HOTĂRÂRE nr. 2.009 din 16 noiembrie 2004privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 8 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Importul produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare produse, se efectuează pe baza certificatului de abilitare şi a declaraţiei de conformitate EC, precum şi a inscripţionării termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, după caz. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor constând în produse.  +  Articolul 2 (1) Certificatele de abilitare prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt emise, după caz, de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti sau de unităţile fitosanitare judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumite în continuare autorităţi emitente. (2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, autorităţile emitente prevăzute la alin. (1) aplică normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică: a) certificat de abilitare - document emis de una dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza căruia este permis importul produselor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) declaraţia de conformitate EC - conform definiţiei art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; c) document normativ - conform definiţiei art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea vamală permite importul produselor în baza documentaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1). (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate birourilor vamale la care se realizează operaţiunea de vămuire a produselor la import. (3) Lucrătorii vamali din birourile vamale permit importul mărfurilor încadrate la poziţia tarifară 38.08, cu altă destinaţie decât produse de uz fitosanitar, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în formă scrisă, a reprezentantului legal al persoanelor juridice privind neapartenenţa mărfurilor respective la categoria produselor de uz fitosanitar.  +  Articolul 5 (1) Transporturile pentru care există suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autorităţii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autorităţii vamale, de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor emitente prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Birourile vamale convoacă în scris, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin fax sau e-mail, participarea la control a reprezentanţilor autorităţilor emitente prevăzute la art. 2 alin. (1), care vor confirma prin aceleaşi mijloace de comunicare, în termenul propus de autoritatea vamală, participarea la control şi vor nominaliza persoana împuternicită.  +  Articolul 6În cazurile în care, la controlul efectuat la birourile vamale, se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operaţiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor şi de staţionare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.  +  Articolul 7Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevăzute în anexa nr. 1 are următoarele obligaţii: a) să depună documentaţia completă în vederea obţinerii certificatului de abilitare; b) să anunţe autoritatea emitentă respectivă cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru obţinerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă; c) să utilizeze certificatul de abilitare numai în condiţiile şi în scopul pentru care a fost emis.  +  Articolul 8Regimul mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor pentru îngrăşămintele şi produsele de uz fitosanitar prevăzute în anexa nr. 1 va fi reglementat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) şi c). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 10Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 9, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12De la data de 1 ianuarie 2006 prevederile art. 2 referitoare la certificatele de abilitare emise de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 ianuarie 2004, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Gavril Baican,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 2.009.  +  Anexa 1
         
    PRODUSE PERICULOASE pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu
    Nr. crt.Categorii de produse - denumire generică -Poziţii/coduri tarifare1)
    1.Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi; mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii13.02
    2.Uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora27.07
        27.10
    3.Diverse substanţe chimice anorganice28.01
        de la 2804.70.00
        până la 2804.90.00
        28.05
        28.06
        2807.00
        2808.00.00
        28.09
        2811.11.00
        2811.19
        2811.23.00
        2811.29
    4.Sulfuri de nemetale28.13
    5.Amoniac, hidroxizi, oxizi, peroxizi28.14
        28.15
        28.16
    6.Săruri ale unor diverşi acizi anorganici28.28
        28.29
        28.37
        2838.00.00
    7.Alţi compuşi anorganici2843.90
        2848.00.00
        2850.00
        de la 2851.00.30
        până la 2851.00.80
    8.Hidrocarburi ciclice şi derivaţi ai hidrocarburilor (altele decât derivaţii halogenaţi ai hidrocarburilor reglementati de Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000)2)29.02
    ex 29.03
    29.04
    9.Fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţi29.07
        29.08
    10.Eteri, epoxizi şi derivaţi29.09
        29.10
    11.Acizi carboxilici cu funcţii oxigenate, esteri şi derivaţi2918.29.80
        2918.30.00
        2918.90
        2919.00
        29.20
    12.Compuşi organici cu unele funcţii azotate2927.00.00
        2928.00
        29.29
    13.Alţi compuşi organoanorganici2931.00
    14.Îngrăşămintede la 31.01 până la
        31.05
    15.Substanţe colorante organice sintetice, lacuri, vopsele, pigmenţi, compoziţii vitrifiabile şi alte produse similare32.04
      3205.00.00
        32.06
        32.07
        32.08
        32.09
        3210.00
    16.Feroceriu şi alte aliaje piroforice sub toate formele36.06
    17.Altele [metanol brut (spirt de lemn)]2)ex. 3807.00.90
    18.Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare şi regulatori de creştere pentru plante, dezinfectanţi şi produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (produse de uz fitosanitar)2)ex. 38.08
    19.Alte produse ale industriei chimice38.11
        3814.00
        3817.00
        3824.90
    20.Materiale plastice în forme primare (lichide şi paste, inclusiv dispersii - emulsii şi suspensii - şi soluţii)2)de la ex. 39.01 până
      la ex. 3914.00.00
  -----------1) În situaţia în care în această coloană figurează poziţia tarifară (grupa de 4 cifre) sau subpoziţia tarifară (grupa de 6 cifre), vor fi supuse prevederilor actului normativ mărfurile clasificate la toate codurile tarifare (grupe de 8 cifre) incluse în aceste poziţii, respectiv subpoziţii.2) Cu prefixul "ex" au fost evidenţiate situaţiile în care din totalitatea mărfurilor clasificate la o poziţie, subpoziţie sau cod tarifar sunt supuse reglementărilor prevăzute în actul normativ numai cele menţionate între paranteze.
   +  Anexa 2NORMA 16/11/2004  +  Anexa 3Autoritatea emitentăNr. .... din ......CERTIFICAT DE ABILITARESe abilitează agentul economic (denumirea, sediul,certificatul de înregistrare la registrul comerţului) pentruimportul următoarelor produse:Codul tarifar    / Denumirea produsului/grupei de produse(Denumirea comercială/tehnică a produsului)Prezentul certificat este valabil până la data de ........ .Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.Agentul economic abilitat este obligat să anunţe autoritatea emitentă despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă.Conducătorul autorităţii emitente,.................................  +  Anexa 4AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROLAUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILORBiroul vamal ..................Nr. ............./data .......CONVOCARECătreAutoritatea emitentă .................................În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. ......... privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, vă solicităm să participaţi la controlul vamal la importul de ..........., efectuat de ..........., încărcat pe mijlocul de transport ......, în ziua de ......, până la ora ......, la sediul nostru situat în ............. .Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite şi confirmarea participării în termen de ........... ore.Şef birou vamal,................--------