DECRET nr. 349 din 20 septembrie 1983privind retribuirea personalului muncitor din întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, precum şi din unităţile române ale reţelei externe de comercializare şi de service
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 71 din 22 septembrie 1983    Stadiul actual al dezvoltării economico-sociale şi adoptarea măsurilor corespunzătoare privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a cadrului organizatoric al democraţiei muncitoresti, de participare nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a întregii societăţi fac necesară perfecţionarea retribuirii muncii şi a principiilor repartiţiei veniturilor oamenilor muncii din întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, precum şi din unităţile române ale reţelei proprii externe de comercializare şi de service.În conformitate cu prevederile art. 13 şi 26 din Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii şi în scopul reglementării obligaţiilor, raspunderilor şi drepturilor legate de retribuirea muncii în acest important sector de activitate, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Întreaga activitate a întreprinderilor de comerţ exterior şi a compartimentelor autorizate să efectueze, conform legii, operaţiuni de comerţ exterior, se organizează şi se desfăşoară pe principii economice, potrivit autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare.Pe baza acestor principii, întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa desfăşoare o activitate rentabila, să-şi acopere cheltuielile în valută şi în lei din venituri proprii şi sa realizeze beneficii din operaţiuni de export-import, de cooperare economică internationala şi alte operaţiuni de comerţ exterior, din care să-şi asigure resursele necesare dezvoltării propriei activităţi, constituirea celorlalte fonduri prevăzute de lege şi să contribuie la dezvoltarea generală a societăţii.  +  Articolul 2În îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor ce le revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior au obligaţia de a asigura valorificarea la maximum a producţiei pentru export, la preţuri avantajoase, realizarea acţiunilor de cooperare economică internationala, aprovizionarea economiei naţionale cu materii prime şi alte produse strict necesare din import, în condiţii de eficienta financiar-valutară sporită.În acest scop, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior sînt obligate sa ia măsuri pentru asigurarea din timp, cu contracte, a întregului plan de export, pentru creşterea eficientei exportului de produse româneşti, diversificarea activităţii pe pieţele externe, prin promovarea exporturilor şi a altor produse decît cele din profilul lor, realizarea altor operaţiuni comerciale pe pieţele externe pentru obţinerea unui aport valutar şi a unor beneficii în valută cît mai mari.Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior răspund de îndeplinirea integrală a obligaţiilor ce le revin pentru obţinerea aportului valutar care să asigure o balanţa comercială excedentară şi să contribuie la realizarea unei balante de plati echilibrate.  +  Articolul 3Potrivit principiilor autogestiunii economico-financiare şi valutare, conducerea activităţii financiar-valutare a întreprinderilor de comerţ exterior se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, care se elaborează şi se aproba, în condiţiile legii, în strinsa legătură cu indicatorii planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.Întreprinderile de comerţ exterior răspund de realizarea tuturor veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurind încasarea integrală şi la timp a exporturilor, a prestaţiilor de servicii internaţionale, a comisioanelor şi a altor venituri din operaţiunile de comerţ exterior, precum şi de încadrarea stricta a cheltuielilor în limitele stabilite, în vederea obţinerii unor beneficii şi rentabilitati cît mai mari.  +  Articolul 4Pentru realizarea integrală a volumului de activitate, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior sînt obligate sa dimensioneze, în condiţiile legii, şi sa folosească cu maximum de eficienta personal existent, sa ia măsuri pentru perfecţionarea continua a reţelei externe de comercializare şi de service şi sa promoveze forme noi de comerţ şi cooperare economică internationala, în concordanta cu cerinţele pieţei externe şi cu necesitatea valorificării maxime a potenţialului economic naţional.În situaţia în care nu se realizează volumul de activitate stabilit, organul de conducere colectivă al întreprinderii de comerţ exterior este obligat, potrivit legii, să-şi redimensioneze cheltuielile şi numărul de personal şi sa menţină numai personalul muncitor strict necesar, în corelare cu nivelul de realizare a planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala şi cu volumul de contracte încheiate.  +  Articolul 5În aplicarea principiului socialist de retribuire, în întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior, precum şi în unităţile reţelei proprii externe de comercializare şi de service, se stabileşte retribuirea pe bază de cote, în raport cu volumul de activitate realizat, veniturile fiind neplafonate, fără a se asigura un venit minim garantat. Fiecare om al muncii din cadrul întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior şi din unităţile reţelei externe de comercializare şi de service răspunde de realizarea resurselor financiar-valutare pentru constituirea fondurilor destinate atît retribuirii muncii prestate, cît şi acoperirii celorlalte cheltuieli în valută şi în lei, precum şi pentru obţinerea unui volum de beneficii cît mai mari.  +  Articolul 6În scopul stimulării oamenilor muncii din întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior la îndeplinirea şi depăşirea volumului de activitate planificat, se constituie fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, care se va repartiza potrivit legii.De asemenea, personalul muncitor al întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior beneficiază de premii ce se acordă, potrivit legii, în cursul anului, pentru realizari deosebite, de premii pentru încheierea de operaţiuni de export-import şi prestări de servicii care prezintă o eficienta valutar-financiară ridicată pentru economia naţionala, precum şi de celelalte forme de stimulare prevăzute în reglementările în vigoare.  +  Capitolul 2 Retribuirea personalului din întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior  +  Articolul 7Personalul muncitor din întreprinderile şi din compartimentele de comerţ exterior se retribuie pe bază de cote stabilite în lei, la 1000 ruble sau 1000 dolari şi, după caz, la 1000 lei, pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse, separat pentru export şi separat pentru import, precum şi pentru alte categorii de operaţiuni ce se efectuează de fiecare întreprindere sau compartiment.  +  Articolul 8Cotele maxime de retribuire pentru export şi import pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse şi pentru alte categorii de operaţiuni sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*.În limita cotelor maxime, ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc cote de retribuire anuale sau trimestriale pentru export şi import, pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse şi pentru alte categorii de operaţiuni, pentru întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior din subordine, la propunerea acestora, ţinînd seama de structura produselor pe care le comercializează şi de: a) volumul şi complexitatea activităţii; b) necesitatea stimulării exportului şi prestaţiilor internaţionale, asigurarea importului de materii prime şi alte produse, în conformitate cu planul şi programele aprobate; c) stimularea realizării de economii financiar-valutare.  +  Articolul 9Cotele de retribuire se stabilesc în mod diferenţiat, în condiţiile prezentului decret. Astfel, cotele de retribuire pentru export vor fi cu minimum 20 la suta mai mari faţă de cotele pentru import; în cadrul exportului sau prestărilor de servicii internaţionale, cotele pentru relaţia devize convertibile vor fi cu minimum 10 la suta mai mari faţă de cotele pentru relaţia cliring tari socialiste, ţinînd seama de importanţa produsului şi de dificultăţile de comercializare pe piaţa externa.  +  Articolul 10Cotele de retribuire pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse şi categorii de operaţiuni se stabilesc astfel încît la realizarea sarcinilor de plan să se asigure retributia tarifara integrală şi, după caz, indemnizaţia de conducere a personalului muncitor retribuit pe bază de cote.În cazul depăşirii sarcinilor de plan, personalul muncitor primeşte peste retributia tarifara şi, după caz, indemnizaţia de conducere, sumele rezultate din aplicarea cotelor la volumul de activitate realizat peste plan.În situaţia nerealizarii volumului de activitate stabilit potrivit legii, fondul de retribuire şi retributia personalului muncitor se diminuează în mod corespunzător.  +  Articolul 11Pentru determinarea fondului de retribuire cuvenit lunar cotele stabilite se aplică la volumul de activitate realizat, în ruble sau dolari şi, după caz, în lei, pe grupe de mărfuri sau pe principalele produse şi categorii de operaţiuni, raportat prin dările de seama statistice. La fondul rezultat se adauga sau se scad, după caz, sumele aferente activităţii de contractare, precum şi altele stabilite pe baza prezentului decret.Pentru contractele ferme încheiate la export, a căror derulare începe în lunile următoare, se acordă întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior un avans de 10-30 la suta potrivit anexei nr. 2*.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.Avansul se acordă dintr-un fond ce reprezintă 80-90 la suta din suma calculată pe baza cotelor de retribuire aplicate la valoarea contractelor. Diferenţa de 10-20 la suta urmează a se plati la terminarea livrărilor sau, după caz, la executarea lucrărilor.În raport cu valoarea contractului, avansul se acordă integral la intrarea în vigoare a acestuia sau eşalonat pînă la începerea derulării.Sumele cuvenite lunar pe baza cotelor de retribuire stabilite şi avansurile acordate pentru contractele ferme încheiate sînt neplafonate.În cazul depăşirii planului de prestaţii în lei se acordă adaos la retributia pentru aceasta activitate cu condiţia realizării planului de prestaţii în valută.Prin contract ferm se înţelege contractul încheiat, înregistrat şi raportat potrivit legii.Ministerele şi celelalte organe cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa stabilească persoanele sau colectivele care răspund de negocierea, încheierea şi derularea contractelor externe, pe întreaga perioadă pînă la executarea integrală a acestora.Persoanele şi colectivele de contractare stabilite potrivit alineatului precedent se aproba de biroul executiv al consiliului de conducere din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale.  +  Articolul 12Sumele cuvenite personalului muncitor retribuit pe bază de cote se repartizează acestuia proporţional cu retributia tarifara şi, după caz, indemnizaţia de conducere, aferente timpului efectiv lucrat şi în funcţie de contribuţia adusă la contractarea şi derularea operaţiunilor de comerţ exterior.Economiile la fondul de retribuire pentru personalul muncitor retribuit pe bază de cote care rezultă din participarea unui număr mai mic de personal la realizarea activităţii se pot folosi, cu acordul organului ierarhic superior, proporţional cu gradul de realizare a planului, pentru completarea retributiilor tarifare ale personalului care a participat efectiv la îndeplinirea volumului de activitate, pînă la acordarea integrală a acestor retribuţii.Fondul de retribuire şi respectiv retributia nu se diminuează cu importurile neefectuate ca urmare a înlocuirii acestora cu produse din ţara, a renuntarilor sau amînărilor pînă la sfîrşitul anului, făcute cu acordul beneficiarilor.  +  Articolul 13Consiliile oamenilor muncii pot, în cadrul fondului de retribuire cuvenit, sa majoreze sau sa diminueze, cu pînă la 20 la suta, sumele stabilite potrivit art. 12, unor persoane, în funcţie de contribuţia adusă şi rezultatele efectiv obţinute de acestea în perioada respectiva.La majorarea sau diminuarea sumelor se va avea în vedere stimularea exportului pe relaţia devize convertibile, în care scop majorările de pînă la 20 la suta se vor aplica, cu prioritate, personalului muncitor care a realizat şi depăşit sarcinile de export pe aceasta relaţie.  +  Articolul 14Pentru efectuarea unui volum sporit de operaţiuni comerciale, altele decît cele prevăzute la art. 7 şi 8, în vederea obţinerii de acord valutar, se stabilesc cote stimulative la 1000 dolari aport valutar realizat, diferenţiate pe grupe de mărfuri sau mărfuri asemănătoare şi prestări de servicii internaţionale, conform anexei nr. 3*.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.Aportul valutar realizat din operaţiuni comerciale pe pieţele externe este cel încasat din operaţiunile executate integral sau parţial şi înregistrat în extrasul statistic valutar, la care se adauga aportul valutar cedat de întreprinderile sau compartimentele de comerţ exterior altor unităţi din ţara.Fondul de retribuire rezultat din aplicarea cotelor pentru aportul valutar realizat completează, în cursul anului, drepturile de retribuire pînă la nivelul retributiilor tarifare, în cazul nerealizarii planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.Fondul de retribuire cuvenit pentru aportul valutar neutilizat în cursul anului poate fi utilizat la sfîrşitul anului peste celelalte drepturi de retribuire ce se cuvin personalului muncitor, numai în cazul realizării integrale a planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, pe total şi pe relaţii.  +  Articolul 15Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior sînt obligate, potrivit legii, sa exercite controlul permanent în unităţile producătoare asupra punerii în producţie, executării în termen şi de buna calitate a mărfurilor de export şi sa ia, împreună cu unităţile producătoare, măsuri pentru realizarea contractelor de export.În mod excepţional, dacă nerealizarea planului de export, pentru care erau asigurate condiţiile externe de derulare, se datoreşte nelivrarii mărfurilor de către unităţile producătoare la termenele şi în condiţiile de calitate stabilite prin comenzile transmise, întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior, iau în calcul, la stabilirea fondului de retribuire cuvenit, volumul de export respectiv, pînă la acordarea integrală a retributiilor tarifare şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere, în următoarele condiţii: a) unităţile furnizoare sa garanteze ca mărfurile respective vor fi livrate în anul de plan, în decurs de pînă la 30 de zile de la sfîrşitul lunii în care trebuia efectuată livrarea; b) întreprinderile sau compartimentele de comerţ exterior să se angajeze ca în maximum 15 zile de la expirarea termenului de 30 de zile vor asigura vamuirea mărfurilor respective.În situaţia prevăzută la alin. 2 se poate apela la credite, care se restituie la livrarea mărfurilor sau la expirarea termenului prevăzut la lit. b), din fondul de retribuire cuvenit în perioada următoare.Întreprinderile producătoare şi respectiv, cele de comerţ exterior care nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contracte, determinînd prin acestea nerealizarea sarcinilor de export, plătesc celeilalte părţi penalităţi şi despăgubiri în condiţiile stabilite de lege.  +  Capitolul 3 Retribuirea personalului muncitor din unităţile române ale reţelei proprii externe de comercializare şi de service  +  Articolul 16Personalul muncitor din cadrul unităţilor române ale reţelei proprii externe de comercializare şi de service se retribuie pe bază de cote în valută anuale sau trimestriale.Cotele se stabilesc ca raport între suma retributiilor în valută ale personalului român încadrat în unităţile române ale reţelei externe proprii de comercializare şi de service şi volumul de export, respectiv de prestaţii internaţionale sau a beneficiului, astfel încît la realizarea sarcinilor să se asigure integral retributia în valută.  +  Articolul 17Cotele de retribuire se stabilesc în valută în care personalul este retribuit, la 1000 ruble sau 1000 dolari pe fiecare unitate, de către ministerele sau organele centrale, pe baza propunerilor întreprinderilor de comerţ exterior în subordine, care coordonează activitatea unităţilor reţelei externe proprii de comercializare şi de service.  +  Articolul 18Retributia lunară în valută la care are dreptul personalul din unităţile prevăzute la art. 16 se determina de către întreprinderile de comerţ exterior care coordonează activitatea acestor unităţi, prin aplicarea cotelor aprobate la volumul de export, prestaţii internaţionale sau beneficiu, realizat în valută, raportat prin dările de seama statistice, cumulat de la începutul anului sau, la unităţile la care s-au stabilit cote diferenţiate pe trimestre, de la începutul trimestrului, ţinînd seama de timpul efectiv lucrat.  +  Articolul 19În cazul depăşirii volumului de export, respectiv de prestaţii internaţionale sau a beneficiului stabilit, personalul unităţilor române ale reţelei proprii externe primeşte în lei sumele ce depăşesc retributia în valută, calculate pe baza cursului paritar oficial în vigoare, potrivit rezultatelor definitive din bilanţul contabil anual.  +  Articolul 20În cazul nerealizarii volumului de export, respectiv de prestaţii internaţionale sau a beneficiului stabilit, retributia în valută se diminuează în mod corespunzător.Retinerile lunare în valută pentru neîndeplinirea volumului de activitate se consemnează la misiunea diplomatică a Republicii Socialiste România din ţara de reşedinţa, în vederea regularizării drepturilor de retribuire în perioadele următoare, pînă la sfîrşitul anului.În cazul în care personalul muncitor nu realizează pînă la sfîrşitul anului volumul de export, prestaţii internaţionale sau beneficiul stabilit, sumele în valută consemnate şi necuvenite se preiau la sfîrşitul anului la bugetul de stat.  +  Capitolul 4 Planificarea, eliberarea şi controlul utilizării fondului de retribuire  +  Articolul 21Organele de conducere colectivă ale întreprinderilor, centralelor, ministerelor şi celorlalte organe centrale răspund de planificarea judicioasă a fondului de retribuire şi a celorlalţi indicatori de muncă şi retribuire a întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior, în strinsa concordanta cu sarcinile de plan, de dimensionarea riguroasă a personalului necesar şi de asigurarea corelării drepturilor individuale de retribuire cu cantitatea şi calitatea muncii depuse, precum şi cu nivelul de realizare a volumului de activitate.  +  Articolul 22Fondul de retribuire cuvenit personalului muncitor retribuit pe bază de cote din întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior se determina în funcţie de volumul de activitate realizat, stabilit potrivit anexei nr.4*.Ţinînd seama de volumul de activitate realizat, fondul de retribuire cuvenit se eliberează în limita fondului stabilit potrivit art. 11, la care se adauga sumele rezultate pentru aportul valutar, potrivit art. 14, şi, după caz, cele prevăzute de art. 12.Fondul de retribuire pentru plata sporului de vechime şi a celorlalte drepturi cuvenite, inclusiv pentru concediul de odihnă a personalului retribuit pe bază de cote, precum şi fondul de retribuire aferent personalului care nu este retribuit pe bază de cote, se eliberează de unităţile bancare în limita fondului de retribuire planificat.În situaţiile prevăzute la art. 14 alin. 4, fondul de retribuire cuvenit pentru aportul valutar se eliberează, la sfîrşitul anului, peste fondul de retribuire planificat.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 23Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior au obligaţia să depună, în termen, la banca finanţatoare, documentaţia referitoare la realizarea volumului de activitate şi a celorlalte condiţii prevăzute în prezentul decret pentru eliberarea fondului de retribuire solicitat.Conducătorii întreprinderilor şi compartimentelor de comerţ exterior, şefii compartimentelor de muncă şi retribuirea muncii şi de planificare răspund nemijlocit de realizarea şi legalitatea calculării drepturilor de retribuire şi de corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor şi indicatorilor în funcţie de care se determina aceste drepturi.  +  Articolul 24Pentru personalul muncitor al unităţilor române ale reţelei proprii de comercializare şi de service, drepturile de retribuire se determina ţinînd seama de volumul de activitate stabilit, potrivit anexei nr. 4, în condiţiile prevăzute la art. 18-20.  +  Articolul 25Organele cu sarcini de control financiar intern din întreprinderile de comerţ exterior, centrale, ministere şi alte organe centrale, băncile finanţatoare, Ministerul Finanţelor, celelalte organe cu atribuţii de control au obligaţia sa exercite un control riguros, potrivit normelor legale, asupra modului de determinare şi utilizare a fondului de retribuire, legalităţii plăţilor, aplicării corecte a prevederilor prezentului decret şi sa ia măsuri pentru recuperarea, potrivit legii, a sumelor constatate ca s-au plătit cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Personalul muncitor direct productiv încadrat la agenţii interne sau la alte unităţi din ţara ale întreprinderilor de comerţ exterior se retribuie potrivit reglementărilor specifice activităţilor respective.  +  Articolul 27Personalul muncitor încadrat în funcţiile prevăzute la anexa nr. 5* se retribuie lunar, în raport cu realizarea sarcinilor de muncă concrete, stabilite de conducerea întreprinderii, potrivit legii.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 28Prevederile prezentului decret se aplică şi unităţilor specializate de turism internaţional, inclusiv birourilor de turism şi agentiilor din activitatea navala şi de aviatie, din străinătate.  +  Articolul 29Întreprinderile şi compartimentele de comerţ exterior pot sa primească mărfuri care nu fac parte din obiectul lor de activitate, pentru a fi comercializate pe pieţele externe.Fondul de retribuire pentru operaţiunile de comerţ exterior realizate potrivit alineatului precedent se stabileşte prin aplicarea cotelor de retribuire pentru export, aprobate potrivit prevederilor prezentului decret la volumul vinzarilor realizate.  +  Articolul 30Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale împreună cu Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 32Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 octombrie 1983.Pe aceeaşi dată se abroga decretele nr. 116/1981 şi 304/1982 privind retribuirea pe bază de cote a personalului muncitor din întreprinderile de comerţ exterior şi din cadrul reţelei externe de comercializare, asistenţa tehnica şi service, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------------------