ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 13 decembrie 2004    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o constituie urgenţa instituirii unor măsuri speciale, prin intervenţia directă a statului, privind reabilitarea blocurilor de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale în care activitatea unităţilor economice de profil a fost restructurată şi/sau închisă, avându-se în vedere degradarea situaţiei socioeconomice a populaţiei din aceste zone, intervenită pe fondul schimbărilor majore ale activităţilor economice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie unele măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe, amplasate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale în care activitatea unităţilor economice de profil a fost restructurată şi/sau închisă, denumite în continuare blocuri de locuinţe.  +  Articolul 2 (1) Blocurile de locuinţe, indiferent de forma de proprietate asupra acestora, pot fi incluse în programe anuale de acţiuni privind reabilitarea, denumite în continuare programe. (2) Programele se elaborează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie. (3) Criteriile de selecţie a blocurilor de locuinţe ce se includ în programe se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Autorităţile administraţiei publice din localităţile prevăzute la art. 1 sunt obligate să pună la dispoziţie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului datele şi documentele necesare fundamentării programelor.  +  Articolul 3Măsurile speciale de reabilitare a blocurilor de locuinţe cuprind intervenţii în primă urgenţă la sistemul structural al acestora, precum şi la instalaţiile şi izolaţiile termice şi hidrofuge aferente, în vederea satisfacerii cerinţelor stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi a exigenţelor minimale de siguranţă, de confort şi de economicitate stabilite prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Coordonatorul programelor este Compania Naţională de Investiţii - S.A., denumită în continuare C.N.I. - S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Derularea programelor de către C.N.I. - S.A. se reglementează prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Finanţarea cheltuielilor privind expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe se asigură prin "Transferuri" de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 6 (1) Proprietarii locuinţelor din blocurile de locuinţe incluse în programe beneficiază de finanţarea cheltuielilor, potrivit art. 5, în condiţiile în care: a) la data aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea blocului de locuinţe realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie; b) sunt de acord cu prevederile programului şi încheie în acest sens o convenţie cu C.N.I. - S.A. pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor de reabilitare a blocului de locuinţe. (2) Conţinutul-cadru al convenţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea blocurilor de locuinţe, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, pe care le va supune aprobării Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 125.______________