ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.216 din 17 decembrie 2004    Pentru a nu bloca activitatea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, pentru a da posibilitatea grupurilor parlamentare ca în cadrul comisiei să numească şi persoane care nu deţin calitatea de revoluţionar, precum şi pentru asigurarea unei obiectivităţi sporite în procesul de evaluare şi avizare a preschimbării certificatelor de revoluţionar, este necesar să se modifice teza a doua a art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu completările ulterioare, pentru ca din comisie să facă parte, cu prioritate şi nu în mod exclusiv, persoane care au dobândit unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.În vederea soluţionării de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a numărului mare de dosare referitoare la preschimbarea certificatelor doveditoare a titlurilor instituite prin art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, este necesară prorogarea de urgenţă, cu 6 luni, a termenului stabilit prin art. 9 alin. (1) din lege, în consecinţă fiind necesară şi prelungirea în mod corespunzător a termenului prevăzut la art. 9 alin. (4) din aceeaşi lege, referitor la valabilitatea certificatelor de revoluţionar eliberate potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îşi continuă activitatea, în condiţiile prezentei legi, sub denumirea «Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989», care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va soluţiona contestaţiile prevăzute la art. 9 alin. (5) şi va aviza iniţiativele legislative cu referire la Revoluţia română din decembrie 1989. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 va avea în componenţă, cu prioritate, parlamentari care au dobândit una dintre calităţile prevăzute la art. 3 alin. (1)."  +  Articolul IITermenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 341/2004, cu completările ulterioare, se prorogă cu 6 luni.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentruProblemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,Emilian Vasile CuteanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 133.______________