ORDONANTA NR. 13 DIN 31 IANUARIE 1995privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 26 din 3 februarie 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să-şi desfăşoare întreaga activitate în condiţii de profitabilitate, echilibru financiar şi capacitate de plată, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a programelor de activitate, aprobate potrivit prevederilor legale.Nivelul minim al profitabilitatii în raport cu capitalul propriu se stabileşte în mod obligatoriu prin bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărui agent economic, elaborat potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 2În vederea accelerarii procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, la propunerea ministerelor de resort şi a consiliilor locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, respectiv a Agenţiei de Restructurare, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat şi al ministerelor pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, Guvernul stabileşte, prin hotărâri, agenţii economici pentru care se instituie regimul special de supraveghere economico-financiară.Acest regim se instituie pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care înregistrează pierderi, fluxuri financiare negative, plati restante sau nu au piaţa de desfacere pentru utilizarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie existente şi a căror activitate afectează desfăşurarea normală a proceselor din economie.Obiectivele regimului special de supraveghere economico-financiară sunt : a) realizarea unui flux financiar pozitiv ; b) reducerea şi, în final, eliminarea plăţilor restante şi încasarea creanţelor ; c) desfăşurarea unei activităţi economice profitabile şi reducerea solicitărilor privind finanţarea din fonduri publice.  +  Articolul 3Agenţii economici aflaţi în regimul de supraveghere economico-financiară sunt obligaţi sa elaboreze, potrivit normelor metodologice emise de Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, Ministerul Finanţelor şi Agenţia de Restructurare, şi sa supună spre însuşire consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, respectiv adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în termen de 30 de zile de la instituirea regimului, programele de restructurare şi redresare financiară.Aceste programe vor cuprinde măsuri de natura organizatorică, tehnica, tehnologică, managerială şi financiară care să asigure creşterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, eliminarea şi prevenirea plăţilor restante şi a eventualelor pierderi, precum şi creşterea profitabilitatii cu un grad ridicat de detaliere pentru primul an de aplicare.Programele de restructurare şi redresare financiară vor fi înaintate pentru analiza, în vederea avizării, ministerelor de resort şi consiliilor locale sau judeţene, după caz, de către regiile autonome, respectiv Agenţiei de Restructurare, de către societăţile comerciale cu capital majoritar de stat. Acestea vor urmări încadrarea programelor în tendintele şi strategiile sectoriale, concomitent cu mobilizarea, la nivel maxim, a resurselor proprii ale agenţilor economici şi dimensionarea corespunzătoare a resurselor financiare împrumutate şi atrase.  +  Articolul 4Programele de restructurare şi redresare financiară ale regiilor autonome la care s-a instituit regimul de supraveghere vor fi aprobate de Guvern, la propunerea ministerelor de resort şi a consiliilor locale sau judeţene, după caz, cu avizul Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică şi al Ministerului Finanţelor.Programele de restructurare şi redresare financiară ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat la care s-a instituit regimul de supraveghere vor fi aprobate de Fondul Proprietăţii de Stat, cu avizul Agenţiei de Restructurare, al Ministerului Finanţelor şi Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică.  +  Articolul 5Răspunderea pentru aplicarea programelor de restructurare şi redresare financiară revine managerilor, consiliilor de administraţie sau adunărilor generale ale acţionarilor, după caz, iar urmărirea realizării acestora revine ministerelor şi consiliilor locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, Fondului Proprietăţii de Stat şi Agenţiei de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Lunar, ministerele şi consiliile locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, şi Agenţia de Restructurare împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, vor informa Guvernul cu privire la stadiul aplicării programelor de restructurare şi redresare financiară.  +  Articolul 6Măsurile şi influentele rezultate din programele de restructurare şi redresare financiară aprobate conform art. 4 din prezenta ordonanţă vor fi preluate integral în programele anuale de activitate şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici.  +  Articolul 7Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 vor aplica o procedură de conciliere cu creditorii reprezentind regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prin care se realizează restructurarea datoriilor restante prin reesalonarea, reducerea sau anularea acestora.Datorii restante, în înţelesul prezentei ordonanţe, se considera sumele neachitate în termen de 30 de zile de la scadenta şi evidentiate în contabilitatea agenţilor economici la data aprobării programelor de restructurare şi redresare financiară potrivit art. 4  +  Articolul 8Concilierea se desfăşoară la sediul şi din iniţiativa debitorilor, sub supravegherea a cîte unui reprezentant al ministerului şi consiliului local sau judeţean, după caz, la regiile autonome, şi la Fondul Proprietăţii de Stat, Fondurilor Proprietăţii Private şi Agenţiei de Restructurare, la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Rezultatele concilierilor se consemnează în acorduri scrise încheiate între părţi, în care se vor stipula sumele, condiţiile, termenele de plată, perioada de graţie, garanţiile şi orice alte elemente asiguratorii privind executarea angajamentelor asumate prin aceste acorduri.Pentru sumele convenite a fi achitate potrivit acordurilor de conciliere, debitorii vor emite bilete la ordin, cărora li se va aplica regimul legal al efectelor de comerţ.  +  Articolul 9Pentru perioada de la instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară şi până la încheierea acordurilor de conciliere, datoriile restante ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilite în contractele şi convenţiile încheiate, pot fi aminate la plata şi nu se calculează dobinzi sau penalităţi asupra acestora.Procedura de conciliere se va finaliza în termen de 60 de zile de la aprobarea programelor de restructurare şi redresare financiară.În cazul în care părţile care negociaza nu pot finaliza un acord de conciliere în termenul prevăzut la alineatul precedent, Ministerul Finanţelor împreună cu Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, pentru regiile autonome, şi Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu Agenţia de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, vor sprijini părţile pentru soluţionarea divergentelor într-un termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. 2 al prezentului articol.  +  Articolul 10Acordurile de conciliere vor fi aprobate de consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi de adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care acorda amânările, reducerile sau anularile datoriilor, în cel mult 15 zile de la încheierea acestora.  +  Articolul 11Ceilalţi agenţi economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 2, vor emite cambii în favoarea creditorilor pentru datoriile lor scadente şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Pentru livrările de mărfuri şi prestările de servicii realizate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, furnizorii şi prestatorii sunt îndreptăţiţi sa pretindă clienţilor lor efecte de comerţ pentru garantarea efectuării plăţii la scadenta convenită prin contract.  +  Articolul 12După aprobarea acordurilor de conciliere, în termen de cel mult 5 zile, debitorii au obligaţia depunerii unui exemplar din acord la ministerul sau la consiliul local sau judeţean, după caz, pentru regiile autonome, respectiv la Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private şi Agenţia de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Ministerele şi consiliul local sau judeţean, după caz, şi Fondul Proprietăţii de Stat vor deschide registre speciale de evidenta şi vor stabili un sistem de urmărire a realizării prevederilor cuprinse în acorduri.  +  Articolul 13La cererea agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, băncile comerciale cu capital majoritar de stat vor proceda la reesalonarea creditelor restante la 31 decembrie 1994, precum şi a creditelor scadente în semestrul I/1995, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu până la un an perioada de graţie.Dobinzile la creditele acordate agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, datorate băncilor comerciale cu capital majoritar de stat şi neachitate la 31 decembrie 1994, pot fi reduse sau anulate.Banca Naţionala a României, va analiza impactul financiar rezultat din amînarea creditelor şi va lua măsuri corespunzătoare de sprijinire a băncilor comerciale.  +  Articolul 14Băncile comerciale îşi vor transforma drepturile de creanta în aport de capital la societăţile comerciale, potrivit prevederilor legale.Banca Naţionala a României va elabora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, reglementări metodologice privind transformarea acestor drepturi ale societăţilor bancare în aport de capital.  +  Articolul 15Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 pot beneficia de noi credite bancare, în limita nivelului prevăzut de programele de restructurare şi redresare financiară aprobate.Se abiliteaza Ministerul Finanţelor sa acorde garanţii pentru astfel de credite, în cazurile solicitate de băncile comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.În mod excepţional, pe bază de fundamentari analitice, aceiaşi agenţi economici pot beneficia şi de alte credite decît cele menţionate la alin. 1, în scopul finanţării unor activităţi rentabile, pe seama cărora se asigura rambursarea integrală şi al termenele stabilite a creditelor contractate.  +  Articolul 16În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Băncii Naţionale a României, Guvernul va aproba regimul constituirii şi utilizării provizioanelor agenţilor economici şi ale societăţilor bancare, precum şi deductibilitatea fiscală a acestora.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor sau consiliile locale şi judeţene, după caz, pot acorda, la cererea regiilor autonome sau a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute la art. 2, aminari şi eşalonări la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi aminari, eşalonări, reduceri şi scutiri de majorări de întârziere calculate pentru neplata în termen a acestora, datorate şi neplătite până la 31 decembrie 1994.Amînarea şi eşalonarea la plata prevăzute la alineatul precedent se pot acorda pe o perioadă de până la 3 ani, cu o perioadă de graţie de până la un an. În cazul impozitului pe profit, Ministerul Finanţelor poate acorda, de la caz la caz, o reducere de 15 % din suma neplatita la sfârşitul anului 1994.Acordarea înlesnirilor de plată prevăzute la alin. 1 şi 3 se face în funcţie de posibilităţile reale de plată ale agenţilor economici, de prevederile programelor de restructurare şi redresare financiară şi de prevederile acordurilor de conciliere încheiate.De la data depunerii cererii până la achitarea integrală a debitului, în condiţiile respectării înlesnirilor aprobate, nu se datorează majorării de întârziere şi se suspenda termenul de prescripţie extinctiva.Nerespectarea de către debitor a obligaţiilor care îi revin după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezentul articol, astfel cum au fost aprobate, conduce la pierderea valabilităţii înlesnirilor, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă şi la executarea silită pentru suma neplatita.  +  Articolul 18Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se constituie fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, cu următoarele destinaţii : a) acordarea facilitatii prevăzute la art. 22 lit. b) personalului disponibilizat, conform programelor de restructurare şi redresare financiară aprobate ; b) acordarea de credite fără dobinda regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, consumatori de energie electrica şi gaze naturale, aflaţi în incapacitate de plată şi care pot demonstra ca au luat toate măsurile necesare pentru a-şi imbunătăţiţi situaţia financiară ; la selectarea agenţilor economici mai sus menţionaţi se va tine seama şi de importanţa economico-socială a acestora.Fondul de redresare financiară reprezintă poziţie distinctă în cadrul bugetului de stat, iar nivelul acestuia este aprobat anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 1995, Guvernul va stabili influentele financiare asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe şi le va supune spre aprobare Parlamentului în termen de 3 luni, dar nu mai tirziu de 31 iulie 1995.Sumele acordate agenţilor economici pentru plata energiei electrice şi a gazelor naturale, potrivit alin. 1 lit. b), se vor restitui de către aceştia, în termen de până la 3 ani. În cazul lichidării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat cărora li s-au acordat asemenea credite, statul are prioritate absolută la recuperarea acestora.  +  Articolul 19Pierderile înregistrate de agenţii economici din activitatea desfăşurată până la finele anului 1994 şi neacoperite pe seama profiturilor realizate se lichidează prin reducerea corespunzătoare a fondului de rezerva, a patrimoniului propriu al regiei autonome sau a capitalului social al societăţii comerciale.Pentru agenţii economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 2, la care nivelul pierderilor neacoperite la finele anului 1994 depăşeşte 50 % din patrimoniul propriu, respectiv din capitalul social, inclusiv din fondurile proprii, ministerele, consiliile locale sau judeţene, respectiv adunarea generală a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor lua măsurile de natura a declansa, după caz, procedura de lichidare, privatizare ori reorganizare.Prevederile alin. 1 din prezentul articol se aplică şi în cazul creanţelor indiferent de debitor, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioară datei de 31 decembrie 1993 şi neîncasate, inclusiv cheltuielile anticipate şi pentru producţia neterminată, anterioare datei de 31 decembrie 1993 şi neregularizate până la finele anului 1994, fără ca dreptul de urmărire şi obligaţia de valorificare să fie anulate.  +  Articolul 20Programele de restructurare şi redresare financiară ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 vor fi actualizate în termen de 15 zile de la încheierea acordurilor de conciliere, în funcţie de prevederile acestora, din contractele de credite renegociate cu băncile comerciale şi de înlesnirile fiscale acordate de Ministerul Finanţelor şi consiliile locale sau judeţene, după caz.Programul astfel actualizat va deveni anexa la contractul de management încheiat conform Legii nr. 66/1993. În situaţia în care contractul de management nu a fost încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, realizarea măsurilor din programul prevăzut la alin. 1 devine obligaţie pentru conducerea executivă şi consiliul de administraţie.Neaplicarea măsurilor din programele de restructurare şi redresare financiară la termenele stabilite poate atrage după sine revocarea managerului şi înlocuirea membrilor consiliilor de administraţie în cazul regiilor autonome şi revocarea managerilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 21În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, agenţii economici vor inventaria şi vor trece în conservare activele corporale care nu au utilizare în anul 1995.Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe fără utilizare pot fi folosite pentru realizarea măsurilor din programele de restructurare şi redresare financiară.Agenţii economici pot utiliza, pentru activitatea curenta de producţie, şi sursele nefolosite şi neangajate constituite în cadrul fondului de dezvoltare.  +  Articolul 22Personalul cu o vechime în munca în unitate de minimum 12 luni, disponibilizat conform programelor de restructurare şi redresare financiară ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, beneficiază de următoarele facilităţi : a) drepturi salariale pe durata preavizului prevăzut de lege sau negociat prin contractele colective de muncă, fără obligaţia de a presta munca în această perioadă, potrivit art. 131 alin. 2 din Codul muncii ; b) o sumă egala cu şase salarii la nivelul salariului de baza net realizat în ultima luna, acordată o singură dată ; aceste sume neimpozabile se vor suporta din fondul de redresare financiară prevăzut în art. 18 din prezenta ordonanţă ; c) scutirea, timp de 2 ani, de la plata impozitului pe venit pentru cei care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, ca persoane fizice independente sau organizaţii în asociaţii familiale ; d) credite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.  +  Articolul 23În aplicarea prezentei ordonanţe, în afară celor prevăzute la art. 1, 3, 14 şi 16, în termen de 30 de zile se vor emite norme privind : a) iniţierea, desfăşurarea, finalizarea, urmărirea şi reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a procedurii de conciliere, a reducerilor, scutirilor şi amânărilor potrivit art. 13 şi 17 din prezenta ordonanţă, elaborate de Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României, Fondul Proprietăţii de Stat, Agenţia de Restructurare, Ministerul Industriilor şi Ministerul Transporturilor ; b) criteriile de selecţie a agenţilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiară şi modul de gestionare a acestuia, elaborate de Ministerul Finanţelor, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia de Restructurare, care vor fi aprobate de Guvern.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,preşedintele Consiliuluipentru Coordonare, Strategieşi Reforma Economică,Mircea Cosea--------------------