HOTĂRÂRE nr. 2.227 din 9 decembrie 2004privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţii şi reparat case, pentru populaţia afectată de fenomenele naturale periculoase produse în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, şi în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 13 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 920.000 mii lei, din care 420.000 mii lei pentru populaţia din comuna Suceviţa, judeţul Suceava, şi 500.000 mii lei pentru populaţia din comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea, constând în materiale de construcţii şi reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preţul de înregistrare, prin conturile "Finanţarea din bugetul de stat privind anii precedenţi şi alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii precedenţi şi alte surse", după caz, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de prefecturile judeţelor Suceava şi Vâlcea. (2) Finanţarea reîntregirii stocurilor cu cantităţile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat pe anul 2005.  +  Articolul 3 (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefecturile judeţelor Suceava şi Vâlcea se va efectua, în regim de urgenţă, cu mijloace auto din dotarea unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăţi comerciale angajate de acestea, precum şi pe calea ferată prin grija Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. (2) Cheltuielile legate de ambalarea şi transportul produselor se suportă de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002. (3) Distribuirea produselor către populaţia sinistrată se va face de prefecturile judeţelor Suceava şi Vâlcea, prin persoane anume împuternicite. (4) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă prin lege şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.  +  Articolul 4 (1) Prefecturile judeţelor Suceava şi Vâlcea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale. (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor judeţelor Suceava şi Vâlcea în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 2.227.  +  Anexa LISTA PRODUSELORcare se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de fenomenele naturale periculoase produse în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, şi în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea
             
    ProdusulU.M.TotalJudeţul
    SuceavaVâlcea
    01234
    BCAm375   75
    Cherestea răşinoasem311,1   11,1
    Cimenttonă21,3   21,3
    Coamebucată81   81
    Oţel betontonă2,5   2,5
    Ţiglebucată20.20116.6463.555
    Vartonă2,35   2,35
  ______________