DECRET nr. 379 din 13 octombrie 1983privind înfiinţarea întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 19 octombrie 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 octombrie 1983 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriale de reţele electrice, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice prevăzute în anexa nr. 1, avînd denumirea, sediul, gradul de organizare şi grupa de ramuri stabilite în aceeaşi anexa. Obiectul de activitate al întreprinderilor ce se înfiinţează este prevăzut în anexa nr. 2.Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice se înfiinţează prin divizarea actualelor întreprinderi de reţele electrice care, pe aceeaşi dată, se desfiinţează.Secţiile, atelierele şi celelalte subunitati de producţie care trec în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate îşi păstrează gradul de organizare.Activul şi pasivul, indicatorii de plan economico-financiari şi contractele economice încheiate se preiau de la întreprinderile de reţele electrice din care acestea se desprind, prin protocol, pe baza bilanţului contabil încheiat la 30 septembrie 1983.  +  Articolul 2Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, înfiinţate potrivit art. 1, se organizează şi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.  +  Articolul 3Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice se organizează pe trei tipuri: mare, mijlocie şi mica şi au structura organizatorică tip prevăzută în anexele nr. 3*-5*.Structura organizatorică a Întreprinderii de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 6*, iar structura organizatorică a Exploatării reţelelor exterioare de înaltă tensiune Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 7*.Secţiile de înaltă tensiune şi centrele de distribuţie a energiei electrice se organizează pe trei tipuri: mare, mijlocie şi mica şi au structura organizatorică prevăzută în anexele nr. 8* şi 9*.Încadrarea pe tipuri a secţiilor de înaltă tensiune şi centrelor de distribuţie se face pe baza criteriilor şi normativelor prevăzute în anexele nr. 8 şi 9, de către Centrala industriala de reţele electrice.  +  Articolul 4Determinarea numărului de personal muncitor pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice se face în funcţie de volumul, complexitatea şi tehnicitatea instalaţiilor şi numărul de consumatori, conform normativelor de personal prevăzute în anexele nr. 8 şi 9.  +  Articolul 5Secţiile de înaltă tensiune şi centrele de distribuţie a energiei electrice din întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, unităţi de baza, fără personalitate juridică, au activitate complexa, plan fizic de lucrări şi alţi indicatori de plan pentru sarcinile stabilite şi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi gestiunii economice.  +  Articolul 6Secţia de înaltă tensiune răspunde de exploatarea şi întreţinerea liniilor şi statiilor electrice de transformare de înaltă tensiune, prin care se asigura, în condiţii de maxima siguranţa, transportul energiei electrice de la uzinele de producere a energiei electrice la întreprinderile care furnizează energia electrica, în care scop: a) executa lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii la liniile electrice de înaltă tensiune, staţiile electrice de transformare, instalaţiile de protecţii tehnologice, automatizări şi aparate de măsurat, precum şi la sistemul propriu de telecomanda; b) executa lucrările de intervenţii operative pentru prevenirea şi lichidarea deranjamentelor şi avariilor din reţele; acţionează operativ, la dispoziţia treptelor de dispecer superioare, pentru creşterea siguranţei în funcţionarea reţelelor de înaltă tensiune şi exploatarea lor în condiţii optime din punct de vedere economic, executind în instalaţii manevrele planificate, preventive şi de lichidare a avariilor.  +  Articolul 7Centrul de distribuţie a energiei electrice răspunde de exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice de distribuţie, care asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a tuturor categoriilor de consumatori din raza sa de activitate, în care scop: a) executa lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii la reţelele electrice de distribuţie: linii electrice aeriene, cabluri subterane, puncte de alimentare, posturi de transformare, cutii de distribuţie, bransamente şi coloane electrice; b) executa lucrările de intervenţii operative pentru prevenirea şi lichidarea deranjamentelor şi avariilor din reţele; acţionează operativ, la dispoziţia treptelor de dispecer superioare, pentru creşterea siguranţei în funcţionarea reţelelor de distribuţie şi exploatarea lor în condiţii optime din punct de vedere economic, executind în instalaţii manevrele planificate, preventive şi de lichidare a avariilor; c) asigura furnizarea şi controlul utilizării energiei electrice la toate categoriile de consumatori de energie electrica din raza sa de activitate în cadrul repartitiilor şi normelor de consum aprobate prin plan; d) asigura relaţiile tehnico-economice cu abonatii, tarifarea şi încasarea energiei livrate.  +  Articolul 8Organizarea celorlalte activităţi decît cea de transport şi distribuţie a energiei electrice, din cadrul întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, se realizează potrivit reglementărilor legale specifice aprobate pentru aceste activităţi.  +  Articolul 9Obiectul de activitate al Centralei industriale de reţele electrice se completează cu activitatea de îndrumare şi control privind utilizarea cu maxima eficienta a energiei electrice şi termice, precum şi valorificarea surselor noi, recuperabile şi refolosibile de energie.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, uzinele electrice de termoficare industriala şi uzinele termice cu debit total instalat de minimum 100 t/h sau minimum 100 Gcal./h, împreună cu reţelele de energie termica aferente, pînă la punctele termice exclusiv, care alimentează mai multe unităţi economice sau termoficarea urbana, trec, de la actualii deţinători, în cadrul întreprinderii de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice; rămîn la actualii deţinători uzinele termice sau electrice de termoficare care sînt integrate în procesul tehnologic al acestora, cu reţele de energie termica aferente.Trecerea uzinelor electrice de termoficare, uzinelor termice şi a reţelelor de energie termica prevăzute la alin. 1 la întreprinderile din subordinea Ministerului Energiei Electrice se va face cu activul şi pasivul stabilit pe bază de bilanţ contabil încheiat la 30 septembrie 1983, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele economice încheiate, aferente acestora.Delimitarea instalaţiilor ce se preiau şi a activităţilor aferente, precum şi personalul respectiv care se transfera, se vor stabili pe bază de protocoale ce se vor încheia de Ministerul Energiei Electrice cu ministerele economice şi celelalte organe centrale şi locale interesate.  +  Articolul 11Consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti asigura proiectarea, realizarea şi exploatarea uzinelor termice cu capacităţi totale sub 100 t/h sau 100 Gcal./h, care nu sînt în competenţa ministerelor economice şi altor organe centrale. De asemenea, consiliile populare judeţene proiectează şi exploatează punctele termice şi reţelele de termoficare de distribuţie urbana şi asigura alimentarea cu căldură a consumatorilor racordati la aceste reţele.Reţelele de energie termica de pe raza municipiului Bucureşti rămîn în continuare în administrarea Consiliului popular al municipiului Bucureşti, care le va proiecta, realiza, exploata şi întreţine în continuare şi va asigura alimentarea cu căldură a consumatorilor racordati la aceste reţele.  +  Articolul 12Ministerul Energiei Electrice preia de la Ministerul Geologiei instalaţiile de suprafaţa pentru furnizarea apei geotermale în scopuri energetice, de la capul de eruptie şi pînă la instalaţiile utilizatorilor, după terminarea cercetărilor geologice şi determinarea condiţiilor de exploatare a acestora. De asemenea, preia, după caz, astfel de instalaţii în perioada de cercetare geologica, care produc de proba apa geotermala ce poate fi furnizată în scopuri energetice unor utilizatori locali.În cazuri justificate, preluarea acestor instalaţii se face înainte de terminarea cercetărilor geologice şi terminarea lucrărilor definitive de exploatare a acestora; în aceste cazuri, Ministerul Energiei Electrice împreună cu Ministerul Geologiei stabilesc de comun acord condiţiile şi modul de colaborare pînă la darea definitivă în exploatare.Preluarea instalaţiilor de suprafaţa pentru furnizarea apei geotermale se va face pe baza unor programe stabilite de comun acord cu Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Geologiei şi a protocoalelor ce se vor încheia între aceste ministere.  +  Articolul 13Ministerul Geologiei asigura, în etapa de exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, activitatea de inginerie de zacamint şi exploatarea subterana a zacamintului, pînă la capul de eruptie de unde se furnizează apa geotermala degazeificata, precum şi reinjectarea apei uzate termic.Pe perioada în care nu sînt realizate condiţiile de injectare în zacamint a apelor geotermale uzate, utilizatorii au răspunderea şi obligaţia luării măsurilor corespunzătoare de protecţie a mediului, la deversarea acestora în emisari.  +  Articolul 14Pentru asigurarea respectării prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice privind utilizarea raţională a energiei electrice şi termice, precum şi valorificarea surselor noi, recuperabile şi refolosibile de energie, la întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice în cadrul compartimentului "exploatare, dispecer energetic, surse noi, recuperabile şi refolosibile de energie, controlul utilizării energiei", se pot utiliza funcţiile de inspector principal şi inspector prevăzute în anexa nr. 6, cap. 4, lit. B, poz. 2 şi 3 din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.Funcţia de inspector principal I se va putea utiliza numai la întreprinderile încadrate în gradele I-III de organizare.Numărul posturilor de inspector principal I se stabileşte de Centrala industriala de reţele electrice pe fiecare întreprindere în parte, în cadrul numărului maxim de posturi rezultat prin aplicarea ponderii de 15% la numărul total al posturilor cu studii superioare din activitatea de surse noi, recuperabile şi refolosibile de energie şi controlul utilizării energiei ce se desfăşoară în cadrul întreprinderilor subordonate centralei industriale.  +  Articolul 15Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui valabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplică, pe o perioadă de 90 de zile de la data prezentului decret, pentru posturile din centralele industriale şi unităţile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice reorganizate conform prezentului decret, care preiau uzine termoelectrice, uzine termice, reţele de energie termica şi instalaţii pentru furnizarea apei geotermale, precum şi pentru posturile din unităţile de la care şi la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 16Personalul care trece de la unităţile ce se preiau la unităţile de sub în- îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice se considera transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 17Unităţile şi subunitatile care se preiau de Ministerul Energiei Electrice de la alte ministere, organe centrale şi locale, ca urmare a prevederilor prezentului decret, îşi păstrează gradul de organizare.  +  Articolul 18Se aprobă dotarea suplimentară a întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice cu 25 autovehicule de transport marfa sub 1,5 t capacitate şi 50 autoturisme pentru activitatea de intervenţie, completindu-se în mod corespunzător anexele nr. 10 şi nr. 11 la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule şi anexa nr. 8 la Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste.  +  Articolul 19Anexele pentru industria energiei electrice şi termice la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 20Ponderea personalului de administraţie, pe ansamblul activităţilor din întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, în totalul personalului muncitor, este de maximum: 6,5% pentru întreprinderile de tip mic; 4,4% pentru întreprinderile de tip mijlociu şi Exploatarea reţelelor exterioare de înaltă tensiune Bucureşti; 3,6% pentru întreprinderile de tip mare şi Întreprinderea de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice Bucureşti.  +  Articolul 21Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Energiei Electrice pe anul 1983 şi al celor care se preiau de la celelalte ministere, organe centrale şi locale predatoare.  +  Articolul 22Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor propune, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, pe baza documentaţiei prezentate de Ministerul Energiei Electrice împreună cu celelalte ministere, organe centrale şi locale, modificările indicatorilor de plan economici şi financiari aprobaţi prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi ale volumului şi structurii bugetului de stat pe anul 1983, cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 23Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica şi se completează corespunzător prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1 LISTA întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice care se înfiinţează, subordonate Centralei industriale de reţele electrice
             
    Nr. crt.DenumireaSediulGradul de organizareGrupa de ramuri
    01234
    1.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Alba Iuliamunicipiul Alba Iulia, judetul AlbaIIIIV
    2.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Aradmunicipiul Arad, judetul AradIIIIV
    3.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Pitestimunicipiul Pitesti, judetul ArgesIIV
    4.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Bacaumunicipiul Bacau, judetul BacauIIV
    5.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Oradeamunicipiul Oradea, judetul BihorIIIV
    6.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Bistritamunicipiul Bistrita, judetul Bistrita-NasaudIIIIV
    7.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Botosanimunicipiul Botosani, judetul BotosaniIIIIV
    8.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Brasovmunicipiul Brasov, judetul BrasovIIIV
    9.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Brailamunicipiul Braila, judetul BrailaIIIIV
    10.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Buzaumunicipiul Buzau, judetul BuzauIIIIV
    11.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Resitamunicipiul Resita, judetul Caras- SeverinIIIIV
    12.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Calarasimunicipiul Calarasi, judetul CalarasiIIIIV
    13.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Cluj-Napocamunicipiul Cluj-Napoca, judetul ClujIIIV
    14.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si si termice Constantamunicipiul Constanta, judetul ConstantaIIIV
    15.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Sfintu Gheorghemunicipiul Sfintu Gheorghe, judetul CovasnaIIIIV
    16.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si si de distributie a energiei electrice si termice Tirgovistemunicipiul Tirgoviste, judetul DimbovitaIIIIV
    17.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Craiovamunicipiul Craiova, judetul DoljIIV
    18.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Galatimunicipiul Galati, judetul GalatiIIIV
    19.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Giurgiumunicipiul Giurgiu, judetul GiurgiuIIIIV
    20.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Tirgu Jiumunicipiul Tirgu Jiu, judetul GorjIIIIV
    21.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Miercurea-Ciucmunicipiul Miercurea-Ciuc, judetul HarghitaIVIV
    22.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Devamunicipiul Deva, judetul HunedoaraIIIV
    23.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Sloboziamunicipiul Slobozia, judetul IalomitaIIIIV
    24.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Iasimunicipiul Iasi, judetul IasiIIIV
    25.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Baia Maremunicipiul Baia Mare, judetul MaramuresIIIV
    26.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Drobeta-Turnu Severinmunicipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul MehedintiIIIIV
    27.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Tirgu Muresmunicipiul Tirgu Mures, judetul MuresIIIV
    28.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Piatra-Neamtmunicipiul Piatra-Neamt judetul NeamtIIIIV
    29.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Slatinamunicipiul Slatina, judetul OltIIIIV
    30.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Ploiestimunicipiul Ploiesti, judetul PrahovaIIV
    31.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Satu Maremunicipiul Satu Mare, judetul Satu MareIIIIV
    32.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Zalaumunicipiul Zalau, judetul SalajIVIV
    33.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Sibiumunicipiul Sibiu, judetul SibiuIIIV
    34.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Suceavamunicipiul Suceava, judetul SuceavaIIIV
    35.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Alexandriamunicipiul Alexandria, judetul TeleormanIIIIV
    36.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Timisoaramunicipiul Timisoara, judetul TimisIIV
    37.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Tulceamunicipiul Tulcea, judetul TulceaIIIIV
    38.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Vasluimunicipiul Vaslui, judetul VasluiIIIIV
    39.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Rimnicu Vilceamunicipiul Rimnicu Vilcea, judetul VilceaIIIIV
    40.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Focsanimunicipiul Focsani, judetul VranceaIIIIV
    41.Intreprinderea de exploatare si intretinere a retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice Bucurestimunicipiul BucurestiIIV
    42.Exploatarea retelelor exterioare de inalta tensiune Bucurestimunicipiul BucurestiIIIV
   +  Anexa 2 OBIECTUL DE ACTIVITATEal întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice Distribuţia şi furnizarea energiei electrice tuturor categoriilor de consumatori de pe întreg teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, asigurind continuitatea alimentarii acestora.Execuţia lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale reţelelor electrice de medie şi joasa tensiune, punctelor de alimentare şi posturilor de transformare, a branşamentelor şi celorlalte instalaţii electrice pentru furnizarea energiei electrice.Producerea energiei electrice şi termice în uzine electrice şi uzine termice proprii, de putere mica; exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi agregatelor din aceste uzine, precum şi a reţelelor de energie termica aferente, pînă la punctele termice exclusiv.Conducerea operativă de dispecer pentru instalaţiilor energetice de pe raza sa de activitate, în limita competentelor aprobate.Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de suprafaţa pentru furnizarea apei geotermale în scopuri energetice, de la capul de eruptie pînă la instalaţiile utilizatorilor, urmărind utilizarea eficienta a acestora (numai la întreprinderile pe raza cărora exista ape geotermale).Îndrumarea şi controlul privind producerea şi utilizarea cu eficienta maxima a tuturor formelor de energie pe raza sa de activitate.Asigurarea respectării prevederilor legale şi prescripţiilor tehnice, de către toate categoriile de consumatori, privind utilizarea raţională şi cu maximum de eficienta a energiei electrice şi termice, acordind asistenţa tehnica de specialitate şi controlind respectarea acestora, precum şi încadrarea în repartiţiile aprobate şi consumurile energetice normate.Îndrumarea acţiunilor de valorificare a surselor noi, recuperabile şi refolosibile de energie, acordind asistenţa tehnica de specialitate şi controlind utilizarea cu maximum de eficienta a acestora.Proiectarea reţelelor electrice proprii şi ale consumatorilor, pînă la tensiunea de 60 kV inclusiv, de pe raza judeţului respectiv; execuţia lucrărilor de construcţii-montaj ale reţelelor electrice proprii şi ale consumatorilor, pînă la tensiunea de 60 kV inclusiv, de pe raza judeţului respectiv.Proiectarea, execuţia şi reconditionarea pieselor de schimb, sculelor, utilajelor, dispozitivelor de lucru şi a confecţiilor metalice specifice pentru reţelele electrice.Activitatea de transport şi mecanizare aferentă lucrărilor de reţele electrice şi altor domenii din activitatea proprie.Întreprinderile de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice de tip mare şi mijlociu, care au linii şi staţii de înaltă tensiune, mai au ca obiect de activitate, în afară de cele arătate mai sus, următoarele:- transportul energiei electrice prin liniile şi staţiile electrice arondate acestora de către Centrala industriala de reţele electrice;- exploatarea şi întrebuinţarea, precum şi repararea liniilor şi statiilor electrice proprii;- proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii-montaj ale liniilor şi statiilor electrice, pînă la tensiunea de 110 kV inclusiv.-----------------