LEGE Nr. 15 din 24 februarie 1995privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 27 februarie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Masa lemnoasă ce se recolteaza anual se stabileşte în limita posibilităţii pădurilor, potrivit amenajamentelor silvice şi în condiţiile asigurării gospodăririi durabile a acestora.  +  Articolul 2Pentru anul 1995, volumul maxim de masa lemnoasă ce se va recolta este de 14,4 milioane metru cubi, din care: a) 10,4 milioane metri cubi pentru agenţii economici, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din mediul urban; b) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural.  +  Articolul 3Volumul maxim de 14,4 milioane metri cubi masa lemnoasă, aprobat pentru anul 1995, se va recolta astfel: a) până la 13,6 milioane metri cubi, din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva"; b) până la 0,4 milioane metri cubi, din pădurile proprietate privată; c) până la 0,4 milioane metri cubi, din păşunile împădurite, din aliniamente de arbori şi din păduri sau terenuri cu vegetaţie forestieră, administrate de persoane juridice, altele decît Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".  +  Articolul 4Volumul de masa lemnoasă provenit din doborâturi şi rupturi de factorii naturali, precum şi cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormala, altul decît cel luat în considerare iniţial la data aprobării volumului anual, va fi valorificat cu prioritate, reţinându-se un volum echivalent din masa lemnoasă pe picior, prevăzută la tăiere.  +  Articolul 5Masa lemnoasă destinată agenţilor economici se vinde prin licitaţie. Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi personalul acesteia nu vor putea participa, direct sau indirect, la licitaţie. Masa lemnoasă destinată pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural se vinde la preţuri stabilite prin hotărâre a Guvernului. Masa lemnoasă care nu a putut fi valorificată prin licitaţii se va putea vinde prin negociere directa între agenţii economici. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor. Pe perioada recoltarii masei lemnoase contractate de către agenţii economici, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" are obligaţia să asigure accesibilitatea pe drumurile forestiere. Exploatarea volumului de masa lemnoasă prevăzut la alin. 1 se va face cu respectarea regulilor silvice de exploatare. Încălcarea acestora se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de exploatare şi stabilirea răspunderii legale.  +  Articolul 6Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 2/1987 şi la cap. VI din Legea nr. 26/1976, nemodificate prin Legea nr. 12/1994, se majorează de 50 de ori.  +  Articolul 7Săvârşirea de acte de comerţ intern, în mod nelegal, cu material lemnos, constituie contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 500.000 la 2.000.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârşită, nu constituie infracţiune. Materialul lemnos comercializat nelegal se confisca.  +  Articolul 8Nomenclatorul şi cantităţile de cherestea, furnire şi celuloza care pot fi exportate se stabilesc de Guvern, în funcţie de asigurarea necesităţilor economiei.  +  Articolul 9Se interzice exportul, peste cantităţile contingentate, al produselor prevăzute în anexa nr. 1, precum şi exportul produselor lemnoase prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta lege.  +  Articolul 10Încălcarea prevederilor art. 8 şi 9 din prezenta lege constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000.000 la 25.000.000 lei. Materialul lemnos şi fibros care a făcut obiectul infracţiunii se confisca. Când confiscarea nu se poate efectua în natura, se va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, iar dacă aceasta nu se mai poate realiza, se va dispune obligarea la plata a echivalentului în lei al valutei, la cursul zilei de la data constatării faptei.  +  Articolul 11Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 11 din Legea nr. 2/1987, art. 2 din Legea nr. 13/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 9 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN  +  Anexa 1 PRODUSE LEMNOASE CONTINGENTATE*)1. Cherestea de rasinoase, fag, esenţe moi şi tari 2. Furnire 3. Celuloza 4. Palete simple, europaleţi, palete şi lăzi. Notă *) Interdicţia de contingentare nu se aplică în cazul în care marfa se exporta în cadrul unui contract de instalaţii complexe, de construcţii-montaj sau cu ambalaj pentru alte produse finite.  +  Anexa 2 PRODUSE LEMNOASE INTERZISE LA EXPORT1. Buşteni, capriori, lemn de mina, traverse de cale ferată, bile-manele 2. Lemn de foc şi pentru celuloza 3. Cherestea de stejar şi esenţele valoroase (nuc, paltin, cireş, ulm şi frasin) 4. Paletii, europaletii, box-paletii, confectionati din stejar -------