LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se autorizează instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să vândă unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Poate cumpăra o singură locuinţă de serviciu titularul contractului de închiriere, dacă o deţine în baza unui contract valabil încheiat. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1): a) persoanele a căror activitate în instituţiile prevăzute la art. 1 a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în condiţiile prevăzute de lege; b) persoanele care au deţinut ori deţin în proprietate, ele sau soţul, soţia ori copiii aflaţi în întreţinere, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996. (3) În situaţia în care soţii, cadre militare sau personal civil, deţin fiecare câte o locuinţă de serviciu, de prevederile alin. (1) poate beneficia numai unul dintre aceştia.  +  Articolul 3 (1) Locuinţele de serviciu pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuinţei sau în rate. La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuinţei, stabilită la data vânzării. (2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţelor se vor eşalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 8%. (3) Vânzarea locuinţelor de serviciu se efectuează prin structuri proprii, abilitate prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.  +  Articolul 4 (1) Procedura de evaluare a locuinţelor de serviciu se realizează astfel: a) pentru locuinţele date în folosinţă înainte de anul 1990, în temeiul art. 6 alin. (1) din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru locuinţele date în folosinţă după anul 1990 sau achiziţionate, indiferent de anul dării în folosinţă, în temeiul art. 6 alin. (2) din Decretul-lege nr. 61/1990, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 608/1990, privind stabilirea preţurilor de vânzare ale locuinţelor construite din fondurile statului, recepţionate după 1 ianuarie 1990, şi, respectiv, a preţului de achiziţie actualizat cu rata inflaţiei. (2) La preţul de vânzare se va aplica taxa pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 5În situaţia în care locuinţele de serviciu nu sunt cumpărate de chiriaşi şi au devenit disponibile din diferite motive, acestea pot fi transferate la autorităţile interesate, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6În situaţia în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile prevăzute la art. 3, aceştia îşi pot păstra calitatea de chiriaş.  +  Articolul 7 (1) Locuinţele cumpărate în rate în condiţiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a preţului. (2) Locuinţele dobândite în condiţiile prezentei legi nu pot fi restructurate şi acestora nu li se poate schimba destinaţia, până la data prevăzută la alin. (1), fără autorizarea prealabilă a instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 îşi garantează încasarea preţului prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei în favoarea lor. Această operaţiune este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 8 (1) Sumele încasate din vânzarea locuinţelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat. (2) Din sumele prevăzute la alin. (1) se vor deduce cheltuielile determinate de procesul de evaluare a locuinţelor.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, pentru fiecare instituţie publică din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 32 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, art. 22^2 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 decembrie 2004.Nr. 562.---------