiilor în vigoare la data declarării recursurilor în anulare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 576.______________