LEGE nr. 570 din 10 decembrie 2004privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.198 din 15 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Cadrul juridic al privatizării. Definiţii  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru finalizarea privatizării şi pentru îndeplinirea unor condiţii în vederea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor reprezentând 51% din capitalul social al fiecăreia dintre societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, expresiile folosite au următoarele semnificaţii:1. contractul de privatizare - contract de privatizare încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2004 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., împreună cu actul adiţional la statutul societăţii comerciale, contractul de concesiune, contractul de escrow şi toate anexele la aceste documente;2. valoarea de ajustare (Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" S.A.) - 51% din diferenţa aritmetică dintre îndatorarea netă (poziţia financiară netă) la finalizare (perfectare) şi suma de 36.200.000 euro, reprezentând îndatorarea netă (poziţia financiară netă) avută în vedere la data semnării contractelor de privatizare;3. valoarea de ajustare (Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.) - 51% din diferenţa aritmetică dintre îndatorarea netă (poziţia financiară netă) la finalizare (perfectare) şi suma de 39.800.000 euro, reprezentând îndatorarea netă (poziţia financiară netă) avută în vedere la data semnării contractelor de privatizare;4. îndatorarea netă (poziţia financiară netă) a societăţii la orice dată - echivalentul în euro la o rată medie de schimb euro-leu ce reprezintă media aritmetică a valorilor corespunzătoare ratei de schimb euro-leu, comunicată zilnic de Banca Naţională a României pentru o perioadă de 30 de zile anterioară unei asemenea date, a sumei aritmetice (în lei) a: a) tuturor datoriilor, împrumuturilor şi acordurilor de finanţare ale societăţii comerciale cu orice terţă persoană (chiar dacă sunt contracte încheiate prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumită în continuare Societatea Comercială "Electrica" - S.A.) şi orice parte interesată, incluzând, fără a se limita la alocarea datoriilor financiare de către agenţii ale Guvernului României sau ale Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A., şi orice acorduri de finanţare determinate de contracte cu furnizorii; b) tuturor acordurilor de reeşalonare a datoriilor încheiate de societate cu orice terţă persoană (chiar dacă sunt contracte încheiate prin Societatea Comercială "Electrica" - S.A.) şi orice parte interesată; c) tuturor acelor datorii restante incluzând, fără a se limita la datorii fiscale, datorii către orice terţă persoană (chiar dacă sunt contracte încheiate prin Societatea Comercială "Electrica" - S.A.) şi orice parte interesată; d) oricăror depozite plătite anticipat, avansuri sau plăţi anticipate primite de la clienţi şi oricărei sume pentru creanţe plătite ori compensate înainte de scadenţa iniţială de către mari consumatori industriali, ce nu rezultă din activitatea curentă; activitatea curentă este definită ca plată sau compensare efectuată cu mai devreme de 3 zile lucrătoare înainte de data scadenţei iniţiale; e) mai puţin acele sume în numerar şi echivalent de numerar deţinute de societate; f) mai puţin o sumă egală cu investiţiile de capital în mijloace fixe angajate de societate în anul 2004 şi care, în vederea determinării tarifului de distribuţie, va fi adăugată la preţul de cumpărare în calcularea bazei de active reglementate.Atunci când se face referire la elementele de mai sus, acestea vor include sumele principale, datorate sau acumulate la o anumită dată, dobânzile şi orice sume aferente, datorate sau acumulate la acea dată;5. partea interesată - oricare dintre următoarele: a) orice afiliat; b) orice acţionar semnificativ; se consideră acţionar semnificativ proprietarul înregistrat sau beneficiarul cunoscut a mai mult de 5 procente din drepturile de vot în societate; c) orice entitate acţionând în beneficiul salariaţilor; d) conducerea societăţii - persoanele care sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor societăţii şi care au autoritatea de a stabili politica de acţiune şi de a lua decizii prin care se urmăreşte îndeplinirea acestor obiective. În mod obişnuit, conducerea include următoarele categorii: membrii consiliului de administraţie, directorul executiv, directorii operaţionali responsabili de principalele acţiuni în legătură cu activitatea (cum ar fi vânzări, administrare sau financiar), precum şi alte persoane care îndeplinesc funcţii similare în adoptarea politicii de acţiune, potrivit fişei postului; e) membrii de familie apropiaţi ai acţionarilor semnificativi şi ai membrilor conducerii societăţii. Membrii de familie apropiaţi includ rudele până la gradul al patrulea inclusiv.  +  Articolul 3Se aprobă contractul de privatizare având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de 5.424.538 de acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent, şi subscrierea şi emiterea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 11.863.952 de acţiuni nou-emise, reprezentând 35% din capitalul social majorat, la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi contractul de privatizare având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de 7.416.976 de acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent, şi subscrierea şi emiterea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 16.221.593 de acţiuni nou-emise, reprezentând 35% din capitalul social majorat, la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., semnate între Societatea Comercială "Electrica" - S.A. şi Enel S.p.A., a căror încheiere a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2004.  +  Articolul 4Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi Societatea Comercială "Electrica" - S.A. sunt împuternicite să ducă la îndeplinire mandatul privind finalizarea tranzacţiilor de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., potrivit termenilor şi condiţiilor din contractele de privatizare, acordat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2004.  +  Articolul 5 (1) Preţul acţiunilor vândute se ajustează cu valoarea de ajustare pentru a reflecta diferenţa dintre îndatorarea netă (poziţia financiară netă) a societăţii comerciale la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi îndatorarea netă (poziţia financiară netă) avută în vedere la data semnării contractelor de privatizare. (2) Nivelul de îndatorare la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor care fac obiectul tranzacţiei de privatizare către Enel S.p.A. se raportează la o rată de schimb euro-leu care reprezintă media aritmetică a valorilor corespunzătoare ratei de schimb euro-leu, comunicată zilnic de Banca Naţională a României pentru o perioadă de 30 de zile anterioară datei transferului dreptului de proprietate.  +  Capitolul II Măsuri pentru finalizarea privatizării  +  Articolul 6 (1) Se împuterniceşte Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, să garanteze îndeplinirea de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. a obligaţiilor de despăgubire pentru eventualele prejudicii suferite de Enel S.p.A., în calitate de cumpărător, şi datorate ca urmare a încălcării declaraţiilor şi garanţiilor Societăţii Comerciale "Electrica"- S.A., în calitate de vânzător, prevăzute în contractele de privatizare, în limita a 50% din preţul plătit de Enel S.p.A. pentru acţiunile care au făcut obiectul vânzării, conform următorului mecanism: a) pretenţia de despăgubire, în condiţiile prevăzute în contractul de privatizare, va fi notificată de către cumpărător vânzătorului şi Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în termen de 36 de luni de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor care fac obiectul vânzării către Enel S.p.A., înainte de înaintarea pretenţiei spre soluţionare curţii de arbitraj; b) în cazul în care a fost angajată răspunderea pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., în calitate de cumpărător, ca urmare a încălcării declaraţiilor şi garanţiilor din contractele de privatizare, prin pronunţarea unei decizii arbitrale definitive şi executorii în favoarea acestuia, cumpărătorul va comunică o copie a deciziei arbitrale definitive şi executorii la Societatea Comercială "Electrica"- S.A. şi la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; c) în cazul în care Enel S.p.A. nu recuperează prejudiciul suferit, în cuantumul stabilit prin decizia arbitrală definitivă şi executorie de la Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aceasta va notifica Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. şi Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, cu privire la cuantumul prejudiciului rămas neacoperit; d) în termen de 30 de zile de la notificare, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va depune toate diligenţele în vederea determinării îndeplinirii obligaţiei de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A.; e) dacă, în urma diligenţelor depuse conform prevederilor lit. d), Societatea Comercială "Electrica" - S.A. nu plăteşte integral suma stabilită prin decizia arbitrală definitivă şi executorie, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va duce la îndeplinire obligaţia de plată, prin Societatea Comercială "Electrica" - S.A., către cumpărător a sumelor neplătite de aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. d), printr-un cont special deschis în acest scop de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A., din care se vor putea efectua plăţi numai cu acordul Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; f) în cazul în care, ca urmare a reorganizării, lichidării, falimentului sau blocării conturilor, Societatea Comercială "Electrica" - S.A. este în imposibilitate de plată, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va duce la îndeplinire obligaţia de garantare, în baza deciziei arbitrale definitive şi executorii pronunţate în favoarea Enel S.p.A., prin plata din contul Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, direct în contul Enel S.p.A., în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. d). (2) Modalitatea prin care Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va recupera ulterior de la Societatea Comercială "Electrica" - S.A. sumele puse la dispoziţie acesteia pentru plata despăgubirilor datorate cumpărătorului sau plătite direct acestuia se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7 (1) Începând cu anul 2005, la capitolul cheltuieli al bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se va prevedea o nouă categorie, denumită "Cheltuieli aferente despăgubirilor pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., în calitate de cumpărător, datorate ca urmare a încălcării de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. a declaraţiilor şi garanţiilor contractuale. (2) După aprobarea prin hotărâre a Guvernului a bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, sumele prevăzute la categoria de cheltuieli prevăzută la alin. (1) se vor utiliza pentru plata eventualelor despăgubiri care urmează să fie plătite de către Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în situaţia în care Societatea Comercială "Electrica" - S.A. va fi în imposibilitatea de a-şi achita obligaţiile de plată către Enel S.p.A.  +  Articolul 8În scopul constituirii surselor necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată a despăgubirilor pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A., datorate, ca urmare a încălcării declaraţiilor şi garanţiilor date de Societatea Comercială "Electrica" - S.A., din veniturile încasate de Societatea Comercială "Electrica" - S.A. din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., Societatea Comercială "Electrica" - S.A. va constitui un depozit în valoare egală cu plafonul de garantare de 50% din preţul plătit de Enel S.p.A. pentru acţiunile ce au făcut obiectul vânzării.  +  Articolul 9 (1) Societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A. cesionează către Societatea Comercială "Electrica" - S.A., cu titlu de plată a datoriilor scadente către Societatea Comercială "Electrica" - S.A., dreptul la încasarea sumelor rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat de către Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 358/2004. (2) Diferenţa dintre valoarea nominală a acţiunilor rezultate în urma conversiei creanţei Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. la Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A., în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.280/2001 privind acordarea unor facilităţi Societăţii Comerciale "C.S.R." - S.A. Reşiţa, şi suma rezultată din valorificarea acestora, înregistrată la furnizorul de utilităţi Societatea Comercială "Electrica" - S.A., va fi acoperită din sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creanţelor comerciale preluate conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004, cu completările ulterioare. (3) În situaţia în care nu se recuperează integral diferenţa prevăzută la alin. (2), suma rămasă va fi acoperită din sumele virate de instituţiile publice implicate în Trezoreria Statului, din veniturile din privatizare. (4) Suma rămasă după acoperirea diferenţelor prevăzute la alin. (2) se virează de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în contul curent general al Trezoreriei Statului şi va fi utilizată în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004, cu completările ulterioare.  +  Articolul 10Ca urmare a anulării obligaţiilor de plată ale Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. către Fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, aprobată cu modificări prin Legea nr. 270/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se anulează de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. obligaţiile de plată în cuantum de 148,3 miliarde lei ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. şi, respectiv, în cuantum de 72,8 miliarde lei ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.  +  Articolul 11Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile datorate pentru întârzierea plăţii către furnizorii de energie electrică şi de servicii de transport a contravalorii energiei electrice achiziţionate de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. în numele societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., precum şi de către acestea în nume propriu, până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către Enel S.p.A., se anulează. În mod corespunzător se anulează dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile datorate pentru întârzierea la plată a contravalorii cantităţilor de energie electrică furnizate de Societatea Comercială "Electrica" - S.A. către societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A.  +  Articolul 12 (1) Se mandatează Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului să negocieze cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acordarea unei garanţii parţiale de risc prin care să se garanteze, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor ce fac obiectul contractelor de privatizare, în numele şi în contul statului român, până la limita sumei de 60 milioane euro, precum şi dobânzile şi alte costuri aferente - riscurile decurgând din modificarea, abrogarea cadrului de reglementare, neaplicarea sau aplicarea incorectă a reglementărilor privitoare la distribuţia de energie electrică adoptate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. Rezultatul negocierilor va fi aprobat conform prevederilor legale în vigoare. (2) În scopul acoperirii riscurilor legate de garanţia parţială de risc, decurgând din modificarea, abrogarea cadrului de reglementare, neaplicarea sau aplicarea incorectă a reglementărilor privitoare la distribuţia de energie electrică avute în vedere de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice va reţine în cont distinct, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor ce fac obiectul contractelor de privatizare, echivalentul sumei de 60 milioane euro din veniturile încasate de la instituţiile implicate în procesul de privatizare în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante. (3) Suma prevăzută la alin. (2) este purtătoare de dobândă, se reţine cu prioritate din veniturile încasate din privatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se determină pe baza cursului valutar valabil la data transferului dreptului de proprietate. (4) Data transferului dreptului de proprietate se va notifica Ministerului Finanţelor Publice de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. (5) În scopul constituirii sumei prevăzute la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice va reţine atât veniturile de la instituţiile implicate în procesul de privatizare încasate în lei, cât şi pe cele încasate în valută, care vor fi transformate în lei în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. (6) Dobânda calculată pentru disponibilităţile din contul distinct se va situa la nivelul dobânzilor achitate pentru disponibilităţile păstrate la Trezoreria Statului şi va fi utilizată pentru acoperirea riscurilor prevăzute la alin. (2).  +  Capitolul III Unele măsuri pentru reglementarea activităţii societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică  +  Articolul 13 (1) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare afectate activităţii de iluminat public, înregistrate în patrimoniul societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, sunt proprietatea acestora. Folosinţa acestor bunuri de către un operator autorizat să desfăşoare serviciul de iluminat public la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale se va face prin delimitare patrimonial-contabilă, în scopul determinării tarifelor stabilite prin regulamentele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, în termenii şi în condiţiile negociate direct de către operatorul autorizat cu proprietarul acestor bunuri. (2) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare afectate activităţii de iluminat public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), urmează regimul proprietăţii stabilit la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) La încetarea contractului de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice, concesionarul va transfera şi concedentul va prelua dreptul de proprietate asupra bunurilor din proprietatea concesionarului, care sunt utilizate şi sunt necesare pentru îndeplinirea concesiunii, precum şi orice alte drepturi asociate utilizării acestor bunuri, în schimbul plăţii unei compensaţii care are drept referinţă valoarea recunoscută de autoritatea de reglementare, în scopul stabilirii tarifului de distribuţie a energiei electrice în anul în care se realizează transferul dreptului de proprietate. (2) În orice contracte încheiate de concesionar, pentru dobândirea oricăror drepturi asociate utilizării bunurilor care fac obiectul transferului dreptului de proprietate conform prevederilor alin. (1), concesionarul va include clauze ce permit şi facilitează transferul unor astfel de drepturi către concedent. (3) Concedentul poate desemna o terţă persoană ca beneficiar al transferului dreptului de proprietate la încetarea contractului de concesiune, potrivit prevederilor alin. (1). În acest caz, concedentul va răspunde solidar cu terţa persoană pentru îndeplinirea obligaţiilor decurgând din transferul dreptului de proprietate.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Vânzătorul va răspunde pentru informaţiile, declaraţiile şi garanţiile furnizate cumpărătorului Enel S.p.A. în contractele de privatizare, acordate în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentanţilor societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., în conformitate cu prevederile contractelor de privatizare cu privire la răspunderea vânzătorului. (2) Membrii Comisiei pentru coordonarea privatizării şi membrii comisiei de negociere nu răspund pentru eventuale prejudicii rezultate din neconformitatea informaţiilor, declaraţiilor şi garanţiilor furnizate cumpărătorului Enel S.p.A., acordate în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentanţilor societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate de către Ministerul Economiei şi Comerţului şi se vor acorda, conform prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 decembrie 2004.Nr. 570._____________