ORDONANTA Nr. 15 din 21 iulie 1995pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 1 august 1995    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1995 cu privire la abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995.  +  Articolul 2Finanţarea Proiectului de dezvoltare a utilităţilor municipale se va asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, în raport cu valoarea totală, într-o proporţie de 50% din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, de 45% din fonduri de la bugetul de stat şi respectiv de 5% din alocaţii de la bugetele consiliilor locale sau de la bugetele consiliilor judeţene, incluse în proiect.Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie vor fi prevăzute anual prin anexele la Legea bugetului de stat, ca poziţie distinctă şi globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiţii.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va plati comisionul iniţial, prevăzut în secţiunea 2.03. a acordului de împrumut care face obiectul prezentei ordonanţe, din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1995, rezervate sub forma transferurilor de la bugetul de stat în vederea participării la finanţarea Proiectului de dezvoltare a utilităţilor municipale.  +  Articolul 4Obiectivele de investiţii privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse în Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, se vor finanta din sursele prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 5Regiile autonome beneficiare ale împrumutului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare vor deschide şi vor alimenta anual, până la rambursarea integrală a împrumutului extern şi a celorlalte obligaţii care decurg din acesta, un cont de rezerva, care va fi utilizat pentru dezvoltarea, întreţinerea şi înlocuirea mijloacelor fixe, precum şi pentru acoperirea serviciului datoriei externe aferente împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.Regiile autonome vor alimenta contul de rezerva cu sume cel puţin egale cu cele provenind din amortizare, vânzarea şi valorificarea mijloacelor fixe şi din partea din profit net care, potrivit legii, este destinată întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării mijloacelor fixe.Consiliile locale şi consiliile judeţene incluse în Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale vor alimenta contul de rezerva cu sume provenite din alocaţii de la bugetele locale sau judeţene, după caz, de valoare cel puţin egala cu vărsămintele din profitul net efectuate şi cu impozitul pe profit plătit de regiile autonome către bugetele locale sau judeţene.  +  Articolul 6Consiliile locale şi consiliile judeţene incluse în Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale vor garanta împrumutul subsidiar acordat regiilor autonome de către Ministerul Finanţelor, având obligaţia ca anual, de la data intrării în vigoare a acordului de împrumut la care se face referire în art. 1 al prezentei ordonanţe şi până la data terminării acestuia, sa prevadă în bugetul propriu, la capitolul "Cheltuieli", ca poziţie distinctă, fondul privind garantarea rambursarii ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plăţii dobinzilor şi comisioanelor aferente acestuia, într-un cuantum de 10% din echivalentul în lei al obligaţiilor de plată anuale ale regiilor autonome faţă de Ministerul Finanţelor, asumate prin acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie. Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului, se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor, într-un cont distinct, deschis la Trezoreria statului, purtător de dobinda. După rambursarea integrală a împrumutului subsidiar şi după plata comisioanelor şi dobinzilor aferente, acest sold se preia ca venit, în anul următor, la bugetul local sau judeţean din care s-a constituit.  +  Articolul 7Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionalitati economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuACORD 09/04/1995