ORDONANTA Nr. 14 din 31 ianuarie 1995privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 3 februarie 1995    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează mijloacele de stimulare a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, a exporturilor complexe şi modul de realizare a acestora. Prin exporturi complexe, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat sau împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţa tehnica, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţii de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţii de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajărilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere şi altele asemenea.  +  Articolul 2Stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, se realizează prin: a) garanţii pentru participari la licitaţii internaţionale, executarea lucrărilor şi alte garanţii stabilite prin contractele externe; b) acordarea de garanţii ale statului pentru credite pe termen scurt, mediu şi lung utilizate pentru producţia din ţara şi din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum şi pentru creditele de export până la 8 ani; c) acordarea de bonificatii de 60% din dobinda plătită pentru creditele primite pentru producţia destinată exporturilor complexe; d) asigurarea în numele şi în contul statului, a creditelor de export pe termen mediu şi lung pentru riscul de ţara; e) exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea plăţii taxelor vamale, a comisionului vamal şi a T.V.A. pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe.  +  Articolul 3Garanţiile prevăzute la lit. a) şi b) ale art. 2 din prezenta ordonanţă se emit de către stat, prin Ministerul Finanţelor, pe baza avizului Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, dat la propunerea Băncii de Export-Import a României - S.A.  +  Articolul 4Bonificatiile prevăzute la art. 2 lit. c) se stabilesc la dobinda plătită de agenţii economici la creditele pe termen scurt, mediu şi lung utilizate pentru producţia de export, precum şi pe perioada până la încasarea contravalorii exporturilor complexe, pe bază de decont şi rezervare de plafoane pentru acordarea de bonificatii de dobinda. Stabilirea, aprobarea şi acordarea bonificatiilor de dobinda, precum şi asigurarea creditelor de export împotriva riscurilor de ţara se fac pe baza procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.  +  Articolul 5Resursele financiare necesare aplicării prezentei ordonanţe se asigura din: a) sume prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie; b) prelevarea unei cote de 25 % din contravaloarea în lei, cuvenită statului din creanţele externe recuperate efectiv de ţările debitoare; c) dobinda încasată din fructificarea depozitelor.  +  Articolul 6Pentru asigurarea resurselor necesare finanţării producţiei din ţara şi din străinătate, destinată exporturilor complexe, Banca Naţionala a României va asigura, în condiţiile legii, linii de refinantare a băncilor comerciale pe seama cărora acestea vor acorda credite pe termen scurt, mediu şi lung.  +  Articolul 7Coordonarea activităţii de stimulare a exporturilor complexe se realizează prin Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior. Gestionarea resurselor şi efectuarea plăţilor pentru stimularea exporturilor complexe se vor face de către Banca de Export-Import a României - S.A.  +  Articolul 8Ministerul Comerţului, cu sprijinul Ministerului Industriilor şi al celorlalte ministere şi instituţii interesate, va organiza un sistem informaţional adaptat specificului exporturilor complexe şi care să permită informarea agenţilor economici interesaţi cu privire la programele şi obiectivele de investiţii în diferite tari, sursele de finanţare, legislatiile locale, regimurile valutare şi de transfer al sumelor realizate în moneda naţionala a ţărilor potenţial importatoare etc.  +  Articolul 9Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenţi economici români sau străini, specializaţi în lucrări de proiectare, construcţii-montaj, producţie de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb şi prestări de servicii.  +  Articolul 10Subcontractantii interni participanţi la realizarea de exporturi complexe sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora.  +  Articolul 11Contractantul general are următoarele obligaţii principale: a) desfăşoară activităţi de prospectare pe piaţa externa pentru realizarea de exporturi complexe; b) întocmeşte ofertele tehnico-comerciale pentru exporturile complexe; c) asigura transmiterea ofertelor către partenerii externi interesaţi sau, după caz, participa la licitaţiile organizate în străinătate pentru aceste exporturi; d) negociaza şi încheie contracte externe pentru exporturi complexe; e) încheie contracte comerciale cu subcontractantii, în vederea realizării exporturilor complexe; f) urmăreşte şi asigura derularea contractelor externe şi interne în termenii şi în condiţiile stipulate în acestea.  +  Articolul 12Proiectantul general are următoarele obligaţii principale: a) încheie contracte cu contractantul general; b) elaborează documentaţia solicitată de contractantul general; c) asigura culegerea de date, elaborarea proiectelor şi susţinerea acestora faţă de beneficiarul extern; d) asigura asistenţa tehnica de specialitate la solicitarea contractantului general.  +  Articolul 13Antreprenorul general are următoarele obligaţii principale: a) încheie contracte cu contractantul general şi cu subantreprenorii de specialitate; b) asigura organizarea de şantier şi dotarea acestuia cu utilajele necesare; c) asigura executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi rezolva eventualele reclamaţii ale beneficiarilor externi.  +  Articolul 14Producătorii au următoarele obligaţii principale: a) elaborează şi transmit oferte tehnico-comerciale interne contractantului general şi proiectantului, la cererea acestora; b) încheie contracte cu contractantul general; c) asigura derularea, la termenele şi în condiţiile convenite, a contractului intern; d) asigura asistenţa tehnica de specialitate, service-ul şi rezolvarea reclamatiilor beneficiarului extern privind furnitura livrata; e) asigura calitatea producţiei, în toate fazele acesteia, precum şi nivelul tehnic al furniturii livrate la parametrii proiectati.  +  Articolul 15Contractantul general preia la extern responsabilităţile participanţilor - subcontractanţi la efectuarea exporturilor complexe.  +  Articolul 16Participanţii - subcontractanţi răspund potrivit clauzelor contractului comercial încheiat cu contractantul general, astfel: a) proiectantul general răspunde de calitatea lucrărilor de proiectare în toate fazele acestora, inclusiv pentru părţile din proiectele executate de subproiectanti, de nivelul tehnic al proiectelor, de soluţiile tehnologice propuse; b) antreprenorul general răspunde de efectuarea lucrărilor de construcţii-montaj, calitatea acestora şi de respectarea termenelor de execuţie; c) producătorii răspund de executarea, livrarea, respectarea termenelor de livrare, calitatea produselor livrate şi buna funcţionare, în termenul de garanţie, a utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor sau părţilor de instalaţii, precum şi a pieselor de schimb şi materialelor aferente; d) prestatorii de servicii răspund de executarea în termen şi de calitatea lucrărilor şi serviciilor executate.  +  Articolul 17Participanţii - subcontractanţi interni care şi-au dat acordul sa participe la realizarea exporturilor complexe, dar care refuza încheierea contractelor interne şi/sau îşi modifica ofertele iniţiale în termenul lor de valabilitate, răspund pentru daunele cauzate contractantului general în relaţiile cu partenerul extern.  +  Articolul 18Ministerul Comerţului, Ministerul Industriilor, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Ministerul Finanţelor şi Banca de Export-Import a României - S.A., în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, vor elabora norme tehnice de aplicare.  +  Articolul 19De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază agenţii economici care realizează exporturi complexe, care apelează la măsurile de stimulare a acestor exporturi şi respecta obligaţiile şi responsabilităţile cuprinse în acest act normativ. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul comerţului,Ion Pargaru,secretar de stat-----------------------